Пошук по сайту


В. О. Гуріч Основи соціально-правового захисту особистості

В. О. Гуріч Основи соціально-правового захисту особистості

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

В.О.Гуріч

Основи соціально-правового захисту особистості


Навчально-методичний посібник

для студентів І курсу факультету історії, психології та соціології

за напрямом підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Затверджено

вченою радою ХДУ

Протокол № від

Херсон

2013

Основи соціально-правового захисту особистості
Укладачі: Гуріч В.О., к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки факультету психології, історії та соціології
Рецензенти: Ковчина І.М.  доктор пед. наук, професор


Обговорено на засіданні кафедри

Протокол № від 2009р.

Розглянуто на засіданні навчально-методичної ради факультету, інституту

Протокол № від 2009р.
Схвалено науково-методичною радою ХДУ

Протокол № від 2009р.
Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ

Протокол № від 2009р.


ВСТУП………………………………………………………………………………………...
1. Права дитини: основні поняття та інституції………….…………….
Тема 1. Поняття «права дитини»: генезис, міжнародні стандарти………….
Тема 2. Психосоціальна та юридична сутність прав дитини. Правовий статус дитини………………………………………………………………….
Тема 3. Міжнародні механізми захисту прав особистості. Європейська юстиція у справах неповнолітніх……………………………………………..
Тема 4. Юридична забезпеченість прав дитини в Україні. Інститути охорони прав дітей та молоді…………………………………………………..
Тема 5. Методи реалізації прав дитини……………………………………......
2. Особистісні та майнові права дитини…………………………………..
Тема 6. Соціально-правова забезпеченість особистісних прав дитини в Україні……………………………………………………………………………
Тема 7. Право на сімейне виховання та всебічний розвиток…………………
Тема 8. Право на охорону здоров’я. Забезпечення соціальних прав дитини з обмеженими функціональними можливостями………………………………
Тема 9. Право на освіту. Забезпечення прав дитини з обмеженими функціональними можливостями в галузі освіти.…………… ………………
Тема 10. Право на гру (організація дозвілля дитини, робота літніх дитячих оздоровчих таборів)……………………………………………………………..
Тема 11. Майнові права дитини. Право на житло. Профілактика дитячої безпритульності ………………………………………………………………..
3. Дитина і правопорядок: особливості правовідносин…………………..
Тема 12. Дитина у конфлікті із законом. Захист прав у випадку затримання або арешту ……………………………………………………………………….
Тема 13. Права дитини під час слідства та судового процесу. ……………....
Тема 14. Покарання дитини. Реабілітація та соціалізація….…………………
4. Права дітей та молоді у різних сферах життєдіяльності
Тема 15. Права дітей та молоді у галузі праці…………………………………
Тема 16. Соціально-правові гарантії військовослужбовців та членів їх сімей………………………………………………………………………………
Тема 17. Соціально-правові гарантії материнства……………………………
Тема 18. Соціально-правові гарантії дітей трудових мігрантів……...……….
Тема 19. Соціально-правові гарантії дітей біженців в Україні………………

ВСТУП
Соціально-правовий захист особистості є одним з актуальних напрямків професійної соціально-педагогічної діяльності фахівців, які працюють у сфері дитинства. Як проблема цей процес привернув увагу після ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини і набув державного визнання та підтримки у Законах України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді» (1993), «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (2001), «Про охорону дитинства» (2001) та «Про попередження насильства в сім'ї» (2002), а також у Сімейному Кодексі та інших законодавчих актах держави.

У зв'язку з розвитком та створенням нових спеціалізованих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (кризові центри, центри підтримки ВІЛ-інфікованих, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями, соціальні гуртожитки), реформуванням державної системи опіки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, введенням нових форм сімейного влаштування (прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу) зростає потреба держави у кваліфікованих фахівцях, які потребують фахової профільної підготовки до роботи в різних закладах соціальної сфери.

На сьогоднішній день МОН України затверджено 17 спеціалізацій до спеціальності «Соціальна педагогіка», зокрема: соціально-правовий захист; соціально-педагогічна робота з громадськими дитячими та молодіжними організаціями; соціально-педагогічна робота в пенітенціарних установах; організатор соціально-виховної діяльності в школах інтернатного типу; соціальний супровід дітей з обмеженими функціональними можливостями; соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки.

Соціально-педагогічна діяльність щодо організації життя особистості дитини у соціумі носить комплексний характер, що відбивається на принципах і структурі соціально-правових заходів щодо адаптації, корекції і реабілітації соціально-правового статусу громадянина України віком до 18 років, а також профілактики порушень прав дитини. Аналіз професійної правозахисної діяльності дозволяє виділити кінцеву ціль такої діяльності як забезпечення максимальної соціально-правової захищеності людини з одного боку та дотримання законності та правопорядку з іншого.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
Спираючись на дослідження у сферах правознавства та соціальної педагогіки, можна визначити, що правова компетентність соціального педагога найчастіше розглядається як інтегративна особистісно-професійна якість, що ґрунтується на правових цінностях та відображає здібність та готовність фахівця застосувати систему правових знань та вмінь у процесі соціально-педагогічної діяльності з метою захисту, просвіти, підвищенню правової культури. Правова компетентність соціальних педагогів забезпечує реалізацію насамперед таких функцій, як превентивна, захисна, профілактична, виховна, просвітницька.

Правова компетентність соціального педагога – складне, інтегроване утворення, структуру якого різні дослідники визначають через такі компоненти:

- мотиваційно-ціннісний (система соціально-правових потреб, почуттів, установок, що мотивують студентів до правової діяльності, формують до неї позитивне ставлення, усвідомленість важливості правозахисної та правовиховної діяльності, викликають стійкий інтерес до отримання знань та набуття необхідних умінь, формують ціннісні орієнтації та ідеали),

- когнітивний (набуття системи правових знань, усвідомлення технології професійної правової діяльності),

- діяльнісний (професійні уміння, навички,: готовність розв’язувати проблеми правової спрямованості, планувати та організовувати соціально-правову діяльність, аналізувати та оцінювати результати своєї діяльності, – тобто функціональна готовність до соціально-правового захисту особистості).

- особистісний компонент – сукупність професійно важливих якостей особистості майбутнього соціального педагога, як то: правова активність, відповідальність, комунікативніть, толерантність, емпатійність, чесність, прагнення до постійної самоосвіти та самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації тощо.

Результатом є відповідний рівень правової компетентності, правової культури особистості.

Правова компетентність соціального педагога передбачає:

- знання міжнародного та українського законодавства та інших нормативно-правових актів, основних сфер та механізмів правового регулювання суспільного життя;

- уміння виділяти правові аспекти у життєвих ситуаціях та визначати можливість їх розв’язання правовими засобами;

- здатність аналізувати правові ситуації з різних точок зору;

- визначати необхідний обсяг правової інформації для дітей, молоді, батьків, учителів та інших громадян;

- уміння бачити правові наслідки прийнятих рішень та дій;

- уміння попереджати порушення прав дітьми та молоддю;

- готовність та вміння використовувати механізми и засоби правового розв’язання проблем, у тому числі правового впливу на іншу людину;

- уміння представляти інтереси та права дитини, відстоювати їх, популяризувати правові знання та норми.

Соціальному педагогу для реалізації охоронно-захисної функції щодо прав дітей необхідно знати:

- основні права неповнолітніх, законодавчо гарантовані державою;

- особливості діяльності працівників установ, організацій та закладів, у повноваження яких входить охорона дитинства;

- технології захисту прав дитини.

Необхідними вміннями соціального педагога для реалізації прав дітей є:

- використовувати правові норми в інтересах дитини;

- володіти механізмами та технологіями надання допомоги неповнолітньому при порушенні його прав;

- здійснювати просвітницько-інформаційну та правовиховну роботу серед неповнолітніх, батьків, педагогів, громадськості;

- сприяти соціалізації дитини шляхом налагодження співпраці з суспільними і державними інститутами;

- здійснювати профілактичну й координаційну роботу з питань, що стосуються попередження порушенням й відновлення прав дитини.

Принципами здійснення соціально-педагогічної діяльності з питань охорони дитинства є:

- принцип клієнтоцентризму – розгляд соціальної ситуації, в якій перебуває клієнт, з точки зору його інтересів і прав;

- принцип «ненанесення шкоди» – заходи з охорони прав та інтересів особи ні в якому випадку не повинні призводити до негативних наслідків для неї;

- принцип обґрунтованості – рішення повинні бути валідними, відповідати положенням законодавчих та нормативно-правових актів;

- принцип ефективності – соціально-педагогічна робота з питань захисту прав та законних інтересів дітей не повинна призводити до небажаних чи непередбачуваних наслідків;

- принцип системності й всебічного підходу – вирішення проблеми неповнолітніх у діяльності соціального педагога потребує аналізу мікросоціального та сімейного оточення, особливостей умов проживання, виховання й розвитку особистості, урахування всіх факторів у життєдіяльності кожного індивіда;

- принцип зв’язку теорії з практикою суспільного життя – урахування особливостей системи охорони дитинства, організації та управління соціальною, правовою сферами в державі;

- принцип інтеграції – здійснення діяльності шляхом об’єднання зусиль й скоординованої роботи усіх осіб, причетних до охорони дитинства.

Тож студенти мають вивчити основні поняття прав дитини; міжнародні та національні нормативні акти, що стосуються захисту прав дитини та забезпечення певних стандартів їх виконання;

проаналізувати значення таких документів з точки зору моралі та впливу на життєві орієнтації дитини та її оточуючих;

навчитись методам реалізації цих прав та методам їх навчання, профілактиці порушень прав дитини.

У ході навчання студенти мають набути таких умінь:

- вміння аналізувати проблемні ситуації (теоретичні та конкретні), що виникають у сфері дитинства;

- вміння видокремлювати завдання, проблему із загального фону;

- вміння формулювати проблему;

- вміння формулювати гіпотези розв’язування тих протиріч, що є чинниками проблемної ситуації;

- вміння ставити близькі та більш дальні цілі по вирішенню питань захисту дитини та її прав;

- вміння коректно ставити завдання по вирішенню протиріч та проблемних ситуацій у сфері дитинства;

- вміння самостійно робити узагальнюючі висновки щодо результатів своєї діяльності у сфері захисту прав дитини;

- вміння встановити на основі часткових способів загальні способи вирішення питань захисту дитини та її прав;

- вміння бачити і знаходити нестандартні способи вирішення завдань із захисту дитини та її прав;

- вміння оцінити, чи підходить загальновідоме до конкретних умов;

- вміння прогнозувати та передбачати наслідки своєї діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки

Вимоги до ефективності дій щодо забезпечення прав дитини вимагає від фахівця врахування не тільки правових, але й психологічних, педагогічних, побутових, соціально-економічних та інших факторів, що впливають на хід позитивного вирішення проблемної ситуації. Саме тому вивчення курсу «Основи соціально-правового захисту особистості» тісно пов’язане з вивченням дисциплін «Право соціального забезпечення», «Соціальна робота з різними групами населення», «Вікова психологія», «Методика соціально-педагогічної роботи», «Технології соціально-педагогічної роботи», «Соціологія», а також «Трудове право», «Цивільне право», «Сімейне право», інших курсів юридичної та соціально-педагогічної спрямованості. Така інтегрованість знань і вмінь соціального педагога є запорукою високого професійного рівня в галузі соціально-правового захисту дитинства, на що й спрямований даний курс.

СКОРОЧЕННЯ

КООН ПД – Конвенція ООН про права дитини

СКУ – Сімейний кодекс України

ЦКУ – Цивільний кодекс України

ЦПКУ – Цивільно-процесуальний кодекс України

ККУ – Кримінальний кодекс України

КЗпП – Кодекс законів про працю України

ЗУ – Закон України

ЦСССДМ – Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ССД – Служба у справах дітей
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...

Учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Депортація українців з Польщі в урср в 1944-1946 рр та їх соціально-економічна адаптація

Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи)
Актуальність вивчення теми. Загальноприйняте соціально-економічне районування на національному рівні дасть можливість проводити ефективну...

Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи)
Актуальність вивчення теми. Загальноприйняте соціально-економічне районування на національному рівні дасть можливість проводити ефективну...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...

Доповідь на тему: «Формування морально-етичних цінностей як запорука...
Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних І національних цінностей та відповідна сукупність...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
«Творчий пошук нових форм І методів організації навчально-виховного процесу з учнями як важливий фактор на шляху формування соціально...

Програма «Здоров'я» Сфера теоретичної творчості гурток «Юний історик»
Виховна мета виховання особистості, яка володіє комунікативними навичками І високими адаптивними можливостями на тлі високоморальних...

Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система,...
«Настає час вибору» програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка