Пошук по сайту


Тематика курсів підвищення кваліфікації учителів - Та підручників для рівнів стандарту та профільного. Пропонуємо...

Та підручників для рівнів стандарту та профільного. Пропонуємо їх перелік у таблиці

Сторінка4/4
1   2   3   4
Тематика курсів підвищення кваліфікації учителів

В усіх навчальних закладах та районах працюють шкільні та районні методичні об’єднання вчителів географії, природничих дисциплін, працюють творчі групи, школа молодого вчителя тощо. У таких об’єднаннях задіяний практично кожен вчитель (діаграма 9).Діаграма 9. Розподіл відповідей на запитання про те, у яких засіданнях методичних об’єднань брали участь респонденти протягом 2007 - 2009 років, на яких розглядалися питання вдосконалення викладання географії

Анкети також продемонстрували той факт, що географія, як і деякі інші дисципліни, потерпає від недостатньої кількості підручників, застарілих цифрових даних, особливо з економічної географії, обмеженої кількості додаткової літератури. Все це значно ускладнює викладання курсу, обмежує творчу діяльність учнів, особливо в сільській місцевості. Тому головним висновком більшості вчителів була пропозиція про повернення до начальних планів предмета «Географія рідного краю», оскільки викладання цього курсу на краєзнавчій основі – дійовий шлях розвитку в учнів творчого мислення і практичних навичок.

Вчителі творчо використовують великі виховні можливості географії, надаючи значну увагу формуванню цілісної екологічної культури школярів, їх гармонійним відносинам з природою, вивченню природи рідного краю.

На уроках географії України більшість вчителів поглиблюють знання учнів про історичне минуле своєї держави, народні традиції і звичаї, розкривають особливості формування українського етносу та становлення української нації. Зросла роль безпосереднього ознайомлення учнів з природними явищами, природно – територіальними комплексами, розміщеними навколо свого населеного пункту та своєї школи.

Вчителі добре обізнані із навчальними програмами з географії, із листами Міністерства освіти і науки України про викладання географії, про проведення літньої практики та державної підсумкової атестації, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, іншими офіційними документами.

На запитання щодо рівня підручників із географії України більшість вчителів у відмітили, що підручники, в основному відповідають програмі, принципам науковості, систематичності, послідовності і логічності викладення матеріалу. Основними їх недоліками вчителі вважають невідповідність віковим особливостям учнів, а також те, що матеріал викладено складною мовою; підручники перенасичені термінами та поняттями, містять застарілі статистичні дані. Їх використання для самостійної роботи вдома учнями майже неможливе через надмірне перевантаження тексту.

На запитання про відповідність змісту підручника віковим особливостям та пізнавальним інтересам учнів відповіді вчителів розподілилися таким чином: повністю відповідає – 28,7%; частково відповідає – 31,3%; не відповідає – 40%.

На думку вчителів повністю самостійно можуть засвоїти матеріал підручника близько 30% учнів, частково - 35%, не можуть – 35%, більшість учнів не можуть засвоїти більшість термінів і понять, викладених у підручнику.

На запитання анкети “Яким би ви хотіли бачити підручник із “Географії України”? учні відповіли:

  • збільшити кількість цікавого матеріалу – 87,2%;

  • збільшити кількість ілюстрацій – 76,3%;

  • збільшити кількість цікавих завдань різного рівня – 45,3%;

- ввести словник понять і термінів у ті підручники, де його немає – 33,6%;

- спростити мову викладення навчального матеріалу –43,5%;

  • вилучити складні терміни і поняття – 47%.

На думку вчителів, при доопрацюванні змісту підручників із географії необхідно:

  • в кінці кожної теми ввести завдання для тематичного обліку навчальних досягнень школярів;

  • диференціювати завдання у відповідності із 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень;

  • удосконалити мову викладення фактичного матеріалу;

  • доповнити цікавим матеріалом;

  • посилити практичну спрямованість змісту;

  • вилучити окремі теми.

З метою поліпшення стану викладання географії України та підвищення рівня навчальних досягнень школярів з предмету рекомендується:

- посилення практичної спрямованості у викладанні географії, удосконалення роботи по формуванню практичних умінь та навичок, визначених державною програмою;

- роботу методичних об’єднань із географії спрямувати на вирішення питань підвищення ефективності уроку та організацію позакласної роботи;

-організувати серію семінарів щодо ведення шкільної документації та вирішення питання щодо підходів до тематичного обліку знань;

- впорядкувати систему розподілу шкільних підручників та навчальних посібників, доукомплектувати класи підручниками яких не вистачає;

- сприяти зміцненню та розвитку навчально-методичного комплексу, матеріально-технічної бази кабінетів географії відповідно до вимог діючих програм з географії;

провести семінар з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів з питань внутрішкільного контролю та вимог до оцінки навчальних досягнень школярів з географії;

Серед головних пропозицій щодо підвищення рівня якості викладання предмета Географія України.

1.Повернути обов’язкове викладання курсу «Географія рідного краю».

2. Збільшити кількість годин - до 2 на тиждень.

3. Покращити матеріально – технічне забезпечення географічних кабінетів та забезпечити їх мультимедійне обладнання.

4. Посилити картографічну складову програм та виділити години для занять на місцевості.

5. Активізувати розроблення інтерактивних наочних посібників, забезпечити їх державне фінансування та доставку до ЗНЗ.

5. Подавати оновлені статистичні дані через фахові видання та розміщувати методичні матеріали в мережі Інтернет.

6. Збільшити у підручниках кількість структурно-логічних схем, тестових завдань різних рівнів.

7. Щорічний випуск інформаційного збірника (додатка до підручників).

8. Забезпечення обладнанням географічних майданчиків на державному рівні.

Висновки за результатами дослідження

Дослідження якості географічної освіти в учнів 9-х класів проведено відповідно до поставленої мети.

Зібрано фактичний матеріал, необхідний для коригування змісту програм та підручників з географії; внесення змін до організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах; поліпшення якості підготовки та підвищення кваліфікації вчителів.

Результати моніторингового дослідження дають підстави зробити такі висновки:

1. Учні 9-х класів мають в основному середній та достатній рівень сформованості якості географічних знань (відповідно 48,87 та 32,05 відсотка).

2. Успішними виявилися результати виконання школярами завдань, пов’язаних з з географічним положенням України, (у середньому 70 відсотків правильних відповідей), географією населення (76 відсотків), відомостями про застосування людьми географічних знань (50 відсотків) тощо.

Водночас, результати дослідження виявили певні прогалини у знаннях та уміннях учнів, зокрема:

1.Складними для розуміння учнів 9-х класів виявилися основоположні питання фізичної географії як то клімат, рельєф, геологічна будова ( від 23 до 40 відсотків правильних відповідей).

2. Порівняно низьким виявився рівень виконання завдань, які потребували від учнів практичних знань і навичок, зокрема пов’язаних з спостереженнями (трохи більше 45 відсотків правильних відповідей). Слабо розуміють учні й причинно-наслідкові зв’язки між факторами і явищами, що спостерігаються в географічній оболонці (36,7 відсотка).

3. Учні успішно відповідали на запитання репродуктивного характеру, але складними для них були запитання, що потребували аналізу географічних явищ та процесів.

Результати опитування вчителів свідчить про те, що на курсах підвищення кваліфікації приділяється недостатня увага розгляду питань пов’язаних із сучасним станом географічної науки. Серед труднощів щодо поліпшення якості географічної освіти вчителі називають слабке матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення.

З метою поліпшення якості географічної освіти вважаємо за необхідне:

1. Вчителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів звернути увагу на необхідність урізноманітнення методів навчальної діяльності на уроках географії щодо формування в учнів уміння спостерігати за явищами природи. Зосередити увагу на практичній спрямованості вивчення географічних явищ, з якими людина зустрічається у повсякденному житті (хмарність неба, напрям і сила вітру, зміна дня і ночі, тривалість доби, зміна пір року тощо); на розуміння причинно-наслідкових зв’язків між факторами і явищами, що спостерігаються в навколишньому середовищі; на обґрунтування важливих світоглядних питань.

2. Органам управління освітою посилити контроль за формуванням педагогічних кадрів для вивчення географії.

3. Ректорам вищих педагогічних навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти поліпшити якість підготовки та підвищення кваліфікації вчителів, використовуючи сучасні технології організації навчального процесу; організувати навчальні семінари з питань формування в учнів інтересу до вивчення географії.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України організувати роботу творчого колективу з удосконалення навчально-методичного забезпечення з географії.

1   2   3   4

Схожі:

Перелік підручників для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних...

Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл
Перелік навчальних програм курсів за вибором для суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання

Підручники для учнів 4 класів № з/п Назва підручника Автор(и) Видавництво 1 «Математика»
Перелік підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Природознавство (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (підручник)

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою «Болгарська мова. 1-4 класи» (автори: Терзі...

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...

Роль курсів за вибором в організації допрофільної підготовки І профільного навчання
Кожен із них виконує певну роль у реалізації завдань профільного навчання. Однак можна виділити коло завдань, пріоритетних для курсів...

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка