Пошук по сайту


Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників пе­РЕ­лік до­КУ­мен­тів, ЯкІ по­да­є до спе­цІ­а­лІ­зо­ва­ноЇ вЧе­ноЇ ра­ди здо­бу­ва­Ч на­у­ко­во­го сту­пе­нЯ

Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників пе­РЕ­лік до­КУ­мен­тів, ЯкІ по­да­є до спе­цІ­а­лІ­зо­ва­ноЇ вЧе­ноЇ ра­ди здо­бу­ва­Ч на­у­ко­во­го сту­пе­нЯ

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Запроваджені наказом ВАК України

від 29 травня 2007 р. № 342

від 3 грудня 2007 року № 845

від 26 січня 2008 року № 63

від 03 березня 2008 року № 147

Переліки та форми документів,

які використовуються при атестації наукових

та науково-педагогічних працівників

ПЕ­РЕ­ЛІК ДО­КУ­МЕН­ТІВ,

ЯкІ по­да­є до спе­цІ­а­лІ­зо­ва­ноЇ вЧе­ноЇ ра­ди

здо­бу­ва­Ч на­у­ко­во­го сту­пе­нЯ
1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.).

4. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними на час подання дисертації до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (2 прим.).

5. Засвідчена нотаріально копія диплома про повну вищу освіту. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки України.

Здобувачі наукового ступеня доктора наук надають засвідчену нотаріально копію диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України. Якщо документ про науковий ступінь виданий компетентним органом іноземної держави, то додатково подають нотаріально засвідчений переклад документа українською мовою, а також копію довідки про визнання документа про науковий ступінь з метою продовження навчання, видану ВАК України.

У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

Зазначені документи подаються у 2 примірниках.

6. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук), або засвідчене підписом і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання останнього кандидатського іспиту.

7. Засвідчена в установленому порядку копія наказу про зарахування до аспірантури (для здобувача наукового ступеня кандидата наук, який навчався в аспірантурі).

8. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач (2 прим.).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою установи, в якій він працює.

10. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, викладеними в «Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій», у кількості примірників, необхідних для передавання на збереження до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського, до бібліотеки установи, де ство­рено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам.

11. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами, викладеними в розділі 5 «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій», у 2 примірниках. Усі примірники автореферату підписуються автором на обкладинці (форма 6).

12. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, описи авторських свідоцтв (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) – в 1 прим. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря та печаткою установи.

13. Файл з текстом автореферату. Ім’я файла aref.rtf (2 прим. на 2 дискетах).

14. Файли з текстом дисертації на дискетах для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Імена

файлів dis1.rtf, dis2.rtf, … (1 комплект дискет, кількість яких залежить від обсягу дисертації).

15. Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

16. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

17. Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

Примітка:

У документах іноземного громадянина його повне ім’я та прізвище повинні наводитися в тому порядку, в якому вони записані в іноземному паспорті.

ПЕРЕЛІК

документІв атестацІйноЇ справи здобуваЧа

наукового ступенЯ доктора наук,

ЯкІ подають до ВАК УкраЇнИ
1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний головою спеціалізованої вченої ради (форма 8).

2. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача.

3. Облікова картка здобувача (форма 13).

4. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними на час подання дисертації до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи.

5. Засвідчені нотаріально копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь кандидата наук. Якщо зазначені документи були видані в інших країнах, то додатково подають нотаріально засвідчені переклади документів українською мовою та копію довідки про визнання документа про науковий ступінь з метою продовження навчання, видану ВАК України.

У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

6. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач.

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

7. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради щодо відповідності дисертації зазначеній спеціальності та профілю ради, повноти викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та особистого внеску дисертанта, використання в дисертації матеріалів і висновків кандидатської дисертації здобувача. Висновок підписують всі члени комісії.

9. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

10. Відомості про офіційних опонентів за формою 24.

11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради на засіданні й участі у таємному голосуванні (форма 10).

12. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує рада, із зазначенням присутніх на засіданні постійних і введених додатково до її складу з дозволу ВАК України членів ради та їх спеціальностей.

У стенограмі обов’язково фіксують доповідь здобувача, а також всі критичні зауваження, які містяться у відгуках на дисертацію та автореферат і висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації.

13. Автореферат дисертації (5 прим.), підписаний на обкладинці автором. Автореферат необхідно друкувати державною мовою.

14. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

15. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої заповнюються машино­писом (2 прим.).

16. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма місткістю 1,44 Мбайт з такими файлами:

файл з даними облікової картки здобувача. Ім’я файла – form 13.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.rtf;

файл з формою 15. Ім’я файла – form15.rtf;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію й автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.rtf.

17. Два примірники облікової картки дисертації (форма 14), один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ.

18. Чотири поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

19. Два не підписані поштові конверти формату 230х160мм з марками літери „Е”.

20. Опис документів, які є у справі (форма 19).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, куди вкладають:

автореферати;

дискету;

реєстраційно-облікові картки (форм 15), облікові картки дисертації (форма 14);

поштові картки, поштові конверти.

Послідовність розміщення документів в атестаційній справі повинна відповідати їх нумерації в даному переліку.

Зразок обкладинки атестаційної справи наведений у формі 9.

До атестаційної справи обов’язково додають:

21. Перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

Примітка:

У документах іноземного громадянина його повне ім’я та прізвище повинні наводитися в тому порядку, в якому вони записані в іноземному паспорті.

ПЕРЕЛІК

документІв атестацІйноЇ справи

здобуваЧа наукового ступенЯ кандидата наук,

ЯкІ подають до ВАК УкраЇни
1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний головою спеціалізованої вченої ради (форма 8).

2. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача.

3. Облікова картка здобувача (форма 13).

4. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними на час подання дисертації до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи.

5. Засвідчена нотаріально копія диплома про повну вищу освіту. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки України.

У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

6. Засвідчене підписом і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» або засвідчена підписом і печаткою установи копія посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту.

7. Засвідчена в установленому порядку копія наказу про зарахування до аспірантури (для здобувача наукового ступеня кандидата наук, який навчався в аспірантурі).

8. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач.

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

9. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

10. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради щодо відповідності дисертації зазначеній спеціальності та профілю ради, повноти викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та особистого внеску дисертанта. Висновок підписують всі члени комісії.

11. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

12. Відомості про офіційних опонентів за формою 24.

13. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради на засіданні й участі у таємному голосуванні (форма 10).

14. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує рада, із зазначенням присутніх на засіданні постійних і введених додатково до її складу з дозволу ВАК України членів ради та їх спеціальностей.

У стенограмі обов’язково фіксують доповідь здобувача, а також всі критичні зауваження, які містяться у відгуках на дисертацію та автореферат і висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них здобувача, висновок спеціалізованої вченої ради щодо дисертації.

15. Автореферат дисертації (5 прим.), підписаний на обкладинці автором. Автореферат необхідно друкувати державною мовою.

16. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої заповнюються машинописом (2 прим.).

17. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма місткістю 1,44 Мбайт з такими файлами:

файл з даними облікової картки здобувача. Ім’я файла – form 13.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref. .rtf;

файл з формою 15. Ім’я файла – form15.rtf;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів, у відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.rtf.

18. Два примірники облікової картки дисертації (форма 14), один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ.

19. Чотири поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

20. Два не підписані поштові конверти формату 230х160мм з марками літери „Е”.

21. Опис документів, які є у справі (форма 19).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, куди вкладають:

автореферати;

дискету;

реєстраційно-облікові картки (форм 15), облікові картки дисертації (форма 14);

поштові картки та поштові конверти.

Послідовність розміщення документів в атестаційній справі повинна відповідати їх нумерації в даному переліку.

Зразок обкладинки атестаційної справи наведений у формі 9.

До атестаційної справи обов’язково додають:

22. Перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

Примітка:

У документах іноземного громадянина його повне ім’я та прізвище повинні наводитися в тому порядку, в якому вони записані в іноземному паспорті.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ВАК УКРАЇНИ

В РАЗІ НЕГАТИВНОГО РІШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Супровідний лист на бланку установи, підписаний головою спеціалізованої вченої ради (форма 17).

2. Облікова картка відхиленої дисертації (форма 16).

3. Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, при якій функціонує рада, із зазначенням присутніх на засіданні постійних та введених додатково до її складу членів ради та їх спеціальностей.

У стенограмі мають бути відображені всі критичні зауваження, висловлені в процесі обговорення дисертації, та відповіді на них здобувача.

4. Автореферат дисертації (2 прим.), підписаний автором.

5. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма місткістю 1,44 МБ з файлом з даними облікової картки відхиленої дисертації. Ім'я файла — out.xls.

6. Опис документів, які є у справі (форма 19).

Справа відхиленої дисертації брошурується у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішній стороні обкладинки якого наклеюється конверт, куди вкладаються:

автореферат;

дискета.

Зразок обкладинки справи відхиленої дисертації наведений у формі 18.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЩО ПОВЕРТАЮТЬ ЗДОБУВАЧУ В РАЗІ НЕГАТИВНОГО РІШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Особовий листок з обліку кадрів (1 прим.), копія першої сторінки паспорту (1 прим.).

2. Копії документів про освіту, науковий ступінь, їх переклади українською мовою, копію свідоцтва про зміну прізвища, копії додаткових довідок, виданих МОН та ВАК України. (по 1 прим).

3. Посвідчення про складені кандидатські іспити (1 прим.).

4. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач (по 1 прим.).

5. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії).

6. Примірники дисертації, за винятком одного, який вилучається з фонду бібліотеки установи, де відбувся захист, та передається до спеціалізованої вченої ради.

7. Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

8. Електронний варіант автореферату дисертації на дискеті (1 прим. на одній дискеті).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ,

ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ

1. Копія супровідного листа до ВАК України.

2. Заява здобувача на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду.

3. Копія клопотання-характеристики керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця. Копія засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

4. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача.

5. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними на час прийняття дисертації до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи.

6. Засвідчені нотаріально копії дипломів про вищу освіту та наукові ступені.

У разі зміни здобувачем прізвища - нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

7. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач.

8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради, яка проводила попередній розгляд дисертації.

9. Рішення спеціалізованої вченої ради про прийом дисертації до захисту та про призначення офіційних опонентів (витяг з протоколу засідання ради).

10. Відомості про офіційних опонентів за формою 24.

11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради на засіданні і участі у таємному голосуванні (форма 10).

12. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради.

13. Протокол засідання лічильної комісії (форма 12).

14. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.

15. Відзиви наукового керівника (консультанта), офіційних опонентів та всі відзиви, які надійшли на дисертацію та автореферат.

16. Автореферат дисертації (2 прим.).

17. Облікова картка здобувача (форма 13).

18. Список адресатів, яким надіслано автореферат, із зазначенням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці відділення зв’язку або канцелярії (експедиції) установи, підписаний вченим секретарем ради.

19. Облікова картка дисертації з відміткою УкрIНТЕІ.

20. Дублікат одного гнучкого магнітного диска (ГМД) розміром 3,5 дюймів місткістю 1,44 МБ у трьох файлах:

файл з даними облікової картки здобувача. Ім’я файла — form 13.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref. rtf;

файл із зауваженнями, які містяться у відзивах опонентів та інших відзивах на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла — notes. rtf.

21. Магнітофонна касета із фонограмою захисту дисертації.

22. Дисертація (зберігається в бібліотеці установи, де функціонує спеціалізована вчена рада).

Примітка:

У документах іноземного громадянина його повне ім’я та прізвище повинні наводитися в тому порядку, в якому вони записані в іноземному паспорті.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА

ВЧЕНОГО ЗВАННЯ СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА,

ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ВАК УКРАЇНИ
1. Супровідний лист на бланку установи. підписаний керівником установи (форма 21).

2. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача.

3. Довідка за формою 20.

4. Засвідчена копія диплома про присудження наукового ступеня доктора або кандидата наук.

5. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час подання документів до вченої ради, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи.

6. Список наукових праць із зазначенням не менше п’яти наукових праць, які опубліковані в провідних фахових виданнях України та інших країн за останні три роки, підписаний здобувачем, вченим секретарем та засвідчений печаткою установи (форма 26). У списку повинні бути вказані всі співавтори здобувача.

7. Оригінали або копії наукових праць здобувача за останні 3 роки. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря та печаткою установи.

8. Довідка щодо персонального вкладу здобувача та співавторів у кожну наукову працю, засвідчена підписами співавторів.

9. Реєстраційно-облікова картка (форма 15), графи якої заповнюються машинописом (2 прим.).

10. Автореферат кандидатської дисертації (для здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника — кандидатів наук).

11. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3.5 дюйма місткістю 1.44 Мбайт з файлом із даними облікової картки атестаційної справи старшого наукового співробітника. Ім’я файла – sns.xls.

12. Чотири поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача (2 картки) та вченої ради (2 картки). На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки, вчене звання старшого наукового співробітника.

13. Опис документів, які є у справі (форма 19).

ПЕ­РЕ­ЛІК ДО­КУ­МЕН­ТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ,

ЯКІ ПО­ДА­ЮТЬ­ ДО ВАК УК­РА­Ї­НИ

З ПИ­ТАНЬ ПЕ­РЕ­А­ТЕС­ТА­ЦІЇ ВЧЕНОГО,

ЯКОМУ ПРИСУДЖЕНО НА­У­КО­ВИЙ СТУ­ПІ­НЬ В ІНШІЙ КРАЇНІ
1. Клопотання установи, в якій працює здобувач, про переатестацію доктора (кандидата) наук, підписане керівником і засвідчене печаткою.

При переатестації здобувача наукового ступеня у клопотанні вказується дата і номер дозволу (листа) керівника установи на захист дисертації за кордоном (якщо такий був). Для аспірантів (докторантів) додається засвідчена копія направлення на навчання до аспірантури (докторантури) за кордон (якщо воно було).

У клопотанні необхідно зазначити назву установи, при якій функціонувала спецрада, де відбувся захист дисертації, дату захисту і номер протоколу засідання ради.

2. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача.

3. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час подання клопотання, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи.

4. Засвідчені нотаріально копії дипломів про повну вищу освіту та наукові ступені. Якщо документи видані установами та компетентними органами інших країн, то додатково – їх нотаріально засвідчені переклади українською мовою.

У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.

5. Список наукових праць із зазначенням праць, які опубліковані після захисту кандидатської дисертації, підписаний здобувачем і засвідчений за місцем роботи (форма 26). У списку повинні бути вказані всі співавтори здобувача.

6. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки), тексти депонованих та анотованих у журналах наукових праць, тези доповідей (копії). У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні відомості відповідних видань. Копії подаються на паперовому носії та засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою установи, що подає клопотання про переатестацію.

7. Автореферат дисертації (2 прим.), підписаний на обкладинці автором, якщо він надрукований державною або російською мовами. В іншому випадку до оригіналів автореферату додають його засвідчений переклад державною мовою (2 прим.).

8. Автореферат кандидатської дисертації (2 прим.) при переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь доктора наук за межами України.

9. Реєстраційно-облікова картка (форма 15 а), графи якої заповнюються машинописом (2 прим.).

10. Один гнучкий магнітний диск (ГМД) розміром 3,5 дюйма місткістю 1,44 Мбайт з такими файлами:

файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref. .rtf;

файл з формою 15а. Ім’я файла – form15а.rtf.

11. Дві поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача. На зворотному боці поштових карток пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на які він претендує.

12. Опис документів, які є у справі (форма 19).

Справу щодо переатестації брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, куди вкладають:

автореферати;

реєстраційно-облікові картки;

дискета;

поштові картки.

Послідовність розміщення документів у справі повинна відповідати їх нумерації в даному переліку.

Обкладинку атестаційної справи оформлюють за встановленим зразком (форма 9 а).

13. До атестаційної справи додають один примірник дисертації, переплетений і підписаний автором на титульному аркуші.


ПЕРЕЛІК

установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються

автореферати дисертацій
1. Секретаріат Президента України

(01220, Київ, вул. Банкова, 11)

2. Відділ з питань науки Кабінету Міністрів України

(01008, Київ, вул. М. Грушевського, 12/2)

3. Міністерство освіти і науки України

(01135, Київ, пр. Перемоги,10)

4. Вища атестаційна комісія України

(01001, Київ, Хрещатик, 34)

5. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)

6. Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1)

7. Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України

(79000, Львів, вул. Стефаника, 2)

8. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

(65026, Одеса, вул. Пастера, 13)

9. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

(61003, Харків, провулок Короленка, 18)

10. Волинський державний університет імені Лесі Українки

(43025, Луцьк, проспект Волі, 13)

11. Дніпропетровський національний університет

(49050, Дніпропетровськ, ву. Наукова, 13)

12. Донецький національний університет

(83055, Донецьк, вул. Університетська, 24)

13. Запорізький державний університет

(69600, Запоріжжя, вул. Жуковського, 66)

14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(01033, Київ, вул. Володимирська, 64)

15. Львівський національний університет імені Івана Франка

(79002, Львів, вул. Університетська, 1)

16. Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

(65026, Одеса, вул. Дворянська, 2)

17. Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

(95007, Сімферополь, вул. Вернадського, 4)

18. Сумський державний університет

(40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)

19. Ужгородський національний університет

(88000, Ужгород, вул. Підгірна, 46)

20. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

(91034, Луганськ, квартал Молодіжний, 20-А)

21. Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

(76025, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57)

22. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

(61077, Харків, площа Свободи, 4)

23. Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

(18031, Черкаси, бульвар Шевченка, 81)

24. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

(58012, Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2)

25. ФДУ “Російська державна бібліотека”

(119019, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5)

26. Державна установа “Національна бібліотека Білoрусі”

(220114, Республика Беларусь, Минск, просп. Независимости, 116)

27. Національна бібліотека Узбекистана ім. Алішера Навої

(700047, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Хорезмская, 51)

28. Національна парламентська бібліотека Грузії ім. І. Чавчавадзе

(0107, Грузия, Тбилиси, ул. Л. Гудиашвили, 7)

29. Державна установа Національна бібліотека Республіки Казахстан

(050013, Республика Казахстан, Алматы, просп.Абая, 14)

30. Азербайджанська національна бібліотека ім. М.Ф. Ахундова

(Азербайджанская Республика, AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 29)

31. Національна Бібліотека Республіки Молдова

(Республика Молдова, МД-2012, Кишинэу, ул. 31 августа 1989 г., 78-А)

32. Національна бібліотека Киргизської Республіки

(720040, Кыргызстан, Бишкек, ул. Абрахманова, 208)

33. Національна бібліотека Республіки Таджикистан ім. Абулькасима Фірдавсі

(734711, Республика Таджикистан, Душанбе, просп. Рудаки, 36)

34. Державна некомерційна організація “Національна бібліотека

Вірменії”

(375009, Республика Армения, Ереван, ул. Теряна, 72)

35. Національна бібліотека Туркменістану ім. Сапармурата

Туркменбаші

(744000, Туркменистан, Ашхабад, площадь Нейтралитета)

36. Книжкова палата України

(02660, Київ, просп. Гагаріна, 27)

37. Державна науково-технічна бібліотека України

(03680, МСП, Київ, вул. Антоновича, 180)

38. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН

(03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 10)

- для біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук

39. Національна наукова медична бібліотека

(01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7)

- для біологічних, медичних та фармацевтичних наук

40. Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О. Сухомлинського

(04060, Київ, вул. М. Берлінського, 9)

- для педагогічних, психологічних наук

41. Національна юридична бібліотека України

(03039, Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3)

- для юридичних наук.

42. Державна установа культури міста Москви “Бібліотека української літератури”

(129272, Москва, ул. Трифоновская, 61/1)

- для суспільних та гуманітарних наук.

43. Наукові установи та організації, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради за спеціальністю поданої до захисту дисертації.


ПАМ’ЯТКА ОФІЦІЙНОМУ ОПОНЕНТОВІ
Спеціалізовані вчені ради призначають для участі в прилюдному захисті дисертації офіційних опонентів із числа компетентних учених у даній галузі науки, здатних здійснити вичерпну й об’єктивну експертизу дослідження на грунті високої принциповості та вимогливості. Виконання доручення спеціалізованої вченої ради — обов’язок кожного вченого.

Відгук офіційного опонента про дисертацію, його виступ на засіданні спеціалізованої вченої ради є необхідним елементом творчих дебатів на захисті дисертації, гарантом точного й повного виконання встановлених вимог до дисертації. Від ретельності експертизи, аргументованості й повноти висновків опо­нента великою мірою залежить оцінка дисертації спеціалізованою вченою радою, об’єктивність рішення щодо присудження наукового ступеня. Критичний підхід до дисертаційного дослідження — головний критерій високого професіо­налізму наукового опонента й доконечна умова конструктивної дискусії під час захисту.

Офіційний опонент на підставі вивчення дисертації та праць здобувача, опублікованих за темою дисертації, висвітлює в поданому до спеціалізованої вченої ради відгуку такі обов’язкові питання, як актуальність обраної теми, ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизну, повноту їх викладу в опублікованих працях. У відгуку подаються зауваження щодо змісту дисертації та висновок щодо її відповідності встановленим вимогам.

Визначаючи актуальність теми, доцільно вказати на її зв’язок із держав­ними чи галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки, визначеними Верховною Радою України тощо.

Оцінка обгрунтованості наукових положень дисертації, їх достовірності й новизни повинна бути об’єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні сторони праці, зокрема опонент має наголосити на ключових проблемах, звернути увагу на висновки й твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підгрунтям дискусії під час захисту дисертації. Опонент оцінює висновки здобувача щодо значущості його праці для науки й практики та вказує можливі конкретні шляхи використання результатів дослідження. У відгуку опонент також повинен оцінити зміст дисертації, її завершеність у цілому й викласти зауваження щодо її оформлення.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових виданнях повинна висвітлюватись опонентом із урахуванням встановлених вимог. Крім того, опонент повинен у своєму відгуку підкреслити ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації.

Якщо опонент встановив брак новизни або недостатню обгрунтованість висновків дисертації, її низьку наукову й практичну цінність, виявив помилки або порушення вимог щодо оформлення дисертації (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона подана до захисту, і т.ін.), у відгуку мають бути вказані конкретні причини, через які здобувачеві не може бути присуджено науковий ступінь.

Якщо думка опонента щодо наукової якості докторської дисертації позитивна, він повинен достатньо повно й аргументовано сформулювати, які конкретно отримані нові науково обгрунтовані результати в певній галузі науки, що в сукупності вирішують важливу наукову проблему; або які отримані нові науково обгрунтовані розробки в певній галузі науки, що забезпечують розв’язання значної прикладної проблеми; або які отримані нові науково обгрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є значним досягненням для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

Опоненту слід пам’ятати, що результати наукових досліджень, за якими здобувач захистив кандидатську дисертацію, не можуть виноситися на захист докторської дисертації.

У позитивному висновку щодо кандидатської дисертації опонент повинен вказати, що вона є завершеною працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу суттєвого зна­чен­ня для певної галузі науки; або в якій отримані нові науково обгрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напрямку певної галузі науки.

Офіційний опонент відповідає за об’єктивність і високу якість підготов­леного ним відгуку. За порушення даних вимог ВАК України позбавляє офіційного опонента права подальшої участі в атестації наукових кадрів.

У відгуку не можна ухилятися від аргументованої оцінки наукового рівня дисертації по суті, тому короткий формальний висновок про те, що дисертація відповідає встановленим вимогам, є неприйнятним. Відгук не повинен мати невизначений характер, як це буває, коли використовують формулювання подібні до «значний науковий інтерес», «суттєвий внесок», «крок до вирішення проблеми» і т.ін.

Можливі випадки, коли за наявності в дисертації таких рис, як актуальність теми, певні новизна й практична значущість, опонент не вважає її науковий рівень таким, що відповідає встановленим критеріям, тобто не рекомендує присуджувати здобувачеві відповідний науковий ступінь. У цьому разі у відгуку необхідно відзначити ті результати дисертації, які незалежно від рішення щодо присудження наукового ступеня доцільно використати в науці та практиці.

Офіційний опонент має право вимагати необхідні додаткові матеріали від здобувача чи керівника установи, де виконувалась дисертація або де працює здобувач, а також від наукового керівника (консультанта).

Якщо оцінка дисертації позитивна, відгук опонента подається до спеціалізованої вченої ради у двох примірниках, якщо негативна — у трьох примірниках.

Відгуки повинні бути особисто підписані опонентом і засвідчені печаткою установи, де працює опонент.

Термін подання відгуку до спеціалізованої вченої ради — один місяць з дня одержання опонентом дисертації та автореферату.

Копії письмових відгуків офіційних опонентів видають здобувачеві не пізніше як за десять днів до захисту дисертації.

Під час виступу на захисті дисертації опонент викладає повністю зміст свого відгуку.

Спеціалізована вчена рада повинна повернути офіційному опоненту відгук для доопрацювання, якщо він не відповідає вказаним вимогам, або замінити офіційного опонента.

Форма 1
В і д о м о с т і

про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями______________________________________________

(шифри, назви спеціальностей та галузей наук)

в ___________________________________________________________

(назва організації, адреса для надсилання кореспонденції, телефон)
п/п

Прізвищеім’я,

по бать­кові

Рік

На-род

ження

Міс­це ос­нов­ної ро­бо­ти (ус­та­но­ва, її ві­дом­ча під­по­рядко­ва­ність, по­са­да)

На­у­ко­вий сту­пінь, шифр спе­ці­аль­нос­ті, за якою за­хи­ще­на ди­сер­та­ція, рік при­суд­жен­ня

Вче­не зван­­ня, (за спе­ці­аль­ністю, ка­фед­рою), рік прис­во­єн­ня

Шифр спеці-аль­нос­­ті в раді

Ос­нов­ні пра­ці (наз­ви 3 на­у­ко­вих мо­но-гра­фій,ста­тей, опуб­­лі­ко­ва­них за спе­ці­аль­ніс­тю, за якою фа­хів­ця про­по­ну­єть­ся вклю­чи­ти до скла­ду ра­ди)

Членство в інших спец­радах (шифр ради, устано­ва, в якій ство­рена рада, шифр спеціальності)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор (ректор) ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Постанови Кабінету Міністрів України від 15. 04. 2015 р. №222 «Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних...

Про створення міської експертної групи з атестації педагогічних
України №1473 від 20. 12. 2011 року, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за №14/20327, з метою забезпечення...

Соціальна робота як парадигмальна теорія І практика
Методологія соціальної роботи ґрунтується на науко­вих знаннях, результатах досліджень та аналізі практич­ної діяльності соціальних...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Урок 17. Тема. Степ І лісостеп. Рослини І тварини степів 496 Урок...
Сонячна система І розповісти, які планети входять до неї; вчити користуватися довідковою літературою; виховувати необхідність берегти...

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки, молоді...

Про підсумки роботи із здібними та
...

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
Людину, націю, пріоритети духов­ної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного процесу

Одним із головних аспектів якісного управління є добре налагоджена...
Внутрішньошкільний контроль директора школи є регулятором навчально-виховного процесу, який потребує від керівництва та інших працівників,...

Планети земної групи
Привертає увагу не лише астрономів, а й спе­ціалістів інших профілів: геологів, геофізиків, топографів, радіо-інженерів та ін. Вони...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка