Пошук по сайту


7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ - Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій школі галузь...

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій школі галузь знань: 0101 педагогічна освіта; 0202 галузь «мистецтво»

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Методи організації та управління процесом засвоєння наукової інформації: лекції, семінари, практикуми, заочні екскурсії, ілюстрації, самостійна робота, проблемний, частково-пошуковий, пошуковий методи, методи структурування навчальної інформації.

Методи здійснення навчально-пізнавальної діяльності: індуктивний, дедуктивний, алгоритмічний методи, порівняльний та історичний, аксіоматичний, гіпотетичний, методи моделювання, шкалування, інтерполяції та екстраполяції, педагогічне спостереження, вивчення та аналіз передового педагогічного досвіду.

Методи стимулювання навчальної діяльності: ділові та рольові ігри, навчальні диспути та дискусії, проблематизації змісту матеріалу, що вивчається, постановки проблемних питань, кейс-метод, баскет-метод, відео-метод, заохочення та гальмування.

Методи мотивації: пояснення, роз’яснення, узагальнення світоглядних ідей, рейтинг, змагання.


8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


  • опитування;

  • мікровикладання;

  • фіксування;

  • портфоліо;

  • діагностичні контрольні роботи,

  • контент-аналіз;

  • оцінювання реферату,

  • рейтинг,

  • оцінювання навчально-виховного проекту.


9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий модуль 3Т1.1

Т1.2

Т1.3

Т1.4

Т1.5

Т2.1

Т2.2

Т2.3

Т2.4

Т2.5

Т2.6

Т2.7

Т2.8

Т2.9

Т2.10

Т2.11

К.р.

Т3.1

Т3.21

5

2

2

5

5

2

2

5

2

2

5

5

2

2

2

15

5

1

30

100Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90-100

А

відміннозараховано

80-89

В

добре

71-79

С

61-70

D

задовільно

50-60

Е

30-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-29

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма «Географія»
...

Робоча програма «Географія»
Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю №02020401 Музичне мистецтво

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Урокв 9 клас І тема
Мета : Познайомити учнів з новими поняттями «галузь», «галузь господарства», «інфраструктура». Показати необхідність розвивати господарство...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка