Пошук по сайту


Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук

УВАГА!
Авторські права на текст програми “Природознавство, 5—6 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун” згідно з “Угодою № 17/72-05 на випуск підручників (навчальної літератури) від 23.08.2005 р.” між Міністерством освіти і науки України та видавництвом “Перун”.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Шкільний курс “Природознавство” є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній, засвоєння знань, що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії.

Завдання курсу:

 • розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничого циклу;

 • формування ключових компетенцій: соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних, саморозвитку та самоосвіти;

 • розвиток загальнонавчальних і спеціальних умінь, способів діяльності щодо вивчення природи (загальнопредметні компетенції);

 • формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до навколишнього середовища на основі знань про природу.

У програмі реалізовано інтегрований підхід до формування змісту курсу, який розподіляється за роками навчання таким чином:

5-й клас (35 годин, 1 год на тиждень):

— Розділ I. Людина та середовище її життя.

— Розділ II. Всесвіт як середовище життя людини.

6-й клас (35 годин, 1 год на тиждень):

— Розділ III. Природні та штучні системи в середовищі життя людини.

Основу змісту шкільного курсу “Природознавство” становлять реальні об’єкти і процеси природи, теоретичні знання про них та методи дослідження природи, відбір яких здійснено за такими критеріями:

 • сучасність знань про природу;

 • відповідність відібраних знань і способів діяльності Державному стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

 • універсальність значення навчального матеріалу для подальшого вивчення таких навчальних предметів, як астрономія, біологія, географія, екологія, фізика, хімія;

 • посильність і доступність засвоєння відібраних знань віковим особливостям учнів 5—6 класів.

Враховуючи особистісну зорієнтованість навчання, інтеграція знань у змісті навчального курсу здійснюється навколо інтересів та потреб учнів, що стосуються дослідження їхнього найближчого оточення — світу природи, серед якої вони живуть, з якою щодня контактують.

Наскрізними поняттями у змісті курсу є:

 • людина як частина природи, житель планети Земля;

 • середовище життя людини;

 • явища природи;

 • взаємозв’язок компонентів природи, її цілісність і системна організація;

 • значення знань про природу для людини.

Постійна увага у змісті шкільного курсу до людини, жителя планети Земля, передбачає розвиток в учнів почуття причетності та відповідальності за збереження природи, розуміння її учнем як ідеалу гармонії й досконалості буття.

Використання системного підходу забезпечує пізнання природи як цілісного реального оточення людини, середовища її життя, з яким вона пов’язана обміном речовин, енергією, інформацією.

Зміст і структура курсу відображають сукупність початкових понять астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, обсяг і глибина яких відповідає пізнавальним можливостям учнів.

У курсі дотримано наступність формування знань про природу учнів молодшої та основної школи.

Перелік обов’язкових для вивчення об’єктів і процесів природи, загальнонавчальних і спеціальних умінь, способів діяльності, формування яких відбувається при вивченні природознавства, у програмі розподілено на 8 тем.

У 5 класі вивчення курсу розпочинається із вступу, в якому увага акцентується на взаємозв’язку людини і природи, значенні для неї знань про природу. У першому розділі “Людина та середовище її життя” вивчаються тіла і речовини. П’ятикласники одержують початкові поняття про речовини та їх склад, чисті речовини та суміші. Після цього розкриваються явища природи, які людина спостерігає у повсякденному житті та широко використовує. Тобто, знайомство учнів із середовищем життя розпочинається з вивчення найближчого оточення людини: тіл та речовин. Навчальною програмою передбачено дослідження учнями маси і розмірів тіл, розчинів. Учні мають усвідомити, що за зовнішньою цілісністю предметів навколишнього світу криється складна будова речовини: тіла складаються з атомів, молекул, інших частинок, що перебувають у безперервному русі та взаємодіють між собою. З речовин побудовані клітини, тканини, організми. Учні вчаться спостерігати та пояснювати явища природи на емпіричному рівні та переконуються в їх повторюваності.

У другому розділі “Всесвіт як середовище життя людини” дається уявлення про Всесвіт, вивчаються небесні тіла, насамперед Земля та Місяць, учні знайомляться з будовою Сонячної системи.

Упродовж вивчення матеріалу двох навчальних тем знайомство учнів із середовищем життя людини стосується (без розкриття глибинних питань розвитку Всесвіту) космічних об’єктів — зірок і сузір’їв, планет, Сонця як джерела світла і тепла, що впливають на життя.

Зміст програми передбачає засвоєння на репродуктивному рівні знань про форми земної поверхні, мінерали і гірські породи, корисні копалини, воду і повітря, їхні властивості та значення для живих організмів.

У 6 класі, в третьому розділі “Природні та штучні системи в середовищі життя людини”, вивчення курсу продовжується розглядом природних та штучних систем (ліс, степ, водойма, машини та механізми), що мають першочергове значення для життя людини, дається уявлення про організм як живу систему. Формування поняття про системи неживої й живої природи у середовищі життя людини сприятиме формуванню в учнів основ природничо-наукової картини світу.

Учні мають познайомитися з таким загальнонауковим поняттям, як система, ознайомитись із закономірностями існування природних систем. На рівні уявлення вивчаються рукотворні системи, закладаються основи понять: енергія, сила, робота, енергозбереження. Учні мають засвоїти поняття про різноманітні машини, системи, з якими має справу людина у середовищі життя.

Вивчення живих систем розпочинається з організмів, їхніх взаємозв’язків з неживою природою. Дослідження взаємозв’язків у природі сприятиме формуванню поняття про екосистему. Учні знайомляться з природними і штучними екосистемами, вчаться спостерігати взаємозв’язки між природою і людиною, набувають умінь практичного застосування знань. Завершується вивчення середовища існування людини ознайомленням із найбільшою екосистемою — біосферою.

Складовими способів пізнавальної діяльності учнів є загальнонавчальні та спеціальні уміння. Їх перелік наведено у правій колонці програми (учень називає..., наводить приклади..., розпізнає..., визначає..., спостерігає та описує..., порівнює..., пояснює..., робить висновки... тощо).

Логічні зв’язки, що мають місце в структурі програми між її розділами та темами, спрямовані на формування у школярів поняття про цілісність природи.

Програмою передбачено оволодіння методами пізнання середовища життя людини і прогнозування його змін — спостереженням, описом, експериментом.

Реалізація змісту навчального курсу потребує проведення різних форм навчальних занять: поряд із традиційними уроками доцільно проводити уроки серед природи, екскурсії та практичні заняття, комплексно використовувати ігрові, позакласні й позаурочні форми навчальної діяльності учнів.

У навчальному процесі доцільно: передбачати ситуації, що дають можливість школярам самореалізуватися, сприяють розвитку впевненості у собі; створювати умови для виконання школярами різних ролей, самостійного прийняття рішень, здійснення свідомого вибору. Доцільно пропонувати учням виконання завдань як індивідуально, так і фронтально чи в складі малих груп.

Опанування способами діяльності сприятиме подальшому вивченню учнями реальних природних явищ і об’єктів. Знання про величини, сформовані у початковій школі, втілюються тепер у конкретній дії — вимірювання або спостереження, набуваючи операційного смислу.

Застосування практичних методів забезпечує наукову достовірність навчального матеріалу, розкриває сутність явищ і процесів у їхньому зв’язку і розвитку, знайомить із методами наукових досліджень, розвиває уяву, сприяє формуванню переконань у можливості пізнання світу.

У зв’язку з цим до кожної теми програми пропонується тематика демонстраційних дослідів, практичних робіт, домашні експериментальні завдання, що мають здійснюватися з урахуванням конкретних умов школи.

Практичні роботи мають на меті формування в учнів умінь і навичок виконання дослідів і спостережень, зацікавленості у вивченні природничих дисциплін, тому оформлення цих робіт у зошитах не є обов’язковим і їх оцінювання здійснюється на розсуд учителя.

Наприкінці програми наведено орієнтовний перелік навчальних екскурсій. Проводити їх можливо за рахунок навчальних годин, у позаурочний час, під час навчальної практики.

У процесі вивчення курсу вчитель має контролювати рівень засвоєння учнями знань, сформованість компетенцій та оцінювати їхні навчальні досягнення.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5—6 класів з природознавства здійснюється за 12-бальною системою. Критерії оцiнювання наведено у таблиці.

Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів з природознавстваРівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень з допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі тіла природи, має уявлення про предмет, який вивчає.
2

Учень з допомогою вчителя і користуючись підручником або робочим зошитом може знайти необхідні визначення наукових понять.
3

Учень з допомогою вчителя або підручника наводить приклади окремих явищ природи, фрагментарно описує їх; спостерігає за дослідами, що їх виконують інші учні.

II. Середній

4

Учень з допомогою вчителя, підручника або робочого зошита відтворює незначну частину навчального матеріалу, не дотримується логіки його викладу; дає визначення окремих понять, фрагментарно характеризує явища природи;
частково здійснює фенологічні спостереження, виконує прості досліди без опису їх результату.
5

Учень з допомогою вчителя відтворює значну частину навчального матеріалу на рівні тексту підручника; дає визначення окремих понять, не пояснюючи їх;
здійснює фенологічні спостереження, результати окремих із них заносить до щоденника спостережень, з допомогою вчителя проводить прості досліди, намагається їх пояснити.
6

Учень самостійно відтворює частину навчального матеріалу на рівні тексту підручника; з допомогою вчителя відповідає на окремі запитання; характеризує явища природи, у відповідях допускає помилки;
здійснює фенологічні спостереження, частково робить записи їх результатів в щоденнику спостережень, з допомогою інших учнів виконує досліди, але дати їх пояснення не може.

ІІІ. Достатній

7

Учень самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає на окремі запитання; наводить власні приклади, розкриває властивості тіл природи, допускаючи у відповідях неточності;
здійснює фенологічні спостереження, робить неповні записи в щоденнику спостережень, з допомогою вчителя проводить досліди, пояснює з окремими неточностями їх суть.
8

Учень самостійно відтворює навчальний матерiал; відповідає на поставлені у підручнику чи вчителем на уроці запитання, порівнює явища та тіла живої та неживої природи, встановлює відмінності між ними;
здійснює фенологічні спостереження, робить записи в щоденнику спостережень, виконує досліди, пояснює їх суть.
9

Учень демонструє достатнє засвоєння навчального матеріалу, відповідає на запитання, встановлює причинно-наслідкові зв’язки;
розв’язує стандартні пізнавальні завдання;
здійснює фенологічні спостереження і робить повні записи в щоденнику спостережень, проводить досліди в школі та вдома, пояснює їх результати.

ІV. Високий

10

Учень вільно, усвідомлено відтворює матеріал, встановлюючи зв’язки з раніше вивченим; вільно відповідає на ускладнені запитання; аналізує і розкриває суть явищ природи, узагальнює, систематизує знання на основі вивчених закономірностей та понять;
регулярно здійснює фенологічні спостереження і робить записи в щоденнику спостережень, проводить досліди, обґрунтовано пояснює їх результати.
11

Учень логічно і повно розкриває вивчений програмовий матеріал; аналізує і розкриває взаємозв’язки між живою і неживою природою на основі загальних закономірностей та зображає їх схематично; усвідомлює значення охорони навколишнього середовища;
ретельно виконує фенологічні спостереження і робить записи з малюнками, графіками в щоденнику спостережень, проводить досліди, зіставляє їх результати.
12

Учень виявляє міцні й системні знання програмового матеріалу;
виконує фенологічні спостереження, робить обґрунтовані записи в щоденнику спостережень, проводить досліди, оформляє їх результати.


Погоджено Затверджую

методист РМК заступник директора школи

„____” ____ 2012 р. „____” ____ 2012 р.

__________ / ___________Денчик Я.Ф.

Календарно - тематичне планування

з природознавства

5- й класс

5 клас

(35 год, 1 год на тиждень, із них 5 год — резервні)з/п

Зміст навчального матеріалу

Кіл-ть
год

Дата

Примітка


ВСТУП

2


Поняття про природу. Місце людини в природі, довкіллі.
Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини.
Розділ 1. Тема 1. Тіла і речовини, що оточують людину.

8Тіла. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання.
Практична робота№1: Визначення маси та розмірів різних тіл.

Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія.
Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин.

Прості та складні ечовиниЧисті речовини і суміші.

Практична робота№2:Вивчення розчинності речовин

Способи роздiлення сумішей. Повітря — природна суміш.

Практична робота№3: Розділення сумішей (відстоювання, випаровування, фільтрування).Очищення забрудненої кухонної солі
Вода — найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини. Розчини у природі та побуті, приготування розчинів.
Поняття про неорганічні та органічні речовини

Контрольна робота

Розділ 1. Тема 2. Світ явищ, у якому живе людина

5

Явища природи: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові.
Значення світлових явищ для організмів. Поширення світла. Джерела світла.
Практична робота№4: Вивчення впливу світла на рослини

Сприйняття світла людиною.
Теплові явища в природі (випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду). Повторюваність явищ.
Поширення звуку


.
Розділ 2 Тема 1. Небесні тіла

6


Уявлення про Всесвіт. Всесвіт і життя людини. Дослідження Всесвіту людиною.
Зоряні світи — галактики. Зорі, сузір’я.
Сонце. Сонячна система. Рух планет навколо Сонця.

Сонце — джерело світла і тепла на Землі.

Практична робота№5: Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця.
Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Мiсяця. Сонячні та мiсячні затемнення.
Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі

Контрольна робота

Розділ 2Тема 2. Умови життя на планеті Земля

8


Чинники, що збезпечують існування життя на Землі.
Роль води у природі, колообіг води.

Практична робота№ 6: Позначення на контурних картах водних об’єктів України

Практична робота№7: Властивості води

Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер.
Погода і спостереження за нею.
Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу.

Практична робота№8: . Позначення на контурних картах основних форм рельєфу України
Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини.
Пристосування організмів до умов існування.

Контрольна робота

Узагальнення

1


Людина як частина природи. Вплив умов існування на живі організми. Взаємозв’язок природи і людини.
Охорона природи.
Екскурсія

Вивчення сезонних явищ у природі.

.
.


Розділ ІІІ. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ СИСТЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

2

ВСТУП
Поняття системи. Природні та штучні системи.
Будова, внутрішні й зовнішні зв’язки систем.

.

Демонстрування:
моделі географічної оболонки та її складових; моделі Сонячної системи; карт зоряного неба; моделі штучних систем (годинника тощо), моделі живих систем (клітини, екосистеми).

8

Тема 1. Організм як жива система
Органи рослин, тварин.
Властивості організмів. Ріст та розвиток.
Живлення, його типи.
Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів.
Обмін речовин і енергії.
Види розмноження рослин і тварин.Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин.
Спостереження.
За поведінкою рослин, тварин у куточку живої природи, акваріумі; ростом і розвитком рослин; пристосуваннями рослин до умов недостатнього зволоження; залежністю росту та розвитку рослин від освітлення; диханням, проростанням насіння; пристосуваннями рослин до різних умов існування; пристосуваннями комах до середовища існування.
Демонстрування:
дослідів, що доводять процес дихання рослин і тварин; колекцій та вологих препаратів розвитку тварин; доказів процесу фотосинтезу у рослин.
Практичні роботи:
1. Ознайомлення з будовою рослин.
2. Способи розмноження рослин.

7

Тема 2. Природні та штучні екосистеми
Екосистема. Харчові ланцюги.Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ та прісна водойма.
Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем.
Штучні екосистеми.
Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення. Поняття про добрива.
Поле. Рослини та тварини поля. Сад. Догляд за садом. Зелена архітектура. Значення штучних екосистем у житті людини.7

Тема 3. Рукотворні системи
Машини та механізми, їх роль у житті людини. Речовини та матеріали, з яких їх виготовляють.
Сила. Види сил. Сили в живій природі.
Робота та енергія. Прості механізми.
Перетворення енергії. Енергозбереження.4

Тема 4. Біосфера — найбільша жива система
Склад та межі біосфери.
Людина і біосфера. Охорона біосфери. Червона книга.
Демонстрування:
гербарних зразків рослин; представників рослин та тварин планети, рідкісних рослин та тварин своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України.

Спостереження.
Природоохоронна діяльність людини в своїй місцевості.

2

Узагальнення
Цілісність природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу. Науки, що вивчають природу.

Орієнтовна тематика екскурсій
для учнів 5—6 класів
1. Вивчення сезонних явищ у природі.

2. Ознайомлення з природними та штучними екосистемами.

3. Спостереження за роботою машин та механізмів.

4. Вивчення рослин та тварин штучних екосистем своєї місцевості.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Програми підготували: я І україна – Трикоз С. В., Географія – Липа В. О., Одинченко Л. К., Природознавство – Блеч Г. О., Основи здоров...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Математика
Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти І науки України, І таким чином відповідає...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для...
Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для забезпечення допрофільної та профільної освіти

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 роціБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка