Пошук по сайту


8-й клас - Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки...

Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук

Сторінка6/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   198-й клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Позакласне читання — 4 год.

Текстуальне вивчення творів — 56 год. Резервний час — 10 год.

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:
Мистецький контекст. Міжпредметні зв’язки

1

ВСТУП
Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.
ТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір.

Розуміти багатозначність художнього образу.
Називати і вміти відрізняти різні типи образів.
За допомогою слова вміти створювати елементарні образи.
Розвиток відчуття краси і сили художнього слова.
(7)
3

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Українські історичні пісні
Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками (“Зажурилась Україна”, “Та, ой, як крикнув же козак Сірко”); про боротьбу проти соціального та національного гніту (“Ой Морозе, Морозенку”, “Максим козак Залізняк”, “Чи не той то Хміль”, “За Сибіром сонце сходить”). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

Пригадати історичні відомості про часи, змальовані в піснях.
Вміти виразно і вдумливо читати тексти, розповідати про національних героїв, які змальовано в них. Вміти створювати уявні словесні картини.
Визначати провідні мотиви пісень. Розвиток уміння характеризувати образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі. Висловлювати власні судження про те, за що народ увіковічнив імена своїх героїв.
Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження цих якостей у наш час.

Часи козаччини, національно-визвольної боротьби (історія України).

Ю. Брандт, “Пісня перемоги”, І. Айвазовський, “Комиші на Дніпрі”, невідомий художник, “Богдан Хмельницький” (образотворче мистецтво).

1

Пісні Марусі Чурай
“Засвіт встали козаченьки”
, “Віють вітри, віють буйні”, “Ой не ходи, Грицю...”
Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя.
Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.

Розуміти значення і функції пісні в житті українського народу. Знати і розповідати легенду про Марусю Чурай. Розвиток уміння виразного читання, коментування пісень. Розглядати і пояснювати художні засоби. Висловлювати власне ставлення до Марусі та її пісень. Вміти створювати уявний словесний портрет легендарної поетеси.
Вивчити напам’ять: “Засвіт встали козаченьки”.
Усвідомлення того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках, що поет — активний творець духовності.

Визвольна війна українського народу (історія України).
Давньогрецька поетеса Сапфо (зарубіжна література).

В. Маковський, “Українська дівчина” (образотворче мистецтво).

4

Українські народні думи
“Маруся Богуславка”
, “Буря на Чорному морі”
Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: В. Та М. Литвини, В. Нечема, Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. (“Маруся Богуславка”). Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння (“Буря на Чорному морі”).
ТЛ: думи.

Виразно і осмислено читати думи, переказувати зміст, вміти визначати їхню тематику, художні особливості. Розвиток навичок аналізу художнього образу (аналізувати образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний вчинок). Вміти прокоментувати проблему відповідності життя і поведінки людини християнським, загальнолюдським цінностям, переоцінку героями своєї поведінки, стосунків з іншими людьми (“Буря на Чорному морі”). Розвивати вміння розкрити власне розуміння узагальненого образу (“бурі на морі”). Дискутувати про поняття гріха і покаяння.
Усвідомлення того, що любов до вітчизни — одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими, християнськими цінностями. Усвідомлення понять гріховності та покаяння.

Боротьба українського козацтва проти зовнішніх ворогів (історія України).
Україна — морська держава (географія).
М. Лисенко, “Марш чорноморських козаків”, опера “Маруся Богуславка” (музичне мистецтво). О. Сластьон, “Запорозькі судна”, І. Айвазовський, “Чорне море” (образотворче мистецтво).

(4)
4

З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
“Слово про похід Ігорів”
Давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа “Слова...”. Переклади і переспіви у ХІХ—ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

Знати історію відкриття пам’ятки, основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспіви.
Виразно і усвідомлено читати поему, вміти переказувати і коментувати сюжет “Слова...”. Вміти аналізувати, характеризувати образи руських князів, княгині Ярославни, образ Руської землі, символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору. Розвивати навички визначення основної ідеї. Вміти висловлювати власні міркування про її актуальність у наш час.
Усвідомлення того, що любов до рідної землі, вірність у коханні — вічні загальнолюдські цінності. Розуміння “золотої середини” у вчинках людини.

Типологічна подібність з іспанським епосом ХІІ ст. — з “Піснею про мого Сіда”.

Похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців у 1185 р. (історія України).

(20)
4

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Тарас Шевченко. “Думи мої, думи мої...”; “Ой три шляхи широкії...”, “Мені однаково, чи буду...” (з циклу “В казематі”), “Минають дні, минають ночі...”
Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.
Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.
ТЛ: філософська лірика, силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршований розмір).

Повторення вивченого про Т. Шевченка в попередніх класах.
Вміти розповідати про викуп поета з неволі та заслання. Виразно і вдумливо читати поезії. Розвиток навичок аналізу художнього тексту — аналізувати філософську лірику поета в контексті його біографії. Вміти коментувати основні мотиви, ідеї поезій Т. Шевченка, художні засоби. Використані в них. Висловлювати власні міркування.
Вивчити напам’ять: “Мені однаково, чи буду...”; “Думи мої, думи мої...” (фрагмент).
Усвідомлення громадянської позиції людини як одного із проявів духовності.

Імперія і нацiональний поет (історія України).
С. Рахманінов, “Дума” (музичне мистецтво).

3

Іван Франко. “Іван Вишенський”
Короткі відомості про письменника. Історична правда та художній вимисел: постать українського мислителя ХVІІ ст. і художній образ у творі. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу.
ТЛ: історична поема.

Розуміти різницю між історичною правдою та художнім вимислом.
Розвиток уміння аналізувати текст твору. Характеризувати образ І. Вишенського, складати план до його характеристики. Вміння пояснювати внутрішній стан героя, звертаючись до тексту. Дискутувати про поведінку і вибір І. Вишенського (вчитись розуміти думку опонента, формулювати власну думку і відстоювати її), про актуальність поеми І. Франка в наш час.
Усвідомлення того, що письменники-філософи — духовно багаті особистості, що кожна людина має право на вибір. Розвиток навичок толерантно, аргументовано дискутувати.
5

Леся Українка. “Ви щасливі, пречистії зорі”, “Давня весна”, “Хотіла б я піснею стати...”, “Давня казка”
Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви. Тема гармонійного єднання людини з природою (“Давня весна”). Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (поема “Давня казка”).

Знати і вміти розповідати про Лесю Українку. Розвиток навичок виділення основних мотивів у поезіях. Вміти прокоментувати зміст поеми “Давня казка”, визначити її основні проблеми і мотиви, головну думку. Розвиток уміння здійснювати порівняльну характеристику образів (Поета і Бертольда), складати план порівняльної характеристики. Висловлювати власні судження про свободу творчості, про вільнолюбство людини.
Вивчити напам’ять: “Хотіла б я піснею стати...”; уривок з “Давньої казки” (на вибір).

Ліричні поезії Ф. Петрарки, Г. Гейне, М. Лермонтова.
Мариністичний живопис І. Айвазовського.
Музика Ф. Шопена, П. Чайковського, В. А. Моцарта.Розуміння того, що сила духу — конструктивне начало в житті.
Усвідомлення важливості формування і розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.
2

Володимир Сосюра. “Любіть Україну!”, “Сад” (“В огні нестримної навали...”), “Васильки”
Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Щирість його ліричного самовираження. Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів (“Сад”). Патрiотичний пафос поезії “Любіть Україну!”. “Васильки” — взірець інтимної лірики.
ТЛ: інтимна лірика, віршовані розміри.

Виразно і осмислено читати твори, здійснювати їх текстовий аналіз, пояснювати алегоричність образів, визначати віршовані розміри. Аналізувати образ України, ідею єдності з рідною землею (“Сад”). Вміти визначати різницю між патріотичною та інтимною лірикою.
Вивчити напам’ять: “Любіть Україну!”.
Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів людини — невід’ємне багатство її духовного світу.
2

Борис Олійник. “Вибір”, “Ринг”
Народне визнання сучасного українського поета. Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції. Філософія чину і мудрості у творах поета.

Виразно і вдумливо читати поезії. Характеризувати образ ліричного героя, шліфувати вміння визначати провідні думки у віршах, аналізувати їх, проводячи аналогії з власними спостереженнями і міркуваннями. Дискутувати про це.
2

Володимир Підпалий. “Тиха елегія”, “Запросини”
Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші “Тиха елегія”. Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху (“Запросини”).

Виразно і вдумливо читати вірші. Вміти коментувати основні ідеї, втілені в них. Співвідносити їх із власними думками про мову, народ, його сучасне і майбутнє.
2

Іван Малкович. “Свічечка букви Ї”, “Музика, що пішла”, “З янголом на плечі”
Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою мову, душевне багатство від зла. Оптимістичний пафос, віра в перемогу добра.

Виразно і усвідомлено читати вірші. Вміти аналізувати їхній прихований зміст, переданий за допомогою художніх засобів. Вміти словесно відтворювати світ, відображений в образах поезій. Удосконалювати навички висловлення власних роздумів, навіяних прочитаними віршами.
Вивчити напам’ять: “З янголом на плечі”.
Усвідомлення того, що моральні якості — стрижень гуманізму.
Розвиток естетичного смаку як запоруки культурологічної компетентності й стимулу загальної розвиненості людини.
(4)
4

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА
Іван Карпенко-Карий. “Сто тисяч”
Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр “корифеїв”. Трагікомедія “Сто тисяч” (скорочено) — класичний взірець українського “театру корифеїв”. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей — наскрізна і “вічна” у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.
ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

Знати найголовніші відомості про видатного українського драматурга ХІХ ст. Розповідати про його життя і творчість за складеним планом. Самостійно читати текст комедії. Визначати основні засоби змалювання образу Герасима Калитки, характеризувати його та інших дійових осіб п’єси. Розуміти актуальність проблем комедії для сучасного життя. Дискутувати про бездуховність людини, про сенс людського життя та інші думки, викликані прочитанням твору. Удосконалювати вміння робити власні висновки і узагальнення.
Усвідомлення того, що бездуховність — прояв зла у житті людини.

“Скупий” Мольєра (зарубіжна література).

(12)
3

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ
Михайло Коцюбинський. “Дорогою ціною” (скорочено)
Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

Удосконалювати навички аналізу пригодницького романтичного сюжету, композиційних особливостей твору. Пояснювати відмінність між сюжетом і композицією. Розповідати про почуття героїв, спираючись на текст. Аналізувати образ Соломії (за складеним планом). Розвивати вміння робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв. Аналізувати образи часу і вічності у повісті, символічні образи, роль і сенс кольорів, звуків.
Висловлювати роздуми про проблему волі людини і можливості її досягнення в сучасних умовах.
Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.
Розвиток естетичного смаку, вміння бачити красу і досконалість художнього слова.

Тема волі та справедливості в зарубіжній романтичній літературі (Ш. Петефі, М. Лермонтов, Р. Л. Стівенсон, Р. Бернс та ін.).

4

Осип Назарук. “Роксолана” (скорочено)
Події історичної доби ХVІ ст. Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті. Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксоляни.

Розуміти, як створюється історична повість, різницю між історичним фактом та художнім вимислом. Удосконалювати вміння переказувати сюжет твору (акцентуючи на ІХ, Х, ХІ розділах), характеризувати образ Роксоляни. Виразно читати і коментувати ХІ розділ повісті “Перша подорож на прощу Роксолани”. Вміти описувати монастир на горі Афон. Закріплення вміння висловлювати свої судження про вчинки і почуття людей, описані в повісті. Дискутувати про те, якою повинна бути дружина державного діяча, що значить служити Богові і людям.
Усвідомлення духовного багатства народу, знаковості постаті Роксолани в історії України. Розвиток уміння вести дискусію.

Історична доба, зображена в повісті (історія України).

Невідомий художник, “Роксолана”, “Сулейман Пишний” (образотворче мистецтво).

5

Володимир Дрозд. “Ирій”, “Білий кінь Шептало
Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного прозаїка. “Ирій” — химерна повість про неповторний світ юності, про вічне і швидкоплинне в житті людини. Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії (“Білий кінь Шептало”).

Удосконалення навичок коментувати сюжет творів, переказувати найвагоміші епізоди. Вміти простежувати за текстом повісті “Ирій” химерні стилістичні прийоми художнього письма, поєднання уявного з реальним, пояснювати їхню роль у сюжеті твору, в донесенні основних ідей, мотивів. Пояснювати алегоричність образу коня Шептала, характеризувати його, давати власну оцінку його поведінці. Дискутувати про життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність (на основі оповідання).
Вміння зберегти власну індивідуальність — важлива риса характеру людини.

Поєднання фантастики й реальності у творах Г. Уеллса, Е. Т. А. Гофмана та ін. (зарубіжна література).

(4)
2

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА
Володимир Самійленко. “Патріоти”, “Ельдорадо”
Коротко про митця. Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство людини. Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія вірша.
ТЛ: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.

Знати і вміти розповісти найцікавіші відомості про письменника.
Розуміти універсальність моделі тоталітарної держави, створеної в поезії “Ельдорадо”. Виразно і вдумливо читати поезії. Розвивати вміння описувати гумористичні ситуації. Розрізняти гумор і сатиру.
Вміти простежувати роль антитези в розкритті ідеї твору. Висловлювати власні міркування про способи вияву патріотичних почуттів.
Усвідомлення цінності дотепного, а часом і в’їдливого слова у житті людини.
2

Євген Дудар. “Слон і мухи”, “Лісова казка”, “Червона Шапочка”
Дотепні сатиричні оповіді сучасного письменника-гумориста як спонука до роздумів про довколишній світ і себе.

Виразно і усвідомлено читати твори, коментувати їхній прихований зміст. Розвиток навичок визначення головної думки твору. Проводити аналогії із сучасним життям.
Розвиток самокритичності, вимогливого ставлення до себе.
2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

Знати про письменників, що народилися в рідному краї. Прочитати їхні твори (на вибір). Вміти прокоментувати їхні ідейно-художні особливості, висловити власні судження і враження про ці твори.
Шанобливе ставлення до талановитих земляків.
1

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

Згадати про письменників і твори, що вивчалися упродовж року.
Закріплення вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори.
Усвідомлення того, що власна думка і власна позиція — важливі риси характеру особистості.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Математика
Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти І науки України, І таким чином відповідає...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для...
Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для забезпечення допрофільної та профільної освіти

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
В., Верхман О. А., Вихренко Т. О., Дежкунова Л. О., Денисюк Д. В., Дзезинський О.І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Іванов Ю....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка