Пошук по сайту


Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук - Сторінка 8

Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук

Сторінка8/19
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

2

Література українського романтизму
Ідейно-художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв’язок із національним рухом.
Поети-романтики
П. Гулак-Артемовський, “Рибалка”, Є. Гребінка, “Українська мелодія”, М. Костомаров, “Соловейко”, В. Забіла, “Соловей”, М. Петренко, “Небо”
М. Шашкевич. “Веснівка”
Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль “Руської трійці” у національному духовному відродженні. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.
ТЛ: романтизм, елегія, романс.

Вміти визначити головні мотиви поезій, прокоментувати їх у зв’язку з художніми особливостями і народнопісенною лірикою. Знати про М. Шашкевича, про “Руську трійцю”, про альманах “Русалка Дністрова”.
Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Усвідомлення того, що романтик — духовно багата, творча людина. Виховання шанобливого ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків. Краса вірності в коханні.

Зарубіжні романтики В. Скотт, Дж. Байрон, В. Гюго, А. Міцкевич, Г. Гейне, Е. Т. А. Гофман, М. Лермонтов (зарубіжна література).

М. Глінка. Романси (музичне мистецтво).

Романтичний живопис Г. Світлицького, М. Самокиша, А. Мокрицького (образотворче мистецтво).

2

Микола Гоголь. “Вечір проти Івана Купала”
Літературна діяльність М. Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя. Український фольклор — джерело творів митця української тематики.
Романтична умовність оповідання “Вечір проти Івана Купала”. Зв’язок з “нечистою силою” як метафора злодіяння.

Знати біографію М. Гоголя, мати уявлення про його основні твори. Розуміти місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів — українського і російського. Розуміти культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір письменника. Знати думку Т. Шевченка про М. Гоголя. Вміти переказувати зміст оповідання, пояснювати його зв’язок з фольклором, етичними уявленнями українського народу. Розкрити моральні мотиви твору і його ідейний зміст. Вміти визначати основне у сюжеті твору, формулювати провідну думку, виражену в ньому.
Усвідомлення того, що Україна — країна визначних мистецьких талантів, які зробили великий внесок у культуру інших народів.
Формування переконання, що чистота душі, остереження гріха — божий і людський заповіти.

Т. Шевченко, “Гоголю”. М. Гоголь у контексті зарубіжної літератури.
М. Старицький, М. Лисенко, опера “Різдвяна ніч” (1872), музична драма “Тарас Бульба” (1890).

15

Тарас Шевченко
Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу (“До Основ’яненка”, “На вічну пам’ять Котляревському”, “Думка” (“Нащо мені чорні брови...”). Умовність у баладі, тривога за жіночу долю (“Причинна”, “Лілея”).
ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку.

Знати біографію і основні віхи творчості поета. Розуміти його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.
Вміти розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір. Розрізняти елементи, що посилюють емоційну напругу елегії (думки) та балади. Виразно читати поезії, коментувати їх ідейно-художній зміст.

Т. Шевченко, “Тополя” (1839), “Автопортрет” (1840), “Будинок І. Котляревського в Полтаві” (1845).
Гайдамаки”
Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей — “крила” особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу (образ Яреми). Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов’янських народів.

Розглядати і вміти прокоментувати окремі фрагменти з “Гайдамаків” (“Вступ”, “Конфедерати”, “Червоний бенкет”, “Бенкет у Лисянці”, “Епілог”, “Гонта в Умані”, “Передмова”).
Вміти визначати основні сюжетні лінії твору, кульмінаційні вершини. Характеризувати героїв поеми (Ярема, Гонта).
Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір).
Усвідомлення того, що здобуття незалежності — ідеал історичного розвитку нації, осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами-сусідами, історичного примирення народів.

Невідомий художник “Іван Гонта” (1822), М. Зінов’єв, “Гонта в Умані” (1880-ті роки).
Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду “Трьох літ”
“Кавказ”
Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

Вміти коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди з ліричним, іронічним, інвективним забарвленнями. Вміти пояснювати узагальнену ідею твору.
Виховання почуття солідарності з боротьбою народів за визволення від гніту. Формування світоглядних переконань неприйняття насильства, осуду загарбницьких воєн.Чигрине, Чигрине...”, “Великий льох”
Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України (“Чигрине, Чигрине...”). Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії “Великий льох”. Його образне переосмислення. Моральна й політична оцінка “розкопаного” історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Поетова оцінка історичних постатей (з точки зору їхніх ролей для України).
ТЛ: містерія.

Вміти співвіднести містерійні образи твору з історичними реаліями. Пояснити суворість авторської позиції щодо найменших відступів від почуття національної єдності. Розкрити символічний образ “великого льоху”.
Виховання почуття безкомпромісності у ставленні до гнобителів нації. Розвиток естетичного сприйняття явищ мистецтва.

Т. Шевченко, “Дари в Чигирині 1649 року” (1844).
Стоїть в селі Суботові...”
Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 р.). Зв’язок із “Великим льохом”.

Навчитися визначати в поетичному тексті образи і фрагменти додаткового символічного значення, самостійно розкривати їхній зміст.

Т. Шевченко, “Смерть Богдана Хмельницького”(1836—1837),Формування віри у майбутнє України, краса вираження цієї віри через художнє слово.

“Богданова церква в Суботові” (1845).
Ікона “Покрова” з портретом Б. Хмельницького (ХVІІ ст.).
Постать Б. Хмельницького в історії України.
Сон” (“У всякого своя доля...”)
Поема (“комедія”) “Сон” і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом “сну”, його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.
ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність.

Коментувати зміст твору, визначити головні ідеї, контрастні картини в ньому. Схарактеризувати змалювання поетом морально звироднілих “землячків” і власне ставлення до таких людей. Визначити фрагменти поеми, що справили найбільше враження, вміти пояснити свій вибір.
Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір).
Усвідомлення гнітючої долі народу, підкореного імперією. Розуміння конструктивних засад, на яких ґрунтується “комедія”: рух у напрямку до демократичного устрою, національного визволення, вільного розвитку особистості.І мертвим, і живим, і ненарожденним...”
Продовження теми “земляків” у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Бичування комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

Розуміти культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору. Виразно і усвідомлено читати твір. Визначити і схарактеризувати адресата послання, провідну думку твору. Орієнтуватись у складній композиції твору, виявляти його різні настроєві інтонації.
Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір).
Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

Т. Шевченко, “Селянська родина” (1843).
Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка (“Катерина”, “Наймичка”, “На панщині пшеницю жала...”, “Марія”, “У нашім раї на землі...”)
Одна з провідних тем Шевченкової творчості.

Розуміти становище жінки в кріпацькій Україні часів Шевченка. Знати новозавітний переказ про Богородицю Марію. Вміти порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у

Богородиця в українському іконописі.
Т. Шевченко-
Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Тема матері й сина. Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний (“Катерина”), реалістично-побутовий (“Наймичка”, “На панщині пшеницю жала...”), символічно-узагальнений (“Марія”).

творчості поета (на прикладі творів). Виділити біблеїзми в поемі “Марія”, пояснити їхню стильову функцію.
Формування шанобливого ставлення до жінки в усіх її іпостасях (жінка-мати, жінка-кохана та ін.). Усвідомлення того, що жінка — уособлення краси на землі, що Свята Мати — джерело добра, яке змінює світ.

художник: “Марія” (1840), “Циганка-ворожка” (1841), “Катерина” (1842), “Сліпа з дочкою” (1842).
Садок вишневий коло хати...”, “Доля”, “Росли укупочці, зросли...”
Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання.
Вершинні зразки Шевченкової лірики. Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі (“Садок вишневий коло хати...”. Самотність і пошуки її долання. Підбиття підсумків чесно прожитого життя.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації.

Вміти розповісти про обставини написання цих творів.
Проникнути уявою у настрої, у внутрішній світ героїв Шевченка, вчитися бачити красу особистості. Назвати зразки поетичної образності, визначити їхню роль у структурі творів.
Вивчити напам’ять: “Доля”.
Формування переконань, що контакт із друзями, однодумцями, зі світом є підтримкою особистості, що прожити життя треба чесно, в добрі та взаємоповазі.

Т. Шевченко, “Автопортрет” (1847), “Шевченко серед товаришів” (1851), “Байгуші” (1853), “Казашка Катя” (1856— 1857) та ін.
Тарас Шевченко і Біблія. “Ісаія. Глава 35”
Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл “Давидові псалми”.
Ставлення Шевченка до Біблії (суперечка, захоплення, творче наслідування, переосмислення, віра і натхнення). Осмислення поетом Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти. Переспіви і “подражанія” у творчій спадщині поета.
ТЛ: псалом, гімн.

Вміти обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога. Мати уявлення про її стильове і образне вираження у творчості поета. Зуміти зiставити переспів Шевченка і оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.
Осмислення беззаконня життя “без Бога”. Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості, щасливого майбутнього України при благословенні Бога, на шляхах праведних.

Т. Шевченко, “Видубецький монастир” (1844), “Притча про робітників на винограднику” (1859). Серія “Притча про блудного сина” (1856—1857), “Свята родина” (1858).
Підсумковий урок: Світова велич українського поета
Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із “Щоденника”. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета.

Розуміти той великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України. Вміти схарактеризувати внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Усвідомлення краси українського художнього слова, представленого в поезії Шевченка; того, що Т. Шевченко — гордість України.

Т. Шевченко, “Дерево” (1859), “Автопортрет із свічкою” (1860). “Портрет Л. Полусмакової” (1860), “Автопортрет” (1861).

5

Пантелеймон Куліш. “До рідного народу”, “Троє схотінок”, “Заворожена криниця”, “Чорна рада”
П. Куліш — письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач (“Біблія”, твори В. Шекспіра, Й. В. Ґете), автор підручників для школи, першого українського правопису “кулішівка”.
Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: “Українець у Європі, європеєць в Україні”. Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. Осуд, біль і гнів поета-громадянина (“До рідного народу”). Кредо митця, його романтична лірика (“Троє схотінок”, “Заворожена криниця”).
“Чорна рада” — перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва. Чоловік Божий — носій основної ідеї. Хутір — символ українського способу життя; Черевань — уособлення щасливого хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко — носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко — уособлення сімейної ідилії, як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур — втілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т. Шевченком.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Схожі:

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Математика
Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти І науки України, І таким чином відповідає...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для...
Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для забезпечення допрофільної та профільної освіти

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
В., Верхман О. А., Вихренко Т. О., Дежкунова Л. О., Денисюк Д. В., Дзезинський О.І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Іванов Ю....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка