Пошук по сайту


Наказ

Наказ

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012

N 651


Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 серпня 2012 р. за N 1372/21684


     Вiдповiдно до частини шостої статтi 257 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI, пiдпункту 64 пункту 4, пiдпункту 3 пункту 10 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) i Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Державнiй митнiй службi України (Калєтнiк I. Г.) протягом 30 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу доопрацювати вiдповiднi програмно-iнформацiйнi комплекси Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Державної митної служби України.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування, крiм пунктiв 1 та 2 цього наказу, якi набирають чинностi через 30 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва

М. Ю. Бродський

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 651
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 серпня 2012 р. за N 1372/21684

Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок визначає правила заповнення граф митних декларацiй (далi - МД) на бланках єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 (далi - ЄАД), додаткових аркушiв до нього форми МД-3 (далi - додатковi аркушi), специфiкацiї форми МД-8 (далi - специфiкацiя), порядок унесення вiдомостей до доповнення форми МД-6 (далi - доповнення), випадки застосування специфiкацiї, а також порядок оформлення, розподiлу та використання аркушiв МД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

     Передбаченi цим Порядком правила також поширюються на застосування МД на бланках ЄАД, додаткових аркушiв, доповнення i специфiкацiї, виготовлених за допомогою комп'ютера, та електронних МД.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються в таких значеннях:

     активний транспортний засiб - моторний транспортний засiб, який приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби в разi, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв;

     вiдправник - особа, яка передала або має передати заявленi у МД товари в розпорядження перевiзника вiдповiдно до договору про перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документi або така, що самостiйно доставляє цi товари одержувачу, не користуючись послугами перевiзника;

     вага брутто - загальна вага товару, що включає в себе вагу всiєї упаковки (включаючи пiддони), за винятком контейнерiв та iншого транспортного обладнання;

     вантажобагаж - товари, що перемiщуються залiзничним транспортом у багажних вагонах у встановленому порядку;

     експлуатант - юридична або фiзична особа, яка експлуатує транспортний засiб комерцiйного призначення вiд свого iменi незалежно вiд того, чи є вона власником такого транспортного засобу, чи використовує його на iнших законних пiдставах;

     консолiдований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом i складається з двох i бiльше партiй товарiв для рiзних одержувачiв або для одного одержувача вiд рiзних вiдправникiв;

     мiжнародне перевезення - перевезення товарiв з перетином державного кордону з територiї України на територiю iноземної держави; з територiї iноземної держави на територiю України; транзитом через територiю України;

     одержувач - зазначена в транспортному документi особа, якiй перевiзник згiдно з транспортними документами або за дорученням вiдправника (вiдправник, що доставляє товари самостiйно, не користуючись послугами перевiзника) має передати товари;

     ордернi поставки - поставки товарiв для купiвлi-продажу чи товарообмiну, при яких на момент вивезення товарiв ще не укладено зовнiшньоекономiчнi договори (контракти). Пiсля фактичного вивезення товарiв за межi митної територiї України й укладення таких договорiв (контрактiв), але не пiзнiше строку, установленого законодавством, повинна бути одержана оплата за вiдвантаженi товари та проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим;

     первинна тара (упаковка) - тара (упаковка), що невiддiльна вiд товару до його споживання i в якiй товар подається для роздрiбного продажу;

     перемiщення товарiв митною територiєю України - перемiщення товарiв пiд митним контролем:

     вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до митного органу, розташованого на митнiй територiї України;

     вiд митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України;

     вiд одного пункту, розташованого на митнiй територiї України, до iншого пункту, розташованого на митнiй територiї України, у тому числi якщо частина цього перемiщення проходить за межами митної територiї України;

     прохiдним транзитом вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України (в тому числi в межах одного пункту пропуску через державний кордон України);

     вiд штучного острова, установки або споруди, створених у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, до митного органу, розташованого на територiї України, зайнятiй сушею, та у зворотному напрямку;

     стацiонарнi засоби транспортування - трубопроводи та лiнiї електропередачi;

     фактурна вартiсть - цiна товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку (рахунку-фактурi, рахунку-проформi тощо) або iншому документi, що визначає вартiсть товару.

     Iншi термiни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах з питань державної митної справи.

     3. Загальнi положення, що стосуються заповнення граф МД:

     3.1. МД не повинна мiстити пiдчисток i помарок.

     3.2. Вiдомостi, заявленi у МД декларантом або уповноваженою ним особою (далi - Декларант), є вiдомостями, необхiдними для митних цiлей.

     3.3. Графи A, C, D/J, E/J, F, G, I МД паперового примiрника МД та її електронної копiї або електронної МД заповнюються посадовими особами митних органiв. Iншi графи МД заповнюються Декларантом.

     В окремих випадках, визначених цим Порядком, до зазначених граф МД частина вiдомостей може вноситися Декларантом, а посадовi особи митних органiв можуть вносити вiдомостi, що належать до компетенцiї митних органiв, до iнших граф МД.

     Графи 55, 56 МД у випадках, визначених цим Порядком, заповнюються розбiрливо вiд руки чорнилом i великими лiтерами особою, що прийняла задекларованi товари до перевезення (перевiзником), в аркушi з позначенням "4/5" МД на паперовому носiї, що супроводжує товари, упродовж часу мiж тим, як товари залишили митницю вiдправлення, та тим, як вони прибули в митницю призначення. Усi записи засвiдчуються пiдписом особи, що прийняла товари до перевезення. Зазначена iнформацiя вноситься в електронну копiю МД на паперовому носiї посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого здiйснюються такi операцiї.

     3.4. При заповненнi граф МД посилання на ранiше заповненi графи не дозволяється.

     3.5. Необхiднiсть заповнення певної графи МД Декларантом визначається згiдно з правилами заповнення граф, наведеними в роздiлi II цього Порядку, виходячи з напрямку перемiщення, обраного митного режиму, наявностi чи вiдсутностi опису цiєї графи у вiдповiднiй главi роздiлу II цього Порядку та наявностi застережень у текстi опису цiєї графи. Графа не повинна заповнюватись Декларантом, якщо умови перемiщення товарiв вiдповiдають зазначеним в описi цiєї графи застереженням або глава роздiлу II цього Порядку, що вiдповiдає напрямку перемiщення товарiв, не мiстить опису цiєї графи.

     3.6. Вiдомостi, заявленi в МД на паперовому носiї, засвiдчуються пiдписом особи, яка склала МД:

     у графi 54 ЄАД;

     у будь-якому вiльному мiсцi (за винятком граф, що заповнюються посадовими особами митних органiв) додаткових аркушiв;

     у правому нижньому кутi в спецiально видiленiй графi доповнення;

     у правому нижньому кутi на всiх аркушах специфiкацiї. Пiдпис завiряється печаткою Декларанта, яка мiстить код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - код за ЄДРПОУ), або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi)).

     3.7. Викладенi в цьому Порядку правила декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, поширюються на випадки декларування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних з провадженням пiдприємницької дiяльностi, та вiдповiдно до Митного кодексу України та Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450 (далi - Положення про митнi декларацiї), декларуються з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств.

     3.8. Викладенi в цьому Порядку правила декларування консолiдованих вантажiв при перемiщеннi їх через митнi склади та вiльнi митнi зони комерцiйного типу поширюються лише на консолiдованi вантажi, що перемiщуються утримувачем вiдповiдного митного складу або вiльної митної зони комерцiйного типу.

     3.9. Викладенi в цьому Порядку правила декларування комплектних об'єктiв поширюються на товари, що перемiщуються через митний кордон України в розiбраному чи незiбраному станi декiлькома партiями протягом певного перiоду, оскiльки за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення одним транспортним засобом неможливе, та митний контроль i виконання митних формальностей, при здiйсненнi митного оформлення яких здiйснюються у встановленому порядку.

     3.10. Правила заповнення граф додаткових аркушiв вiдповiдають правилам заповнення вiдповiдних граф ЄАД, якщо для окремих граф додаткових аркушiв цим Порядком не передбачено iнше.

     3.11. У невикористаних пiдроздiлах графи 33 "Код товару" додаткових аркушiв проставляється запис "ХХХХХХХХХХ" (першi вiсiм знакiв - у першому пiдроздiлi, дев'ятий i десятий - у другому).

     3.12. Митним органам не допускається встановлювати порядок заповнення граф МД i визначати особливостi заповнення граф МД, вiдмiннi вiд визначених цим Порядком, а також висувати до Декларантiв вимоги щодо внесення до МД iнформацiї, не передбаченої цим Порядком.

     3.13. При ввезеннi товарiв на митну територiю України правила заповнення граф МД, передбаченi для наявностi мiжнародного перевезення, застосовуються, якщо мiжнародне перевезення здiйснювалось перед розмiщенням товарiв у заявлений у МД митний режим, у тому числi:

     у МД, за якою товари вперше помiщуються в митний режим на територiї України;

     при змiнi митного режиму товарiв, увезених на митну територiю України в митному режимi транзиту;

     у додатковiй декларацiї на товари, оформленi за тимчасовою, попередньою або перiодичною МД.

     3.14. Визнання недiйсною МД на паперовому носiї здiйснюється шляхом перекреслення посадовою особою митного органу аркушiв "1/6", "2/7" та "3/8" МД на паперовому носiї та вiдбиткiв особистої номерної печатки на нiй та проставлення передбачених цим Порядком вiдмiток у графi D/J МД. Визнання недiйсною електронної МД здiйснюється шляхом внесення до неї вiдповiдних вiдмiток.

     3.15. При заповненнi попередньої МД, яка мiстить усю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю, МД, заповненої у звичайному порядку, додаткової декларацiї до таких декларацiй вносяться всi передбаченi цим Порядком вiдомостi, необхiднi для застосування вiдповiдного митного режиму.

     Пiд час заповнення попередньої МД, що мiстить вiдомостi, необхiднi для ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення (далi - попередня МД для ввезення), перiодичної МД, тимчасової МД до таких декларацiй вносяться наявнi у Декларанта вiдомостi, необхiднi для застосування вiдповiдного типу декларацiї.

     4. Порядок унесення вiдомостей та оформлення доповнення:

     4.1. Якщо в полi будь-якої графи МД на паперовому носiї не вистачає мiсця для внесення обов'язкових вiдомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових вiдмiток (унесення вiдомостей), то вiдомостi зазначаються у доповненнi, що є невiд'ємною частиною МД. При цьому у вiдповiднiй графi МД пiсля внесених вiдомостей вчиняється запис: "Див. доп.".

     4.2. Усi доповнення мають бути пронумерованi. У правому верхньому кутi в спецiально видiленiй графi кожного аркуша доповнення зазначається:

"Доповнення N

 
(вказується порядковий номер комплекту доповнення)
до МД N

 

".
(посадовою особою митного органу зазначається реєстрацiйний номер МД, наведений у графi А. У доповненнi, складеному Декларантом, дев'ятизначний код пiдроздiлу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та чотири цифри поточного року можуть зазначатися особою, яка склала МД)
     4.3. Якщо в доповнення виносяться вiдомостi з граф, що стосуються всiх товарiв, якi декларуються в цiй МД, то iнформацiя з кожної такої графи має бути розмiщена окремо одна вiд одної пiсля номера вiдповiдної графи.

     4.4. У разi винесення в доповнення iнформацiї з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у виглядi напису: "Товар N ___". Нижче, з посиланням на вiдповiдну графу iз зазначенням її номера, зазначаються вiдомостi, що вносяться в цю графу.

     4.5. У разi вiдсутностi мiсця для внесення вiдомостей у доповнення використовується новий комплект аркушiв доповнення. Вiльне мiсце аркушiв доповнення перекреслюється особою, яка склала МД, по всiй ширинi аркуша та вниз по дiагоналi позначкою "Z".

     4.6. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш пiдписується цiєю посадовою особою з проставленням у нижнiй частинi кожного аркуша бiля позначки "Печатка:" особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У такому випадку використовуються бланки доповнення, виготовленi за допомогою комп'ютера.

     4.7. У разi складення доповнення посадовою особою митного органу в лiвому нижньому кутi нижньої частини графи E/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення" аркуша ЄАД з позначенням "1/6", у лiвому нижньому кутi зворотного боку аркушiв з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ЄАД посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено H доповнень", де H - кiлькiсть складених такою особою комплектiв аркушiв доповнення, який засвiдчується її пiдписом та вiдбитком особистої номерної печатки.

     4.8. На всiх аркушах доповнення, що входять до складу МД, проставляється вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" (далi - штамп ПМК) пiд час прийняття МД до оформлення та особистої номерної печатки пiд час завершення оформлення. Допускається обведення посадовою особою митного органу записiв, унесених до доповнення особою, яка склала МД, таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

     4.9. Електронна копiя МД має обов'язково мiстити вiдомостi, наведенi в доповненнi. При цьому запис "Див. доп." в електронну копiю не вноситься.

     4.10. Аркушi доповнення розподiляються в порядку, встановленому пунктом 5 цього роздiлу. При розподiлi аркуш ЄАД i долучений до нього аркуш доповнення повиннi мати на правому краї поля однакового кольору (крiм випадкiв застосування бланкiв єдиного адмiнiстративного документа, додаткових аркушiв, доповнення i специфiкацiї, виготовлених за допомогою комп'ютера).

     4.11. При вивезеннi за перiодичною МД товарiв, що перемiщуються (зокрема, в митному режимi транзиту) залiзничним або автомобiльним транспортом, а також якщо при вивезеннi товарiв, що перемiщуються залiзничним транспортом (зокрема, в митному режимi транзиту при перевантаженнi чи замiнi активного транспортного засобу на залiзничний транспорт або помiщеннi товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України), вiдомостi про номер вiдповiдного залiзничного вагона, платформи, яким (якими) вiдправленi товари, не зазначались у МД у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї, Декларант подає пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, Реєстр номерiв транспортних засобiв та товарно-транспортних документiв (додаток 2 до Положення про митнi декларацiї, далi - Реєстр).

     Реєстр подається на паперовому носiї разом з електронною копiєю або як електронний документ не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарiв до перевезення.

     Реєстр у формi електронного документа передається електронною поштою у складi електронного повiдомлення, засвiдченого електронним цифровим пiдписом Декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передавання електронних МД та iнших електронних документiв митним органам i отримання зворотної iнформацiї вiд митних органiв, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повiдомлень.

     Вiдповiдна електронна копiя невiдкладно вноситься посадовою особою митного органу оформлення МД до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України (далi - ЄАIС Держмитслужби України).

     Пiсля прийняття Реєстру у формi електронного документа програмно-iнформацiйними комплексами ЄАIС Держмитслужби України в автоматичному режимi здiйснюються:

     внесення Реєстру до програмно-iнформацiйного комплексу з контролю за перемiщенням товарiв i постановка його на контроль;

     внесення за всiма указаними в Реєстрi транспортними засобами вiдомостей про вiдправлення;

     встановлення визначеного статтею 95 Митного кодексу України строку транзитного перевезення товарiв, вiдправлених за Реєстром.

     У разi необхiдностi коригування в Реєстрi у формi електронного документа вiдомостей про транспортний засiб, товарно-транспортний документ або кiлькiсть товарiв Декларантом у вищезазначеному порядку подається новий (уточнюючий) Реєстр у формi електронного документа з дотриманням таких вимог:

     при заповненнi уточнюючого Реєстру проставляється вiдмiтка у полi "уточнюючий";

     вiдомостi про порядковий номер Реєстру та номер МД переносяться з вiдповiдних полiв чергового Реєстру, вiдомостi якого необхiдно вiдкоригувати;

     до одного уточнюючого Реєстру можуть бути внесенi вiдомостi про коригування лише одного чергового Реєстру;

     в уточнюючому Реєстрi зазначаються номер рядка чергового Реєстру, вiдомостi якого потребують коригування, та вiдкоригованi й тi, що не потребують коригування, вiдомостi вiдповiдного рядка чергового Реєстру;

     до одного чергового Реєстру може бути направлено декiлька уточнюючих Реєстрiв.

     При цьому в програмно-iнформацiйному комплексi з контролю за перемiщенням товарiв рядок чергового Реєстру, вiдомостi якого коригуються, знiмається з контролю.

     5. Розподiл аркушiв МД на паперовому носiї:

     5.1. Пiсля завершення митного оформлення товарiв до заявленого митного режиму аркушi МД на паперовому носiї розподiляються в такому порядку:

     аркушi з позначенням "1/6" ЄАД, додаткових аркушiв i доповнення (у разi наявностi) зберiгаються разом з комплектом документiв, на пiдставi яких здiйснювалося митне оформлення, у пiдроздiлi митного органу, що здiйснював митне оформлення;

     аркушi з позначенням "2/7" та "3/8" ЄАД, додаткових аркушiв i доповнення (у разi наявностi) повертаються Декларанту;

     при розмiщеннi товарiв у митнi режими, що передбачають їх вивезення за межi митної територiї України, аркушi з позначенням "4/5" ЄАД, додаткових аркушiв i доповнення (у разi наявностi) передаються уповноваженiй особi для доставлення разом з товаром у структурний пiдроздiл митного органу в пунктi пропуску через митний кордон України, зокрема для оформлення доручення на навантаження. Пiсля проведення процедури пропуску цi аркушi зберiгаються митним органом, що здiйснив пропуск товару через митний кордон України. При вивезеннi товарiв за перiодичною або електронною МД номер вiдповiдної МД зазначається в товарно-транспортному документi.

     При оформленнi попередньої МД на паперовому носiї, яка мiстить всю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю, пiсля проставлення у такiй попереднiй МД згiдно з правилами заповнення графи D/J глави 4 роздiлу II цього Порядку вiдмiток, що свiдчать про постановку її на контроль в ЄАIС Держмитслужби України, Декларанту повертається аркуш з позначенням "2/7" ЄАД, вiдповiднi йому додатковi аркушi i доповнення. У разi прийняття митним органом рiшення про випуск вiдповiдно до заявленого митного режиму товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення за такою попередньою МД Декларанту повертаються також аркуш з позначенням "3/8" ЄАД, вiдповiднi йому додатковi аркушi i доповнення з проставленими в них вiдбитками особистої номерної печатки.

     5.2. Аркушi з позначенням "4/5" ЄАД i додаткових аркушiв МД на паперовому носiї не використовуються:

     при декларуваннi товарiв, що ввозяться на митну територiю України (за винятком транзиту);

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування;

     при поданнi перiодичної МД, додаткової декларацiї.

     5.3. За бажанням особи, яка подає МД на паперовому носiї, допускається оформлення додаткового набору копiй аркушiв з позначенням "3/8" ЄАД i додаткових аркушiв, вiдповiдних їм доповнень i специфiкацiї. При цьому в нижнiй частинi графи E/J особою, що склала МД, учиняється запис: "Складено додатковi аркушi "3/8" МД", який засвiдчується печаткою Декларанта. Оформлений митним органом додатковий набiр копiй аркушiв повертається Декларанту.

     5.4. За письмовим зверненням осiб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (пiдроздiл митного органу) засвiдчує ксерокопiї оформлених аркушiв МД на паперовому носiї або копiї оформлених електронних МД на паперi.

     Для засвiдчення ксерокопiй оформлених аркушiв МД на паперовому носiї, за якими оформлено транспортнi засоби, складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери та пiдлягають державнiй реєстрацiї, письмове звернення не вимагається.

     Копiя електронної МД на паперi являє собою засвiдчене посадовою особою митного органу в порядку, передбаченому цим пiдпунктом, вiзуальне подання на паперi оформленої митним органом електронної МД, вiдображеної у форматi *.xps.

     Засвiдчення здiйснюється шляхом проставлення посадовою особою митного органу у верхнiй частинi лицьового боку кожного аркуша ксерокопiї МД на паперовому носiї або роздрукованої на паперi копiї електронної МД вiдмiтки "Копiя. Згiдно з оригiналом", особистого пiдпису, iнiцiалiв i прiзвища, дати засвiдчення копiї та вiдбитка особистої номерної печатки.

     6. Застосування специфiкацiї:

     6.1. Допускається застосування специфiкацiї при декларуваннi гуманiтарної допомоги, припасiв, консолiдованого вантажу в митний режим митного складу або вiльної митної зони для розмiщення на територiї вiльної митної зони комерцiйного типу, а також помiщеннi товарiв у митнi режими:

     тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування та без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України й при наступному реекспортi таких товарiв;

     тимчасового вивезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування та без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України й при наступному реiмпортi таких товарiв;

     транзиту без застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     6.2. При застосуваннi специфiкацiї на паперовому носiї у правому верхньому кутi у верхнiй частинi графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примiрника специфiкацiї, що має вiдповiдати позначенню аркуша МД ("1/6", "2/7", "3/8", "4/5"), а через тире - порядковий номер аркуша в примiрнику специфiкацiї, починаючи з одиницi. У нижнiй частинi цiєї графи зазначається реєстрацiйний номер, наведений у графi A МД, до якої додається специфiкацiя.

     6.3. У полi "Опис та кiлькiсть товару" специфiкацiї наводяться вiдомостi про товари вiдповiдно до товаросупровiдних документiв.

     У полi "Код товару" наводиться код згiдно з УКТ ЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй для вiдповiдного митного режиму з урахуванням особливостей перемiщення.

     У поля "Вага брутто, кг", "Фактурна вартiсть", "Митна вартiсть" iнформацiя вноситься в порядку, передбаченому описом граф 35, 42, 45 МД вiдповiдного напрямку перемiщення.

     6.4. У специфiкацiї порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера 2.

     6.5. Пiсля останнього використаного рядка специфiкацiї на паперовому носiї проводиться горизонтальна лiнiя, а невикористанi рядки специфiкацiї перекреслюються по всiй ширинi аркуша специфiкацiї та вниз по дiагоналi позначкою "Z".

     6.6. Разом iз специфiкацiєю на паперовому носiї подається її електронна копiя. Iнформацiя, унесена до електронної копiї специфiкацiї на паперовому носiї, повинна вiдповiдати iнформацiї, унесенiй Декларантом до оригiналу.

     6.7. На всiх аркушах специфiкацiї на паперовому носiї у нижнiй частинi проставляється вiдбиток штампа ПМК пiд час прийняття МД до оформлення та особиста номерна печатка пiд час завершення митного оформлення.

     7. Випадки складання кiлькох МД на одну партiю товарiв та однiєї МД на кiлька партiй товару:

     7.1. Товари, що входять до однiєї партiї, на яку поширюється вимога щодо складання МД, обов'язково декларуються за окремими МД з поданням МД (у передбачених законодавством випадках - iншого документа, що може використовуватись замiсть МД) на всi товари у складi цiєї партiї незалежно вiд їх вартостi, за наявностi в партiї:

     товарiв, до яких застосованi або застосовуються рiзнi митнi режими (за винятком зворотного вивезення (ввезення) контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та iнших подiбних товарiв, що вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення перемiщуються в рамках торгової операцiї, водночас власне їх перемiщення не є торговою операцiєю);

     товарiв, що перемiщуються за рiзними зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) та/або на виконання рiзних посередницьких договорiв, укладених мiж резидентами;

     товарiв, визнаних вiдповiдною комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги гуманiтарною допомогою, i товарiв, якi не визнано гуманiтарною допомогою;

     товарiв, що були оформленi за рiзними попереднiми, тимчасовими або перiодичними МД (крiм випадку, визначеного частиною п'ятою статтi 261 Митного кодексу України);

     природного газу, ввезеного на митну територiю України трубопровiдним транспортом для зберiгання в пiдземних сховищах газу за рiзними МД, при вивезеннi за її межi пiсля такого зберiгання;

     складових комплектних об'єктiв, що належать рiзним комплектним об'єктам;

     складових комплектного об'єкта та iнших товарiв.

     7.2. За бажанням Декларанта товари, що ввозяться на митну територiю України у складi однiєї партiї, можуть декларуватись за кiлькома МД за умови, що фактурна вартiсть кожної частини партiї, отриманої в результатi такого роздiлення, перевищує суму, еквiвалентну 100 євро.

     7.3. За можливостi заповнення вiдповiдно до встановленого порядку граф МД, якi заповнюються тiльки в ЄАД, одна МД на кiлька партiй товару може за бажанням Декларанта оформлюватись у разi:

     декларування товарiв, ввезених на митну територiю України вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача на пiдставi одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту), що помiщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здiйснюється їх митне оформлення;

     декларування машин, обладнання, механiзмiв, установок тощо, якi згiдно з УКТ ЗЕД у зiбраному станi класифiкуються як комплектний чи завершений товар, помiщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здiйснюється їх митне оформлення, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться на митну територiю України (вивозяться за межi митної територiї України) розiбраними на кiлькох транспортних засобах (за кiлькома товарно-транспортними документами);

     подання вiдповiдно до пункту 5 частини другої статтi 15 Митного кодексу України уповноваженим економiчним оператором, якому видано сертифiкат на спрощення митних процедур, однiєї МД, якщо протягом певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово ввозяться на митну територiю України або вивозяться за її межi однiєю особою за одним зовнiшньоекономiчним договором;

     декларування припасiв, перемiщених на транспортний засiб комерцiйного призначення, експлуатантом якого є нерезидент, за умови дотримання вiдповiдних строкiв згiдно з частиною першою статтi 229 Митного кодексу України;

     подання за умови дотримання вiдповiдних строкiв згiдно з частиною п'ятою статтi 261 Митного кодексу України однiєї додаткової декларацiї до кiлькох попереднiх або тимчасових чи перiодичних МД, оформлених одним митним органом у межах одного зовнiшньоекономiчного договору й одного митного режиму;

     подання до 15 числа мiсяця, наступного за мiсяцем помiщення в митний режим реекспорту продуктiв переробки товарiв на митнiй територiї України, що вивозяться на пiдставi одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), МД на експорт українських товарiв (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки вiдповiдних iноземних товарiв, ввезених на пiдставi одного дозволу на переробку товарiв на митнiй територiї України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсової перепідготовки
Херсонської обласної державної адміністрації (наказ 32-к від 11. 02. 2013 р.), Почесна грамота департаменту освіти І науки, молоді...

Наказ
Затвердити Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, що додається

Наказ
Олімпіада з екології була проведена на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Наказ
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою поліпшення якості освіти

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Наказ
Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки та плану

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у школі

Наказ
У школі було створено оптимальні умови для якісного проведення олімпіад, роботи членів журі

Міністерство освіти І науки україни наказ
З метою належного проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка