Пошук по сайту


ОСНОВНА ШКОЛА - Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти...

Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук

Сторінка3/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ОСНОВНА ШКОЛА

5-й клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Повторення та узагальнення — 2 год.

Текстуальне вивчення творів — 53 год.

Позакласне читання — 4 год.

Виразне читання — 2 год.

Резервний час — 7 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:
Мистецький контекст. Міжпредметні зв’язки

2

ВСТУП
Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.
ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація, фольклор.

Знати і розуміти значення термінів “образне слово”, “фольклор”.
Розуміти роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу.
Називати види мистецтва. Вміти відрізняти художню творчість від інших видів діяльності людини.

Образотворче мистецтво, музичне мистецтво, які вивчаються у школі.

(22)
3

СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ
Міфи і легенди українців
“Про створення землі”, “Чому буває сумне сонце?”, “Про зоряний Віз”, “Про вітер”, “Про вогонь”, “Про дощ”, “Чому пес живе коло людини?”, “Лісова панна”, “Берегиня”, “Дажбог”, “Неопалима купина” (на вибір)
Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. Їхня роль у житті.
ТЛ: міф, легенда.

Розуміти, що таке міф. Знати зміст українських міфів і легенд. Розуміти роль і місце реального та фантастичного в житті.
Вміти розповідати про виникнення міфів і легенд. Переказувати міфи і легенди, тлумачити їхній зміст.
Розвиток допитливого, шанобливого ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

Міфи і легенди народів світу (зарубіжна література).

4

Народні казки
“Про правду і кривду”, “Мудра дівчина”, “Про Жар-Птицю та Вовка”, “Красний Іванко і закляте місто” (на вибір)
Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка). Її яскравий нацiональний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці. Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.
ТЛ: казка.

Знати зміст українських казок. Розуміти особливість побудови народної казки, роль у ній фантастичного елементу.
Вміти виразно і вдумливо читати казки, переказувати їх. Характеризувати казкових героїв, аналізувати реальне і фантастичне в казках. Переказувати народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок). Вміти висловлювати власні міркування про зміст казок, проводити аналогії з сучасним життям.

Спорідненість українських казок з казками народів світу (“Пані Метелиця” Братів Грімм, “Василина Прекрасна”, “Розумна жінка” тощо).Осмислення постійної присутності в житті, в душі людини добра і зла, красивого і потворного.
Розвиток творчих здібностей (уяви, фантазії, прагнення експериментувати).

Учнівські малюнки до казок (образотворче мистецтво).

3

Літературні казки
І. Франко. “Фарбований Лис”
Дитинство письменника. І. Франко-казкар (зб. “Коли ще звірі говорили”). Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність від народної.
ТЛ: літературна казка. Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів (дійових осіб).

Вміти розповідати про дитинство письменника, про І. Франка-казкаря. Знати зміст казки, вміти переказати її фрагменти. Виразно і вдумливо читати казку в дійових особах. Розповідати про Лиса. Розрізняти головних персонажів від другорядних. Давати власну оцінку вчинкам і поведінці дійових осіб.
Вміти пояснити особливість літературної казки.
Осмислення негативної ролі лицемірства, зазнайства і хвалькуватості в житті людини.

Хитрі та кмітливі тварини в казках “Рейнеке-Лис” Й. В. Ґете, “Кіт у чоботях” Ш. Перро (зарубіжна лiтература).

2

Василь Королів-Старий. “Потерчата”, “Хуха-Моховинка”
Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в цих казках. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.
ТЛ: портрет.

Знати народне уявлення про Домовика. Розуміти авторське трактування “нечистої сили” у порівнянні з українським фольклором.
Вміти вдумливо і виразно читати казки, переказувати їхній зміст. Знаходити описи зовнішності фантастичних істот, аналізувати їх. Оцiнювати вчинки персонажів з позицій гуманізму. Розрізняти персонажів — носіїв добра і зла. Коментувати прояви добра і зла, зображені в цих казках, і в сучасному житті.
Усвідомлення повчального впливу цих казок. Прищеплення бажання робити добро як спонуку до позитивної життєдіяльності. Усвiдомлення важливої потреби уважного ставлення до ближнього, любові до нього.

Добро і зло у “Снiговій Королеві” Г. К. Андерсена, “Попелюшці” Ш. Перро (зарубіжна лiтература). Українські народні казки про нечисту силу.

Учнівські малюнки до творів (образотворче мистецтво).

2

Іван Липа. “Близнята”
Цікавий епізод із біографії письменника.
Висока ідейність, естетика, народна мораль та етика його казок. Умовна, вигадана ситуація. Дарунок Долі та вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів-близнят — різні життєві шляхи, взірці власного вибору.
ТЛ: прозова мова.

Знати зміст казки, вміти виразно читати і переказувати фрагменти, звертаючи увагу на особливість авторської оповіді.
Вміти пояснити сенс дарунків Долі кожному з синів-близнят.
Простежити за текстом, як дарунки Долі хлопці використали в житті й на кого вони покладалися у своїх діях. Коментувати особливості вдачі братів. Розвиток уміння аналізувати описувані автором ситуації, аргументовано висловлювати власні судження про них.

Усвідомлення індивідуального призначення кожної людини, великої цінності людського життя. Формування активної життєвої позиції.
Розвиток уміння висловити власну думку та відстояти її.

“Гаррі Поттер і фiлософський камінь” Дж. К. Ролінг (зарубіжна література).

2

Василь Симоненко. “Цар Плаксій та Лоскотон”
Цікава сторінка з життя митця.
Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична і оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.
ТЛ: віршована мова, рима, строфа.

Виразно й осмислено читати казку, звертаючи увагу на ритм, риму, особливий порядок слів віршованої казки. Визначити основні риси характеру дійових осіб твору. Простежувати різні способи життя та поведінки дійових осіб. Розуміти значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів казки. Виділяти основні епізоди. Пояснювати відмінність прозової і віршованої мови казок. Висловлювати особисте ставлення до зображуваного. Проводити аналогії з сучасним життям.
Усвідомлення значення для людини та її життя оптимістичного погляду на світ. Розвиток уміння керувати своїми емоціями.
2

Загадки (на вибір)
Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Художні засоби в них (метафора).
ТЛ: загадка, метафора.

Вміти називати види загадок.
Вміти відгадувати загадки. Пояснювати логiку їх відгадування. Розглядати і пояснювати особливості будови загадки, роль у ній метафори.
Вивчити напам’ять: кілька загадок (на вибір).
Розвиток допитливості, спостережливості, уважності, кмітливості як важливих елементів розумової діяльності людини.
Розвиток логічного мислення.


Математичні загадки (математика).

2

Леонід Глібов. “Химерний, маленький...”, “Що за птиця?”, “Хто розмовляє?”, “Хто сестра і брат?”, “Квіткове весілля”
Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови.
ТЛ: акровірш.

Виразно, осмислено читати загадки, пояснювати способи їх відгадування. Розглядати і коментувати особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, гумору, пестливих слів.
Аргументувати алегоричність вірша “Квіткове весілля”.
Усвідомлення життєствердної сили радісного, піднесеного настрою, викликаного дотепним, доброзичливим жартом.
Розвиток кмітливості, розумових здібностей людини, пам’яті, творчої уяви.

Байки Л. Глiбова, вивчені у попередніх класах (“Лебідь, Щука і Рак”, “Чиж та Голуб”, “Коник-стрибунець”).

2

Прислів’я та приказки
Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: прислів’я, приказка.

Називати види прислів’їв і приказок. Розуміти їхню дотепність і мудрість.
Вміти відрізняти прислів’я від приказки та пояснювати їх, проектуючи на ситуації сучасного життя.
Вивчити напам’ять: прислів’я і приказки (20 на вибір).
Формування шанобливого ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу. Осмислення ролі в сучасному світі цих якостей, розвиток афористичності й точності думки, уваги до вибору лексики власних суджень.

Аналогічні прислів’я і приказки інших народів світу (зарубіжна література).

(12)
2

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ
Літописні оповіді:
про заснування Києва, про князя Олега, про княгиню Ольгу, про хрещення Києва князем Володимиром (подавати на основі “Повісті минулих літ” у переказі В. Близнеця)
“Повість минулих літ” — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
ТЛ: літопис.

Знати про історичну і літературну пам’ятку “Повість минулих літ”.
Розуміти значення давнього літописання для нащадків.
Розповідати про легендарного Нестора Літописця. Усвідомлено переказувати оповіді. Аналізувати риси характерів руських князів. Вміти розрізняти казкові та історичні мотиви літописних сюжетів.
Усвідомлення душевної краси і сили наших предків, любові руських князів до своєї землі як достойного прикладу для нащадків.

Історична наука про княжу добу (історія України).
Ілюстрації Г. Якутовича до “Повісті минулих літ” (образотворче мистецтво).
Ораторія Л. Дичко “І нарекоша ім’я Київ” (музичне мистецтво).

4

Олександр Олесь (Кандиба). “Заспів”, “Україна в старовину”, “Наші предки — слов’яни”, “Початки Києва”, “Аскольд і Дір”, “Поход на Царгород”, “Княгиня Ольга”, “Ярослав Мудрий”, “Микита Кожум’яка”
Поезії з книги “Княжа Україна”.
Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів давньої України-Руси, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.
ТЛ: віршований ритм, драматичний твір і його побудова, гіпербола.

Вміти виразно і усвідомлено читати поезії. Визначати засоби поетичної мови. Розповідати про давньоруських князів. Висловлювати власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність сьогодні.
Виразно в особах читати драму-казку “Микита Кожум’яка”. Вміти виділяти в ній найнапруженіші епізоди. Розглядати своєрідність побудови драматичного твору. Розуміти зв’язок історичного минулого з сучасністю.
Зацікавлення історичним минулим українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків. Осмислене виконання цих заповітів.

Народна казка “Микита Кожум’яка”.
Історико-архітектурні пам’ятки м. Києва часів Київської Русі.

2

Антін Лотоцький. “Михайло-семиліток”
Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів) у літературній інтерпретації. Почуття обов’язку і почуття батьківської любові. Роздуми про добро і зло.
ТЛ: тема художнього твору, сюжет, кульмінація.

Пригадати важливі історичні події часів Київської Русі, народні перекази про них. Розуміти роль авторської уяви і домислу в написанні художнього твору. Вміти переказувати зміст оповідання, визначати його тему, розділяти твір на окремі частини — складові сюжету, давати їм заголовки. Визначати кульмінацію. Порівнювати образи Михайлика і його брата Лихослава. Вміти висловлювати роздуми про добро і зло, змальовані у творі.
Осмислення вічних понять добра і зла, патрiотизму, вірності, почуття обов’язку. Розвиток творчих здібностей, високих моральних якостей характеру людини. Розвиток уміння осмислено відрізняти добро від зла.

Народні перекази про часи Київської Русі.

Київська Русь в історії України.

3

Іван Нечуй-Левицький. “Запорожці” (фрагмент)
Цікава сторінка з біографії митця. Літературна казка про запорожців. Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорозьких козаків. Роль художніх засобів у творі (гіперболи та ін.), пейзажу, портрета.
ТЛ: пейзаж.

Знати про побут, культуру, спосіб життя запорожців.
Вміти переказувати зміст твору, знаходити і коментувати описи природи, Запорозької Січі, портрети персонажів. Характеризувати образ Карпа Летючого. Аналізувати напружені ситуації, роздуми запорожців про долю України. Давати власну оцінку лицарським чеснотам запорожців. Розглядати реальне і фантастичне у творі. Пояснювати роль художніх засобів у ньому. Вигадати власну версію закінчення твору або продовження небезпечних пригод хлопця.
Усвідомлення поняття лицарства і гуманних спонук до сміливих, рішучих вчинків.
Розвиток уміння самостійно мислити, аргументувати власну думку.

Побут і культура запорожців (історія України).

С. Васильківський “Козаки у степу” (образотворче мистецтво).

1

Оксана Сенатович. “Малий Віз”
Коротка розповідь про письменницю. Чарівний сон Дмитрика як умовний літературний прийом. Образ допитливого хлопчика. Місце уявного і фантастичного у казці.
Значення історичного минулого для сучасності.

Пригадати відомості про літературну казку, відомості з історії України: про І. Сірка, запорозьких козаків.
Виразно і вдумливо читати твір. Розповідати про Дмитрика і його фантастичну пригоду. Знаходити у тексті художні засоби, коментувати їхню роль. Відшукувати поєднання у творі минулого і сучасного. Пояснювати роль фантастичного елементу. Відтворювати в уяві різні картини чарівного сну хлопчика.
Усвідомлення важливості збереження історичної пам’яті нашого народу.
Р
озвиток творчої уяви, самостійності мислення.

Картина І. Рєпіна “Запорожці пишуть листа до турецького султана”. Учнівські малюнки до твору (образотворче мистецтво).

Історичні відомості про І. Сірка, життя запорожців (історія України).

(15)
2

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ
Тарас Шевченко. “За сонцем хмаронька пливе...”, “Садок вишневий коло хати...”
Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство.
Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

Пригадати відомості про Україну часів Т. Шевченка.
Вміти розповісти про дитинство Т. Шевченка і його родину. Відтворювати настрої пейзажних поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом. Виразно читати поезії. Знаходити в них епітети, порівняння, метафори.
Вивчити напам’ять: “За сонцем хмаронька пливе...”; “Садок вишневий коло хати...”.
Виховання почуття прекрасного, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва як потужної спонуки до оптимістичного життєствердного погляду на світ.
Розвиток уміння висловити власні відчуття, емоції.

Картина Т. Шевченка “Селянська родина”.
Кріпаччина в історії України.
Я. Степовий, “Садок вишневий коло хати” (хор), П. Чайковський, “Вечір” (романс) (музичне мистецтво).

2

Костянтина Малицька (Псевд. Віра Лебедова, Чайка Дністрова). “Чом, чом, земле моя...”, “Соловей”
Розповідь про письменницю. Вірш-пісня, що стала народною.
Відтворення художнім словом почуття любові до рідної землі. Причини популярності пісні. Художня оповідь про пташку (художній опис “Соловей”). Образ солов’я як втілення творчої особистості, її достойної поведінки, максимальної самореалізації.
ТЛ: художній опис.

Розуміти ліричність вірша-пісні. Розвивати уміння виділяти художні засоби, використані в поезії, пояснювати роль питальних речень.
Виразно читати художній опис “Соловей”. Розуміти його жанрові особливості. Розповiдати про солов’я (на його основі). Пояснювати власне розуміння цього образу. Вміти користуватися довідковими відомостями з енциклопедій і словників. Розуміти відмінності між художнім та науковим описами солов’я.
Вивчити напам’ять: “Чом, чом, земле моя...”
Виховання почуття патріотизму як вагомого життєвого стимулу для людини. Розвиток допитливості, вміння відшукувати необхідну інформацію, співставляти її.

“Соловей” Г. Х. Андерсена (зарубіжна література).

Птахи, які живуть на території України (природознавство).

2

Олена Пчілка (Ольга Косач). “Сосонка”
Розповідь про письменницю, що творила і для дітей, та її родину.
Ідея притягальної, захисної сили рідного дому (дому-фортеці). Сосонка як його символ для хлопчика Івася. Дивовижна пригода з ним. Художні засоби твору, особливість його жанрової побудови.
ТЛ: оповідання, експозиція.

Знати основні відомості про письменницю та її родину.
Вміти розповідати про Івася та його пригоду, складати план твору. Визначати в ньому час і місце дії. Тлумачити назву. Виділяти головних героїв і основну думку (ідею). Вміти коментувати особливості побудови оповідання, поєднання в ньому реального і казкового, висловлювати роздуми про пригоду з хлопчиком.
Усвідомлення притягальної сили рідного дому.
Розвиток творчих здібностей, удосконалення навичок аналізу художнього тексту.

Дерева, що ростуть на території України (природознавство).

2

Павло Тичина. “Не бував ти у наших краях!”, “Гаї шумлять...”, “Блакить мою душу обвiяла...”
Коротко про поета і край, де він народився.
Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.

Виразно і вдумливо читати поезії. Розвивати вміння відчувати поезію, усвідомлювати та висловлювати свої відчуття. Розглядати кольорову палітру віршів. Відтворювати в уяві аналогічні картини природи, спостережені в житті. Вміти висловлювати міркування про способи вираження любові до рідної землі, дискутувати про це.
Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).
Розвиток естетичного смаку, відчуття краси образного слова.
Розвиток абстрактного мислення, спостережливості, вміння доводити власну думку.

Поезії Р. Бернса, Алкмана, Ґете про красу природи, рідний край (зарубіжна література).

Г. Майборода “Гаї шумлять” (музичне мистецтво).

2

Євген Гуцало. “Лось”
Основні відомості про письменника.
Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

Розвиток уміння переказувати оповідання. Розглянути його жанрові особливості. Вміти виділяти в ньому і пояснювати найбільш вражаючий фрагмент. Визначати тему твору. Характеризувати образи. Давати власну оцінку зображуваному. Вміти міркувати про великий світ природи і людини в ньому, про добро і зло, любов і милосердя.
Усвідомлення турботи про світ природи і рідних людей як неодмінну рису гуманної, гідної поведінки.

Тварини, які живуть у лісах України (природознавство).

Твори про світ природи “Лобо” Е. Сетон-Томпсона, “Мауглі” Р. Кіплінга (зарубіжна література).

2

Богдан-Ігор Антонич. “Весна” (“Росте Антонич і росте трава...”), “Назустріч” (“Росте дитя, мов кущ малини...”), “На шляху”
Основні відомості про поета.
Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям.
ТЛ: ліричний герой.

Переказувати цікавий епізод з дитинства Б.-І. Антонича. Виразно і вдумливо читати поезії. Вміти виділяти в них образ ліричного героя, відтворювати його емоції та почуття, порівнюючи із власним образним баченням природи. Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).

Усвідомлення образного бачення світу як важливого чинника розвитку творчих здібностей.
Формування бажання максимальної самореалізації в житті.

Поезії Мацуо Басьо, Ф. Тютчева про природу (зарубіжна література).

Й. Штраус, “Весняний вальс” (музичне мистецтво).
М. Башкирцева, “Весна”. Учнівські малюнки до творів (образотворче мистецтво).

2

Григір Тютюнник. “Дивак”
Коротко про письменника.
Ідея неповторності й багатства внутрішнього свiту людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

Переказувати цікавий епізод із дитинства письменника. Розглядати точність і лаконізм описів природи, їхню роль в оповіданні. Розповідати про особливості характеру Олеся, його обдарованість. Складати план до характеристики цього образу. Висловлювати власні міркування про характер хлопчика і його незвичну поведінку. Пояснювати назву оповідання. Вчитися порівнювати літературного героя із собою. Вміти написати твір про нього.
Усвідомлення особливого призначення на землі кожної людини.
Формування і збереження індивідуальних особливостей людини як важливих чинників її майбутньої максимальної самореалізації.

А. Ліндгрен, “Пеппі Довгапанчоха” (зарубіжна література).

Твори Гр. Тютюнника, вивчені в попередніх класах (“Степова казка”, “Лісова сторожка”).

1

Микола Вінграновський. “Перша колискова”, “Ходімте в сад...”, “Сама собою річка ця тече...”
Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту (“Перша колискова”). Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.

Розуміти, що таке патріотичне почуття.
Виразно і вдумливо читати поезії. Коментувати художні описи природи. Виділяти і пояснювати епітети і порівняння, наявні в поезіях. Формувати власне розуміння поняття “батьківщина”.
Усвідомлення значення патріотизму в житті людини, значення образного слова для висловлення почуттів.
Розуміння того, що батьки — найрідніші люди для дитини.

Твори М. Вінграновського, вивчені в попередніх класах (“Ішов кіт”, “Грім”, “На рябому коні”, “Наша річка”, “Гусенятко” та ін.).

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з доступними для сприймання й цікавими для п’ятикласників творами письменників-земляків.

Знати про письменників-земляків, їхні твори.
Розуміти зміст цих творів. Виразно читати і висловлювати власну думку про них.
Виховання шанобливого ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Математика
Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти І науки України, І таким чином відповідає...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для...
Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для забезпечення допрофільної та профільної освіти

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
В., Верхман О. А., Вихренко Т. О., Дежкунова Л. О., Денисюк Д. В., Дзезинський О.І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Іванов Ю....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка