Пошук по сайту


Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного маркетингу на підприємстві «схід-експрес»

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного маркетингу на підприємстві «схід-експрес»

Сторінка1/3
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Курсова робота

з дисципліни “Маркетинг”

на тему «Організація міжнародного маркетингу на підприємстві «СХІД-ЕКСПРЕС»


Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки 6.030507

спеціальності «Маркетинг»

______________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Донецьк 2013 рік
ЗМІСТ

ВСТУП

 1. ТЕОРЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ …..4

  1. Типи маркетингу та форми міжнародного маркетингу……………...4

  2. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу……………………………………………………………....7

  3. Підходи до вибору зарубіжних ринків ………………………………8

  4. Міжнародна торгівля та зовнішньоторговельна політика…………10

 2. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ «СХІД-ЕКСПРЕС».

МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ СИТУАЦІ ЇФІРМИ……………………….........15

  1. Загальна характеристика підприємства та його

конкурентного середовища……………………………………..…….15

   1. Загальні данні про підприємство «СХІД-ЕКСПРЕС»…………...15

   2. Аналіз конкурентного середовища «СХІД-ЕКСПРЕС»………...18

  1. Аналіз фінансового стану «СХІД-ЕКСПРЕС»……………………....20

  2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства …………………....23

   1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

«СХІД- ЕКСПРЕС»………………………………………………...23

   1. SPACE- аналіз, маркетинг- мікс………………………………….28

  1. Програми щодо вдосконалення маркетингової діяльності

«СХІД-ЕКСПРЕС»…………………………………………………….32

   1. Зміни в тексті валютно-фінансових умов

контрактів на перспективу…………………………………….….32

   1. Нові міжнародні маркетингові комунікації

«СХІД-ЕКСПРЕС»………………………………………….……..35

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Маркетингова діяльність на підприємстві актуальна тема на сьогоднішній день тому, що без маркетингових досліджень, маркетингових комунікацій успішна діяльність будь-якого підприємства неможлива.

Проблеми маркетингової діяльності на українських підприємствах, нажаль, присутні і довільно поширені. більшість як державних, так і приватних підприємств не мають оптимальної ефективно діючої системи організації маркетингу. Наступною причиною є те, що в наші часи дуже поширюється глобалізація ринку і всі успішні підприємства мають зв’язки із закордонними партнерами, що дуже позитивно сприяє положенню фірми. Та знову, на ринку підприємницької діяльності України не так багато компаній, які мають міжнародні зв’язки з потужними закордонними компаніями. Причиною цього є, можливо, недостатня якість пропонованого товару вітчизняного походження, а також насамперед недостатня кваліфікованість власників компаній. Тому я обрала тему курсової роботи «Організація міжнародного маркетингу на підприємстві».

Мета роботи полягає у розкритті основних аспектів регулювання зовнішньоторговельного маркетингу на прикладі української компанії та розробка певних програм щодо удосконалення ситуації зовнішньоекономічного маркетингу на фірмі.

Для досягнення мети необхідно виконати певний список задач:

 • проаналізувати теоретичні аспекти зовнішньоторговельного маркетингу

 • розглянути у практичному застосуванні на прикладі зовнішньоекономічних контрактів донецької фірми з закупівель «СХІД-ЕКСПРЕС»

 • проаналізувати фінансовий стан фірми «СХІД-ЕКСПРЕС»

 • розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення зовнішньоекономічного маркетингу на фірмі

Об'єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність «СХІД-ЕКСПРЕС», що займається як експортом, так і імпортом.
     Предметом дослідження є співпраця (експорт - імпорт) досліджуваної фірми «СХІД-ЕКСПРЕС» з підприємствами Китаю, США, Індії у вигляді контрактів на закупівлі.

Основні методи дослідження: порівняння,аналітичні методи, маркетингові методи.

Інформаційна база :

Теоретична інформація: підручники, наукові статті, дослідження.

Практичний матеріал наданий фірмою «СХІД-ЕКСПРЕС».


 1. ТЕОРЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

  1. Типи маркетингу та форми міжнародного маркетингу

За майже сторічну історію розвитку концепція маркетингу еволю­ціонувала від переважно внутрішнього, оперативного та промислового до міжнародного, стратегічного та розгалуженого за об’єктами маркетингу (промисловість, банківська сфера, послуги, інвестиції тощо). Можна виділити чотири критерії типізації маркетингу та шість форм міжнародного маркетингу (мал. 1).

Маркетинг товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення, послуг, промисловий, аграрний та банківський маркетинг — це типи маркетингу залежно від об’єкта, тобто суттєвих особливостей товару та відповідного товарного ринку, які визначатимуть особливості побудови маркетингового комплексу (товарна політика, цінова політика, політика розповсюдження та комунікаційна політика).

Стратегічний та оперативний — це два типи маркетингу, які характеризують ступінь ринкової орієнтованості фірми.

Стратегічний маркетинг — маркетингова діяльність щодо створення усталеної (довгострокової) конкурентної переваги шляхом постійного та систематизованого моніторингу бізнес-середовища та потреб ринку і формування на цій основі ефективного маркетингового комплексу.

Оперативний маркетинг — маркетингова діяльність, метою якої є використання певної ринкової ситуації або швидке пристосування маркетингового комплексу до неї.

Мікромаркетинг та макромаркетинг виділяються за критерієм особливостей суб’єкта: диверсифікованості діяльності та належності до певного ієрархічного рівня управління в структурі національної економіки.

Мікромаркетинг — маркетингова діяльність стосовно конкретного виду товару, що продукується.

Макромаркетинг — маркетингова діяльність відносно широкого кола типів товарів (послуг) або сфер діяльності на рівні як фірми, концерну, фінансово-промислової групи, так і держави в цілому.мал. 1. Типи маркетингу та форми міжнародного маркетингу

Міжнародна діяльність ґрунтується на використанні таких форм міжнародного маркетингу:

— імпортний,

— експортний,

— зовнішньоекономічний,

— транснаціональний,

— мультирегіональний,

— глобальний.

Імпортний маркетинг — маркетингова діяльність, спрямована на закупівлю (імпорт) товарів чи послуг із зарубіжних ринків.

Експортний маркетинг — маркетингова діяльність щодо реалізації продукції за межі національних кордонів, при якій відбувається фізичне транспортування товару з однієї країни в іншу.

Зовнішньоекономічний маркетинг — маркетингова діяльність, зумовлена стабільністю чи зростаючими можливостями перебування фірми (у вигляді представництва, філіалу з продажу ) на зовнішньому ринку, який включає вже, як правило, декілька країн.

Транснаціональний маркетинг — маркетингова діяльність, що виникла з практики функціонування транснаціональних корпорацій.

Вирішуючи проблему інтернаціоналізації ринків, ТНК повинна:

* мислити глобально, здійснюючи стратегічний маркетинг;

* діяти локально, здійснюючи маркетинг операційний.

Мультирегіональний маркетинг — форми та методи маркетингової діяльності, що застосовують фірми, працюючи в окремих регіонах чи в межах інтеграційних угруповань.

Глобальний маркетинг — маркетингова діяльність фірми, яка розглядає світовий ринок як єдине ціле[1].

  1. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

У цьому підрозділі розглянемо різницю та спільні риси внутрішнього та міжнародного маркетингу.

Залежно від геополітичних меж діяльності суб’єктів виділяються два типи маркетингу: внутрішній та міжнародний. 


Внутрішній маркетинг — маркетингова діяльність, націлена на внутрішній (основний для фірми) ринок. 

Міжнародний маркетинг — маркетингова діяльність фірми за межами національних кордонів. мал.2 Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Як бачимо майже одна кількість спільних рис та відмінностей, та попри це кожний менеджер може відлічити ці два повністю протилежні види маркетингу[2].

  1. Підходи до вибору зарубіжних ринків

Вибір ринку та можливість виходу з нього — це суттєва відмінність міжнародного маркетингу від внутрішнього. Саме тому управлінське рішення щодо виходу на певний зарубіжний ринок може мати як позитивні, так і негативні довгострокові наслідки.

Залежно від глибини обгрунтування управлінського рішення можна виділити три підходи до вибору зовнішнього ринку (мал.3).мал. 3 Підходи до вибору зовнішнього ринку

Суб’єктивний підхід ґрунтується на суб’єктивних відчуттях, очікуваннях, досвіді осіб, які приймають рішення щодо виходу на конкретний ринок.

Дискретний підхід ґрунтується на оцінці 2-3 найбільш важливих для фірми показників розвитку ринку або інших критеріїв.

Комплексний підхід передбачає кількісну оцінку кожного ринку за системою показників або глибоке аналітичне обґрунтування.

Найбезпечнішим є комплексний підхід, який мінімізує ризик від виходу фірми на неадекватний ринок, підвищує обґрунтованість управлінського рішення, але і потребує значних витрат на проведення дослідження. Тому за обмеженості фінансових ресурсів фірми найчастіше застосовують дискретний підхід[3].

Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети маркетингу

Інтернаціоналізація світового господарства зумовила нові детермінанти економічного розвитку конкурентного середовища, певне ускладнення соціально-культурного середовища, що, у свою чергу, сформувало нові світові пріоритети маркетингу.

«Топ» менеджмент, керований ринком. Домінуючою концепцією як внутрішнього, так і міжнародного маркетингу стає ринкова, а не збутова чи виробнича орієнтація. Зусилля менеджменту концентруються не на збуті вже виробленої продукції, а на вивченні і створенні попиту.

Глобалізація міжнародної маркетингової діяльності. Існує зростаюча взаємозалежність серед країн Тріади, економічне, соціально-культурне та політико-правове середовище яких стає більш однорідним. З’являються наднаціональні сегменти, які посилюють ринкові можливості фірми.

Відповідальний маркетинг.

  1. Міжнародна торгівля та зовнішньоторговельна політика

Міжнародна торгівля — історично перша форма міжнародних економічних відносин (якщо не брати до уваги натуральний обмін), що являє собою обмін товарами та послугами між державами. Для національного господарства участь у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі.

Зовнішня торгівля — це торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивозу (експорту) та ввозу (імпорту) товарів та послуг. У сукупності зовнішня торгівля різних держав утворює міжнародну торгівлю.

Міжнародна торгівля — це складна соціально-економічна категорія, яку можна розглядати в двох аспектах:мал.4 Підходи до розуміння сутності міжнародної торгівлі

Для оцінки масштабів, темпів, тенденцій, напрямів розвитку між­народної торгівлі доцільно використовувати систему показників, яка складається з 6 груп.

1. Абсолютні показники:

– експорт (реекспорт),

– імпорт (реімпорт),

– зовнішньоторговельний обіг (ЗТО),

– «генеральна» торгівля,

– «спеціальна» торгівля,

– фізичний обсяг зовнішньої торгівлі.

2. Структурні показники:

– товарна структура експорту та імпорту,

– географічна структура експорту та імпорту.

3. Показники інтенсивності торгівлі:

– обсяг експорту, імпорту чи зовнішньоторговельного

обігу на душу населення;

– експортна, імпортна чи зовнішньоторговельна квота.

4. Підсумовуючі показники:

– сальдо торговельного балансу,

– сальдо балансу послуг та некомерційних операцій,

– сальдо балансу з поточних операцій,

– індекс «умови торгівлі».

5. Показники динаміки.

6. Показники зіставлення.

Зовнішньоторговельна політика

Кожна країна будує свої міжнародні відносини, виходячи з зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики.

Зовнішньоекономічна політика — генеральна лінія дій, система заходів, які провадить держава у сфері експорту та імпорту, митного регулювання, торговельних обмежень, залучення іноземних інвестицій, зарубіжного інвестування, зовнішніх позик, надання економічної допомоги іншим країнам, здійснення спільних економічних проектів відповідно до інтересів країни.

Зовнішньоторговельна політика –– сукупність методів, прийомів та механізмів регулювання обсягів та спрямованості експорту та імпорту, які застосовує держава з метою реалізації зовнішньоекономічної політики в цілому.

Історично відомі два основні напрями у формулюванні зовнішньо­торговельної політики: протекціонізм та лібералізація (мал. 5).мал.5 Типи зовнішньоторговельної політики

«Вільна торгівля» — відсутність будь-яких бар’єрів та обмежень у торгівлі між державами. Реалізується тільки у вільних економічних зонах.

Лібералізація — розширення свободи економічних дій, скорочення кількості та зниження рівня обмежень у торгівлі з іншими країнами.

Протекціонізм (від лат. proctio – прикриття) –– державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції.

Неопротекціонізм — сучасні обмеження на міжнародну торгівлю, які застосовуються країнами як доповнення до традиційних форм обмеження небажаного імпорту або замість них.

Обгрунтований (селективний) протекціонізм –– захист окремої галузі економіки, групи підприємств, а не всього національного виробництва, або протекціонізм у торгівлі з окремими країнами і за окремими групами товарів.

Автаркія –– політика економічного відокремлення країни, спрямо­вана на створення замкнутої, незалежної економіки, здатної забезпечити себе усім необхідним самостійно[4].мал.6 Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети маркетингу


 1. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ «СХІД-ЕКСПРЕС». МЕТОДИ ПОЛІПШЕННЯ СИТУАЦІЇ ФІРМИ.

2.1. Загальна характеристика підприємства та його конкурентного середовища

2.1.1. Загальні данні про підприємство «СХІД-ЕКСПРЕС»

Приватне підприємство «Схід-Експрес»- самостійний господарський суб’єкт,який є юридичною особою і заснований на приватній власності у 2006 році.

Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Економічна, буд.34-А

Підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної і посередницької діяльності, а також з метою задоволення громадських потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі здобутого прибутку соціальних та економічних інтересів засновника та трудового колективу.

Основною діяльністю продукції є експорт/імпорт товарів різноманітного призначення (будівництво, текстиль, дизайн інтер’єру і т.д.),який подальше реалізується вітчизняним фірмам і підприємствам-замовникам.

прямая со стрелкой 8прямая со стрелкой 6
Генеральний директор

фінансовий відділ (головний бухгалтер)

((

заступник генерального директора


прямая со стрелкой 11прямая со стрелкой 10прямая со стрелкой 12


відділ складу товару

відділ збуту товару
прямая со стрелкой 1
транспортний відділ

(вантажники та водії)мал. 7 орг. структура фірми «СХІД-ЕКСПРЕС»

Організаційну структуру можна побачити на мал.7.  Вона, як ми бачимо, лінійно-функціональна, і це звичайно для малого та середнього бізнесу.

Націй схемі видно, що головною ланкою є Генеральний директор. Здійснює керівництво роботою фірми, вирішує фінансові та організаційні питання. Стиль керівництва -демократичний.

Наступним за важливістю стоїть Заступник генерального директора.

 Бухгалтерія в даній структурі підприємства є третьою ланкою, але вона підпорядковується безпосередньо тільки Генеральному директору. Головний бухгалтер веде бухгалтерський облік фірми, готує фінансові звіти, здійснює нарахування і виплату зарплати працівникам фірми.

 Відділ збуту, також як і склад, підпорядковуються заступнику генерального директора. Але склад і відділ збуту тісно взаємодіють між собою.

Трудові взаємовідносини між роботодавцем та працівниками визначаються
Кодексом законів про працю (КЗпП).

У рамках трудового договору взаємини між працівником і роботодавцем
регулюються КЗпП.

Трудовий договір включає: обсяг робіт, режим робочого часу, норми
виробітку. Закінчення строку трудового договору не означає його автоматичне
припинення.
За трудовим договором соціальне страхування працівників здійснюється
державою. 

Найменування

Штатна чисельність робітників (осіб)

2010г.

2011г.

2012г.

Штатна чисельність, у тому числі:

11

16

19

Керівничий відділ

(генеральний директор, заступник генерального директору )

2

2

2

Відділ збуту

2

4

5

Бухгалтер

1

1

1

Відділ складу товару

2

5

7

Водії та вантажники

4

4

4

Табл.1  Чисельність працюючих в "СХІД-ЕКСПРЕС".

З таблиці видно збільшення числа працівників фірми в 2011 по
порівняно з 2010 на 5 працівників. У 2012 році на 3 працівника більше. Усі робітники працюють офіційно за договорами, неофіційних сумісників на фірмі немає.

В обов'язки складу включається:

 1. закладка вантажу на зберігання;

 2. зберігання вантажу і забезпечення відповідних для цього умов;

 3. контроль за готівкою запасів на складі;

 4. відбір товару кожного найменування за замовленням клієнта;

 5. комплектацію відібраного товару;

 6. підготовка товару до відправлення;

 7. документальне оформлення підготовленого замовлення;

 8. відвантаження вантажів у транспортний засіб.

Посада


Оклад

(тарифна ставка),

грн.
2010г.


Оклад

(тарифна ставка),

грн.
2011г.

Оклад

(тарифна ставка),

грн.
2012г.

Директор

6000

7200

8000

Заступник директора

3000

3700

4500

Головний бухгалтер

2300

2800

3100

Працівник відділу збуту

1200

1350

1500

Працівник складу товару

1400

1500

1650

Водій

1600

1800

2100

Вантажник

1400

1500

1580

Табл.2 Перелік окладів за останні 3 роки на підприємстві

2.1.2. Аналіз конкурентного середовища «СХІД-ЕКСПРЕС»

Незважаючи на те,що Донецьк достатньо велике місто, та потенційних сильних конкурентів не так і багато. Розглянемо декілька найбільш потужніших у сфері оптових закупівель фірм у наступній таблиці 3, та порівняти з нашою компанією «СХІД- ЕКСПРЕС»:

Показник

ЧП «СХІД-ЕКСПРЕС»

ООО «ДЕБЮТ»


ЧП «КОНСОЛЬ»

Адреса

вул.Економічна, буд.34А

вул. Складська, буд. 5


вул.Новосена,78;
вул.Куйбишева,185Б;
вул. Складська, 2А


Діяльність підприємтсва

Імпорт, експорт та реалізація крупним покупцям (здебільш фірми, підприємства) різноманітного товару: будівельний, для дизайну інтер’єру, обладнання для підприємств, тканини для пошиву робочого одягу і т.д.

Закупівля та оптово- рознічна реалізація будівельних матеріалів

Закупівля та оптова реалізація будівельних матеріалів та меблів.

Сформований імідж

Позитивний

Середній

Позитивний

Після продажне обслуговування

Середнє розвинуто

Немає

Немає

Міжнародне партнерство

США, Індія,Китай, Молдова

Казахстан

Білорусь, Китай

Реклама

рекламні листи

об’яви у міських газетах, на сайтах з оголошень

Немає

Реклама у газетах, буклети.

Якість обслуговування

Відмінно

Задовільно

Добре
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. 2 Організація служби маркетингу на підприємстві
За багато років маркетинг “виріс” із простого відділу збуту у важливу функціональну сферу діяльності компанії. Розглянемо, як іде...

Курсова робота з маркетингу на тему: Деякі проблеми при обранні стратегії охоплення ринку
Ринок складається зі споживачів, людей, якими являємося ми з вами. Щоб виграти у складній боротьбі з конкурентами, підприємець повинен...

Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів українські...
Цьому І сприяє маркетинг. Для реалізації цих підхоів потрібні не тільки підготовлені фахівці, а певні зусилля по створенню управлінських...

Курсова робота з курсу «Розміщення продуктивних сил» на тему: «Рекреаційно-туристичне...
Сутність, значення І місце рекреаційно-туристичного комплексу в господарстві Грузії 6

С учасного маркетингу
Для того, щоб маркетинг був успішним потрібно знати його принципи, завдання та функції, систему засобів для досягнення поставленої...

Тема що таке маркетинг ?
Проаналізувати еволюцію маркетингу шляхом порівняння п′яти концепцій, на яких будуються взаємовідносини виробника І споживача

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Курсова робота на тему “Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні”
Приватизація І акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку...

Історія міжнародного права
Дисципліна «Історія міжнародного права» викладається на ІІ курсі спеціальності „міжнародне право” в ІІІ семестрі в обсязі 2-х кредитів...

Курсова робота
Розділ 2 Загальна характеристика нотного виданняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка