Пошук по сайту


Усього годин - Робоча програма навчальної дисципліни культурологія

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія

Сторінка3/3
1   2   35. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Усього годин:

72

18

54з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Не передбачено

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Не передбачено


7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Не передбачено
8. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи культурології

20

1.

Культурологія як наука. Сутність культури.

6

4.

Культурний простір.

14

Змістовий модуль 2. Соціокультурний розвиток людства

34

5.

Визначні соціокультурні феномени світової і вітчизняної історії та їх типологічна характеристика.

20

6.

Масова та елітарна культура.

6

7.

Проблеми культурного розвитку в умовах глобалізації.

8

РАЗОМ:

54 год.9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Не передбачено
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни «Культурологія»:

Види навчальної роботи студентів:

У процесі вивчення дисципліни «Культурологія» застосовуються наступні методи навчання:

За типом пізнавальної діяльності:

За основними етапами процесу:

За системним підходом:

За джерелами знань:

За рівнем самостійної розумової діяльності:


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.
11.1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття.

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);

- самостійне опрацювання тем;

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;

- систематичність роботи на заняттях, активність під час обговорення питань.

Критеріями оцінки є:

усні відповіді:

виконання письмових завдань:

Максимальний бал за лекційне заняття4 бали:

До 2 балів студент може отримати за виконання завдань самостійної роботи, відповідно відображаючи їх у конспекті.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися додаткові бали: до 5 балів.

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені заняття, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.


    1. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. Тривалість виконання модульних контрольних завдань не повинна перевищувати двох академічних годин.

Форми проведення модульних контролів під час вивчення дисципліни «Культурологія»:

- комплексний тест;

До модульних контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів поточного контролю.

За виконання завдань модульного контролю студент отримує контрольну модульну оцінку (кількість балів), яка враховується в процесі розрахунків модульної оцінки:

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом установле­них правил виконання модульного контролю викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента, який не з’явився на нього, також оцінюються нулем балів незалежно від причини.

Результати перевірки МКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання.

Перескладання МКР допускається в терміни, визначені викладачем, під час поточних консультацій.

Студент, який не з’явився на модульний контроль (незалежно від причини), має право один раз повторно пройти модульний контроль у визначені викладачем терміни під час поточних консультацій.

Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається за вибором викладача як:

- сума балів за усіма поточними формами контролю, передбаченими робочою навчальною програмою дисципліни (поточна модульна оцінка = модульна оцінка);

- сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної роботи (тестів) (поточна модульна оцінка + контрольна модульна оцінка = модульна оцінка).
11.3. ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ

З дисципліни «Культурологія» передбачена така форма семестрового контролю, як залік, який проводиться у кінці семестру.

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової семестрової модульної оцінки як суми підсумкових модульних оцінок, отриманих за результатами засвоєння всіх модулів.

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного, модульного контролю та відповідає підсумковій семестровій модульній оцінці. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру.

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за КМСОНП (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та дворівневою шкалою «зараховано», «не зараховано», за шкалою EСTS заноситься у Відомість обліку успішності (форма № Н-5.03), Індивідуальний навчальний план студента (форма № Н-2.02), Залікову книжку студента (форма № Н-2.03). Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем.

У випадку отримання менше 60 балів (FX в EСTS) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості.

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Су-ма

Змістовий модуль № 1

МОДУЛЬНА 1


Змістовий модуль № 2

МОДУЛЬНА 2

Підсумкова семестрова

Т

1

Т

2

Т

3

Т

4

Тест. контроль

Т

5

Т

6

Т

7

Тест. контроль

10

8

8

6

24

56

8

6

6

24

44

100Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Культурологія».
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

(загальний список рекомендованої літератури)


15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


www.nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

www.britannica.com

Он-лайн енциклопедія «Британіка»

www.uk.wikipedia.org

Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»


1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка