Пошук по сайту


Уроку в темі Тема уроку

Уроку в темі Тема уроку

Сторінка1/2
  1   2
Орієнтовне календарно-тематичне планування

курсу «Географія материків і океанів»

для 7 класу

за програмою 12-ти річної школи


Загальний №

№ уроку в темі

Тема уроку

Дата

Вступ (5 год)

1

1

Вступ. Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Тематичні карти і робота з ними




2

2

Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень




3

3

Класифікація карт за охопленням території, змістом і за призначенням.

Практична робота №1, 2. Аналіз тематичних карт (часових поясів, будови земної кори) з метою виявлення основних географічних закономірностей




4

4

Практична робота № 3. Аналіз тематичних карт (кліматичних поясів і областей,) з метою виявлення основних географічних закономірностей




5

5

Практична робота № 4 – 5. Аналіз тематичних карт (географічних поясів і природних зон) з метою виявлення основних географічних закономірностей. Тематичне оцінювання.




Розділ І. ОКЕАНИ (8 год)

Тема 1: Тихий океан. Океанія (2 год)

6

1

Загальні відомості. Тихий океан – найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану.

Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану




7

2

Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Проблема забруднення вод Тихого океану. Екологічні проблеми Океанії




Тема 2: Атлантичний океан (2 год)




8

1

Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна




9

2

Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод




Тема 3: Індійський океан (2 год)

10

1

Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів. Дослідження Індійського океану.

Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій




11

2

Своєрідність органічного світу. Природні багатства. Вплив океану на природу материка в прибережній частині.

Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану




Тема 4: Північний Льодовитий океан (2 год)

12

1

Загальні відомості. Північний Льодовитий океан – найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна. Клімат океану в зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим. Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану




13

2

Практична робота №5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану




14

3

Практична робота № 6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів ( за вибором)




15

4

Узагальнення, систематизація та корекція знань, вмінь та навичок учнів




16

5

Тематичне оцінювання №1




РОЗДІЛ II. Материки (50 год)

Тема 5: Африка (11 год)

17

1

Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння Африки.

Практична робота №7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки




18

2

Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір`я, нагір'я. Закономірності розміщення корисних копалин.




19

3

Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату




20

4

Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, значення для природи та населення.




21

5

Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення




22

6

Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором)




23

7

Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми




24

8

Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами африканського континенту.

Практична робота № 8. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка




25

9

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів




26

10

Тематичне оцінювання № 2




Тема 6: Австралія (4 год)

27

1

Австралія - найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою




28

2

Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу




29

3

Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною




30

4

Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз - єдина держава на материку. Україна і Австралія.

Практична робота №8. Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка




Тема 7: Південна Америка (7 год)




31

1

Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка




32

2

Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин




33

3

Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка - найвологіший материк світу. Кліматичні пояси і області




34

4

Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Води суходолу. Найбільші річкові системи.

Практична робота №8. Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка




35

5

Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми




36

6

Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна і країни Південної Америки




37

7

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів




38

8

Тематичне оцінювання № 3




Тема 8: Антарктида (3 год)




39

1

Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида - льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка.




40

2

Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф.

Кліматичні умови. Антарктида - найхолодніший материк Землі.

Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання.




41

3

Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція «Академік Вернадський».

Практична робота №8. Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка




Тема 9: Північна Америка. 7 годин (+ 1 година з резервного часу)

42

1

Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки




43

2

Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення




44

3

Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату




45

4

Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження.

Практична робота №10. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом)




46

5

Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр.

Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки




47

6

Населення. Його расовий і етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки




48

7

Практична робота №8. Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка




49

8

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів




50

9

Тематичне оцінювання № 4










Тема 10: Євразія (18 год)




51

1

Євразія - найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії




52

2

Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка




53

3

Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області




54

4

Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження




55

5

Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою




56

6

Особливості прояву кліматотворних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка




57

7

Практична робота № 11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм




58

8

Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння




59

9

Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії. Висотна поясність у горах материка




60

10

Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії




61

11

Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку




62

12

Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави країни. Україна серед держав Євразії




63

13

Практична робота №8. Нанесення географічних об`єктів на контурну карту материка




64

14

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів




65

15

Тематичне оцінювання № 5




Розділ ІІІ. ЗЕМЛЯ – НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ (3 год)

Тема 11: Взаємодія людини і природи (1 год)

66

1

Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси




Тема 12: Екологічні проблеми материків і океанів. Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, їх основні джерела надходження

(2 год)

67

1

Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Практична робота № 12. Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження




68

2

Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів




69

3

Тематичне оцінювання № 5 (Семестрова контрольна робота)




70

4

Повторення вивченого в 7 класі






Орієнтовне календарно-тематичне планування

курсу «Загальна географія»

для 6 класу за програмою

12-тирічної школи


№ уроку

Тема уроку

Дата

Вступ (2 год)

Урок 1

Географія - наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети. Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень.




Урок 2

Практична робота 1 (на місцевості):

Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі.




РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ (6 год)

Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі (2 год)

Урок 3

Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея. Глобус Бехайма. Практична робота 2. Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу).




Урок 4

Географія середньовіччя. Подорожі Марко Поло та Ібн Баттута. Розвиток країнознавства і картографії. Перші географічні відомості про українські землі. Практична робота 2. Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивченнярозділу).




Тема 2. Епоха великих географічних відкриттів 2 години

Урок 5

Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель (Генріх Мореплавець. Бартоломеу Діаш) Відкриття Америки Х.Колумбом. Практична робота 2. Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу).




Урок 6

Перша кругосвітня подорож Ф.Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка (А. Тасман). Походи землепрохідців. Практична робота 2. Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу).




Тема 3. Географія нового часу (1 год)

Урок 7

Кругосвітні експедиції (Дж.Кук, І.Крузенштерн і Ю.Лисянський). Діяльність географічних товариств в різних країнах світу. Практична робота 2. Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу).




Тема 4. Сучасні географічні дослідження (1 год)

Урок 8

Освоєння полярних широт (Р.Пірі, Р. Амундсен, О. Шмідт). Міжнародні дослідження Землі в ХХ на початку ХХІ ст. Вітчизняні вчені географи (С.Рудницький, П. Тутковський, К.Воблий, К.Геренчук).

Практична робота 2. Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення розділу).




Урок 9

Тематичне оцінювання №1




РОЗДІЛ ІІ. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ (12 год)

Тема 1. Способи зображення Землі (6 год)

Урок 10

Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.




Урок 11

План, його основні ознаки, масштаб, умовні знаки, особливості створення, практичне значення.




Урок 12

Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом. Види масштабів.

Практична робота: 3. Розв’язування задач по переведенню числового масштабу в іменований.




Урок 13

Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.

Практична робота:4. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.




Урок 14

Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті: відносна висота і абсолютна висота точок місцевості. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями.




Урок 15

Шкала висот і глибин.




Тема 2. Градусна сітка Землі (6 год)

Урок 16

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати - широта (південна, північна) та довгота (західна і східна).




Урок 17

Правила відліку географічної широти і довготи.




Урок 18

Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря.




Урок 19

Практична робота: 5. Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою




Урок 20

Тематичне оцінювання № 2




РОЗДІЛ ІІІ. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ (41 год)

Тема 1. Літосфера (12 год)

Урок 21

Внутрішня будова Землі. Поняття “земна кора”, “літосфера”. Будова земної кори та її склад. Типии земної кори.




Урок 22

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери.




Урок 23

Літосферні плити, їх рухи Стійкі і рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі.




Урок 24

Походження материків і океанів. Геологічний час.




Урок 25

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: робота вітру, текучих і підземних вод, морів та льодовиків.




Урок 26

Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу.




Урок 27

Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі.




Урок 28

Рельєф дна Світового океану.




Урок 29

Практична робота: 6. Встановлення взаємозв`язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.




Урок 30

Практична робота 7. Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин.




Урок 31

Узагальнення та корекція теоретичних знань та практичних вмінь та навичок учнів




Урок 32

Тематичне оцінювання №3




Тема 2. Атмосфера (12 год)

Урок 33

Атмосфера, її склад та будова




Урок 34

Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів Теплові пояси Землі.




Урок 35

Атмосферний тиск і вітер. Постійні та змінні вітри. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.




Урок 36

Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас, циклони та антициклони.




Урок 37

Водяна пара, вологість повітря. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.




Урок 38

Погода, її елементи, типи, зміна в часі.




Урок 39

Клімат Землі, фактори його формування. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний. Зміни клімату. Люди і клімат.




Урок 40

Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очистки повітря.




Урок 41

Практична робота: 8. Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди.




Урок 42

Практична робота: 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.




Урок 43

Узагальнення та корекція теоретичних знань та практичних вмінь та навичок учнів




Урок 44

Тематичне оцінювання №5




Тема 3. Гідросфера (12 год)

Урок 45

Гідросфера, її основні частини.




Урок 46

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в океані. Властивості вод Світового океану.




Урок 47

Рух води в океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах.




Урок 48

Багатства вод Світового океану. Океан та людина.




Урок 49

Води суходолу. Річкова система, річковий басейн, вододіл.




Урок 50

Елементи річкової долини. Пороги і водоспади. Живлення та режим річок, робота річок.




Урок 51

Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.




Урок 52

Болота, їх типи, поширення. Льодовики, особливості їх утворення та поширення.Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.




Урок 53

Практична робота:10. Позначення на контурній карті гідрологічних об`єктів.




Урок 54

Практична робота: 11. Складання порівняльної характеристики водних об’єктів (за вибором).




Урок 55

Практична робота:12. Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за вибором)




Урок 56

Тематичне оцінювання №5




Тема 4. Біосфера (2 год)

Урок 57

Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин.




Урок 58

Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери.




Тема 5. Географічна оболонка (3 год)

Урок 59

Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовини та енергії, ритмічність, зональність. Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки.




Урок 60

Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони.Екологічні проблеми географічної оболонки.




Урок 61

Практична робота (на місцевості):13. Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.




РОЗДІЛ VI. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (3 год)

Тема 1. Кількість і розміщення неселення на Землі (2 год)

Урок 62

Зміна кількості населення впродовж історичного часу, причини цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені території земної кулі.




Урок 63

Людські раси, рівність рас.




Тема 2. Народи і держави (1 год)

Урок 64

Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави та держави-сусіди України на політичній карті світу. Населені пункти. Свій населений пункт, господарська діяльність і побут населення, тип житла, традиційні промисли.




Урок 65

Практична робота:14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць




РОЗДІЛ V ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА (3 год)

Тема 1. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини 1 година

Урок 66

Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі.




Тема 2. Населення і природокористування (2 год)

Урок 67

Використання природних багатств, проблема їх вичерпності.




Урок 68

Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони




Урок 69

Тематичне оцінювання № 6




Урок 70

Узагальнення та корекція теоретичних знань та практичних вмінь та навичок учнів




Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу

8 клас
  1   2

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Уроку в темі Тема уроку
Вступ. Предмет вивчення “Географії материків І океанів”. Тематичні карти І робота з ними

Уроку. Тема уроку
Тема уроку "Масштаби зображень та їх позначення на кресленнях. Нанесення розмірів" являється однією із початкових тем вивчення креслення,...

Уроку Тема уроку
...

Уроку Тема уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування шкільного курсу «загальна географія» (6-й клас)

Тема уроку: «Євразія найбільший материк Землі. Географічне положення» Мета уроку
Сформувати знання про особливості географічного положення та берегової лінії Євразії

Тема уроку : цікава географія україни мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів з фізичної географії України; розвивати навички роботи з фізичною картою, розширити науковий світогляд,...

Структура І методика інтерактивного уроку
Структура інтерактивного уроку відрізняється від загальновідомої структури комбінованого уроку. Його етапи

Уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна
Літературна казка авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності І фантастики....

Уроку по темі : «Ядро система збереження, відтворення І реалізації інформації»
...

Уроку Тема уроку
Географія наука про природу Землі та її різноманітність, про населення І його господарську діяльність, про взаємодію природи І людства...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка