Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни естетика

Робоча програма навчальної дисципліни естетика


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кафедра філософії та політології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
_________________ доц. Козир І.А.

“______”_______________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЕСТЕТИКА
напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 Спорт, 6.020204 Музичне______

(шифр і назва напряму підготовки)

мистецтво*, 6.020205 Образотворче мистецтво*, 6.020202 Хореографія, _6.010102 ____

(шифр і назва напряму підготовки)

Початкова освіта, 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030103Практична психологія, ____

(шифр і назва напряму підготовки)

6.020302 Історія*,6.030401 Правознавство, 6.020303 Філологія* (українська мова і______

(шифр і назва напряму підготовки)

література), 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.020303 Філологія* (мова і___

(шифр і назва напряму підготовки)

література англійська) , 6.020303 Філологія* (мова і література німецька), 6.020303____

(шифр і назва напряму підготовки)

Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 6.020303 Філологія.___

(шифр і назва напряму підготовки)

Прикладна лінгвістика (англійська та німецька мови),6.040201 Математика*, 6.040205

(шифр і назва напряму підготовки)

Статистика, 6.040203 Фізика*, 6.040302 Інформатика, , 6.010103 Технологічна освіта,

(шифр і назва напряму підготовки)

6.040104 Географія*, 6.040102 Біологія*, 6.040101 Хімія*_____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)додаткова спеціальність/

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет_історії та права, іноземних мов, філології та журналістики, педагогіки та психології, мистецький, фізичного виховання, фізико-математичний, природничо-географічний____ ______________________ _______________________________________

(назва факультету)
Кіровоград – 2012 рік


Робоча програма з естетики для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 Спорт, 6.020204 Музичне мистецтво*, 6.020205 Образотворче мистецтво*, 6.020202 Хореографія, _6.010102 Початкова освіта, 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030103Практична психологія, 6.020302 Історія*,6.030401 Правознавство, 6.020303 Філологія* (українська мова і література), 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.020303 Філологія* (мова і література англійська), 6.020303 Філологія* (мова і література німецька), 6.020303 Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 6.020303 Філологія Прикладна лінгвістика (англійська та німецька мови),6.040201 Математика*, 6.040205 Статистика, 6.040203 Фізика*, 6.040302 Інформатика, 6.010103 Технологічна освіта,6.040104 Географія*, 6.040102 Біологія*, 6.040101 Хімія*
„___” ________, 20__ року – 12 с.

________________________________________________________

Розробник:канд. пед. наук, доцент кафедри філософії та політології Лавриненко С.О., викл. кафедри філософії та політології, Люта О.М.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Протокол від “ 29 ” серпня 2012 року № 1
“ 29 ” серпня 2012 року Завідувач кафедри _______________________ (доц. Харченко Ю.В.)

(підпис)


Схвалено методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

__________________________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “ 31 ” серпня 2012 року № 1
“ 31 ” серпня 2012 року Голова _______________ (доц. Козир І.А.)

(підпис)


 __________, 20__ рік


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання


Кількість кредитів – 1

Галузь знань:

03.01 соціально-політичні науки

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки:

6.030104 Політологія

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

додаткова спеціальність/

спеціалізація

Рік підготовки:

2-й

Змістових модулів – 2


Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр:

3-й

Загальна кількість годин – 72

Лекції

18 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 18

самостійної роботи студента – 54

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Практичні, семінарські

0 год.

Лабораторні

0 год.

Самостійна робота

54 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни «Естетика»

Метою: вивчення даного курсу є формування наукового рівня свідомості, що забезпечує загально-естетичні засади формування духовного світу особистості, розширює та поглиблює її культурне світобачення, відкриває світ найвищих загальнолюдських духовних цінностей.

Завдання:

 • визначити місце естетики в системі соціально-гуманітарних дисциплін;

 • визначити роль естетичного у повсякденному житті людини;

 • зорієнтувати студентів у поглядах на красу, гармонію, досконалість як на загальні поняття естетичної свідомості;

 • розкрити перед студентами панораму становлення естетичних потреб особистості в історико-філософському аспекті;

 • дати розуміння змісту основних категорій естетики;

 • засобами естетики як навчальної дисципліни сприяти формуванню високої культури особистості, розуміння і поваги до загальнолюдських та національних цінностей;

 • закласти засади розуміння ролі і місця вчителя в системі культурно-естетичних відносин.
 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1: Теоретичні аспекти естетики.

Тема 1. Загальна характеристика естетики як науки.

 1. Проблема термінології естетики.

 2. Естетика як самостійна наука.

 3. Естетика в структурі міжпредметних зв’язків.

Тема 2. Основні етапи розвитку естетичної думки.

 1. Естетичні уявлення у синкретичній культурі первісного суспільства.

 2. Основні теорії античної естетики.

Тема 3. Структура естетичної свідомості.

 1. Естетичне почуття.

 2. Естетичний смак.

 3. Естетичний ідеал.

 4. Естетичні погляди і теорії

Тема 4. Естетична діяльність та її форми.

 1. Творчий потенціал людської праці

 2. Людина і суспільні відносини як об’єкти естетичної діяльності

 3. Естетична діяльність і мистецтво

Тема 5. Основні естетичні категорії.

 1. Категорії «гармонія» і «міра»

 2. Категорії «прекрасне» і «потворне»

 3. Категорії «піднесене», «героїчне», «низьке»

 4. Категорії «трагічне» і «комічне»

 5. Категорія естетичне

Змістовий модуль 2: Естетична природа мистецтва.

Тема 6. Естетика як метатеорія мистецтва.

 1. Предмет і естетичні перетворення в мистецтві. Художність як естетична категорія.

 2. Зміст і форма в мистецтві: діалектика зв’язку.

 3. Класифікація видів мистецтва

Тема 7. Художньо-образна система мистецтва.

 1. Генезис і природа художнього образу.

 2. Поняття безпосередності і «присутності» в художньому образі.

 3. Принцип антиномічності побудови и аналізу художнього образу. Художня умовність.

 4. Асоціативні порівняння. Метафора. Символ. Алегорія.

Тема 8. Історичні закономірності художнього розвитку.

 1. Історична типологія мистецтва

 2. Мистецтво доісторичної людини

 3. Мистецтво стародавнього світу

 4. Мистецтво середньовіччя

 5. Основні мистецькі напрями Нового часу

 6. Метод соціалістичного реалізму: історія і теорія

Тема 9. Естетика XX ст.: мистецька практика.

 1. Абсолютизація формально-технічних пошуків у мистецтві XX ст.

 2. Абстракціонізм

 3. Експресіонізм

 4. Сюрреалізм


Тема 10. Естетичний потенціал художньої творчості.

 1. Художня творчість: проблема понятійного апарату

 2. Специфіка творчого процесу в мистецтві

 3. Становлення і розвиток художніх здібностей людини


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти естетики

Тема 1. Загальна характеристика естетики як науки

6

3


3

Тема 2. Основні етапи розвитку естетичної думки

9

9

Тема 3. Структура естетичної свідомості

6

3


3

Тема 4. Естетична діяльність та її форми

9

9

Тема 5. Основні естетичні категорії

6

3


3

Разом за змістовим модулем 1:

36

9


27

Змістовий модуль 2. Естетична природа мистецтва

Тема 6. Естетика як метатеорія мистецтва

6

3


3

Тема 7. Художньо-образна система мистецтва

9

9

Тема 8 Історичні закономірності художнього розвитку

6

3


3

Тема 9. Естетика XX ст.: мистецька практика

6

3


3

Тема 10 Естетичний потенціал художньої творчості

9

9

Разом за змістовим модулем 2:

36

9


27

Усього годин:

72

18


54


5. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Не передбачено

6. Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Не передбачено


7. Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Не передбачено

8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти естетики

27

1.

Загальна характеристика естетики як науки

3

2.

Основні етапи розвитку естетичної думки

9

3.

Структура естетичної свідомості

3

4.

Естетична діяльність та її форми

9

5.

Основні естетичні категорії

3

Змістовий модуль 2. Естетична природа мистецтва

27

6.

Естетика як метатеорія мистецтва

3

7.

Художньо-образна система мистецтва

9

8.

Історичні закономірності художнього розвитку

3

9.

Естетика XX ст.: мистецька практика

3

10.

Естетичний потенціал художньої творчості

9

РАЗОМ:

54 год.


9. Індивідуальні завдання

Не передбачено
10. Методи навчання
Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни «Естетика»:

 • навчальні заняття;

 • самостійна робота студентів;

 • робота в науковій бібліотеці КДПУ імені В. Винниченка та мережі Інтернет;

 • контрольні заходи..

Види навчальної роботи студентів:

  • лекція з використанням структурно-логічних схем;

 • консультація;

 • залік.

У процесі вивчення дисципліни «Естетика» застосовуються наступні методи навчання:

За типом пізнавальної діяльності:

 • пояснювально-ілюстративний;

 • репродуктивний;

 • проблемного викладу;

 • дослідницький;

 • відповідно до логіки пізнання:

 • аналітичний;

 • індуктивний;

 • дедуктивний;

За основними етапами процесу:

 • формування знань;

 • формування умінь і навичок;

 • застосування знань;

 • узагальнення;

 • закріплення;

 • перевірка;

За системним підходом:

 • стимулювання та мотивація;

 • контроль та самоконтроль.

За джерелами знань:

 • словесні – розповідь, пояснення, лекція;

 • наочні – демонстрація, ілюстрація.

За рівнем самостійної розумової діяльності:

 • проблемний;

 • частково-пошуковий;

 • дослідницький;

 • метод проблемного викладання.


11. Методи контролю
Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.
11.1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.

Поточний контроль реалізується у формі опитування, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття.

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);

- самостійне опрацювання тем;

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;

- систематичність роботи на заняттях, активність під час обговорення питань.

Критеріями оцінки є:

усні відповіді:

 • повнота розкриття питання;

 • логіка викладання, культура мови;

 • емоційність та переконаність;

 • використання основної та додаткової літератури;

 • аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;

виконання письмових завдань:

 • повнота розкриття питання;

 • цілісність, системність, логічність, уміння форму­лювати висновки;

 • акуратність оформлення письмової роботи.

Максимальний бал за лекційне заняття4 бали:

 • 4 б. ставиться, коли студент брав участь в інтерактивних формах роботи під час заняття, оптимально законспектував отриману інформацію, адекватно поводив себе під час заняття.

До 2 балів студент може отримати за виконання завдань самостійної роботи, відповідно відображаючи їх у конспекті.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися додаткові бали: до 10 балів.

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені заняття, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.


  1. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. Тривалість виконання модульних контрольних завдань не повинна перевищувати двох академічних годин.

Форми проведення модульних контролів під час вивчення дисципліни «Естетика»:

- комплексний термінологічний диктант;

До модульних контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів поточного контролю.

За виконання завдань модульного контролю студент отримує контрольну модульну оцінку (кількість балів), яка враховується в процесі розрахунків модульної оцінки:

   • максимальна кількість балів – 22;

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом установлених правил виконання модульного контролю викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента, який не з’явився на нього, також оцінюються нулем балів незалежно від причини.

Результати перевірки МКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання.

Перескладання МКР допускається в терміни, визначені викладачем, під час поточних консультацій.

Студент, який не з’явився на модульний контроль (незалежно від причини), має право один раз повторно пройти модульний контроль у визначені викладачем терміни під час поточних консультацій.

Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається за вибором викладача як:

- сума балів за усіма поточними формами контролю, передбаченими робочою навчальною програмою дисципліни (поточна модульна оцінка = модульна оцінка);

- сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної роботи (тестів) (поточна модульна оцінка + контрольна модульна оцінка = модульна оцінка).

11.3. ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ

З дисципліни «Естетика» передбачена така форма семестрового контролю, як залік, який проводиться у кінці семестру.

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової семестрової модульної оцінки як суми підсумкових модульних оцінок, отриманих за результатами засвоєння всіх модулів.

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного, модульного контролю та відповідає підсумковій семестровій модульній оцінці. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру.

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за КМСОНП (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та дворівневою шкалою «зараховано», «не зараховано», за шкалою EСTS заноситься у Відомість обліку успішності (форма № Н-5.03), Індивідуальний навчальний план студента (форма № Н-2.02), Залікову книжку студента (форма № Н-2.03). Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем.

У випадку отримання менше 60 балів (FX в EСTS) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Дисципліна «Естетика»
Су-ма

Змістовий модуль № 1

МОДУЛЬНА 1


Змістовий модуль № 2

МОДУЛЬНА 2

Підсумкова семестрова

Т

1

Т

2

Т

3

Т

4

Т

5

Тест. контроль

Т

6

Т

7

Т

8

Т

9

Т

10

Тест. контроль

8

2

8

2

8

22

50

8

2

8

8

2

22

50

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Естетика».
14. Рекомендована література

 1. Ванслов В. Что такое искусство? – М., 1988.

 2. Естетика // Л. Левчук. Посібник. – К., 1998.

 3. Естетика: Підручник / Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк; За заг. ред. Л.Т. Левчук. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К., 2006.

 4. Естетика: Навч. посібн ./ В.О. Лозовой, М.І. Панов та ін.; За заг. ред. проф. В.О. Лозового. – К., 2002. – 224с.

 5. Єфіменко В.В. Культура Середньовіччя. Культура Відродження // Історія світової культури. – К., 1994.

 6. Історія світової культури. – К., 1994.

 7. Кучерюк Д.Ю. Естетика як матеріал мистецтва // Естетика. – К., 1997.

 8. Левчук Л. Т. Західноєвропейська культура ХІХст.// Історія світової культури. – К., 1994.

 9. Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. – К., 1998.

 10. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія׃ Навч. посібник. – К., 1996.

 11. Яковлев Е.Г. Эстетика׃ Учебное пособие. – М., 2003.


15. Інформаційні ресурси

www.nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

www.britannica.com

Он-лайн енциклопедія «Британіка»

www.uk.wikipedia.org

Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка