Пошук по сайту


Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»

Сторінка1/3
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра української та світової літератур

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
«____» _______________2014р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (I ПОЛ. XIX СТ.)
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Українська мова і література)
Спеціальність 6.010.100 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література
Спеціалізація «Українознавство», «Редагування освітніх видань», «Шкільне бібліотекознавство», додаткова спеціальність «Англійська мова»
Факультет української філології


Кривий Ріг – 2014


Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)» для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (українська мова і література), спеціальності 6.010.100 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. - __ с.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Коломієць Н.Є., кандидат філологічних наук, доцент


РЕЦЕНЗЕНТИ:

Ж.В.КОЛОЇЗ, доктор філол.наук, професор

І.А.КРАВЦОВА, канд.пед.наук, доцент
Обговорено та схвалено кафедрою кафедри української та світової літератур

«____» __________________ 20___ р., протокол №___
Завідувач кафедри ___________ Мельник Н.Г.

(підпис) (прізвище, ініціали)
Схвалено Вченою радою інституту

«____» __________________ 20___ р., протокол №___

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕМ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
РОЗВИТОК РОМАНТИЗМУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІТЕРАТУРАХ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У 1 ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Тема 1. І половина XIX століття: основні тенденції та напрями розвитку світової літератури.
Основні аспекти теми

Історичні, філософські, естетичні передумови виникнення романтизму. Вплив численних революцій та військових подій на соціально- культурне, політичне та економічне становище європейських країн та США в першій половині XIX століття (Великої французької революції, промислової революції в Англії, війни за незалежність в Америці; революційних рухів у Іспанії, Італії). Відмінність розвитку культури XIX ст. від культурного процесу XVIII ст. Вихід на перший план цінностей техногенної цивілізації, розвиток природничих і точних наук.

Хронологічні межі романтизму.

Романтизм – напрям і стиль у літературі та мистецтві європейських країн першої половини ХІХ ст. Термін «романтизм».

Естетика романтизму: історизм, перевага суб'єктивно-ліричного начала, «місцевий колорит», фольклоризм, синтез мистецтв. Протистояння естетики романтизму формалізованій класицистичній. Ідея абсолютної свободи митця та творчості, наслідування природі в мистецтві. Антираціоналізм, примат духовного і його універсалізм, зосередженість на внутрішньому світі людини, нескінченності його відчуттів і настроїв як основні риси художньої культури романтизму. Ствердження культу краси в мистецтві романтизму. Жага загадкового, чарівного, жахливого; тяжіння до символічних образів та міфоло­гічних узагальнень у творах романтиків. Теорія романтичної іронії як відбиття нерозв'язного протиріччя між ідеалом і дійсністю. Концепція двосвіття.

Романтичний герой і його еволюція. Риси героя-романтика: поривання до волі, творча фантазія, над­звичайний розмах почуттів, спроможність на індивідуальний бунт проти світу, який не відповідає романтичним вимогам. Протиставлення «ентузіазму» та «світової скорботи» героя-романтика прагматичній дій­сності.

Інтенсивні жанрові пошуки: формування історичного (В.Скотт, А. де Віньї) та психологічного роману (Б.К. де Ребек), літературної казки (Л.Тік, Е.Т.А.Гофман, Г.Х.Андерсен), романтичної драматургії (В.Гюго, А. де Віньї); розвиток ліричної та ліро-епічної поеми (поети-лейкісти, Дж.Г.Байрон, П.Б.Шеллі), фантастичної повісті (Е.Т.А.Гофман), роману-триптиху (А. де Віньї), жанру мемуарів (Ф.Р. де Шатобріан), соціального роману (Жорж Санд); розробка жанрового різновиду «подорожнього щоденника» (Ф.Р. де Шатобріан) та ін. Розквіт ліричних жанрів, контрастно раціоналістичному непоетичному XVIII століттю.

Особливості поетики романтизму: застосування різноманітних контрастів, романтичної іронії, прийому двосвіття, пейзажних зарисовок (нерідко екзотичних), гротеску, алегорії; наявність міфологічних та фольклорних образів та мотивів, романтично забарвленої символіки; посилена увага до естетичної функції слова, його лексичного, емоціонально-експресивного значення.
Тема 2. Особливості розвитку німецької літератури 1 пол. XIX століття. Етапи розвитку, літературні угрупування.
Основні аспекти теми

Соціокультурна ситуація в країні. Спонтанний характер розвитку (без великих сторонніх впливів) романтизму на німецькому ґрунті, значний вплив на романтичний рух в інших країнах. Розвій романтизму в лі­тературі та в інших сферах духовної культури, зокрема в музиці й філософії.

Чотири періоди розвитку німецької літератури, їх особливості (школи, видатні постаті, своєрідність).

Єнський гурток (поєднання двох аспектів діяльності - літературно- художнього й філософсько-естетичного). Характерні якості й тенденції єнського романтизму.

Гейдельберзький гурток романтиків. Звернення до національних джерел і витоків літератури, Діяльність А.Арніма, К.Брентано, Й. Ейфендорфа, Я.Грімма та В.Грімма.

Третій етап німецького романтизму (1815-1830 рр.). Швабська школа романтиків (Л.Уланд, Ю.Кернер, Г.Шваб та ін.). Гротескно-фантастичний романтизм Гофмана. Романтична двоїстість його особистості та творчості. Романтичне двосвіття в новелах Е.Т.А. Гофмана, образи «музикантів» і «філістерів» у його творчості. Романтична іронія. Фантастика, символіка й гротеск у новелах, їхня художня функція. Гофманівська традиція в світовій літературі.

Творчість Г.Гейне. Формування світогляду поета. Памфлет "Романтична школа" як аналіз теорії та практики романтизму, його філософських засад і художніх здобутків. Структура та зміст поетичної збірки "Книга пісень", її романтичний характер. Творчість Г.Гейне під час перебування в Парижі. Публіцистика і поезія 30-х років: синтез романтизму та утопічного соціалізму. Політична поезія 40-х р. XIX ст. (збірка "Сучасні вірші"). Жанрова своєрідність поеми «Німеччина. Зимова казка». Еволюція творчого методу митця та її втілення в останній збірці "Романсеро".

Поєднання критичного пафосу, утопічних ідей та активного начала в літературі 1830- 1848 років.

Тема 3. Англійська література І пол. XIX ст.: загальні тенденції художнього розвитку романтизму.
Основні аспекти теми

Період переромантизму. Національна своєрідність англійського варіанту романтизму.

Перша генерація поетів-романтиків у Англiї. Естетичні позиції "озерних поетів". Літературна та громадська діяльність В.Вордсворта, С.Т.Колріджа, Р.Сауті. Передмова до поетичного збірника «Ліричні балади». Заглиблення в поезії митців у суто національне провінційне, сільське життя та опанування простором далеких країн і континентів аж до космічного простору включно. Поетичне новаторство: демократизація тематики, збагачення поетичної мови, зближення його з розмовною.

Друге покоління романтиків (Байрон, Шеллі, Кітс та ін.). Естетичні засади творчості митців. Жанрові, композиційні особливості поеми "Паломництво Чайльд Гарольда", художня своєрідність циклу східних поем, проблематика поеми «Мазепа» Байрона. Образи розкішного Півдня та загадкового Сходу, тема далеких подорожей через моря і пустелі у творах «Старий морехода», «Кубла-хан» С.Колріджа, «Паломництво Чайльд Гарольда» Байрона, «Повстання Ісламу» П.Шеллі та ін. Історичні романи В.Скотта.
Тема 4. Ідейно-естетичні пошуки французької літератури доби романтизму.
Основні аспекти теми

Історичні події та їх вплив на розвиток літератури. Опозиційність мистецтва романтизму до режиму Реставрації.

Періодизація французького романтизму: період Консульства та Першої імперії; періоди Реставрації та Липневої монархії.

Період Консульства та Першої імперії - час становлення романтизму. Представники: Мадам де Сталь, Бенжамен Констан де Ребек, Франсуа Рене де Шатобріан, Сененанкур та ін. Гурток мадам де Сталь.

Діяльність літературних гуртків (сенаклів) у період Реставрації та Липневої монархії.

Творчість Віктора Гюго - видатного поета, драматурга, прозаїка та активного громад­ського діяча. Передмова до драми «Кромвель» Віктора Гюго як естетичним маніфестом французьких романтиків. Провідні мотиви поезії В. Гюго. Роман «Собор Паризької богоматері». Історичний колорит. Проблематика твору у світлі морально-етичного ідеалу митця. Зображення соціальних відносин у романі. Основні принципи побудови системи образів у творі. Образ Собору як символу духовності, християнської культури, християнства, що має вивести людство шлях добра і справедливості. Особливості художньої реалізації теми соціальної трагедії народу в романі "Знедолені". Романтична драматургія митця.
Тема 5. Італійська література 1 пол. XIX ст.
Основні аспекти теми

Типологічна близькість італійського романтизму до романтизму в Східній та Південно-Східній Європі. Її обумовленість особли­востями суспільно-політичного стану й розвитку країни, тісним зв'язком з Рісорджіменто — великим рухом за ві­дродження Італії та її звільнення від чужоземного пану­вання.

Неокласицизм як домінуючий напрям італійської літератури 1797-1815 років, його типологічна близькість до фран­цузького "революційного класицизму" кінця XVIII ст. Нікколо Уго Фосколо як центральна постать італійсько­го літературного процесу першого періоду Рісорджіменто. Специфіка розвитку творчості митця в річищі неокласицизму, прява романтичних тенденцій. Зв’язок творчості з рухом Рісорджіменто.

Література 1816 – 1848 років. Специфічна особливість італійського романтизму - перевага не естетико-художніх, а громадсько-політичних проблем, підпорядкованість завдань оновлення літератури завданням звільнення і оновлення Італії. Песимістично-тра­гічний характер творчості Джакомо Леопарді. Мотиви розчарування в наслідках грандіозних потрясінь, зневіри в буржуазний прогрес з його утилітарними завданнями й цінностями, самотності, ворожості людини і соціуму в поетичній та прозовій спадщині митця.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РОМАНТИЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ СХІДНИХ КРАЇН
Тема1. Специфіка літературного процесу в східних країнах у 1 половині ХІХ століття.
Основні аспекти теми

Вплив соціальних умов життя слов’янських країн на відставання розвитку окремих національних літератур. Національні утиски (Болгарія - під турецьким гнітом, територія Польщі розподілена між Російською імперією, Австро-Угорщиною й Прусією, втрата незалежності чеськими і словацькими землями і перебування в складі Габсбургської імперії та ін..). Національно-визвольний рух у Польщі, Чехії, Словаччині. Вагомість романтизму як мистецтва національного, виключного й героїчного. Поступовий вихід національних літератур з ізоляції та творчої обмеженості. Зміна класицистичної внормованості розкутішими преромантичними канонами, популярність фольклорно забарвлених творів. Розширення тематичних та ідеологічних обріїв письменства.
Тема 2. Польська література першої половини XIX століття.
Основні аспекти теми

Діяльність таємних патріотичних організацій, історико-літературних товариств, активізація журналістики.

Специфічні риси польського романтизму. Літературна діяльність А.Міцкевича, Ю.Словацького, З.Красиньського, Ц.Норвіда.

Творчість Адама Міцкевича у контекстi європейського романтизму. Україна та Росія в його долі. Цикл «Кримські сонети». Ностальгія за батьківщиною як їх головний мотив. Патрiотична тема в поезiї А. Міцкевича. Використання сюжетів народної поезії, фантастики казок і переказів у баладах. Своєрiднiсть романтизму А. Міцкевича.

Тема 3. Розвиток російської літератури у першій половині XIX століття.
Основні аспекти теми
Розвиток російської літератури у першій половині XIX століття в загальноєвропейському культурному контексті. Вплив національного підйому після війны 1812 года на розвиток романтизму.

Стильове розмаїття російської літератури початку століття. Різновиди російського романтизму: суб'єктивно-ліричний, громадянський, «байронічний», філософський, народно-історичний, слов'янофільський. Джерела та особливості російського романтизму. Жанрова система російського романтизму.

Соціальне спрямування російського романтизму: ідеї громадянського служіння у творчості К. Рилєєва, В. Жуковського.

Творчість О.С.Пушкіна. Свобода як одна з основних тем «романтичного Пушкіна» («Кавказький полонений», «Брати розбійники», «Бахчисарайський фонтан», «Цигани» - цикл «південних поем» та ін.). Реалістичні тенденції у творчості О. Пушкіна. «Євгеній Онєгін». Творча історія роману у віршах. Роман у віршах як жанр. Концепція особистості в романі. Жіночий світ у романі. Концепція російської дійсності.

Посилення романтичних настроїв, зміщення акценти у літературі російського романтизму після 1825 р. Творчість М.Ю.Лєрмонтова. Тема самотності, «світової скорботи» у творчості митця, її філософська основа. Художні особливості поем «Демон», «Мцирі», драми «Маскарад» та ін.Роман «Герой нашого часу». Композиція роману. Образ Печорина. Індивідуалізм та його підґрунтя. Жіночі образи в романі. Жанрова своєрідність твору.

Творчість М. Гоголя. Україна та її історія у творчості митця. Повість «Тарас Бульба». Зображення побуту і звичаїв запорожців; образна система твору (Тарас Бульба як втілення кращих рис запорозького козака, Остап («добрий козак»), Андрій (неоднозначність образу) та ін.). Повісті М. Гоголя. «Миргород»: задум і структура книги. Характер зображення дійсності: реальне й фантастичне, трагічне й комічне. Роль художньої деталі. Предметно-речовий світ.

«Петербурзькі повісті» М. Гоголя. Образ Петербурга. Концепція дійсності. Роль фантастики. Художня єдність циклу. Природа гоголівського гумору

Розвиток романтичної прози: Бестужев-Марлінський, Герцен, ранні твори Н.Гоголя.

Драматургія в російській літературі початку XIX ст. «Горе від розуму» О. Грибоєдова. Історія створення, жанрова своєрідність. Сюжет та конфлікт у творі. Чацький у системі персонажів. Поетика фінала комедії.

«Борис Годунов» О. Пушкіна. Задум трагедії, її джерела. Сюжетно-композиционные особенности. Поэтика финала. «Маленькі трагедії» О. Пушкіна як цикл, провідні мотиви.

Поетична спадщина Ф. Тютчева та В. Бенедиктова - завершальний етап романтичної традиції в російській літературі.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

СПЕЦИФІКА АМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
Тема 1. Своєрідність розвитку літератури США 1 пол. XIX ст.
Хронологічні межі американського романтизму. Два етапи розвитку американського романтизму. Вплив філософії трансценденталістів на творчість американських романтиків.

Протистояння тематики творів аболіціоністського напрямку творам, що написані в дусі "плантаторської традиції"".
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Учись учитись
Руденко валентина іванівна вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічний...

Методичний посібник Особистість письменника
Руденко валентина іванівна – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка