Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


БЛОКАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кафедра філософії та політології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
_________________ доц. Козир І.А.

“______”_______________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Напрями підготовки: У8.02030301 Українська мова і література, І8.02030201 Історія, П8.01010201 Початкова освіта, СП8.01010601 Соціальна педагогіка, ППс8.03010301 Практична пссихологія, ПВШ8.18010021 Педагогіка вищої освіти, УНЗ8.18010020 Управління навчальним закладом, ПТС8.04020501 Прикладна та теоретична статисика, ОВ8.18010022 Освітні вимірювання, М8.04020101 Математика, Ф8.04020301 Фізика, А8.02030302 Мова і література(англійська), Н8.02030302 Мова і література(німецька), Р8.02030302 Мова і література(російська), ММ8.02020401 Музичне мистецтво, ОМ8.02020501 Образотворче митецтво, ФВ8.01020101 Фізичне виховання, Г8.04010401 Географія.

Факультети: історії та права, іноземних мов, фізико-математичний, природничо-географічний, фізичного виховання, педагогіки та психології, філологічний, мистецький.

(

Форма навчання: Денна/ Заочна


Кіровоград – 2016 рік


Робоча програма з філософії науки для магістрів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямами підготовки У8.02030301Українська мова і література, І8.02030201Історія, П8.01010201Початкова освіта, СП8.01010601Соціальна педагогіка, ППс8.03010301Практична пссихологія, ПВШ8.18010021Педагогіка вищої освіти, УНЗ8.18010020Управління навчальним закладом, ПТС8.04020501Прикладна та теоретична статисика, ОВ8.18010022Освітні вимірювання, М8.04020101Математика, Ф8.04020301Фізика, А8.02030302Мова і література(англійська), Н8.02030302 Мова і література(німецька), Р8.02030302 Мова і література(російська), ММ8.02020401Музичне мистецтво, ОМ8.02020501Образотворче митецтво, ФВ8.01020101Фізичне виховання, Г8.04010401 Географія.
„___” ________, 2016 року–22 с.

________________________________________________________

Розробник: доцент кафедри філософії та політології, д.філос.н Харченко Ю.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Протокол від “ 30 ” серпня 2016 року № 1
“ 30 ” серпня 2016 року Завідувач кафедри _______________________ (доц. Харченко Ю.В.)

(підпис)


Схвалено методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

__________________________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “ 31 ” серпня 2016 року № 1
“ 31 ” серпня 2016 року Голова _______________ (доц. Козир І.А.)

(підпис)


__________, 2016 рік

 __________, 20__ рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма


Кількість кредитів – 1,3

Галузь знань:

Соціогуманітарні науки

Нормативна


Напрям підготовки:

У8.02030301Українська мова і література, І8.02030201Історія, П8.01010201Початкова освіта, СП8.01010601Соціальна педагогіка, ППс8.03010301Практична пссихологія, ПВШ8.18010021Педагогіка вищої освіти, УНЗ8.18010020Управління навчальним закладом, ПТС8.04020501Прикладна та теоретична статисика, ОВ8.18010022Освітні вимірювання, М8.04020101Математика, Ф8.04020301Фізика, А8.02030302Мова і література(англійська), Н8.02030302 Мова і література(німецька), Р8.02030302 Мова і література(російська), ММ8.02020401Музичне мистецтво, ОМ8.02020501Образотворче митецтво, ФВ8.01020101Фізичне виховання, Г8.04010401 Географія


Лекції

12 год.

Змістових модулів – 3

Загальна кількість годин – 48

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента – 18

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Практичні, семінарські

18 год.

Лабораторні

0 год.

Самостійна робота

18 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка