Пошук по сайту


список використаних джерел - Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів українські підприємства...

Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів українські підприємства до усвідомлення проблеми необхідності практичного застосування маркетингових

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

список використаних джерел


 1. Багиев Г.Л.,Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие.- Спб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1996. -94 с.

 2. Вовчак А. В. Маркетинговий менеджмент. К:КНЕУ, 1998. -268 с.

 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.

 4. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. К:,”Знання”, 1998р.

 5. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростингер,1996.
  1996. - 704с.

 6. Кошкин Л.И. Хачатуров А.Е. Булатов И.С. Менеджмент на промышленном предприятии. К: „Эколайн”, 2000.

 7. Моделі аналізу та прогнозування збуту продукції підприємств в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / В.Є. Хаустова / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 18 с. — укp.

 8. Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на средних и малых предприятиях.//Проект ТАСИС по распространению технической информации. Издание Европейской Комиссии. –К.2001, 65 с.

 9. Старостина А. А., Кравченко В. А., Маркетинговые исследования на стадии разработки идеи нового товара. К:НТУУ «КПИ», 2001

 10. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.

 11. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.

 12. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология.- М.: Финпресс, 1998.-С.219-225

 13. Лебедев О.Т., Филиппова О.Ю. Основы маркетинга.\ Уч. Пос.-СПб: Издательский Дом «МиМ», 1997.-220с.

 14. Маркетинг в АПК\ Под ред. Г.П. Абрамовой.- М.: Колос, 1997.

 15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.- Мн.: ООО «Новое здание», 1999.- 688с.

 16. Маркетинг. Под ред. А.Н. Романова. – М. Банки и биржы, 1995

 17. Маркетинг. Уч. Пос.\ Под ред. А.М. Немчанина, Д.В. Минаева.- СПб: Издательский Дом «Бизнес-пресса», 2001.- 512с.

 18. Гилбер А. Черчилль.Маркетинговые исследования. – СПб: Издательство «Питер», - 2000. – 752с.

 19. Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. – Спб.: Питер, 2002. -352с.

 20. Закон України «Про господарські товариства», «Про підприємство».

 21. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

 22. Пешкова Е.П. Маркетинговий анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 1997.

 23. Бурцева Т.А., Сизов В.С., Цень О.А. Управление маркетингом: Учебное пособие – М. «Экономистъ», 2005 – 271с.

 24. Дорофеев В.Д. Маркетинг в управлении организацией. – П., 2001.

 25. Королькова Е.М. Организация маркетинга на предприятии. – Издательство ТГТУ, 2001г.

 26. Шкардун В., Ахтямов Т. Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии. \\ Маркетинг: - 2001. - №53, с. 79-86.

 27. Лін Ван Дер Ваген. «Готельний бізнес» - Р., «Фенікс», 2001.

Додатки


Додаток 1

Визначення маркетингу

(за кн. «Маркетинг» під ред. Л.Г. Багієва [1])

Автор

Зміст

Котлер Ф.

Маркетинг – рід діяльності, направлений на задоволення потреб споживача за допомогою обміну

Абрамішвілі Г.Г.

Сьогодні марктетинг – своєрідна філософія провадження ділових операцій

Американська асоціація маркетингу

Маркетинг представляє собою процес планування і здійснення замислу, ціноутворення, просування і реалізацію ідей, товарів та послуг за допомогою обміну, задовільняючого цілі окремих осіб та організацій

Еванс Дж Р.

Маркетинг – передбачення, управління і задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території і ідеї за допомогою обміну.

Пашкус Ю.В.

Маркетинг – значення комплексне, воно включає всі види діяльності, пов’язані з обміном між людьми або стрнами, напрямок яких – задоволення потреб та бажань споживачів.

Швальбе Х.

Маркетинг – сумма всіх дій в рамкках політики товарообігу з метою створення, підтримки та розширення ринку.

Нішлаг Р., Дихтль Е., Хершген Х.

Маркетинг – послідовна орієнтація на прямо або побічно пов’язаних з ринком рішень на потреби споживача.

Маркетинг сьогодні розуміється як орієнтований на ринок підприємницькй стиль мишлення, який відрізняється творчим, систематичним і іноді агресивним характером.

Ламбен Ж.-Ж.

Маркетинг – одночасно філософія бізнесу і активний процес.

Голубков Е.П.

Маркетинг згідно з його широким розуінням – це соціально-управлінський процес, за допомогою якого шляхом створення продукту та їх обміну отримують те, в чому вони мають потребу.

Кафедра маркетингу СПбГУЕФ

Маркетинг – це філософія ті інструментарій взаємодії хозяйнуючих суб’єктів соціально-економічної системи з приводу вивчення, створення, задоволення попиту кінцевих споживачів, їх потреб в товарах а послугах з метою отримання прибутку або отримання інших результатів.

Мефферт Х.

Маркетинг – орієнтоване на ринок управління підприємством, яке зосереджується в плануванні, координації та контролі всієї діяльності підприємства, пов’язаної з діючим та потенційним ринком.

Район У.

Маркетинг може бути визначен як діяльність, що містить дізнавання потреб, створення товарів та послуг, що задоволняють ці потреби. Рівно як формування, а звідси – розширення попиту на ці товари та послуги.

Кулаков С.Н.

Суть сучасного маркетингу – підприємницька діяльність, що перетворює потреби покупця на прибутки підприємства.

Данілов-Даніельян В.

Все, що є об’єктом цієї дисципліни, є проекцією підприємницької діяльності на ось ринку.

Додаток 2


Основні принципи маркетингу

Додаток 3

Основні види діяльності в розрізі функцій маркетингу

Функції

Види діяльності


Маркетингові дослідження

Збір і обробка інформації в економічній, торговельній, виробничій, споживчій, товарній, збутовій і комунікаційній сферах

Вивчення ринку і кон’юнктури

Дослідження й аналіз отриманої інформації

Дослідження маркетингових заходів

Дослідження конкурентоспроможності товарів товаровиробників

Вивчення мотивації покупок, закономірності поведінки покупців на ринку

Типологія споживачів і сегментація ринку

Формування і подання заявок та замовлень на виробництво і поставку товарів

Розробка пропозицій для відновлення асортименту вдосконалення продукції, що випускається

Формування торговельного асортименту

Участь у комісіях і художньо-технічних радах з атестації товарів за категоріями якості

Розробка

і планування

асортименту

та якості товарів і послуг

Здійснення контролю якості товарів

Закупівля товарів

Вишукування додаткових товарних ресурсів

Визначення поточних і перспективних потреб покупців


Участь у формуванні асортиментної політики товаровиробників з орієнтацією на ринок з урахуванням життєвого циклу виробів

Формування торговельного асортименту із забезпеченням пріоритету споживачів

Закупівля товарів з урахуванням споживчих властивостей цін, стійкості характеристик, конкурентоспроможності

Інтеграція торговельної і виробничої політики

Реалізація товарів

Збут і розподіл

Планування товарообігу в асортиментному розрізі

Встановлення господарських зв’язків і здійснення договірних відносин

Маневрування товарними ресурсами

Надання додаткових послуг

Транспортування

Складування

Здійснення правової і претензійної роботи

Планування й управління торговельною діяльністю: розробка і здійснення планів реалізації, підготовка прогнозів кон’юнктури, ведення звітності, аналіз продажу, управління торговельним персоналом, підготовка фінансового кошторису, вибір каналів збуту, розробка і виконання планів організації продажу, організація торговельної комунікації

Здійснення рекламної політики шляхом використання засобів масової інформації, проспектів, буклетів, каталогів

Реклама

і стимулювання збуту


Стимулювання працівників збуту: матеріальне заохочення, конкурси на кращу професійну майстерність тощо

Стимулювання попиту: організація виставок, вітрин; демонстра­ція зразків товарів, упаковка; заохочення покупців: зниження ціни, вручення сувенірів, премій, купонів, проведення конкурсів; поставка товарів безплатно, субсидіювання реклами і т. ін.

Відгуки в пресі


Додаток 4Типові проблеми застосування маркетингу
Додаток 5

Основні функціональні завдання м аркетингу
Додаток 6

Процес маркетингової діяльності


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Вступ
Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління збутом підприємства 17

Нака з
Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відбувся ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,...

Література
Застосування технології розвитку критичного мислення у процесі викладання української мови та літератури

План Вступ Розділ Теоретичні та методологічні основи формування маркетингової...
...

9. глобалізація
Світові фінансові кризи. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. Демографічний вибух та пов’язані з ним проблеми. Проблеми розвитку...

Всеукраїнський конкурс-огляд
Розділ І. Теоретичний аспект проблеми використання інтеграції на уроках української мови та літератури в умовах сталого розвитку...

Проблеми розвитку теоретичного знання
Стан проблеми забезпечення розвитку конкретно-теоретичного знання та про інші суттєві моменти, пов’язані з цією проблемою. 12

Проблеми розвитку теоретичного знання
Стан проблеми забезпечення розвитку конкретно-теоретичного знання та про інші суттєві моменти, пов’язані з цією проблемою. 12

Старший викладач кафедри економічної теорії та менеджменту ЗакДУ
«Маркетингові дослідження та аналіз інформації». Адже саме проведення маркетингових досліджень, використання отриманих результатів...

Урок №34 Тема уроку. Фізико-географічне районування
Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати одиниці фі­зико-географічного районування; аналізувати карту фізико-географічного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка