Пошук по сайту


Старший викладач кафедри економічної теорії та менеджменту ЗакДУ

Старший викладач кафедри економічної теорії та менеджменту ЗакДУ

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ
„МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ”


УКЛАДАЧ: МОКРАНІ М. А.,

старший викладач кафедри економічної теорії та менеджменту ЗакДУ

Ужгород 2008

Вступ
У комплексі дисциплін маркетингового циклу одне з чільних місць належить предмету «Маркетингові дослідження та аналіз інформації». Адже саме проведення маркетингових досліджень, використання отриманих результатів дозволяють підприєм­ствам знайти правильні орієнтири своєї діяльності, досягти максимального рівня задоволення потреб споживачів, а звідси — вирішити власні проблеми.

Становлення системи маркетингових досліджень в Україні — одна з найглобальніших проблем. Її вирішення під силу лише висококваліфікованим фахівцям, озброєним відповідними знаннями та навичками. Відтак, головною метою нашого навчального посібника є виклад принципів, завдань, функцій, методів і алгоритмів збору інформації, аналізу ринку, процесів збуту продукції, вивчення поведінки споживачів, конкурентів та інших ринкових суб’єктів.

Основними завданнями дисципліни «Маркетингові дослідження» є:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингових досліджень;

 • відпрацювання практичних навичок проведення відповідних досліджень;

 • виховання здатності до творчого пошуку напрямів і ресурсів поліпшення маркетингової діяльності підприємств.

Дисципліна «Маркетингові дослідження» тісно пов’я­зана з такими дисциплінами, як «Маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Мікроекономіка», «Стратегічний мар­кетинг», «Статистика» тощо.

Опорний конспект розроблено для бакалаврського рівня підготовки.
І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ»


Тема 1. Системи маркетингових досліджень

Сутність, роль, мета, предмет та об’єкт маркетингових досліджень.

Основні завдання і принципи маркетингових досліджень.

Структура та алгоритм процесу маркетингових досліджень.

Види маркетингових досліджень: кабінетні, польові, методи проб­них продаж, ділових контактів, фокус груп, панельні дослідження.

Організаційні форми маркетингових досліджень:

 • власні (відділи маркетингу, маркетингових досліджень, проб­лемні групи (ради), тимчасові консультативні групи, венчурні групи);

 • спеціалізовані дослідницькі організації.

Чинники, які визначають раціональність власних та спеціалізованих організаційних форм проведення маркетингових досліджень.
Тема 2. Маркетингова інформація

Цінність маркетингової інформації.

Види маркетингової інформації в залежності від рівня, призначення, власності, меж доступності, ролі в діяльності підприємства, змісту, джерел опитування, потреб підприємства, аспектів його маркетингової діяльності, часу одержання.

Переваги та недоліки вторинної і первинної маркетингової інформації.

Джерела маркетингової інформації.

Процес збору та інтерпретації маркетингової інформації.

Методи збору первинної інформації: опитування, спостережен­ня, експеримент, імітація. Їх сутність, елементи, переваги й недоліки.

Правила розробки опитувальних листків.

Маркетингові інформаційні системи.

Тема 3. Маркетингові дослідження ринку

Маркетингове розуміння понять — потенційний, доступний, кваліфіковано доступний, цільовий ринок та ринок проникнення.

Сутність місткості ринку. Реальна і потенційна місткість ринку. Методи їх визначення.

Ринкове агрегування й сегментування. Процес сегментування ринку. Методи та рівні сегментування ринку. Ознаки сегментування ринку, їх вибір. Критерії вибору цільових ринків. Типи цільових ринків підприємства. Вимоги до ефективної методики сегментування ринку.

Кон’юнктура ринку: сутність, елементи досліджень, показники.

Прогноз товарного ринку: сутність, алгоритми, вимоги.

Прогнозні дослідження збуту: сутність, чинники, некількісні та кількісні методи досліджень.

Тема 4. Маркетингові дослідження
конкуренції та конкурентів


Сутність конкуренції, її функції та види за родовою ознакою, залежно від міри взаємозамінності продукції, за головними формами прояву в структурному плані, за територіальною ознакою, у відповідності з поведінкою суб’єктів ринку, щодо об’єкта і стану.

Недобросовісна конкуренція. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р.

Стратегія конкурентної боротьби за М. Портером та Ф. Кот­лером.

Аналіз конкурентного середовища шляхом вивчення дії його п’ятьох сил (за М. Портером).

Дослідження конкурентних ситуацій: чистої, олігопольної та монопольної.

Аналіз конкурентного середовища за методикою антимонопольного комітету Росії.

Різновиди конкурентів підприємства.

Аналіз конкурентів фірми: об’єднаний аналіз галузі й ринку; вивчення стратегічних груп підприємств; констатація цілей конкурентів; оцінка сильних та слабких сторін конкурентів і визначення реакції конкурентів.
Тема 5. Вивчення поведінки споживачів

Сутність поняття «поведінка споживача». Історія виникнення та розвитку науки про поведінку споживачів, сучасний стан цієї науки.

Економічна і мотиваційна теорії поведінки споживачів.

Моделі поведінки споживачів.

Процес прийняття рішення про купівлю, його основні етапи та варіанти.

Ситуаційні впливи на процес прийняття рішення про купівлю.

Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів: маркетингові політики, культура, субкультура, соціальні класи, референтні групи, сім’я, особистий вплив.

Чинники «чорної скриньки»: потреби, цінності, побажання, мо­тиви, особистість, спосіб життя, сприйняття, засвоювання, ризик купівлі, орієнтація, пізнавальні емоції, дисонанси.

Помилки у визначенні поведінки споживачів.
Тема 6. Дослідження
конкурентоспроможності підприємства

Сутність досліджень підприємства, поняття його конкурентоспроможності.

Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства:

 • з точки зору конкурентних переваг;

 • аналіз сильних та слабких сторін;

 • структурний підхід;

 • функціональний підхід;

 • узагальнюючий підхід;

 • бальна оцінка конкурентоспроможності.

Організаційні заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Тема 7. Підготовка та презентація
підсумкового звіту про дослідження

Основні вимоги до звіту про результати маркетингових досліджень:

орієнтованість, повнота, точність, чіткість, виразність, актуальність.

Зміст основних частин письмового звіту: титульного листка, короткого огляду, вступу, основної частини, висновків та рекомендацій, додатків.

Правила підготовки та представлення усних звітів.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІХ ІНФОРМАЦІЇ”
Тема 1. Система маркетингових досліджень
Згідно з міжнародним кодексом ЄСОМАР, маркетингові дослідження — це системний збір і об’єктивний запис, класифікація, аналіз та представлення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб та організацій у контексті їх економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дозволяє створити ефективну маркетингову програму підприємства.

Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності, мірі ризику, збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності.

Предмет маркетингових досліджень — існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо.

Об’єкт маркетингових досліджень — це будь-який суб’єкт системи «підприємство—ринок—економіка» або їх якась конкретна характеристика.

Основні завдання маркетингових досліджень:

 • аналіз кон’юнктури ринку;

 • дослідження поведінки споживачів, конкурентів та інших суб’єктів ринку (постачальників, посередників тощо);

 • оцінка результатів діяльності підприємства;

 • визначення конкурентних позицій продукції й підприємства в цілому;

 • орієнтація підприємства на випуск товарів, збут яких забезпечений умовами ринку;

 • розробка рекомендацій стосовно цінових, комунікаційних та розподільчих маркетингових політик підприємства;

 • прогнозні дослідження збуту продукції підприємства;

 • розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства.

Основними принципами маркетингових досліджень є:

 • системність — періодичність, послідовність, логічність;

 • комплексність — врахування й аналіз усіх діючих елементів і чинників у їх динаміці та взаємозв’язку;

 • цілеспрямованість — орієнтація на вирішення актуальних суто маркетингових проблем;

 • об’єктивність — незалежність від суб’єктивних оцінок та вис­новків;

 • надійність — точність одержання даних;

 • економічність — перевищення вигоди від удосконалення діяльності підприємства в результаті реалізації прийнятих рішень над витратами, пов’язаними із проведенням маркетингових досліджень;

 • відповідність принципам добросовісної конкуренції;

 • довіра з боку споживачів.

Структура маркетингових досліджень представлена на рис. 1.


Рис. 1. Структура маркетингових досліджень


При вивченні системи маркетингових досліджень особливу увагу слід приділяти алгоритму процесу маркетингових досліджень. Адже саме дотримання логічної послідовності його етапів — один із принципів і найважливіша передумова досягнення цілей дослідження.

Алгоритм процесу маркетингових досліджень представлено на рис. 2.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Виникнення економічної теорії. Економічна теорія як універсальна...
...

Індз творчі педагогічні проекти у вигляді портфоліо
«Збірник педагогічних ситуацій та задач з вирішення педагогічних конфліктів та проблем міжособистісного спілкування у системі «викладач-студент»,...

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
Коіпопк (протокол №7 від 23. 12. 2011) схвалено нову редакцію Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного...

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
«викладач-методист», «вчитель-методист», «старший вихователь», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист»

Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту
До волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році

Астрономічна наука І передбачення. Боротьба за науковий світогляд
Одна з головних вимог до будь-якої наукової теорії полягає в тому, що теорія повинна пе­редбачати раніше невідомі факти І явища....

Автором теорії дифузії інновацій в регіональній економіці прийнято вважати
Автором теорії дифузії інновацій в регіональній економіці прийнято вважати: б Т. Хагерстанда

Метою економічної освіти в системі загальної середньої освіти є така...
Зміст шкільного курсу економіки побудовано таким чином, щоб він зміг реалізувати мету І завдання курсу, сформувати базові знання...

План-конспект інтегрованого уроку (географія + німецька мова) 10-й...
Людмила панасенко, викладач географії та німецької мови державного навчального закладу «Молочанський професійний аграрний ліцей»,...

Аліса Васильєва методист імцо, старший вчитель сш №43 м. Львова, керівник гуртка „Львів’янин”
Аліса Васильєва – методист імцо, старший вчитель сш №43 м. Львова, керівник гуртка „Львів’янин”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка