Пошук по сайту


Оголошується набір статей до першого випуску наукового збірника “історія та географія середньовічного права”

Оголошується набір статей до першого випуску наукового збірника “історія та географія середньовічного права”

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР СТАТЕЙ ДО ПЕРШОГО ВИПУСКУ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА “ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА”
Комісія з вивчення історії середньовічного права Львівського медієвістичного клубу виступає ініціатором створення міждисциплінарного періодичного наукового збірника “Історія та географія середньовічного права”, основним завданням якого є відображення науково-дослідних планів Комісії, публікація високоякісних наукових праць українських вчених, рецензування та реферування актуальних закордонних джерел.
Основні рубрики наукового збірника:

Роль права у світовій історії

Філософія та методологія правничих досліджень

Історія давньоруського та українського права

Община та місто в Європі

Релігія і право

Канонічне право

Міжнародні відносини та середньовічна дипломатія

Рецепція римського права

Магдебурзьке право

Правова археографія та дослідження рукописів

Правова географія

Звичаєве право

Бібліографічний відділ
Перелік історико-юридичних проблем та міждисциплінарних медієвістичних питань не обмежується вищеозначеними темами
Для нас важливо значно підняти рівень наукових досліджень та наукових публікацій у сфері історії та географії середньовічного права, а також медієвістики в цілому. Всі запропоновані на розгляд редакції дописи і статті будуть ретельно проаналізовані та прорецензовані. Статті методологічного характеру, зміст яких не відображатиме ідейно-теоретичну платформу редакції, будуть опубліковані із приміткою “Редакція не поділяє думку автора”. Ми плануємо приділяти особливу увагу наповненню “Бібліографічного відділу”. Перелік основних рубрик наукового збірника є орієнтовним і може бути доповнений. Редакція відкрита для всіх справді наукових досліджень, незалежно від віку та сфери діяльності авторів.
Публікація в науковому збірнику є безкоштовною!!!

Всі статті надсилати Віктору Мельнику на електронну пошту: melnyk_science@mail.ru

Повідомлення про прийняття статті до друку буде надіслано через три дні після отримання.

Статті приймаються до 31 грудня 2016 року.
Перший випуск нашого електронного збірника планується опублікувати 5 січня 2017 року в електронному форматі.
Вимоги до оформлення статей:

У правому верхньому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора. Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт жирний), в кінці – список використаної літератури.

Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.

Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.

Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ».

Обсяг статті — від 5 до 25 сторінок. У випадку більшого чи меншого обсягу статті питання публікації слід узгодити з редактором.

Статті подаються в електронному варіанті в редакторі Word for Windows — файл з розширенням doc. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, розміри поля – 20 мм. зверху, знизу, ліворуч і праворуч, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см.
Після тексту статті, під Списком використаної літератури подається авторська анкета наступного змісту:

ПІБ (повністю)_________________________________________

Науковий ступінь і вчене звання (якщо є)___________________

Місце роботи, посада____________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково)___________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)___________________________________________

Назва статті та перелік дослідницьких проблематик ___________________________________________
Головний редактор — Мельник Віктор Мирославович. Статті та будь-які запитання надсилати на адресу: melnyk_science@mail.ru
Чекаємо як маститих науковців, так і студентів всіх спеціальностей, незалежних дослідників, що цікавляться історією середньовічного права та діяльністю Львівського медієвістичного клубу!

Объявляется набор СТАТЕЙ для первого выпуска научного сборника "ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПРАВА"
Комиссия по изучению истории средневекового права Львовского медиевистического клуба выступает инициатором создания междисциплинарного электронного периодического научного сборника "История и география средневекового права", основной задачей которого является отображение научно-исследовательских планов Комиссии, публикация высококачественных научных трудов украинских и зарубежных ученых, рецензирование и реферирование актуальных зарубежных источников.
Основные рубрики научного сборника:

Роль права в мировой истории

Философия и методология правовых исследований

История древнерусского и украинского права

Община и город в Европе

Религия и право

Каноническое право

Международные отношения и средневековая дипломатия

Рецепция римского права

Магдебургское право

Правовая археография и исследование рукописей

Правовая география

Обычное право

Библиографический отдел
Перечень историко-юридических проблем и междисциплинарных медиевистических вопросов не ограничивается вышеуказанными темами!
Для нас важно значительно поднять уровень научных исследований и научных публикаций в области истории и географии средневекового права, а также медиевистики в целом. Все предложенные на рассмотрение редакции сообщения и статьи будут тщательно проанализированы и прорецензированы. Мы планируем уделять особое внимание наполнению "Библиографического отдела". Перечень основных рубрик научного сборника является ориентировочным и может быть дополнен. Редакция открыта для всех подлинно научных исследований, независимо от возраста и сферы деятельности авторов.
Публикация в научном сборнике бесплатная !!!

Все статьи присылать Виктору Мельнику на электронную почту: melnyk_science@mail.ru

Сообщение о принятии статьи к печати будет отправлено через три дня после получения.

Статьи принимаются до 31 декабря 2016 года.
Первый выпуск нашего электронного сборника планируется опубликовать 5 января 2017 года в электронном формате.
Требования к оформлению статей:

В правом верхнем углу страницы — имя и фамилия автора. В центре страницы — название статьи (прописными буквами, шрифт жирный), в конце — список использованной литературы.

Ссылки на цитируемые источники подавать в квадратных скобках после цитаты. Первая цифра — номер источника в списке литературы, вторая — номер страницы.

Ответственность за достоверность фактов, цитат, собственных имен несут авторы публикаций.

После статьи через один интервал подается “Список использованной литературы”.

Объем статьи — от 5 до 25 страниц. В случае большего или меньшего объема статьи вопрос публикации следует согласовать с редактором.

Статьи подаются в электронном варианте в редакторе Word for Windows — файл с расширением doc. Требования к тексту: шрифт — Times New Roman, 14 pt, размеры поля — 20 мм. сверху, снизу, слева и справа, межстрочный интервал — 1,5, абзац — 1 см.
После текста статьи, под “ Списком использованной литературы” подается авторская анкета следующего содержания:

ФИО (полностью) _________________________________________

Ученая степень и ученое звание (если есть) ___________________

Место работы, должность ____________________________________

Почтовый адрес, телефон (обязательно) ___________________________________________

E-Mail (обязательно) ___________________________________________

Название статьи и перечень исследовательских проблематик ___________________________________________
Главный редактор — Мельник Виктор Мирославович. Статьи и любые вопросы присылать по адресу: melnyk_science@mail.ru
Ждем как маститых ученых, так и студентов всех специальностей, независимых исследователей, интересующихся историей средневекового права и деятельностью Львовского медиевистического клуба!

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Історія міжнародного права
Дисципліна «Історія міжнародного права» викладається на ІІ курсі спеціальності „міжнародне право” в ІІІ семестрі в обсязі 2-х кредитів...

Урок засвоєння нових знань
Міжпредметні зв’язки : математика, історія, електротехніка, інформатика, географія, екологія

Що вас цікавить. Є алфавітний перелік глоса­ріїв, тематичний перелік...
Мегаенциклопедія, яка містить енциклопедичні дані з 10 онлайнових енциклопедій Кирила та Мефодія. Ме- гапошук за такими енцик­лопедіями:...

Поняття та зміст міжнародного митного права
Розвиток І становлення у світовомку співтоваристві нових сфер міждержавного співробітництва призвів до розширення функцій митних...

План напряму підготовки 130102 «Соціальна допмога» Галузь знань(код)
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова

Уроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що...
Мета: Сформувати уявлення учнів про періодизацію історії та відлік часу. З'ясувати особливості епохи стародавнього світу як першого...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Термін друку збірника...

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Підручник, сучасна адміністративно-політична карта
України, портрети українських учених-істориків. Основні поняття І терміни: історія, факт, подія, дослідження історії, іс­торики,...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Термін друку та розсилки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка