Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій школі галузь знань: 0101 педагогічна освіта; 0202 галузь «мистецтво»

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій школі галузь знань: 0101 педагогічна освіта; 0202 галузь «мистецтво»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра педагогіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор інституту

_______________ Остроушко О. А. 

«____» _________________2016 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні науки; 0403 – системні науки та кібернетика.

Спеціальності: 8.01010201 «початкова освіта», 8.01010301 «технологічна освіта», 8.02020401 «музичне мистецтво», 8.02020501 «образотворче мистецтво», 8.02030201 «історія», 8.02030301 «українська мова і література», 8.02030302 «мова і література (іноземна)», 8.04010101 «хімія», 8.04010201 «біологія», 8.04010601 «екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010401 «географія», 8.04020101 «математика», 8.04020301 «фізика», 8.04030201 «інформатика».

Факультети: природничий, географічний, української філології, фізико-математичний, історичний, мистецтв, технолого-педагогічний, психолого-педагогічний.

Кривий Ріг – 2016

Робоча програма дисципліни «Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальностей 8.01010201 «початкова освіта», 8.01010301 «технологічна освіта», 8.02020401 «музичне мистецтво», 8.02020501 «образотворче мистецтво», 8.02030201 «історія», 8.02030301 «українська мова і література», 8.02030302 «мова і література (іноземна)», 8.04010101 «хімія», 8.04010201 «біологія», 8.04010601 «екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010401 «географія», 8.04020101 «математика», 8.04020301 «фізика», 8.04030201 «інформатика». – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 14 с.
Розробники програми:
Рецензенти:


Обговорено та схвалено кафедрою педагогіки

«17» вересня 2016 р., протокол № __
Завідувач кафедри педагогіки Т. О. Дороніна

Схвалено Вченою радою інституту

«___» ________ 201__ р., протокол № ___
 КПІ ДВНЗ «КНУ», _____ рік

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс: п’ятий

Підготовка магістрів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів, відповідних ECTS – 2

Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні науки; 0403 – системні науки та кібернетика

Нормативна

Рік підготовки:

5

Змістових модулів: 3

Спеціальності: 8.01010201 «початкова освіта», 8.01010301 «технологічна освіта», 8.02020401 «музичне мистецтво», 8.02020501 «образотворче мистецтво», 8.02030201 «історія», 8.02030301 «українська мова і література», 8.02030302 «мова і література (іноземна)», 8.04010101 «хімія», 8.04010201 «біологія», 8.04010601 «екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010401 «географія», 8.04020101 «математика», 8.04020301 «фізика», 8.04030201 «інформатика»

Семестр:

2

Лекції:

Загальна кількість годин – 72

16 годин

Практичні:

14 годин

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2 години;
самостійної роботи студента – 3 години


Самостійна робота:

44 години


Вид контролю:

екзамен


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма «Географія»
...

Робоча програма «Географія»
Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю №02020401 Музичне мистецтво

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Урокв 9 клас І тема
Мета : Познайомити учнів з новими поняттями «галузь», «галузь господарства», «інфраструктура». Показати необхідність розвивати господарство...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка