Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»

Сторінка1/2
  1   2


Форма № ОНМУ Н - 3.04

Одеський національний морський університет
Кафедра цивільного і трудового права
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, д.ю.н., професор
Г.Г. Мошак

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
081 «Право»
Юридичний факультет

2016 – 2017 навчальний рік
 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ





Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів - 3 (EСTS)

Галузь знань

081 Право

(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки

081 Право

(шифр і назва)

Модулів – 2

Рік підготовки:

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Модульна робота

Семестр:

1-й

Загальна кількість

годин – 90

Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 13

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

14 год.

Семінарські заняття:

16 год.

Практичні заняття:

-

Самостійна робота:

90 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю:

диференційований залік, залік

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить – 30/60
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни порівняльний аналіз правових систем:

 • ознайомити студентів з особливостями та загальними тенденціями розвитку національних правових систем та їх сімей на підставі їх порівняння;

 • сформувати у студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру правознавця, юридичне мислення;

 • навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання для здійснення порівняльно-правового аналізу;

 • навчити застосовувати порівняльно-правові дослідження для поглиблення їхніх правових знань.

Порівняльний аналіз правових систем виконує наступні завдання:

 • навчити студентів здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні ознаки та відмінності на підставі встановлення визначених критеріїв порівняння;

 • надати студентам правничий матеріал щодо становлення та розвитку правових систем зарубіжних держав;

 • навчити користуватися термінологією, що застосовується в юридичній компаративістиці;

 • навчити систематизувати правові знання щодо особливостей різних сімей права та здійснювати їх аналіз та узагальнення;

 • навчити на підставі узагальнення інформації про різні правові системи світу, виявляти загальні тенденції розвитку та взаємовпливу національних правових систем та їх сімей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • понятійно-категоріальний апарат порівняльного аналізу правових систем;

 • предмет, метод, функції порівняльного аналізу правових систем;

 • особливості порівняльного аналізу правових систем як юридичної науки, поняття правової системи та правової сім’ї; класифікації правових систем; характеристик сучасних основних правових сімей. ;

вміти:

 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат;

проводити аналіз світової правової спадщини, тенденцій та закономірностей її розвитку та її відповідний вплив на формування правової системи України.

3. Програма навчальної дисципліни




Змістовий модуль І.

Порівняльний аналіз правових систем: загальна характеристика та класифікація основних правових систем
Вступ

Предметом курсу є дослідження загальних закономірностей зародження, еволюційного розвитку правових систем, галузей та інститутів права держав, аналіз відомих дослідникам пам’яток права, усвідомлення студентами нерозривності європейсько-правової та світової традицій, яка має беззастережний вплив на формування правової системи України.

Спеціальний курс складається з двох частин. В першій (загальній) частині викладач повинен визначити понятійно-категоріальний апарат та методологічні засади порівняльного аналізу правових систем, основні тенденції розвитку права в кожний період з історії формування правових традицій та правових сімей, показати чинники, що впливають на його специфіку, ознайомити студентів з найяскравішими джерелами пам’ятками права. Друга частина (основна) присвячена остаточному формуванню правових сімей сучасності, доктринам їхнього розмежування, особливостям, тенденціям та перспективам їхнього розвитку.

Загальна частина

Тема 1. Порівняльний аналіз правових систем: загальна характеристика та класифікація основних правових систем Термінологічна дискусія про найменування науки: порівняльне право, порівняльний аналіз правових систем тощо. Дискусія про при роду порівняльного аналізу правових систем: самостійна наука, метод пізнання права, допоміжна наукова дисципліна в рамках загальної теорії права. Комплексний та міжнаціональний характер порівняльного аналізу правових систем. Предмет порівняльного аналізу правових систем. Принципи порівняльного аналізу правових систем. Аксіоми порівняльного аналізу правових систем. Функції (значення) порівняльного аналізу правових систем. Місце порівняльного аналізу правових систем у системі юридичних наук. Порівняльний метод як основний метод порівняльного аналізу правових систем. Проблема вибору об’єктів для порівняльного дослідження у сфері права. Види порівняння у сфері права: нормативне і функціональне; діахронне та синхронне; практичне і теоретичне; макро порівняння та мікро порівняння; внутрішньо національне, між системне та внутрішньо системне. Стадії порівняльно-правового дослідження. Поняття і трансформації права в юриспруденції. Поняття та структура національної правової системи в зарубіжних країнах. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім законодавством. Передумови зближення національних правових систем. Уніфікація та гармонізація правових систем як різні рівні їх зближення: розмежування понять. Правова система: поняття, ознаки, структура. Множинність правових систем. Необхідність класифікації правових систем. Правова сім’я. Проблема критеріїв класифікації правових систем. Класифікація правових систем Р. Давіда. Класифікація правових систем К. Цвайгерта і Х. Кьотца. Класифікація правових систем К. Осакве. Поняття “західне право” у класифікаціях Р. Давіда, К. Цвайгерта, Х. Кьотца.

Особлива частина

Тема2. Загальна характеристика романо-германськоі правової сім'ї та джерела права романо-германської правової сім'ї

Поняття романо-германської правової сім’ї. Романська та германська підгрупа правової сім’ї. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї. Історичні передумови формування романо-германської правової сім’ї. Рецепція римського права. Цивільний Кодекс Франції. Структура права романо- германської правової сім’ї. Джерела(форми) права романо-германської правової сім’ї. Кодифікація галузей права як ознака романо-германської правової сім’ї. Юридична освіта та юридичні професії у Франції і Німеччині.
Тема 3. Загальна характеристика англо-американської правової сім'ї та джерела права англо-американської правової сім'ї та правова система США

Структура судового прецеденту. Поняття і структура прецедентної норми права. Судовий прецедент як джерело (форма) права. Співвідношення судового прецеденту і нормативно-правового акту у системі джерел права у державах англо-американської правової сім’ї. Поняття і основні характеристики прецедентного права. Складові прецедентного права. Значення професійної правосвідомості суддів для функціонування прецедентного права. Деклараторна та позитивістська концепція прецедентного права. Англійські вчення про право і судовий прецедент: шляхи взаємовпливу. Запобігання зловживання суддями своїми повноваженнями у сфері правотворчості. Поняття англо-американської правової сім’ї. Англійська та американська підгрупа правової сім’ї. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї. Історичні передумови формування англо-американської правової сім’ї. Структура права англо-американської правової сім’ї. Джерела(форми) права англо- американської правової сім’ї. Судовий прецедент як ознака англо-американської правової сім’ї. Формування правової системи США. Специфічні риси правової системи США. Вплив федеративності на правову систему США. Відмінності правової системи США від правової системи Англії. Структура права США. Найбільш значимі конституційні прецеденти США. Систематизація федерального законодавства США. Уніфікація законодавства штатів. Єдиний торговельний кодекс 1952р. Юридична освіта та юридичні професії в Англії та США.
Змістовий модуль ІI.

Особливі правові системи
Тема 4. Традиційні правові системи
Далекосхідна правова сім’я. Морально-релігійні витоки далекосхідної правової сім’ї. Вплив конфуціанства та доктрини легізму на далекосхідну правову сім’ю. Формування японського права. Реставрація Мейдзі. Вплив європейського та американського права у Японії до і після Другої світової війни.

Поняття традиційної (африканської) правової сім’ї. Етапи формування африканської правової сім’ї. Загальна характеристика звичаєвого африканського права. Джерела (форми) звичаєвого права Африки. Колонізація як зовнішній вплив на звичаєве право Африки. Тенденції розвитку правових систем держав Африки після здобуття ними незалежності. Способи вирішення конфліктів у звичаєвому праві Африки.
Тема 5. Змішаний (конвергентний) тип правових систем

Поняття «змішаної» правової системи. Правові системи Скандинавських держав (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція). Спільні історичні передумови формування правових систем Скандинавських держав. Погляди на класифікацію правових систем Скандинавських держав. Джерела (форми) скандинавського права. Правові системи канадській провінції Квебек і американського штату Луїзіана. Латиноамериканська правова система.

КРЕДИТ 3.

Тема 6-7. Релігійні правові системи

Поняття релігійної правової сім’ї. Сучасні релігійно-правові школи. Канонічне право. Загальна характеристика канонічного права. Джерела канонічного права. Застосування канонічного права в сучасному світі.

Мусульманське право. Особливості мусульманського права. Принципи мусульманського права. Джерела (форми) мусульманського права. Тлумачення Корану. Сучасна структура мусульманського права. Правова ідеологія мусульманського права. Індуське право. Загальна характеристика індуського права. Джерела Індуського права. Сучасне право Індії. Іудейське право. Різні підходи до визначення іудейського права. Особливості іудейського права. Принципи іудейського права. Джерела (форми) іудейського права.

Деякі види нетрадиційних правових систем (комуністичні, соціалістичні правові системи).

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

усього

у тому числі

л

с

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1.

Змістовий модуль І.

Порівняльний аналіз правових систем: загальна характеристика та класифікація основних правових систем


Тема 1. Порівняльний аналіз правових систем: загальна характеристика та класифікація основних правових систем

14

2

2







10

Тема 2. Загальна характеристика романо-германськоі правової сім'ї та джерела права романо-германської правової сім'ї

14

2

4







8

Тема 3. Загальна характеристика англо-американської правової сім'ї та джерела права англо-американської правової сім'ї та правова система США

14

2

2







10

Разом за змістовим модулем 2

42

6

8







26

Змістовий модуль ІI.

Особливі правові системи

Тема 4. Традиційні правові системи

12

2

2







8

Тема 5. Змішаний (конвергентний) тип правових систем

12

2

2







8

Тема 6-7. Релігійні правові системи

24

4

4







16

Разом за змістовим модулем 2

48

8

8







24

Усього годин

90

14

16







60



5. Теми семінарських занять



з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Порівняльний аналіз правових систем: загальна характеристика та класифікація основних правових систем

2

2

Тема 2. Загальна характеристика романо-германськоі правової сім'ї та джерела права романо-германської правової сім'ї

4

3

Тема 3. Загальна характеристика англо-американської правової сім'ї та джерела права англо-американської правової сім'ї та правова система США

2

4

Тема 4. Традиційні правові системи

2

5

Тема 5. Змішаний (конвергентний) тип правових систем

2

6

Тема 6-7. Релігійні правові системи

4




Усього

16


6. Теми практичних занять

Навчальним планом практичні заняття не передбачені.
7. Теми лабораторних занять

Навчальним планом лабораторні заняття не передбачені
8. Самостійна робота



з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Порівняльний аналіз правових систем: загальна характеристика та класифікація основних правових систем

10

2

Тема 2. Загальна характеристика романо-германськоі правової сім'ї та джерела права романо-германської правової сім'ї

8

3

Тема 3. Загальна характеристика англо-американської правової сім'ї та джерела права англо-американської правової сім'ї та правова система США

10

4

Тема 4. Традиційні правові системи

8

5

Тема 5. Змішаний (конвергентний) тип правових систем

8

6

Тема 6-7. Релігійні правові системи

16




Усього

60


9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Навчальним планом індивідуальні завдання не передбачені.

10. Методи навчання

Словесні методи навчання.

До них відносяться оповідання, лекція, бесіда і ін. В процесі їхнього роз'яснення викладач шляхом слова викладає, пояснює навчальний матеріал, а студенти шляхом слухання, запам’ятовування і осмислювання активно його сприймають і засвоюють.

Розповіді.

Цей метод припускає усну розповідь викладання навчального матеріалу, яка не переривається питаннями студентів.

Можливі декілька виглядів розповіді - розповідь-вступ, розповідь- викладання, розповідь-висновок. Мета першого - підготовка до сприймання нового навчального матеріалу, що може бути проведене іншими методами, наприклад, бесідою. Цей вигляд оповідання характеризується відносною стислістю, яскравістю, емоціональністю викладення, що дозволяє викликати інтерес до нової теми, порушити потребу в її активному засвоєнні.

Під час застосування цього методу викладач розкриває зміст нової теми, здійснює виклад по певному логічному плану, що розвивається, в чіткій послідовності, з вичлененням головного, істотного, з застосуванням ілюстрацій і переконливих прикладів.

Розповідь-висновок звичайно проводиться в кінці заняття. Викладач в ньому резюмує головні думки, робить висновки і узагальнення, дає завдання для подальшої самостійної роботи по цій темі.

В ході застосування методу розповідь використовуються такі методичні прийоми, як викладення інформації, активізація уваги, прийоми прискорення запам’ятовування (мнемонічні, асоціативні), логічні прийоми порівняння, виділення головного, резюмування, форми діалогу.

Умовами ефективного застосування розповіді є ретельне продумування теми, вдалий підбір прикладів і ілюстрацій, підтримання належного емоційного тонусу викладення, використання навчаючих запитань-підказок.

Навчальна лекція.

Як один з словесних методів навчання навчальна лекція припускає усне викладення матеріалу, що відрізняється великою ємністю, ніж розповіді, великою складністю логічних побудов, образів, доказів і узагальнень. Лекція, як правило, займає все заняття, в той час як оповідання займає лише його частину.

В ході лекції використовуються прийоми усного викладення інформації, як в розповіді, підтримання уваги протягом тривалого часу, активізації мислення слухачів, прийоми забезпечення логічного запам’ятовування, переконання, аргументації, доказів, класифікації, систематизації і узагальнення. Найкращім прикладом може бути лекція-діалог.

Подібним методом легше всього користуватися за допомогою відтворювання аудіозаписів, а також за допомогою відеотехніки, у тому числі і супутникового телебачення, хоча лекцію можна ще доповнювати за допомогою конспекту, книги чи інформації впорядкованій на електронних носіях та в мережі Інтернет на офіційних сайтах.

Бесіда. Метод бесіди припускає розмову викладача з учнями. Бесіда організується з допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово підводять учнів до засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності.

В ході застосування методу бесіди використовуються прийоми порушення питань (основних, додаткових, навідних і ін.), обговорення відповідей і думок студентів, корегування їх відповідей, прийоми формулювання висновків з бесіди.

Питання до бесіди повинні бути достатньо ємними для цілісного сприймання. Питання не повинні вимагати односкладових відповідей. Викладач може використати допоміжні, навідні запитання, що дозволять продовжити обговорення проблеми.

Наочні методи навчання

Наочні методи достатньо важливі для студентів, це є візуальним сприймання дійсності. Сучасна дидактика вимагає більш раціональних варіантів застосування методів наочності, що дозволять досягнути більшого освітнього і виховного результату, а так ж розвиваючого ефекту. Дидактика орієнтує педагогів на таке застосування наочних методів навчання, щоб водночас мати можливість розвивати мислення студентів.

Особливістю наочних методів навчання є те, що вони обов'язково пропонуються в тій або іншій мірі, сполучаючись зі словесними методами. Тісний взаємозв'язок слова і наочності випливає з того, що діалектичний шлях пізнання об'єктивної реальності припускає застосування в єдності живого споглядання, абстрактного мислення і практики. Вчення І. П. Павлова про першу і другу сигнальні системи показує, що при пізнанні явищ дійсності вони повинні застосовуватися у взаємозв'язку. Враховуючи це, застосовуємо методи стимулювання інтересу до навчання:

• створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу

(використання пізнавальних ігор, цікавих пригод, гумористичних уривків,

перегляд навчальних телепередач, кінофільмів). Розвиток інтересу в

студентів - це засіб активізації навчання, що сприяє кращому засвоєнню

знань. Цікаво студентам - цікаво з ними і вчителеві. Байдужість у навчанні негативно впливає на всіх учасників навчального процесу;

 • пізнавальні ігри як метод набувають великого значення для стимулювання та формування інтересу до знань (ігри-подорожі, вікторини тощо). Пізнавальні ігри можуть набувати характеру рольових ігор, які користуються успіхом у студентів під час вивчення курсу «Порівняльний аналіз правових систем». Тому в рамках семінарських занять для подальшого розв’язання задач з використанням методики порівняльного аналізу правових систем мають бути обрані суддя, адвокат, прокурор, представник органу дізнання.

Цей вид гри містять у собі:

 • пояснення фабули (змісту й умов гри);

 • підготовку дійових осіб для виконання своїх ролей;

 • підготовку студентів - судді, адвоката, прокурора, представник органу дізнання.

У пробудженні та закріпленні інтересу до знань надійним спільником є гумор педагога, що спирається на його педагогічну етику, інтелект студентів та вчителя.

 • навчальні дискусії можуть викликати інтерес до предмета, коли вони вміло організовані (але не заорганізовані). Вчитель попередньо готує питання, що обговорюватимуться. Студенти читають різноманітну літературу з проблеми. Важливу роль відіграють правила проведення дискусії, ініціатива вчителя та судді. Дискусія успішніше проводиться між позиціями звинувачення та захисту;

 • аналіз життєвих ситуацій викликає інтерес студентів як метод застосування теоретичних знань на практиці.

Існують різноманітні форми зв'язку слова і наочності. Віддати якійсь з них повну перевагу було б помилковим, бо в залежності від особливостей завдань навчання, змісту теми, характеру наявних наочних методів, а також рівня підготовленості студентів, необхідно в кожному конкретному випадку обирати найбільш раціональне поєднання. З цього, використовуємо також практичні методи навчання.

Практичні методи навчання охоплюють надто широкий діапазон різноманітних виглядів діяльності студентів. Під час використання практичних методів навчання застосовуються прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети.

Індуктивні і дедуктивні методи навчання

Індуктивні і дедуктивні методи навчання характеризують винятково важливу особливість методів - спроможність розкривати логіку руху змісту навчального матеріалу. Застосування індуктивних і дедуктивних методів означає вибір певної логіки розкриття змісту теми, яка вивчається: від приватного до публічного і від публічного до приватного.

Порівняльний метод навчання є основним для даної дисципліни та полягає у зіставленні особливостей різних правових систем з метою вивчення динаміки їх розвитку. Він вимагає вибору критеріїв у формуванні вибірки досліджуваних елементів щодо визначення кола об’єктів та суб’єктів дослідження у їх порівнянні між собою в сучасності та в історичному розвитку.
11. Методи контролю
  1   2

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Конституційне (державне) право зарубіжних країн
Сша, Франції, Японії, Росії та ін.). За нормативною структурою І змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Конституційне...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Цивільне право України Підручник Видання друге, перероблене І доповнене Київ
Х68 Харитонов Є. О., Старцев O. B. Цивільне іиічно-правових елементів — традиційно державним установам надаються пільги І нерепані,...

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка