Пошук по сайту


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу...

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій школі галузь знань: 0101 педагогічна освіта; 0202 галузь «мистецтво»

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою курсу «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі» є створення в майбутніх фахівців цілісного уявлення щодо сутності навчально-виховного процесу у вищій школі, його законів і закономірностей, педагогічних умов організації, способів прогнозування й моделювання, структури й механізмів взаємодії його елементів.

Завдання вивчення дисципліни «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі»:

  • ознайомити студентів із законодавчими актами України про вищу освіту й концепціями й тенденціями її розвитку в умовах євроінтеграції;

  • ознайомити зі структурою і змістом навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, з особливостями роботи викладачів, професорсько-викладацького складу, завідувачів розділів та підрозділів, адміністрації, органів студентського самоврядування;

  • сприяти оволодінню магістрантами педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, уміннями творчого використання знань і способів діяльності, засвоєних в процесі навчання дисциплін управлінського циклу;

  • навчити планувати, організовувати й аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання й розвитку студентів;

  • сприяти набуттю початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності;

  • ознайомити з кращим педагогічним досвідом викладачів ВНЗ України;

  • апробувати найбільш ефективні прийоми й методи навчання, що застосовуються в системі викладання навчальних дисциплін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: методологічні основи педагогічного процесу у вищій школі, структуру вищої освіти, особливості розвитку закладів вищої та середньої освіти в історичній ретроспективі, філософські засади моделювання системи освіти, психологічні особливості студентства та основи формування студентських колективів, моделі педагогічної культури й професійної компетентності викладача вищої школи; специфіку організації процесу навчання у вищій школі, зміст, форми, методи й найбільш розповсюджені технології навчання, види та прийоми його активізації; психолого-педагогічні засади організації самостійної, науково-дослідної роботи студентів; сутність, методи й прийоми контролю навчальної діяльності студентів; вимоги й методи організації виховної роботи зі студентами, обов’язки куратора академічної групи.

Вміти: здійснювати професійну й особистісну самоосвіту, проектувати подальший освітній маршрут і професійну кар’єру; вивчати й формувати культурні потреби й підвищувати культурно-освітній рівень студентів; послуговуватися засобами формування та розвитку власної педагогічної культури; застосовувати сучасні методики й технології організації й реалізації навчально-виховного процесу на різних щаблях у різних типах закладів вищої освіти; використовувати сучасні технології діагностики й оцінювання якості навчально-виховного процесу; розробляти й реалізовувати новий навчальний зміст, методичні моделі, методики, технології й прийоми навчання та виховання студентської молоді; формувати освітнє середовище й використовувати свої здібності в реалізації завдань інноваційної освітньої політики України; організовувати, керувати й здійснювати педагогічну підтримку самостійної, науково-дослідної й виховної роботи зі студентами; здійснювати педагогічне проектування освітнього середовища, освітніх програм і індивідуальних освітніх траєкторій; використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для вирішення професійних проблем; систематизувати, узагальнювати й розповсюджувати передовий педагогічний досвід з організації педагогічного процесу у вищій школі; виявляти тенденції розвитку вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗмістовий модуль 1. Загальні засади педагогіки вищої школи

Тема 1.1. Методологічні основи педагогічного процесу у вищій школі.

Тема 1.2. Філософія вищої освіти.

Тема 1.3. Європейська система вищої освіти: етапи становлення, перспективи створення єдиного освітнього простору

Тема 1.4. Система вищої освіти України: організаційно-структурні особливості

Тема 1.5. Інтеграція національної вищої освіти та освітніх структур ЄС
Змістовий модуль 2. Дидактика вищої школи

Тема 2.1. Організація процесу навчання у вищій школі.

Тема 2.2. Основні суб’єкти процесу навчання.

Тема 2.3. Зміст освіти у вищій школі. Закони, закономірності й принципи навчання.

Тема 2.4. Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі.

Тема 2.5. Форми організації навчання у вищій школі.

Тема 2.6. Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів.

Тема 2.7. Психолого-педагогічні засади організації науково-дослідної роботи студентів.

Тема 2.8. Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі.

Тема 2.9. Сучасні технології навчання у вищій школі.

Тема 2.10. Керівництво і контроль навчальної роботи студентів.

Тема 2.11. Система післядипломної освіти.

Змістовий модуль 3. Виховна функція вищої школи

Тема 3.1. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі.

Тема 3.2. Куратор академічної групи.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма «Географія»
...

Робоча програма «Географія»
Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю №02020401 Музичне мистецтво

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Урокв 9 клас І тема
Мета : Познайомити учнів з новими поняттями «галузь», «галузь господарства», «інфраструктура». Показати необхідність розвивати господарство...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка