Пошук по сайту


Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних журналів. Особливості оцінювання учнів з предметів ведення журналів в 5 -11(12) класах єдині вимоги до ведення класних журналів

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних журналів. Особливості оцінювання учнів з предметів ведення журналів в 5 -11(12) класах єдині вимоги до ведення класних журналів

Сторінка1/3
  1   2   3
ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІВ

В 5 -11(12) КЛАСАХ.

ЄДИНІ ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ.

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ З ПРЕДМЕТІВ .


ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІВ В 5 -11(12) КЛАСАХ

ЄДИНІ ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ

1. Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та інші виправлення оцінок.

2. Класний керівник записує в установленому алфавітному порядку прізвища та імена учнів на кожній сторінці, заповнює розділ « Загальні відомості про учнів», веде щоденний облік відвідування ( пропусків занять), зведений облік досягнень учнів у навчанні, заповнює зведену таблицю руху учнів. Категорично забороняється скорочення імен учнів на сторінках журналу.

3. Відсутність учнів на уроці вчителі-предметними відмічають як « н». Класний керівник відмічає пропуски учнів уроків у зведеному обліку дробом н/4, хв/6 у графі « Облік відвідування». Позначка «хв.» ставиться лише тоді, коли учнем надана довідка з лікувальної установи. При відсутності даної довідки ставиться « н».

4. Класний керівник підводить підсумки пропущених уроків за семестр і за рік на сторінках 4-13, вказуючи кількість пропущених днів та уроків (5/32 тощо).

5. У розділі « Облік досягнень у навчанні учнів» на сторінці « Назва предмета» вчитель веде облік успішності та відвідування учнів, праворуч – записується номер і дата проведення уроку, його зміст і завдання додому. У графі « Місяць і число» необхідно проставляти тільки ті дати, коли проводилися уроки. Дата уроку записується тільки в день його проведення. Дата проведення уроків записується дробом , чисельник якого є числом, а знаменник – місяцем, наприклад 13/03 (арабськими цифрами). Під час проведення здвоєних , інтегрованих уроків потрібно записувати тему і дату кожного уроку.

6. За письмові роботи ( контрольні, практичні, лабораторні) бали проставляються у графі того дня, коли вони відбулися. Після письмових робіт в журналах на залишають пустий стовбчик для обов’язкового відпрацювання

7. Категорично забороняється проставляти наперед дати не проведених уроків.

8. Якщо в класі є учні з індивідуальною формою навчання, то класний керівник записує на кожній предметній сторінці класного журналу поряд із прізвищем цього учня « індивідуальне навчання». Оцінку за семестр і за рік цьому учневі виставляє вчитель , який індивідуально працює з ним – згідно з наказом по школі - і веде окремий журнал. Поточні оцінки учнів, які навчаються за індивідуальною формою до класного журналу не переносяться.

9. Учня, який не відвідував школу протягом семестру( року) і не мав оцінок з навчального предмету, не атестують. У графі напроти його прізвища роблять позначку « н/а». Якщо учень хворів і був у лікарні ( санаторії), за наявності табелю успішності або виписки з печаткою закладу, де лікувався і навчався, дані заносять до класного журналу.

10. Записи факультативних та індивідуальних ( додаткових) занять робляться в окремих журналах.

11. У кінці навчального року вчитель-предметник підводить підсумки виконання навчальних програм.:

За програмою – 68 годин

Проведено – 68 годин.

Програму виконано.

Підпис вчителя.

12. Облік проведення навчальних екскурсій та навчальної практики ведеться відповідно до вимог.

13. Сторінку « Зведений облік досягнень у навчанні учнів» заповнює класний керівник у кінці семестру, року із загальної відомості успішності учнів класу, на основі балів, виставлених учителями, які викладають предмети в цьому класі. На початок ІІ семестру учитель вносить у « Зведений облік досягнень у навчанні учнів» скорегований семестровий бал.

14. Розділ « Зведена таблиця руху учнів класу» заповнюється класним керівником наприкінці кожного семестру згідно з кількістю учнів у класі.

15. У графі « Рішення педагогічної ради» записують дату і номер протоколу засідання педагогічної ради, рішення про переведення учня до наступного класу, випуск зі школи і нагородження похвальним листом, грамотою, золотою медаллю, срібною медаллю.

16.Сторінка « Зауваження до ведення класного журналу» заповнюються заступником директора з навчально-виховної роботи ( перевірка журналу проводиться не менше одного разу на чверть), директором і перевіряючими.

17. Педагог, якому адресуються зауваження перевіряючих, робить відмітку про ознайомлення чи виконання записом « Ознайомлено» або « Виконано» і ставить дату.

18.Виправлення навчальних досягнень учнів чи інших записів у журналі не допустимі. Всі виправлення завіряються підписом керівника і скріплюються печаткою закладу.

19. Виривати сторінки з класного журналу категорично заборонено.

20. Якщо у школі є учні, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, наказом по закладу та узгодженням з районним відділом освіти визначаються вчителі, які навчають цих учнів індивідуально. Вони ж виставляють тематичні атестації і семестрові оцінки навчальних досягнень учнів у класний журнал.

21. Обов’язково на першому уроці у вересні-січні учитель - предметник проводить інструктаж із правил техніки безпеки в кабінеті і записує про його проведення в графу « Зміст уроку» поряд із темою проведеного уроку.

22.Обов’язково на уроках трудового навчання, фізичного виховання та при проведенні практичних та лабораторних робіт з фізики, хімії, біології, географії, інформатики вчителі проводять і записують інструктаж з правил техніки безпеки у графу « Зміст уроку».

23.Під час навчально-виховного процесу протягом дня класні журнали зберігаються в учительській. Кожен вчитель зобов’язаний вчасно після закінчення уроку принести журнал в учительську і взяти його на наступний урок до його початку.

24. Категорично забороняється дозволяти учням брати класні журнали .

25. Категорично забороняється виносити журнали за межі школи крім випадку перевірки його в районному відділі освіти.

26. На початку робочого дня черговий адміністратор або старший черговий вчитель виносить усі журнали і після закінчення уроків заносить до кабінету заступника директора з навчально-виховної роботи. Під час канікул усі класні журнали зберігаються в кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи або в кабінеті директора, які несуть особисту відповідальність за його збереження.

27. Контроль за веденням журналів 9-11 класів здійснює директор школи, який несе персональну відповідальність за ведення журналів та дотримання Положення « Про золоту та срібну медаль».

28. Не підлягають коригуванню тематичне та річне оцінювання.

29.Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять в формі називного відмінку : зошит, І семестр, тематична, практична робота, річна.

30. У разі не атестації учня робиться запис н/а.

31. Учням , які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи , робиться запис : зар.

32. Учням, які за станом здоров’я звільнені від занять фізичною культурою, уроків трудового навчання, робиться запис : зв.

33. Учням, які прибули з інших країн у поточному навчальному році з української мови робиться відповідний запис : вивч.

34. Оцінювання з різних видів мовленнєвої діяльності виставляється та враховується як поточне.

35. Підлягає коригуванню лише семестрова оцінка. Скоригована семестрова виставляється у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр чи ІІ семестр. У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання пишуть заяву, у якій мотивують причину та необхідність проведення. Наказом керівника створюється комісія. Коригування відбувається не пізніше 5-ти днів після подання заяви.. У разі хвороби учня – термін може бути подовжено. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року. За результатами скоригованого оцінювання складається протокол. Скоригована оцінка не може бути нижчою за семестрову. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити семестровий бал, запис у колонку Скоригована не робиться. За результатами оцінювання видається відповідний наказ.

Скоригована за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 червня.

36. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

37. Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати. За бажанням випускників як ДПА може бути зарахований результат ЗНО, про що видається наказ . У такому разі результати ЗНО виставляються у колонку ДПА. Прізвища учнів, які виявили бажання зарахувати ЗНО як ДПА не вносяться до протоколу проведення ДПА.

38. У графі « домашнє завдання» вчитель, який здійснює заміну основного вчителя, робить запис « заміна», пише своє прізвище і ставить підпис.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Аудіювання

5 клас – 6 запитань з чотирма варіантами відповідей ( по 2 бали за кожну правильну відповідь)

6-12 – 12 запитань з чотирма варіантами відповідей ( по 1 балу за кожну правильну відповідь)

Обсяг тексту для аудіювання

Клас

Обсяг текстів ( кількість слів), що належать до


Художнього стилю

Інших стилів

5

400-500

300-400

6

500-600

400-500

7

600-700

500-600

8

700-800

600-700

9

800-900

700-800

10

900-1000

800-900

11

1000-1100

900-1000

12

1100-1200

1000-1100

2. Переказ із творчим завданням

Обсяг тексту

Клас

Кількість слів

Обсяг творчого завдання

( кількість сторінок)

5

100-150

0,3-0,5

6

150-200

7

200-250

0,5-0,75

8

250-300

9

300-350

0,75- 1,0

10

350-400

11

400-450

1,0-1,5

12

450-500

3. Твір

Обсяг твору

Клас

Кількість сторінок

5

0,5-1,0

6

1,0-1,5

7

1,5-2,0

8

2,0-2,5

9

2,5-3,0

10

3,0-3,5

11

3,0-3,5

12

3,5-4,0.4. Читання мовчки

Клас

Обсяг текстів ( кількість слів), що належать до


Художнього стилю

Інших стилів

5

360-450

300-360

6

450-540

360-420

7

540-630

420-480

8

630-720

480-540

9

720-810

540-600

10

810-900

600-660

11

900-990

660-720

12

990-1000

720-800

5. Оцінювання правописних умінь учнів

Клас

Кількість слів в тексті диктанту

5

90-100

6

100-110

7

110-120

8

120-140

9

140-160

10

170-180

11

180-190

12

190-200
Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1 + 1 ( негруба)

10

1

11

1 ( негруба)

12

-

5 виправлень прирівнюються до однієї помилки
Фронтально оцінюються : аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий твір та письмовий переказ, мовні знання і вміння.

Індивідуально оцінюються : говоріння ( діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос.
Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної ( тестової) роботи з мовної теми.

Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів з української мови здійснюється на основі функціонального підходу до мовної освіти.

Видами оцінювання навчальних досягнень з української мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються завдання тестового характеру, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань тестового характеру та самостійно дібрані приклади.

Оцінювання здійснюється таким чином, що за зазначену вище роботу учень міг одержати від 1 балу ( за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів ( за бездоганно виконану роботу).

Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.

Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ та письмовий твір, мовні знання і вміння. Індивідуально оцінюються: говоріння ( діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос.

Перевірка мовних знань та вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру ( на їхнє виконання відводиться 15-20 хвилин уроку) залежно від характеру виучуваного матеріалу. Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцінку за семестр виставляють на основі тематичного оцінювання.

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору. Для цих видів робіт не відводиться окремий урок, а оцінки виставляються один раз на рік і виставляються в колонки без дати.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 11. 09. 2007 р за №1/9-532 заступниками директора з нвр І. В. Лук’яненко та О. Ю. Устимчук...

05. 10. 2011 №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій...
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики...
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...

План роботи Линовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
Провести бесіду з класоводами І класними керівниками по оформленню класних журналів

Методичні рекомендації розроблено на основі листа мон україни від...
Підвищення вимог до якості викладання всіх предметів вимагає ґрунтовного поліпшення порядку ведення учнівських зошитів. У боротьбі...

Наказ
Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 06. 2000 №240 "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації...

«Стан пожежної небезпеки насаджень дп «Клесівське лісове господарство»...
Розділ коротка характеристика природних та економічних умов ведення лісового господарства 6

«Про посилення контролю за відповідністю друкованої продукції шкільного...
Обов’язкове ведення шкільних щоденників кожним школярем комунального навчального закладу законодавством не передбачено

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну
Розмноження І розсилання ( відправлення документів )з грифом для "Для службового користування"

Відділ освіти Запорізької райдержадміністрації Районний методичний...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496 Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка