Пошук по сайту


10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій...

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій школі галузь знань: 0101 педагогічна освіта; 0202 галузь «мистецтво»

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Конспект лекцій; практичні завдання; тексти модульної контрольної роботи; індивідуальні завдання; ілюстративні матеріали, основна та додаткова література.

Нормативні документи:

 1. Закон України «Про вищу освіту» // Освіта. – 2002. – 20–27 лютого.

 2. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145/ – Заголовок з екрану.

 3. Концепція національної системи кваліфікацій (проект) [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://mon.gov.ua/ua/activity/education/58/1352297906/ – Заголовок з екрану.

 4. Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (проект) [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://mon.gov.ua/ua/activity/education/58/1352297906/ – Заголовок з екрану.

 5. Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://osvita-dnepr.com/index.php/normativno-pravova-baza/41-profesijno-tekhnichna-osvita/484-kontseptsiya-rozvitku-profesijnoji-osviti-i-navchannya-v-ukrajini-2010--2020r-proekt – Заголовок з екрану.

 6. Національна Доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – 24 квітня –1 трав. – С 2–4.

 7. Національна стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. – Заголовок з екрану.

 8. Національна Програма виховання студентської молоді в Україні [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4310/ – Заголовок з екрану.

 9. Про Національну доктрину розвитку освіти: указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/151.html.11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Базова

 1. Байденко В. И. Болонский процесс : Курс лекций / В. И. Байденко. – М. : Логос, 2004. – 234 с.

 2. Вища освіта України і Болонський процес : Навчальний посібник / [ред. B. Г. Кремень]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

 3. Дьяченко М. И. Психология высшей школы : Учеб. пособие / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, С. Л. Кандыбович. – Мн. : Харвест, 2006. – 416 с.

 4. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация : [учеб. пос. для студ. высш. учеб. завед-ий] / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2001. – 192 с.

 5. Краевский В. В. Методология педагогики: новый этап : учеб. пособие / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М. : Академия, 2006. – 400 с.

 6. Кремень В. Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация / В. Г. Кремень // Зеркало недели. – 2003. – № 48 (473). – 13-19 дек. – С. 2-4.

 7. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 485 с.

 8. Лекції з педагогіки вищої школи : Навч. посібник /
  [ред. В. І. Лозова]. – Х. : «ОВС», 2006. – 495 с.

 9. Мащенко Н. І. Основи педагогіки і психології вищої школи : Курс лекцій / Н. І. Мащенко. – Кременчук, 2006. – 272 с.

 10. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 224 с.

 11. Мороз О. Г. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки / [ред. О. Г. Мороз]. – К. : НПУ, 2006. – 206 с.

 12. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи /
  [ред. О. Г. Мороз]. – К. : НПУ, 2003. – 267 с.

 13. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / [ред. О. Г. Мороз]. – К. : НПУ, 2000. – 337 с.

 14. Неперервна професійна освіта у документах Європейського Союзу / [уклад. C. O. Сисоєва]. – К., 2009. – 275 с.

 15. Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : Монографія / В. О. Огнев’юк. – К. : Знання України, 2003. – 450 с.

 16. Педагогика и психология высшей школы : Учеб. пособие /
  [ред. М. В. Буланова-Топоркова]. – Рн-Д. : Феникс, 2006. – 512 с.

 17. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / [ред. З. Н. Курлянд]. –
  К. : Знання, 2007. – 495 с.

 18. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи. Практикум : Навч. посібник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2007. – 336 с.

 19. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : Навч. посібник для магістрантів і аспірантів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Філ-студія, 2006. –320 с.

 20. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. – М. : Педагогическое общество России, 1999. – 354 с.

 21. Руснак І. С. Педагогіка і психологія вищої школи : навч.-мет. посібник / І. С. Руснак, М. Г. Іванчук. – Чернівці : Букрек, 2009.– 176 с.

 22. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності : Навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закл. / В. А. Семиченко. – К. : Вища школа, 2004. – 336 с.

 23. Слєпкань 3. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій
  школі / З. І. Слєпкань. – К. : Вища школа, 2005. – 240 с.

 24. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности : Учеб. пособие / С. Д. Смирнов – М. : Академия, 2005. – 400 с.

 25. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – С. 93–105.

 26. Чернілевський Д. В. Педагогіка та психологія вищої школи : Навч. посібник / Д. В. Чернілевський, М. Л. Томчук. – Вінниця : ВСЕІ ун-ту «Україна», 2006. – 402 с.

 27. Юрченко B. І. Психологія вищої школи: Курс лекцій / В. В. Кудіна, В. І. Юрченко. – К. : КСУ, 2004. – 176 с.

Допоміжна

 1. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу: Бесіда з ректором педагогічного університету ім. М. Драгоманова В. Андрушенком / В. Андрющенко // Освіта України. – 2004. – № 13 (17 лютого. – С. 4.

 2. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании [Электронный ресурс] / Александр Григорьевич Бермус // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. – Режим доступу до журналу : http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm.

 3. Буряк В. К. Педагогічна культура: теоретико-методологічний аспект / В. К. Буряк. – К. : Деміур, 2005. – 232 с.

 4. Варне Л. Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература) : Пер. с англ. / Л. Б. Варне, Л. Б. Барнс, K. P. Кристенсен, Э. Д. Хансен. – М. : Гардарики, 2000. – 501 с.

 5. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

 6. Гребнев Л. Высшее образование в Болонском измерении: российские особенности и ограничения / Л. Гребнев // Высшее образование в России. – 2004. – №1. – С. 13–17.

 7. Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму : [навч. посіб.] / Н. В. Гузій – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 156 с.

 8. Згуровський М. Болонський процес: шляхом європейської інтеграції: Бесіда з ректором НТУУ «КПІ» М. Згуровським // Дзеркало тижня. – 2003. – № 40. – 18 жовтня. – С 17.

 9. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования : учеб. пособ. / М. М. Левина. – М. : Академия, 2001. – 272 с.

 10. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : монографія / О. В. Малихін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 307 с.

 11. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : [монографія] / [авт. кол. : Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 232 с.

 12. Сисоєва C. O. Педагогічна творчість : Монографія / С. О. Сисоєва. – Х. : Каравела, 1998. – 150 с.

 13. Сухомлинська О. Духовно-моральне виховання дітей та молоді в координатах педагогічної науки і практики: Освіта ХХІ століття
  / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2006. – № 1. – С. 2-7.

 14. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / ред. проф. О.А. Коновала. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2012.– 380 с.

 15. Ушкаренко В. О. Організація самостійної роботи студентів : навчальний посібник / В. О. Ушкаренко, Н. Д. Смолієнко, І. В. Осадчук, Т. І. Виноградова. – Херсон : «Айлант», 2005. – 96 с.

 16. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навч. пособ. / П. М. Щербань. – К. : Вища шк., 2004. – 207 с.

 17. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. пособ. / П. М. Щербань. – К. : Вища шк., 2002. – 215 с.12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Посилання

Зміст

www.mon.gov.ua

Офіційний сайт МОН України

http://kdpu.edu.ua

Сайт КПІ ДВНЗ «КНУ»

http://osvita.ua/

Освітній портал освітян України

http://umm.narod.ru

Сайт личностно ориентированной педагогики культурологического типа

http://open.websib.ru

Сайт Сибирского центра инновационных педагогических технологий «Открытие»

http://www.childpsy.ru

Сайт Детский психолог для специалистов. Проект выполнен в рамках факультета «Психология образования» МГППУ

http://www.effecton.ru

Психологія, тести, розвиток особистості

http://www.oim.ru

Международный научно педагогический Интернет журнал с библиотекой депозитарием

http://osnova.com.ua

Сайт видавництва «Основа»

http://kdpu-library.ucoz.ru/

Бібліотека КПІ ДВНЗ «КНУ»

http://pidruchniki.ws/

Бібліотека українських підручників

http://www.dnpb.gov.ua

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

http://gntb.gov.ua/ua/

Державна науково-технічна бібліотека України

http://www.nbuv.gov.ua/

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

http://dnepredu.com/ru/

Образовательный портал Днепропетровщины

http://intellect-invest.org.ua/rus/library_shool_books/

Портал современных педагогических ресурсов
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма «Географія»
...

Робоча програма «Географія»
Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю №02020401 Музичне мистецтво

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Урокв 9 клас І тема
Мета : Познайомити учнів з новими поняттями «галузь», «галузь господарства», «інфраструктура». Показати необхідність розвивати господарство...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка