Пошук по сайту


Робоча програма «Географія»

Робоча програма «Географія»

Сторінка1/2
  1   2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Дніпропетровський педагогічний коледж

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара

______________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)
Кафедра (циклова комісія) природничих дисциплін 1
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ
Географія 1

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта 1

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність № 5.01010101 Дошкільна освіта 1

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Дошкільне відділення 1

(назва інституту, факультету, відділення)

2014 – 2015 рік


Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю № 5.01010101 Дошкільна освіта.

, 20 року – 15 с.

Сизенко Олег Володимирович, викладач географії

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_________

__________________________природничих дисциплін________________________________
Протокол від. “ 201 року №
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ ( Коваль Ю.В.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

201 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 О.В. Сизенко, 2015 рік
1. Опис навчального предмету


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального предмету

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – ­

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва)

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

№ 5.01010101 Дошкільна освіта.

Рік підготовки:

Змістових модулів –

1-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 52

2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст


30 год.

год.

Практичні, семінарські

14 год.

год.

Лабораторні

– год.

год.

Самостійна робота

8 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: диф. залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1 : 0,18

для заочної форми навчання –

2. Мета та завдання навчального предмету
Робоча програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі «Природознавство». Загальноосвітня цінність географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини. Географія спрямована на формування у студентів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі та світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Основна мета курсу — завершити формування знань про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення і розміщення населення, світового господарства та географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів. Курс «Економічна і соціальна географія світу» має сформувати у студентів цілісне уявлення про навколишній світ, показати глибокий взаємозв’язок природи, населення, господарства Землі, навчити мислити просторово. Для ефективного засвоєння навчального матеріалу з даної дисципліни всі теми у робочій програмі запропоновано у різноманітних формах: лекції, семінари, практичні та самостійна робота студентів.

Основні завдання курсу:

• формування у студентів цілісного географічного образу Землі через розкриття регіональних та планетарних закономірностей і процесів;

• розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;

• розвиток у студентів геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами;

• обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;

• формування картографічної грамотності й культури;

• виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба;

• вироблення у студентів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її;

• розвиток здатності до співробітництва при виконанні практичних робіт та екскурсій;

• заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами географії.

Структура і зміст програми з географії базуються на принципах неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального матеріалу в залежності від вікових можливостей студентів, практичної спрямованості.

Курс «Соціально-економічна географія світу» завершує базову географічну освіту студентів. Відповідно до типового навчального плану він вивчається у 2-му семестрі першого року підготовки молодших спеціалістів за напрямком 0101 Педагогічна освіта. У курсі поєднується загальна економічна географія з економіко-географічним країнознавством.

Робоча програма охоплює всі розділи і теми, записані в програмі Міністерства освіти та в переліку галузевих стандартів вищої освіти.

У результаті вивчення навчального предмету студент повинен знати:

що вивчає соціально-економічна географія світу; джерела географічних знань та методи економіко-географічних досліджень; видатних економ-географів світу; основні форми державного устрою та правління країн світу; кількість населення світу та найбільших країн; типи відтворення населення; особливості вікового та статевого складу населення; напрями основних міграційних потоків; структуру зайнятості населення та відмінність її за регіонами; найбільші народи та найпоширеніші мови світу, світові релігії; основні райони розміщення провідних галузей промисловості; вплив НТР на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва; головні сільськогосподарські райони світу; тенденції розвитку транспорту, міжнародного туризму, напрями зовнішньоекономічних зв’язків; наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства; економіко-географічні особливості країн та регіонів світу.

У результаті вивчення навчального предмету студент повинен вміти:

оцінювати політико-географічне положення країн; визначати співвідношення населення за регіонами світу; порівнювати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу; складати комплексну економіко-географічну характеристику країн регіону; складати порівняльну характеристику галузевої структури та спеціалізації промисловості окремих регіонів у межах однієї країни.

3. Програма навчального предмету

Розділ 1. Загальна економічна і соціальна географія світу

Тема 1. Вступ. Предмет економічної і соціальної географії світу.

Тема 2. Видатні економ-географи.

Тема 3. Політична карта світу.

Тема 4. Етапи формування політичної карти світу. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл.

Тема 5. Населення світу.

Тема 6. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.

Тема 7. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

Тема 8. Предмет економічної і соціальної географії світу. Політична карта та населення світу.

Тема 9. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси.

Тема 10. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.

Тема 11. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу.

Тема 12. Сучасне світове господарство. Географія основних галузей промисловості світу.

Тема 13. Агропромисловий комплекс світу.

Тема 14. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.

Тема 15. Глобальні проблеми людства та шляхи їх розв’язання.

Тема 16. Проблеми взаємодії суспільства і природи. Світове господарство. Глобальні проблеми людства.

Розділ 2. Регіональна економічна і соціальна географія світу

Тема 17. Країни Європи. Загальна характеристика регіону.

Тема 18. Велика Британія, Франція, Італія. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

Тема 19. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великобританії та Італії.

Тема 20. Країни Азії. Загальна характеристика регіону.

Тема 21. Китай. Особливості розселення, демографічна політика та економічна політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації.

Тема 22. Країни Північної Америки. США.

Тема 23. Канада. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

Тема 24. Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.

Тема 25. Країни Латинської Америки. Загальна характеристика регіону.

Тема 26. Країни Африки. Загальна характеристика регіону.

Тема 27. Австралія. Особливості географічного положення, населення та господарства.

Тема 28. Океанія. Загальна характеристика регіону.

Тема 29. Всесвітні економічні відносини.

Тема 30. Країни та регіони світу.
4. Структура навчального предмету


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

с

ср

л

п

лаб

с

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Вступ. Предмет економічної і соціальної географії світу.

2

2Тема 2. Видатні економ-географи.

1

1Тема 3. Політична карта світу.

2

2Тема 4. Етапи формування політичної карти світу. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл.

1

1Тема 5. Населення світу.

2

2Тема 6. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.

1

1Тема 7. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

2
2
Тема 8. Предмет економічної і соціальної географії світу. Політична карта та населення світу.

2


2


Тема 9. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси.

2

2Тема 10. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.

1

1Тема 11. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу.

2
2
Тема 12. Сучасне світове господарство. Географія основних галузей промисловості світу.

2

2Тема 13. Агропромисловий комплекс світу.

2

2Тема 14. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.

1

1Тема 15. Глобальні проблеми людства та шляхи їх розв’язання.

2

2Тема 16. Проблеми взаємодії суспільства і природи. Світове господарство. Глобальні проблеми людства.

2


2


Тема 17. Країни Європи. Загальна характеристика регіону.

2

2Тема 18. Велика Британія, Франція, Італія. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

1

1Тема 19. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великобританії та Італії.

2
2
Тема 20. Країни Азії. Загальна характеристика регіону.

2

2Тема 21. Китай. Особливості розселення, демографічна політика та економічна полiтики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації.

1

1Тема 22. Країни Північної Америки. США.

2

2Тема 23. Канада. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

1

1Тема 24. Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.

2
2
Тема 25. Країни Латинської Америки. Загальна характеристика регіону.

2

2Тема 26. Країни Африки. Загальна характеристика регіону.

2

2Тема 27. Австралія. Особливості географічного положення, населення та господарства.

2

2Тема 28. Океанія. Загальна характеристика регіону.

2

2Тема 29. Всесвітні економічні відносини.

2

2Тема 30. Країни та регіони світу.

2


2


Всього

52

30

8
6

8

5. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Предмет економічної і соціальної географії світу. Політична карта та населення світу.

2

2

Проблеми взаємодії суспільства і природи. Світове господарство. Глобальні проблеми людства.

2

3

Країни та регіони світу.

2

Разом

66. Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

2

2

Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу.

2

3

Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великобританії та Італії.

2

4

Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.

2

Разом

87. Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Видатні економ-географи.

1

2

Етапи формування політичної карти світу. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл.

1

3

Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.

1

4

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.

1

5

Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.

1

6

Велика Британія, Франція, Італія. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

1

7

Китай. Особливості розселення, демографічна політика та економічна політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації.

1

8

Канада. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

1

Разом

8


9. Індивідуальні завдання

------
10. Методи навчання

1. Проблемно-пошуковий.

2. Евристичний.

3. Індуктивний.

4. Дедуктивний.

5. Репродуктивний.
11. Методи контролю

1. Поточне тестування.

2. Письмові роботи.

3. Усне опитування.

4. Захист проектних робіт.

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

0

0

0

0

0

0

12

12

0

0

12

0

0

0

0
Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

тест

(диф. залік)

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26

Т27

Т28

Т29

Т30

12

0

0

12

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

12

12
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма «Географія»
Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю №02020401 Музичне мистецтво

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Програма Географія. Економіка. Програми для загальноосвітніхнавчальних...
Географія – наука про природу Землі. Джерела географічних знань, методи географічних дослідженьБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка