Пошук по сайту


Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Криворізького педагогічного інституту

Остроушко О. А.

«____»_________2016р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Загальна педагогіка
Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020207 Дизайн, 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія. Українська мова та література, Філологія. Мова і література (російська, англійська, німецька), 6.040101 Хімія, 6.040102 Біологія, 6.040104 Географія, 6.040201 Математика, 6.040203 Фізика
Факультети: іноземних мов, української філології, фізико-математичний, історичний, мистецтв, природничий, географічний


Кривий Ріг – 2016

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» для студентів педагогічних спеціальностей, освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напрямків підготовки 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020207 Дизайн, 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія. Українська мова та література, Філологія. Мова і література (російська, англійська, німецька), 6.040101 Хімія, 6.040102 Біологія, 6.040104 Географія, 6.040201 Математика, 6.040203 Фізика. - Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ “КНУ” 2016 — 44с.
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Король А.М. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент; Зеленкова Н.І. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент; Волощук І.А. старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук; Іванова В.В. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент.
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Малихін О. В. професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

Савченко Л. О. завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної освіти КПІ ДВНЗ «КНУ», кандидат педагогічних наук, доцент.
Обговорено та схвалено кафедрою педагогіки «17» вересня 2015 р., протокол № 2
Завідувач кафедри _________________ д.п.н., професор Т. О. Дороніна
Схвалено Вченою радою інституту « ___ » ___________ 2016р.,

протокол № _____

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – засвоєння знань про теоретичні основи сучасної педагогічної науки, а також умінь, які необхідні для ефективної організації навчання і виховання учнів в умовах сучасного суспільства.

Завдання – створити підґрунтя педагогічного мислення майбутніх вчителів, розвити здібності до осмислення педагогічної дійсності, вміння приймати найбільш ефективні рішення у відповідності з педагогічними закономірностями, принципами виховання і навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні педагогічні поняття, перелік яких подається до кожної програми;

 • основні положення сучасних педагогічних теорій, які ґрунтуються на особистісно-орієнтованому розвивальному підході;

 • методологічні основи процесу виховання та навчання, їх сутності;

 • психологічні основи навчання й виховання;

 • наукові методи діагностики вікових та індивідуальних особливостей учнів;

 • зміст, форми і методи навчання, активізації пізнавальної діяльності особистості;

 • педагогічні основи формування та управління розвитком колективу;

 • функціонування освітньої системи в країні.

У підсумку вивчення курсу студенти педагогічного інституту повинні вміти:

 • проводити навчально-виховну роботу з учнями у відповідності до основних педагогічних закономірностей і принципів;

 • планувати педагогічну діяльність, ставити мету і задачі, намічати близькі, середні і віддалені перспективи;

 • застосовувати у практичній діяльності основні форми організації виховання і навчання учнів шкіл і позашкільних навчальних закладів;

 • використовувати в практичній роботі методи і засоби виховання та навчання, обираючи оптимальне співвідношення для конкретних ситуацій;

 • ефективно керувати діяльністю і спілкуванням учнів у колективі в процесі уроку та виховних заходів;

 • організувати колектив учнів на виконання певних задач, аналізувати педагогічні ситуації, результати виховання і навчання, вивчати учнів та учнівські колективи, виявляти причини відставання у навчанні, недоліки проведення і намічати ефективні засоби щодо їх подолання;

 • займатися самоосвітою, використовувати у практичній діяльності досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, проводити доступні педагогічні дослідження, проявляти творчий підхід до справи, не допускаючи формалізму і шаблону в педагогічній діяльності;

 • ефективно виконувати функції класного керівника, організувати позакласну і позашкільну роботу з учнями, а також роботу з батьками, громадськими організаціями, органами учнівського самоврядування.3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки

Тема 1.1. Педагогіка як наука

Визначення сутності педагогіки в системі гуманітарних наук. Об'єктивні соціально-економічні передумови виникнення й розвитку педагогічної теорії.

Об'єкт, предмет педагогіки. Функції педагогіки: фундаментальна та прикладна, рівні їхньої реалізації.

Основні категорії педагогічної науки: виховання, освіта та навчання.

Тема 1.2. Система педагогічних наук

Педагогіка як розгалужена система наукових знань. Філософія виховання як фундамент педагогіки. Історія педагогіки. Загальна педагогіка та її основні розділи. Галузі педагогіки: дошкільна та шкільна педагогіка; педагогіка вищої школи; соціальна педагогіка; дефектологія (сурдопедагогіка; тифлопедагогіка; олігофренопедагогіка); методики викладання. Зв'язок педагогічної науки з іншими науками про людину. Взаємодія педагогічної теорії й практики. Демократичні й гуманістичні тенденції в розвитку педагогічного знання.

Тема 1.3. Методи педагогічних досліджень

Поняття про методологію педагогічної науки і її рівні: філософський (екзистенціалізм, неотомізм, позитивізм, прагматизм, діалектичний матеріалізм); загальнонауковий (аксіоматичний, синергетичний, системний, феноменологічний підходи); конкретно-науковий (аксіологічний, антропологічний, діяльнісний, культурологічний, етнопедагогічний, особистнісно-орієнтовний підходи); технологічний (методика й технологія педагогічного дослідження). Логіка педагогічних досліджень.

Поняття «метод педагогічних досліджень». Класифікація методів педагогічних досліджень. Методи й методика вивчення педагогічної дійсності. Традиційно-педагогічні методи.
Тема 1.4. Теоретичні, емпіричні та математичні методи педагогічних досліджень.

Теоретичні методи; емпіричні методи; статистично-математичні методи; вивчення, досвіду. Можливості використання маркетингових досліджень у педагогіці.

Тема 1.5. Проблема цілепокладання у педагогіці

Поняття мети виховання, її соціальна зумовленість. Характеристика цілей виховання: генеральної, практичної й оперативної. Значення цілей виховання для розробки педагогічної теорії і практики. Завдання виховання. Діалектика ідеї гармонійного та всебічного розвитку особистості в історико-педагогічній літературі. Трактування мети виховання в найважливіших директивних документах: Законі України «Про освіту», «Концепції розвитку освіти України в ХХІ в.». Педагогічні цілі й загальноосвітні стандарти. Мета виховання в закордонній педагогіці.

Тема 1.6. Поняття про особистість, її розвиток та формування

Розвиток особистості як педагогічна проблема. Поняття про особистість, її розвиток та формування. Індивідуальність. Безпідставність ідеалістичних теорій розвитку особистості. Процес розвитку особистості, його рушійні сили та закономірності. Зовнішні та внутрішні фактори розвитку особистості. Соціальна адаптація й соціалізація особистості.

Тема 1.7. Спадковість і розвиток; Вплив середовища на розвиток особистості; Розвиток і виховання особистості

Спадкові програми розвитку особистості. Спадкові властивості особистості. Успадкування інтелектуальних задатків. Успадкування моральних якостей.

Поняття про середовище. Різні рівні середовища. Роль сім’ї у розвитку та формуванні особистості учня. Роль соціалізації в розвитку і формуванні особистості.

Провідна роль виховання у розвитку і формуванні особистості. Взаємозв'язок виховання та середовища, виховання та спадковості. Діяльність і розвиток особистості.

Тема 1.8. Цілісний педагогічний процес – основний фактор всебічного розвитку особистості

Педагогічний процес як система. Цілісність педагогічного процесу. Закономірності педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу.

Функції педагога та їх сутність. Громадські, громадянські, сімейні функції педагога. Вимоги до учителя. Основні групи педагогічних здібностей. Професійні якості, необхідні педагогові. Особистісні якості педагога – невід’ємна частина професійної діяльності педагога.

Сутність поняття «професійний потенціал педагога» – (ППП). Структура професійного потенціалу педагога. Ідеальний педагог. Поняття «майстерність учителя». Педагогічна кваліметрія. Атестація вчителів.

Тема 1.9. Особистість педагога та її вплив на формування особистості учня

Проблема професійної придатності вчителя. Суспільна місія педагога. Готовність учителя до виконання професійної діяльності. Особистий приклад педагога. Авторитет педагога. Педагогічний такт. Педагогічна комунікація.

Тема 1.10. Вікові та індивідуальні особливості розвитку і формування школярів та їх врахування педагогами

Вікові етапи в розвитку особистості, характеристика індивідуальних особливостей учнів; діагностика рівнів розвитку особистості.

Характеристика індивідуальних і вікових особливостей молодших школярів. Вікові та індивідуальні особливості підлітків-школярів. Характеристика індивідуальних і вікових особливостей старшого школяра. Особливості виховання учнів різного віку в школі та СПТУ. Проблеми акселерації та соціальної зрілості особистості, їх врахування в процесі виховання.

Змістовий модуль 2. Теорія виховання

Тема 2.1. Сутність, закономірності та принципи процесу виховання

Теорія виховання як розділ педагогіки. Поняття «зміст виховання». Рушійні сили процесу виховання. Основні характеристики виховного процессу.

Педагогічні закономірності виховання, що відображають наукову картину виховного процесу: формування активності дитини; дотримання пропорційного співвідношення зусиль вихованця і педагога в спільній діяльності; внутрішнє ставлення дитини до об'єктів діяльності; створення ситуації успіху; прихований «характер» виховних впливів; реалізація актуальних потреб учнів як зміст виховної діяльності; цілісність виховних впливів на особистість у процесі виховання.

Принципи виховання. Співвідношення закономірностей і принципів виховання. Специфіка принципів виховання. Характеристика основних принципів виховання; суспільна спрямованість виховання; зв'язок виховання з життям, виховання в праці, орієнтація на потреби вихованців; виховання в колективі, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою й самостійністю учнів, сприйняття дитини як цінності, опора на позитивне, гуманізація виховання, особистісний підхід, єдність виховних впливів і ін. Єдність і взаємозв'язок принципів виховання в педагогічному процесі.
Тема 2.2. Формування наукового світогляду учнів

Поняття про світогляд як узагальнену систему поглядів і переконань на світ і своє місце в ньому. Основні види світогляду. Функції світогляду. Сутність світогляду і його внутрішня структура. Погляди й переконання як структурні компоненти світогляду. Характеристика структурних компонентів його змісту. Дидактичні й виховні умови трансформації знань у погляди, переконання, ідеали особистості.

Світогляд особистості – основа соціальної орієнтації, особистісної позиції, типу суспільної поведінки і стилю діяльності. Основні шляхи, засоби і методи формування наукового світогляду учнів. Врахування вікових особливостей учнів у процесі формування наукового світогляду учнів. Релігійний світогляд. Соціальні і психологічні причини його поширення, вплив релігії на молодь. Взаємини школи і церкви. Позиціонування батьків та навчального закладу в питаннях релігії.
Тема 2.3. Зміст процесу виховання

Поняття «зміст виховання». Основні напрямки в реформуванні змісту національного виховання. Системний підхід у структуруванні змісту національного виховання. Моральне виховання – найважливіше завдання школи й основа змісту виховання. Поняття «розумове виховання учнів» та «розумова культура», їх специфіка і взаємодія. Естетичне виховання – невід’ємна частина змісту виховання в сучасній школі.

Поняття «громадянське виховання», його мета, сутність. Структура громадянськості: почуття власної гідності, розвиненість історичної пам’яті, патріотичних почуттів, національної самосвідомості, дисциплінованість, відповідальне ставлення до своїх обов’язків.

Тема 2.4. Самовиховання учнів

Стимулювання учнів до роботи з удосконалення власної особистості як завдання виховання. Основні фактори, що спонукають особистість до самовиховання. Методи самовиховання. Методи і прийоми самопізнання. Технологія розробки програми самовиховання. Методи і прийоми роботи над собою: самоспостереження, самозобов’язання, самоконтроль, саморегулювання, самопереконання, самонавіювання, самостимулювання, самосхвалення, самоосуд, самооцінка. Педагогічне керівництво самовихованням учнів. Концепції виховання й самовиховання.

Тема 2.5. Формування основ моральної культури учнів

Моральне виховання – найважливіше завдання школи й основа змісту виховання. Етика як методологічна основа теорії і практики морального виховання. Моральні цінності як основа формування моральності.

Сутність моральної культури особистості: моральні судження, моральні потреби, моральні звички і вчинки, здатність до морального вибору. Спілкування і самопізнання як засіб розвитку моральної культури.

Органічний зв’язок моральності особистості з її моральними почуттями, совістю, самооцінкою поведінки.

Виховання політичної і моральної культури. Причини правопорушень серед школярів. Зв’язок критеріїв правової і політичної вихованості з моральними.

Тема 2.6. Формування розумової культури

Поняття «розумове виховання учнів» та «розумова культура», їх специфіка і взаємодія. Мета і сутність, завдання і зміст, основні напрямки розумового виховання учнів у шкільній практиці. Показники та рівні сформованості розумової культури школяра.

Тема 2.7. Формування естетичної культури учнів

Естетичне виховання – невід’ємна частина змісту виховання в сучасній школі. Поняття «естетичне виховання учнів» та «естетична культура», їх специфіка і взаємодія. Мета і сутність, завдання і зміст, основні напрямки естетичного виховання учнів у шкільній практиці. Показники та рівні сформованості естетичної культури школяра.

Тема 2.8. Формування основ екологічної, фізичної та трудової культури учнів

Поняття «екологічне виховання учнів» та «екологічна культура», їх специфіка і взаємодія. Мета і сутність, завдання і зміст, основні напрямки екологічного виховання учнів у шкільній практиці. Показники та рівні сформованості екологічної культури школяра.

Фізична культура як мета фізичного виховання учнів. Його завдання, сутність, структура, зміст і форми реалізації.

Трудове виховання і професійна орієнтація як компонент структури змісту виховання. Мета, завдання, сутність трудового виховання і профорієнтації.

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма «Географія»
...

Робоча програма «Географія»
Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю №02020401 Музичне мистецтво

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка