Пошук по сайту


Лекція 10 клас Тема : Суть І складові політичної карти світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія»

Лекція 10 клас Тема : Суть І складові політичної карти світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія»

Урок - лекція

10 клас

Тема: Суть і складові політичної карти світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія».

Мета: актуалізувати й поглибити знання понять «політична карта», «держава», «країна», «залежна країна», «колонія»; ознайомити з чіткою класифікацією держав за формами правління, навчити учнів визначати форму правління ; розвивати навички роботи з політичною картою світу, вміння розрізняти кількісні та якісні зміни на політичній карті світу; виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів.

Обладнання: політична карта світу, атласи, роздавальний матеріал «Періоди та етапи формування політичної карти світу».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Прийом «Бліцопитування.»

 • Що вивчає соціально-економічна географія світу?

 • Які історико - географічні регіони існують у світі?

 • За якими критеріями виділяють різні історико - географічні регіони світу?

 • Які джерела географічних знань для вас є найбільш зручними у користуванні та інформативними?

 • Назвіть провідних учених економгеографів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Прийом «Інтелектуальна розминка»

 • Яку карту називають політичною?

 • Назвіть синонім до слова «суверенітет»

 • Які ознаки мають суверенні країни?

 • Назвіть узагальнений термін для держав, де вища посадова особа отримує владу в спадок?

 • Яка ще форма державного правління вам відома?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Прийом «Мозковий штурм»

Роздивіться політичну карту світу в атласах та сформулюйте поняття «політична карта світу». Усі варіанти, ідеї, ключові слова вчитель записує на дошці або плакаті. Коли ідеї скінчаться, вчитель пропонує виокремити із записаних найбільш суттєві фрази, ключові слова. В результаті формується декілька визначень.

IV. Вивчення нового матеріалу

 1. Політична карта світу

Розповідь учителя

Ваше неоднозначне тлумачення є зрозумілим, оскільки у соціально-економічній географії поняття «політична карта світу» використовують у вузькому і широкому розуміннях. У вузькому розумінні політична карта світу — це географічна карта Землі, на якій відображені всі країни і держави світу, їх кордони і столиці, деякі інші географічні об’єкти, що мають важливе політичне значення (поселення, шляхи сполучення тощо). У широкому розумінні політичною картою називають сукупність різноманітних даних політичного змісту про країни і регіони світу. Якщо у першому випадку поняття політичної карти відображає статичну (на конкретний момент часу) політико-територіальну модель світового простору, то широке значення цього поняття передбачає також врахування динамічних явищ і процесів, що мали місце чи відбуваються зараз в окремих країнах або між ними.

Політична карта є об’єктом вивчення політичної географії, яка є галуззю економічної і соціальної географії, що пов’язана з політологією.

На сучасній політичній карті світу близько 235 країн і територій, з них — 193 держави.
2. Основні елементи політичної карти світу

Основними елементами політичної карти світу є територія, країна, держава.

Територія — це частина земної поверхні, що має певні просторові межі та географічне положення. Згідно з нормами міжнародного права на Землі виділяють території трьох видів:

• території держав;

• залежні країни і території;

• води відкритого моря (акваторія) і територія Антарктиди.

Завдання 1.

Визначте правовий статус понять «країна», «держава».

У суспільно-географічному сенсі країна означає певну (окрему) частину земної поверхні з постійним населенням, природними й антропогенними ресурсами, яка обмежена політичними межами (кордоном). З погляду міжнародного права країна може мати державний суверенітет (незалежність) або бути залежною. У першому випадку країна виступає державою. Таким чином, держава — це суверенне політико-територіальне утворення, незалежна країна з публічною політичною владою, що здійснюється через систему спеціальних органів і установ. Кожна держава є країною, тоді як не кожна політико-географічна країна є державою.

Завдання 2.

Поясніть, у чому полягає суть державного суверенітету.

Суверенітет держави полягає в її праві на власний розсуд вирішувати свої внутрішні і зовнішні справи без втручання інших держав і без порушення прав інших держав. Територія держави (державна територія) — це певна частина земної поверхні, що перебуває під суверенітетом даної держави і обмежена з усіх сторін кордоном.

До складу державної території входять:

• суходіл (материковий і/чи острівний);

• внутрішні води — ріки, озера, водосховища, канали в межах суходолу, а також деякі морські води (акваторії портів, води бухт, заток, проток, морів, береги яких повністю належать даній державі);

• територіальні води — смуга вод в океанах, морях, затоках, протоках завширшки до 12 морських миль від берегової лінії материка і островів, а також від лінії, що є межею внутрішніх морських вод (конкретна ширина територіальних вод визначається відповідними угодами);

• надра суходолу і шельфу під внутрішніми морськими і територіальними водами разом із наявними в них мінеральними ресурсами;

• повітряний простір над суходолом, внутрішніми і територіальними водами;

• так звані умовні території — морські судна і літаки, окремі технічні споруди під прапором даної держави, що перебувають за її межами і дотримуються законодавства країни перебування, посольства даної держави в інших країнах.

Державний кордон відділяє територію держави від територій сусідніх країн і від вод відкритого моря, що знаходиться за межами територіальних вод у напрямку моря чи океану. Особливий статус у ньому має економічна зона держави — морський район, що прилягає до її територіальних вод і поширюється на відстань до 200 морських миль від берегової лінії або ж до межі континентального шельфу у тих місцях, де він (шельф) перевищує 200-мильну ширину. В економічній зоні прибережна держава має виняткове право на розвідування, експлуатацію і збереження природних ресурсів (мінеральних і біологічних), що є на дні, в його надрах, у самій воді, а також на управління цими ресурсами. У даний час майже всі країни світу встановили свої економічні зони, які охоплюють загалом 40 % Світового океану.

Залежні країни і території перебувають під політичною і військовою владою держав. Вони поділяються на колонії (зараз у міжнародній практиці вживають поняття «володіння», «залежні території» тощо), які не мають політичної і економічної самостійності, протекторати, що мають відносну внутрішню незалежність, і підопічні території, які тимчасово передано ООН під контроль незалежних держав унаслідок виникнення певних політичних умов.

На сучасній політичній карті світу існує кілька десятків володінь і залежних територій, більшість з яких є залишками колишніх колоніальних імперій великих держав. Площа суходолу, зайнята ними, постійно зменшується, за окремими винятками це невеликі острівні території в Океанії і Карібському басейні.

Власниками володінь і територій в наш час є 11 держав. Найбільшими метрополіями за кількістю володінь залишаються Великобританія і Франція, найбільшими ж територіями володіють Данія і Марокко (майже не заселені простори льодовикової Ґренландії та пустельної Сахари відповідно).

Особливий територіальний статус має Антарктида — нейтральна демілітаризована територія. Формально всі держави світу мають право проводити на ній мирні наукові дослідження. Однак фактично вся територія Антарктиди розділена деякими державами на так звані «зони впливу».

Водами відкритого моря мають право користуватися всі народи і держави, в тому числі й внутрішньоконтинентальні.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Прийом «Тест - естафета»

1 До унітарних держав світу належить ...

а) Індія; б) Росія; в) Франція.

2 До федеративних держав світу належить ...

а) Кенія; б) Греція; в) Росія.

3 Теократична монархія характерна для ...

а) Сан-Маріно; б) Ватикану; в) Іспанії.

4 Які з перерахованих країн є республіками?

а) Сальвадор; б) Ірландія; в) Чилі; г) Нідерланди; д) Великобританія.

5 Які і перерахованих країн є конституційними монархіями?

а) ФРН б) Іспанії; в) Мадагаскар; в)Лесото, д) Колумбія,

6 Які ч перерахованих країн є абсолютними монархія¬ми?

а) Аргентина; б) Лаос; в) Канада; г) Малі; д) Саудівська Аравія.

7. Які з наведених визначень найбільш повно розкриває поняття «країна»:

а) площа, яка належить одній державі;

б) територія із визначеними кордонами і населенням, що в політико-географічному відношенні може мати державний суверені¬тет (незалежність) або бути залежною;

в) суверенне політичне утворення.

8. Яке із наведених визначень найбільш повно розкриває по¬няття «Держава» — це:

а) країна, що є носієм прав і обов'язків свого народу у міжнародних відносинах;

б) територія, заселена етнічно однорідним населенням з однаковим господарством;

в) суверенне політичне утворення, країна з певною тери¬торією, господарством і політичною владою в ній.

Прийом «Мікрофон»

Спрогнозуйте можливі зміни на політичній карті світу у майбутньому.
VI. Підсумок уроку

Прийом «П’ять речень»

За допомогою п’яти речень сформулюйте висновки до теми уроку, яку вивчили.

• Політична карта світу — це територіально-просторова модель сучасної політичної організації світу.

• За політико-територіальними ознаками на Землі розрізняють суверенні держави, країни, території.

• На політичній карті світу відбуваються зміни — спостерігається тенденція збільшення кількості держав.
VII. Домашнє завдання
1. Підручник, опрацювати § 5, вміти розповідати, показувати на контурній карті країни.

2. Дізнайтеся з додаткових джерел інформації про вогнища (діючі та потенційні) військових або політичних конфліктів у світі та позначте їх на контурній карті.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна єдина країна
Україна – єдина країна. Методичні рекомендації до Першого уроку у 2014-2015 н р. / Упоряд. О. О. Злобіна. – Чернігів: Ред відділ...

Географія
Розкриття суті політичної карти світу, особливостей її формування І розвитку на сучасному етапі

Звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності)
Наша школа – це держава в держави, зі своїм Статутом, емблемою, Гімном, учнівським самоврядуванням. У школі існує дитяча організація...

Португальська Республіка (Republica Portuguesa)
Географічне положення країна розташована на південному заході Європи, на Піренейському півострові; включає Азорські острови та архіпелаг...

Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки
Основоположні принципи національної політичної економії викладено в праці Фрідріха Ліста «Національна система політичної економії»....

А чи може, на ваш погляд, країна, що має сировинну спеціалізацію...
Канаду; охарактеризувати особливості географічного положення, природних ресурсів, населення, господарства, визначити фактори, які...

Р езюме камінський Андрій Ігорович
Країна Україна., Івано-Франківська обл., смт Брошнів-Осада., вул. Сагайдачного 10., поштовий індекс 77611

1. Вступ. Політична карта 6 Тема Населення світу 14
Економічна І соціальна географія світу: Комплексний зошит для контролю знань. 10 клас. Для учнів старших класів профільної

Вибрати риси егп (І варіант) / пгп (ІІ варіант)України
Це велика європейська країна, основна територія якої має рівнинний рельєф І родючі ґрунти

Лекція: Світове господарство
Це може бути система господарства села, міста, району, країни, всього світу. У системі господарства світу основними складовими є...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка