Пошук по сайту


Нака з

Нака зКомунальний заклад

"Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2

Полтавської міської ради Полтавської області"

Н А К А З

м. Полтава

______________ № ______

Про вимоги до колективу щодо

дотримання норм єдиного

орфографічного режиму у школі
З метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму у школі,
Н А К А З У Ю:


  1. Для виконання всіх видів робіт учням мати таку кількість робочих зошитів:

- з англійської мови – по два зошити у 1-9-х класах і по 1 – у 10-11-х кл. (за

наявності двох зошитів один з них може бути на друкованій основі), по

одному зошиту для словника у 1-11 класах;

- з української та російської мов у 1-9 кл. – по два зошити, у 10-11 кл. – одному

зошиту;

- з української та світової літератури – по одному зошиту;

- з математики: у 1 – 6-х класах – по два зошити, у 7 – 9-х класах – по три

зошити (два – з алгебри, один – з геометрії), у 10 – 11 -х класах – по два

зошити (один – з алгебри і початків аналізу, один – з геометрії);

- з хімії, фізики – по два зошити: один – для виконання класних і домашніх

навчальних робіт та розв’язування задач, один – для оформлення

лабораторних, практичних робіт, практикумів (останній зберігається у кабінеті

протягом року);

- з географії, біології, природознавства, історії України, всесвітньої історії,

правознавства, «Людини і світ», економіки, астрономії, інформатики, основ

здоров’я, екології, курсів за вибором, «Захисту Вітчизни», художньої

культури, етики, образотворчого мистецтва, трудового навчання – по одному

зошиту (з деяких предметів можуть бути зошити на друкованій основі);

- музичного мистецтва – по два зошити, з них один – нотний зошит.

2. Для контрольних робіт учням слід мати таку кількість зошитів:

- з української та російської мов у 5-11-х кл. – по одному зошиту;

- з української та світової літератур у 5-11-х кл. – по одному зошиту;

- з математики у 5-6-х кл. – по одному зошиту;

- з алгебри та геометрії (окремо) у 7-11-х кл. – по одному зошиту.

Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити на окремих аркушах.

3. Встановити такий порядок ведення зошитів:

3.1. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів, словників:

1-4 класи

Зошит Зошит

з української мови для контрольних робіт

учня 2-А класу з української мови та літератури

КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2» учениці 3-А класу

Харенка Володимира КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2»

Іванченко Оксани

5-11класи

Зошит Зошит

для робіт з української мови для контрольних робіт

учня 5-А класу із української літератури

КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2» учениці 5-А класу

Харенка Володимира КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2»

Іванченко Оксани

1-11 класи

English Vocabulary

Yana Derevianko Yana Derevianko

Form 5A Form 5A

School 2 School 2

5-6 класи

Зошит Зошит

для робіт з математики для контрольних робіт

учня 5-А класу з математики

КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2» КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2»

Харенка Володимира Іванченко Оксани

7-11 класи

Зошит Зошит

для робіт з алгебри (геометрії) для контрольних робіт

учня 5-А класу з алгебри (геометрії)

КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2» учениці 5-А класу

Харенка Володимира КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2»

Іванченко Оксани

3.2. Зошити підписувати мовою, що вивчається.

3.3. Ведення робочих зошитів оцінювати за 12-бальною шкалою оцінювання.

3.4. У зошитах з англійської мови записувати дату та вид роботи так, як це прийнято у країні, мова котрої вивчається (словами назву дня тижня, число і місяць), наприклад:

Wednesday, the tenth of December

Class work (Homework)

Ex. 3, p. 4

3.5. Словники заповнювати так: № з/п – англійське слово – транскрипція – переклад (у 5-8-х кл. запис транскрипції є обов’язковим для всіх лексичних одиниць, у 9-11-х кл. транскрипція записується тільки для тих лексичних одиниць, які викликають труднощі при читанні). На початку опрацювання відповідної тематики сфери спілкування її назву записувати у словник. Допускається поряд із тематикою вказувати те джерело, з якого виписується лексична одиниця (урок у підручнику, текст для домашнього читання, стаття з газети тощо).

3.6. У зошитах учнів 5-9-х кл. з предметів: українська мова та література, російська мова, світова література, етика, математика (алгебра, геометрія), фізика, хімія, біологія, історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, інформатика, географія, природознавство, художня культура, етика, музичне та образотворче мистецтво, основи здоров’я дату записувати посередині строки словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв’язного тексту наприклад:

Десяте вересня

Класна робота

Підрядне з’ясувальне речення

(або: Вправа 75)

(або: Задача 325)

3.7. У робочих зошитах та для контрольних робіт учнів 10-11-х класів інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами (02.09.15), крім української та російської мови (дата записується словами посередині строки).

3.8. У зошитах з української, російської мов та літератур (української і світової) записувати вид роботи, одним рядком нижче - її назву, наприклад:

Диктант Переказ

Проліски Літечко

Це стосується і невеликих зa обсягом робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.

3.9. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

3.10. Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української, російської та англійської мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української, російської та англійської мов, української та світової літератури пропускати два рядки, у зошитах з математики, біології, хімії, фізики, астрономії, географії, історії, економіки, природознавства, інформатики - чотири клітинки.

3.11. Записи у зошитах вести тільки ручкою синього кольору, виділяючи за бажанням школярів теми уроків, важливі означення, терміни, назви теорем іншим кольором, крім червоного. Учням для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем, побудови графіків тощо використовувати простий олівець.

4. Встановити такий порядок перевірки письмових робіт учителем:

4.1. Учителям усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним кольором.

4.2. Виявлені помилки у 5 – 11 класах позначати так: на вивчені вже правила, дії, закони підкреслювати горизонтальною рискою або виправляти (в учнів з середнім та початковим рівнем навчальних досягнень); помилки на ще не вивчені правила виправляти, підкреслюючи або закреслюючи їх скісною рискою (/) й надписувати потрібні літери, розділові знаки, слова, речення, цифри, але не враховувати при остаточному визначенні оцінки. Не брати неправильно написані знаки у дужки.

4.3. Виявлені помилки з української та російської мови, української та світової літератури позначати на березі в тому рядку де зроблено помилку, вказавши тип помилки (I – орфографічна, v – пунктуаційна, г – граматична). Лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, росіянізми тощо), стилістичні (стильова невідповіднісь дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних засобів тощо) та змістові помилки (логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву) підкреслювати горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому рядку вказати тип помилки (л – лексична, с – стилістична, з – змістова помилки).

4.4. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряти:

- з української, російської мов і математики: у 1 – 5-х класах – після кожного уроку в усіх учнів; у 6 – 9-х класах – після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти – не всі роботи, а тільки найбільш важливі, але з таким розрахунком, щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів (з геометрії у 7 – 9-х класах – один раз на два тижні); у 10 –

11-х класах – після кожного уроку в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти – найбільш важливі роботи (загалом зошити в усіх учнів перевіряти 2 рази на місяць);

- з англійської мови: у початковій школі (1-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи у 1-4–х класах перевіряти після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок (крім 1-х класів протягом року і І семестру в 2 класах); у 5-9-х класах зошити перевіряти один раз на тиждень; у 10-11 класах у зошитах перевіряти найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялись роботи всіх учнів. Результати перевірки робочих зошитів не враховувати при виставленні тематичного балу. Словники перевіряти один раз у семестр з виправленням помилок, датою та підписом учителя;

- з української та світової літератури: у 5-9-х класах - не менш ніж два рази на місяць; у 10 - 11-х класах - не менш ніж один раз на місяць;

- з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, правознавства та ін.: зошити перевіряються вибірково, але з таким розрахунком, щоб кожний зошит перевірявся вчителем не менше ніж один-два рази на семестр.

4.5. Результати перевірки зошитів з української, російської мов, української та світової літератур, англійської мови та математики (алгебри та геометрії) виставляти до класного журналу окремою колонкою один раз на місяць у графу без дати з надписом «Зошит» та враховувати як поточні до найближчої тематичної (крім англійської мови). Під час виставлення оцінки за ведення зошита слід враховувати такі критерії: наявність різних видів робіт, якість виконання всіх робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

4.6. Обов’язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти оцінку в журналі (допускається виставлення оцінок не всім учням). Під час виставлення оцінок у класний журнал за практичні та лабораторні роботи дотримуватися методичних рекомендацій з певних предметів щодо перевірки цих робіт (допускається виставлення оцінок не за всі роботи).

4.7. Учнівські роботи над помилками виконувати у робочих зошитах (1-4 кл.), зошитах для контрольних робіт у 5-11 кл..

4.8. При перевірці письмових робіт з мов, математики та інших предметів у 1 (І та ІІ семестри), 2 (І семестр) класах використання умовних символів і штампів як замінників бальної шкали не допускається. Після перевірки роботи на сторінці зошита вчитель може зробити записи словесної оцінки результатів конкретної дії, роботи.

5. Встановити, що зошити (або окремі аркуші) для контрольних робіт зберігаються протягом наступного навчального року у кабінетах учителів як документи, що належать до переліку шкільної документації.

6. Обов’язковим є ведення учнями 1-11-х класів щоденників шкільного зразка.

7. Вважати для вчителів обов’язковим ведення всієї шкільної документації чорнилами чорного кольору.

8. У листопаді 2015 року на засіданнях шкільних методичних об’єднань з предметів додатково розглянути питання ведення класних журналів 1-11-х класів.

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора школи з навчально-виховної роботи Ігнатьєву Н.Ю., Леуш О.В..

Директор О.Б. Шемет
З наказом ознайомлені: Н.Ю. Ігнатьєва О.В. Леуш

Проект наказу вносить

Ігнатьєва Н.Ю.

68-99-48

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Затвердити склад атестаційної комісії відділу освіти П’ятихатської райдержадміністрації, що додається

Нака з
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013–2014 навчальному році

Нака з
Про організацію та проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році

Нака з
Про підсумки туристсько-краєзнавчої роботи, європросвіти та патріотичного виховання у навчальних закладах міста за 2016 рік

Нака з
Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Нака з
Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352) 52-32-28, e-mail

Нака з
Про підсумки проведення І (міського) відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка