Пошук по сайту


Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук - Сторінка 7

Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук

Сторінка7/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


9-й клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Резервний час — 8 год.

Текстуальне вивчення творів — 62 год.

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:
Мистецький контекст. Міжпредметні зв’язки

1

ВСТУП
Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що “вбирає” свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.
ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

Вміти пояснювати відмінність усної словесності від “книжної” літератури (повторення вивченого).
Усвідомлення національного і вселюдського значення мистецтва.
(4)
2

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Родинно-побутові пісні. “Місяць на небі, зiроньки сяють”, “Цвіте терен, цвіте терен”, “Сонце низенько, вечір близенько”, “В кінці греблі шумлять верби”, “За городом качки пливуть”, “Світи, світи, місяченьку”, “Лугом іду, коня веду” (на вибір)
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.
ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні.

Вміти розрізняти види і жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури.
Розрізняти види родинно-побутових пісень. Вміти аналізувати тексти, визначати їхні мотиви, тематику, художньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи.
Вивчити напам’ять: 4 пісні (на вибір).
Усвідомлення значення давньої культурної спадщини свого народу.

Фольклор слов’янських народів.
І. Соколов, “З базару”, М. Пимоненко, “Суперниці”, “Святочне ворожіння”, С. Васильківський, “А що мати скажуть” (образотворче мистецтво).
Музика М. Лисенка до українських народних пісень.

1

Українське весілля
Весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: “До бору, дружечки, до бору”, “А брат сестрицю та й розплітає”, “Розвий, сосно, сімсот квіток”, “Летять галочки у три рядочки”, “Ой матінко, та не гай мене” — (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників (Г. Квітка-Основ’яненко, І. Котляревський, Т. Шевченко, Марко Вовчок, П. Куліш, М. Стельмах, У. Самчук та ін. ).

Мати уявлення про обряд українського весілля. Виразно читати весільні пісні, вміти їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби.
Усвідомлення значення збереження звичаїв і традицій свого народу.

К. Трутовський, “Весільний викуп”, В. Маковський, “Дівич-вечір”, І. Соколов, “Весілля” (образотворче мистецтво).

1

Українські народні балади
“Бондарівна”, “Ой летіла стріла”, “Ой на горі вогонь горить”, “Козака несуть”
Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).
ТЛ: балада.

Вміти розкривати зміст поняття “балада”. Розрізняти види балад.
Аналізувати тексти за змістом і стильовими особливостями.
Пояснювати драматизм колізії, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.

Усвідомлення понять трагічного і оптимістичного, їхнє місце в житті людини.

Балади Т. Шевченка, Ф. Війона, Й. В. Ґете, Ф. Шіллера, О. Пушкіна, Р. Кіплінга та ін.
І. Соколов, “Дівчата ворожать уночі проти Івана Купала” (образотворче мистецтво).

(12)
3

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
Перекладна література
Біблія (фрагменти)
Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.
Біблія — Святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень).
Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про Його учнів). Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко та ін.). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.
ТЛ: поглиблення поняття про притчу.

Пригадати і переказати легенду про хрещення Руси-України.
Розуміти роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу.
Мати уявлення про найдавніші книги Київської Русі.

Називати і мати уявлення про біблійні книги в давній Україні, знати перекладачів Біблії українською мовою. Вміти розповісти про Старий і Новий Заповіти. Переказувати і тлумачити біблійні легенди, притчі.
Пізнання і засвоєння християнської моралі: ідеалів правди, чесності, патріотизму, скромності, любові до ближнього.
Зацікавлення й повага до літератури інших народів, зокрема стародавнього Сходу як невід’ємної складової української національної культури.
Усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття.

Історія українського середньовіччя (історія України).

2

Оригінальна література княжої Руси-України.
Літописи як історико-художні твори
“Повість минулих літ” — історична книга і збірка епічних творів. Виникнення Києво-Печерського монастиря.
Києво-Печерський Патерик як пам’ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора чорноризця... .

Вміти розповісти основні відомості про “Повість минулих літ” і легендарного автора Нестора Лiтописця, про виникнення Києво-Печерського монастиря. Мати уявлення про Києво-Печерський патерик. Переказувати і тлумачити зміст оповiдання про ченця Прохора. Вміти пояснити значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів.

Виховання поваги до історичного минулого нашого народу, до його культурних пам’яток. Усвідомлення переваг праведного життя ченців Києво-Печерської лаври.

Малюнки Лаврської іконописної майстерні.

Л. Тарасевич, “Нестор-літописець” (ілюстрація до кн. “Патерик Печерський” (1702) (образотворче мистецтво).

2

Українська література ренесансу і бароко
Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апостол — 1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст.
ТЛ: Ренесанс, бароко.

Історично-мемуарна проза
Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка).
“Історія русів” (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зображення національного і релігійного гніту.

Називати перші друковані книги в Україні. Мати уявлення про епохи Ренесансу і Бароко. Розуміти місце постаті І. Вишенського в українській культурі цього часу.
Виховання толерантності, почуття патрiотизму.

Мати уявлення про козацькі літописи, розуміти їхню роль у відтворенні історичного минулого України. Знати час створення “Історії русів”. Вміти розповісти історію виникнення твору, прокоментувати фрагменти з нього. Розповідати про постаті Б. Хмельницького, І. Мазепи, зображені у творі.
Виховання поваги до козаків — оборонців України. Осмислення з позицій сьогодення трагічних сторінок давноминулої історії рідного народу.

Постаті І. Федорова, І. Вишенського, П. Могили, Г. Смотрицького, І. Мазепи, Б. Хмельницького (історія України).
Книжкова графiка XVI—XVIII ст.
Музика А. Веделя, М. Березовського, Д. Бортнянського (музичне мистецтво).
Живопис І. Рутковича, Д. Левицького, В. Боровиковського (образотворче мистецтво).
Поема І. Франка “Іван Вишенський”, вивчена раніше.

1

Поезія
Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші
(із рукописних книг “Зегар з полузегарком” і “Млеко”)
Семен Климовський. “Їхав козак за Дунай”
Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні.
ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

Розглядати і пояснювати ідейно-художні особливості фігурних віршів І. Величковського. Вміти розрізняти їхню релігійну і світську тематики.
Виразно і вдумливо читати вірш С. Климовського, коментувати його зміст і версифікаційні особливості. Знати про світову славу пісні С. Климовського.
1

Драматургія
Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. “Владимир” Ф. Прокоповича — зразок шкільної драми. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва.
Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Його євангельська й етнографічно-побутова основи.
Відродження вертепної традиції в наш час.
ТЛ: шкільна драма, вертеп.

Мати уявлення про шкільну драму, зокрема драму Ф. Прокоповича.

Вміти розповісти про авторів, виконавців і дiйових осіб вертепу, його композиційні особливості, зміст вертепного дійства.
Відродження традицій, що уособлюють вселюдські, вічні цінності.

Києво-Могилянська академія в історії України.

“Життя — це сон” П. Кальдерона (зарубіжна література).

3

Григорій Сковорода. “Бджола та Шершень”, “Собака і Вовк”, “Всякому місту — звичай і права”, “De libertate”, “Вступні двері до християнської добронравності”, афоризми (наявні у всій творчості)
Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. “Сад божественних пісень”, “Байки харківські”, філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і “сродний труд”. Повчальний характер і художні особливості притч зб. “Байки харківські”.
ТЛ: афоризм.

Знати і розповісти про життя Г. Сковороди. Вміти проаналізувати зміст поезій “Всякому місту — звичай і права”, “De libertate”, одну з його байок-притч. Прокоментувати філософський трактат “Вступні двері до християнської добронравності”, афоризми митця. Вміти сформулювати власне розуміння і актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди.
Вивчити напам’ять: “Всякому місту — звичай і права”; кілька афоризмів (на вибір).
Осмислення важливості для становлення і реалізації себе як особистості ідей самопізнання та гармонії зі світом.

Французькі просвітителі Вольтер, Руссо, Дідро.

(35)
5

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу — предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Шашкевич, Т. Шевченко, П. Куліш, Л. Глiбов, Марко Вовчок, Ю. Федькович).
Іван Котляревський. “Енеїда” (скорочено), “Наталка Полтавка”
Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення “Енеїди”. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства.
Соціально-побутова драма “Наталка Полтавка” — перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.
ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.

Знати про суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури. Назвати найвизначніших письменників цього часу.
Знати про життя і творчість І. Котляревського. Розуміти його роль у розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення. Аналізувати розділи “Енеїди”: початок мандрів Енея — І, 1—26; Еней у пеклі — ІІІ, 68—130; Еней на березі Тибру — V, 1—10; оплакування вбитих — VІ, 89—95. Визначати провідні проблеми і мотиви твору. Характеризувати героїв поеми, образ Енея. Висловлювати власні міркування про його вчинки і характер. Коментувати проблему війни: погляд автора і героїв.
Характеризувати головну героїню “Наталки Полтавки”, інших персонажів п’єси, аналізувати художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки, гумористичні засоби у творі. Робити порівняльну характеристику Миколи і Петра, їхніх життєвих позицій. Пояснювати роль і функцію пісень у драмі. Вміти розкрити значення творчості І. Котляревського в українському культурному відродженні.
Вивчити напам’ять: уривок з “Енеїди” (на вибір).
Формування активної життєвої позиції, розвиток уміння відстоювати людську гідність, власні принципи, усвідомлення можливості вибороти власне щастя.

Суспільно-історичні обставини в Україні наприкінці ХVІІІ ст. (історія України).

Верґілій, “Енеїда”;
Т. Шевченко, “На вічну пам’ять Котляревському”.

Опери М. Лисенка “Енеїда”, “Наталка Полтавка”.

Ілюстрації А. Базилевича до “Енеїди”.

4

Григорій Квітка-Основ’яненко. “Конотопська відьма”
Батько української прози, один із перших у Європі “творців людової повісті” (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. “Маруся” — перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в “Конотопській відьмі”. Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики.
ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.

Знати основні віхи життя і творчості письменника. Розуміти причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови. Мати уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті “Маруся”. Вміти коментувати зміст “Конотопської відьми”, виокремити і пояснити художні засоби сатиричного зображення персонажів, елементи реалізму і фантастики. Схарактеризувати роль оповідача. Оцінити значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духовності.
Усвідомлення необхідності соціально активної позиції в житті.

Україна під час Великої Руїни (історія України).

В. Тропінін, “Дівчина з Поділля” (образотворче мистецтво).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Схожі:

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Математика
Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти І науки України, І таким чином відповідає...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для...
Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для забезпечення допрофільної та профільної освіти

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
В., Верхман О. А., Вихренко Т. О., Дежкунова Л. О., Денисюк Д. В., Дзезинський О.І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Іванов Ю....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка