Пошук по сайту


Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей: 020204 «музичне мистецтво»

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей: 020204 «музичне мистецтво»

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з

науково-педагогічної навчальної роботи

_____________О. А. Остроушко

«____» ________________20___ р.

МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

спеціальностей: 6.020204 «музичне мистецтво»; 6.020205 «образотворче мистецтво»; 6.020302 «історія»; 6.020303 «філологія»; 6.040101 «хімія»; 6.040102 «біологія»; 6.040104 «географія»; 6.040201 «математика»;
6.040302 «фізика»


Кривий Ріг – 2014

Розробники програми:

Лаврентьєва О. О. – доцент кафедри педагогіки Криворізького педагогічного

інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», кандидат педагогічних наук, доцент;

Друзь З. В. – доцент кафедри педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», кандидат педагогічних наук, доцент.

Рецензенти:

Малихін О. В. – професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Б.Гринченка, доктор педагогічних наук, професор;

Савченко Л. О. – завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», кандидат педагогічних наук, доцент.
Обговорено та схвалено кафедрою педагогіки «18 » вересня 2014 р., протокол № 2
Завідувач кафедри педагогіки Т. О. Дороніна
Схвалено Вченою радою інституту

«____» __________________ 2014 р., протокол №___


ВСТУП


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика виховної роботи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0202 - галузь «мистецтво», 0203 - гуманітарні науки; 0401- природничі науки; 0402 - фізико-математичні науки; 6.020204 «музичне мистецтво»; 6.020205 «образотворче мистецтво»; 6.020302 «історія»; 6.020303 «філологія»; 6.040101 «хімія»; 6.040102 «біологія»; 6.040104 «географія»; 6.040201 «математика»; 6.040302 «фізика».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія, методики, технології організації виховного процесу в сучасній школі. Дана дисципліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що дозволять майбутньому вчителеві вирішувати завдання виховання у сучасній школі, організації змістового дозвілля молоді, сприяння самореалізації та соціального захисту учнів.

Зміст і завдання курсу ґрунтуються на основних нормативних документах і передбачають реалізацію Національної Програми виховання молоді в Україні через формування педагогічних працівників, здатних здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну функцію держави, що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості учнів у навчально-виховному процесі, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб, а також потребу бути конкурентноспроможними на ринку праці.

При складанні програми творчо використано: Друзь З. В., Зеленкова Н. І., Лаврентьєва О. О. Методика виховної роботи : Методичні рекомендації щодо викладання курсу за кредитно-модульною системою / ред. проф. Л. В. Кондрашової. – Кривий Ріг : КДПУ. – 102 с.

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Методика виховної роботи» є логічним продовженням курсу «Педагогіка», що органічно пов’язаний з педагогічною практикою студентів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Теоретичні основи виховного процесу в школі.

 2. Технології організації виховного процесу.1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Метою викладанням навчальної дисципліни «Методика виховної роботи» є надання студентам теоретичних основ та навичок управління процесом виховання учнів; усвідомлення та практичне використання законів, закономірностей, принципів, технологій, інноваційних методів та прийомів у здійсненні педагогічного керівництва вихованням учнів сучасної школи.

1.2. Основними завданнями вивчення є:

 • поглиблення, розширення, закріплення знань, умінь та навичок студентів з теорії і методики виховання на основі комплексного підходу до організації та проведення виховного процесу у сучасній школі;

 • формування у студентів стійкого інтересу до творчої педагогічної діяльності, використання передового педагогічного досвіду;

 • опанування методикою та технологією організації виховного процесу;

 • засвоєння способів, прийомів, технологій інноваційної виховної діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати: ключові поняття теорії виховання, основні закони і закономірності виховання, провідні концепції виховання в загальноосвітній школі; технології організації виховного процесу; основи моніторингу виховного процесу;

вміти: визначати рівень вихованості учнів та розвитку учнівського колективу з використанням комплексу психолого-педагогічних методів; аргументовано висувати конкретні виховні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів і дитячого колективу; планувати систему позакласної виховної роботи; доцільно обирати та використовувати різноманітні форми, методи, засоби організації та згуртування учнівського колективу; володіти уміннями залучати учнів до творчої колективної діяльності; допомагати роботі дитячих та юнацьких громадських організацій; спрямовувати діяльність учителів, батьків, вихователів груп подовженого дня, громадськості у вихованні дітей; встановлювати доцільний стиль взаємин з дітьми, батьками та учителями.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин /3 кредити ECTS.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль І. Теоретичні основи виховного процесу в школі

1.1 Основи організації виховної роботи в сучасній школі

Виховання, виховна робота, технологія організації виховної роботи; форми, методи виховання; цілевизначення, планування, рефлексія, аналіз ефективності виховного процесу, критерії та рівні вихованості.

Класний керівник, функції та обов’язки класного керівника, система виховної роботи, напрями виховної роботи, форми виховної роботи. Педагогічна діагностика, педагогічна прогностика, контроль, методика та техніка вивчення учнів та учнівського колективу, програма вивчення особистості, учнівського колективу.

Методика проведення «усного журналу», бесіди «за круглим столом», дискусії.
1.2. Методика організації морального та громадянського виховання учнів

Моральне виховання, мораль, етика, менталітет, загальнолюдське, моральні цінності, національні моральні цінності, гуманізм, патріотизм, інтернаціоналізм, моральний ідеал, моральний обов’язок, дисципліна.

Критерії оцінки моральної культури учнів, методика формування моральної культури учнів, методика та етапи роботи щодо формування відповідального ставлення до навчання.

Громадянин, громадянське виховання, громадянськість, громадянська освіта, громадянська самосвідомість, почуття громадянської гідності, почуття громадянського обов’язку, почуття громадянської відповідальності, громадянська совість, громадянська мужність, громадянська активність, громадянські цінності та чесноти, громадянська культура, учнівське самоврядування, волонтерський рух, моделі самоврядування.

Методика організації роботи учнівського самоврядування, взаємодія та педагогічне керівництво учнівським самоврядуванням.

Розумове виховання, розумова культура, здібності, талант, мислення, режим розумової праці.

Фактори здоров’я, критерії здорового способу життя, напрями виховної роботи щодо збереження репродуктивного, психічного і фізичного здоров’я учнів. Фізична культура.

Методика проведення етичної бесіди, диспуту, класних зборів, інтелектуальної гри, пізнавального вечора, предметного тижня, рухливих ігор для дітей різного віку.
1.3. Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі

Нація, етнос, національне виховання, ідеал національного виховання, родинне виховання, козацька педагогіка, звичай, обряд, традиція, свято, українські вечорниці.

Методика проведення українських вечорниць, виховних заходів з використанням національних традицій, звичаїв та обрядів.
1.4. Фактори результативності виховного процесу

Педагогічне спілкування, стилі спілкування, навіювання, співробітництво, види спілкування, типи спілкування, рівні спілкування, педагогічний такт, комунікативна культура вчителя.

Критерії оцінки результативності виховного процесу, методика визначення результатів виховного процесу, облік, аналіз та оцінка результатів виховного процесу, діагностика вихованості.
Змістовий модуль 2. Технологія організації виховного процесу

2.1. Методика формування політехнічної культури особистості

Екологія, екологічне виховання, екологічна культура, шанобливе ставлення до природи. Форми та методи формування в школярів шанобливого ставлення до природи, методика організації природоохоронної діяльності. Етапи роботи сучасної школи з виховання екологічної культури.

Профорієнтація, форми, методи, види профорієнтації на сучасному етапі розвитку суспільства. Методика та етапи роботи з профорієнтації з учнями різних вікових груп.

Економічне виховання, економічна культура, економічне мислення, риси економічного мислення: науковість, гнучкість, реалістичність, масштабність; матеріальні і духовні потреби, трудове виховання. Методика роботи педколективу з виховання економічної культури сучасного школяра в умовах ринку праці.

Методика проведення екскурсії в природу, вікторини, рольових та ділових ігор, презентації професії, анкети з визначення професійних інтересів учнів різних вікових груп, аукціону ідей, тижня екології, тижня профорієнтації.

Методика організації та управління виховним проектом.

2.2. Методика формування емоційно-оцінних рис учня

Естетика, естетичне виховання, естетичний смак, естетичні ідеали, почуття, уподобання, естетична діяльність. Форми, методи, засоби та етапи роботи з естетичного виховання, методика формування естетичної культури учнів.

Емоції, їх види, емоційне насичення, емоційне голодування, емоційна культура особистості, шляхи, засоби та методи її формування, арт-педагогіка.

Методика проведення літературної вітальні, розважального вечора, дискотеки, заочної екскурсії, психологічного практикуму, тренінгу, елементів арт-педагогіки.
2.3. Методика організації та проведення спільної виховної роботи сім’ї та школи

Сім’я, функції сім’ї, правові та моральні основи сім’ї, авторитет батьків, істинний авторитет, авторитет фальшивий, родинне виховання, статеве виховання, форми роботи з батьками, взаємодія сім’ї і школи.

Методика проведення анкети з метою визначення готовності школярів до сімейного життя, методика проведення батьківських зборів, конференцій, засідання клубу.

2.4. Методика колективних творчих справ

Колектив, виховний колектив, комунарська методика, колективно творча справа, Рада справи.

Етапи проведення КТС, вимоги щодо організації та структури КТС, прийоми, методи активізації діяльності вихованців під час підготовки, проведення та підведення підсумків КТС. Види КТС.

Методика і техніка організації виховної роботи загону оздоровчого табору.

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З. В. Друзь. – К., 2009. – 260 с.

 2. Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – К., 2008-2012.

 3. Калечиц Т. Н. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися / Т. Н. Калечиц, З. А. Кейлина. – М. : Просвещение, 1980. – 110 с.

 4. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 2005. – 343 с.

 5. Кацинська Л. П. Виховний процес в сучасній школі : методичний посібник / Л. П. Кацинська. – Рівне, 1997. – 159 с.

 6. Класному керівнику: як оцінити ефективність виховної роботи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 120с.

 7. Книга класного керівника : Довідково-методичне видання / упоряд. С. В. Кириленко, Н. І. Косарева. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.

 8. Кондрашова Л. В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. О. Лаврентьєва,
  Н. І. Зеленкова [Електронний ресурс] Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/download/kaf_pedagog/file_pedagog/met_vix_rob.pdf.

 9. Красовицький М. Ю. Виховна робота в школі : досвід і перспективи / М. Ю. Красовицький. – Х. : Освіта, 1992. – 183 с.

 10. Красовицький М. Ю. Методика виховної роботи / М. Ю. Красовицький. – К. : Освіта, 1992. – 215 с.

 11. Кузь В. Г. Основи національного виховання / В. Г. Кузь. – К. : Либідь, 1996. – 90 с.

 12. Кульневич С. В. Воспитательная работа в средней школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и классных руководителей, студентов пед. заведений / С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина. – Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2000. – 330 с.

 13. Лізинський В. М. Практичне виховання в школі / В. М. Лізинський. – Х. : «Ранок», 2008. – 320 с.

 14. Методика виховної роботи. Практикум : навчально-методичний посібник для студ. пед. ун-тів / кол. авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 102 с.

 15. Омеляненко, В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. /
  В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – 415 с.

 16. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: Програма / ред. І. Д. Бех. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.

 17. Рожков М. И. Классному руководителю / М.И.Рожков. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 310 с.

 18. Рожков М. И. Теория и методика воспитания : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 384 с.

 19. Сележан Й. Ю. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти: хрестоматія / Й. Ю. Сележан. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 306с.

 20. Сорока Г. І. Організація виховної роботи : планування, аналіз, методичне забезпечення / Г. І. Сорока. – Х. : Основа, 2005. – 128 с.

 21. Формування екологічної компетентності школярів : наук.-метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. Л. Пруцакова, Л. Д. Руденко та ін. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 64с

 22. Школа класного керівника/ упоряд. М. Голубенко. – К. : Шкіл. світ, 2005. – 128 с.

 23. Щуркова Н. Е. рикладная педагогика воспитания : учеб. пособ. для студ. вузов / Н. Е. Щуркова. – СПб : Питер, 2005. – 366 с.

 24. Яременко, Н. В. Класному керівнику: як провести ігри /
  Н. В. Яременко. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с.

 25. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Г. Ярощук. – 2- е вид., випр. – К. : Вид. дім"Слово", 2012. – 320 с.

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


ЗАЛІК
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

 • опитування;

 • мікровикладання;

 • фіксування;

 • портфоліо;

 • діагностичні контрольні роботи;

 • контент-аналіз;

 • оцінювання реферату;

 • рейтинг;

 • оцінювання виховного проекту.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Робоча програма «Географія»
Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю №02020401 Музичне мистецтво

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Державний стандарт початкової освіти та Державний стандарт базової...
Сьогодні мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка