Пошук по сайту


у Львівській області - Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Сторінка9/15
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

у Львівській області

вул. К. Левицького, 18

м. Львів

79005

обл. № 340-дск

Кому: Начальнику Управління Служби безпеки України

у Львівській області

вул. Вітовського, 55

м. Львів

79003
Пакет заклеюється силікатним клеєм і прошивається хрест-навхрест через середину нитками або металевими скріпками з охопленням усіх клапанів. Нитки зав’язуються в центрі зворотного боку пакета, на вузол прошивання накладається паперова наклейка з цигаркового паперу з відбиткою печатки установи. Наклейка повинна бути на 3-4 мм більше від розміру відбитку печатки. Наклейка накладається так, щоб захоплювала всі клапани пакета в середині, кінці ниток не знаходились під наклейкою, вузол прошивання був нею закритий. При прошиванні металевими скрепками паперова наклейка накладається на загнуті кінці скріпок. Наклейка зверху покривається тонким шаром силікатного клею, щоб утворилася склоподібна прозора плівка. Розмір плівки повинен бути на 1-2 мм більше паперової наклейки ( додаток 6 ).

Пакети з конфіденційними документами можуть доставлятись через спецзв’язок або поштове відділення Міністерства зв’язку. Можливе відправлення пакетів і фельд’єгерським зв’язком. Пересилання пакетів фельд’єгерським і спеціальним зв’язком здійснюється на договірній основі.
додаток 6При пересиланні кореспонденції фельд’єгерським або спеціальним зв’язком складається в необхідній кількості реєстр, останній екземпляр якого залишається в установі ( додаток 7 )

додаток 7

РЕЄСТР № 27

На відправлення, здані в : Львівспец зв’язок

Від правник : ГУДК у Львівській області

Договір № 119 Ліцензія № ЛВ-2-2006-173 Дійсна до 12. 12. 2009

" 10 " червня 2007 р.З а п о в н ю є в і д п р а в н и к

З а п о в н ю є п р а ц і в н и к ПСЗз/п

Куди адресоване

відправлення

(пункт призначення,

район, область)

Кому

(докладне найменування адресата)

№№

зазначені на відправленнях

Важливість

Вага

відправлення

Сума плати

за пересилання

№ прийняття

відправлень

1

2

3

4

5

6

7

8
1


м. Київ

вул. Панфіловців,1


м. Київ,

Панфіловців,135-дск


дскЗАБОРОНЕНИХ ДЛЯ ПЕРЕСИЛАННЯ ВКЛАДЕНЬ НЕМАЄ
Разом _____1 (один)__пакет___________________________________________________________

( прописом )

Місце

Печатки Підпис відправника В. Байдаков

По даному реєстру прийнято_______________________________________________________ відправлень

( прописом )

одержано__________________________ грн._________________коп. квитанція № ________________

( прописом )

"_____ " _______________2007 р. год._________ хв._________ Підпис працівника ПСЗ

Місце

Штампа

1.3 Складання номенклатури справ з грифом "Для службового користування "

Документи з грифом “ Для службового користування після їх виконання формують у справи. Порядок формування цих справ передбачається зведеними номенклатурами справ установи. У номенклатуру справ в обов’язковому порядку включають всі довідкові та реєстраційні картки і журнали на документи з грифом "Для службового користування". Номенклатура справ з грифом "Для службового користування " складається відповідно до Переліку типових документів, що готується в процесі діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій із зазначенням термінів зберігання документів, який затверджується Держкомархівом та відповідних відомчих (галузевих ) переліків документів.

Номенклатура справ з грифом " Для службового користування " - це оформлений у встановленому порядку систематизований перелік найменувань справ, які створюються в установі, із вказівкою їхніх індексів, термінів збереження й осіб, яким надане право користування справами.

Таким чином, номенклатура справ з грифом " Для службового користування ", визначаючи найменування (заголовки) справ і виступаючи тим самим у ролі плану розподілу виконаних документів по справах, одночасно встановлює індекси і терміни збереження, і є складовою частиною дозвільної системи доступу до конфіденційної інформації з грифом " Для службового користування. Разом з тим номенклатура є й обліковим документом для заведених конфіденційних справ з грифом " Для службового користування ". Крім того, вона використовується для перевірки наявності конфіденційних справ, може бути використана як схеми побудови довідкової картотеки по документах і складання описів справ постійного і довгострокового (понад 10 років) збереження, переданих в архів підприємства.

Номенклатура справ з грифом " Для службового користування " повинна бути самостійним документом, її не слід поєднувати з номенклатурою відкритих справ, тому що склад граф цих номенклатур має істотні розходження.

Номенклатура конфіденційних справ з грифом " Для службового користування " розробляється для підприємства в цілому (зведена номенклатура справ). Вона складається на кожен рік (наприкінці поточного року на наступний рік ) підрозділом конфіденційного діловодства на основі письмових пропозицій структурних підрозділів установи. До розробки номенклатури повинні залучатися кваліфіковані фахівці, що мають доступ до відповідних конфіденційних документів і добре знаючі напрямки діяльності установи, характер його зв'язків з іншими підприємствами, склад конфіденційних документів з грифом " Для службового користування ", плани робіт на майбутній рік. Номенклатура підписується керівником підрозділом конфіденційного діловодства ( начальником канцелярії ) установи, візується керівниками зацікавлених структурних підрозділів, узгоджується з архівом установи, розглядається на засіданні постійно діючої експертної комісії підприємства і затверджується керівником установи.

Такий порядок повинен бути при первісній розробці номенклатури конфіденційних справ з грифом " Для службового користування " і у випадку її значної переробки (істотна зміна заголовків справ, включення великої кількості нових справ, розширення списку осіб, допущених до справ). Якщо таких змін нема, то на кожен наступний рік ( до 5 років) номенклатура передруковується (з можливими незначними змінами), підписується керівником підрозділу конфіденційного діловодства, затверджується керівником підприємства і вводиться в дію без вище перерахованих погоджень. Номенклатура повинна мати відповідний гриф конфіденційності, видаватися в двох екземплярах і реєструватися в журналі обліку виданих документів з грифом

" Для службового користування". Перший екземпляр номенклатури зберігається в підрозділі конфіденційного діловодства і по закінченні року підшивається в спеціальну справу, другий передається в архів установи. Після затвердження номенклатури справ можливі протягом року зміни в неї вносяться керівником підрозділу конфіденційного діловодства (із проставлянням підпису ) на підставі доповідних записок керівників підрозділів установи.

Передбачені номенклатурою справ, справи з грифом " Для службового користування " повинні охоплювати всі управлінські конфіденційні документи з грифом " Для службового користування ", що передбачається видати або одержати підприємством. У номенклатуру включається також справа з номенклатурою справ, журнали усіх видів обліку конфіденційних документів з грифом " Для службового користування ", справи з реєстрами, квитанціями і розписками на відправлені документи незалежно від того, мають або не мають вони гриф конфіденційності. Крім того, у номенклатуру включаються конфіденційні справи з грифом " Для службового користування ", що надійшли з інших підприємств: закриті справи минулих років - у номенклатуру справ відповідного року, незакриті - у номенклатуру справ поточного року.

Справи, що ведуться протягом декількох років (перехідні справи), вносяться в номенклатуру справ кожного року з моменту їхнього закладу до закриття.

У номенклатуру не включаються документи, зареєстровані за журналом обліку документів виділеного збереження.

Плановане групування документів у справи закріплюються в номенклатурі в заголовках справ. Заголовки повинні в узагальненому виді правильно і чітко відображати склад і зміст документів, що підлягають угрупованню в справу. Не допускаються заголовки типу " Загальна (різна) переписка", "Керівні матеріали" і їм подібні, котрі не розкривають зміст. При складанні заголовків справ з грифом " Для службового користування " необхідно передбачати:

- угруповання документів у справу по одному питанню (за винятком розпорядницьких документів

і протоколів);

- роздільне угрупування документів постійного, довгострокового (понад 10 років) і тимчасового

(до 10 років) термінів збереження;

- угруповання документів з врахуванням розподілу обов'язків між співробітниками підприємства,

що дозволяє значною мірою запобігати ознайомленню користувачів з документами, що не мають

до них відносини по роду виконуваної роботи;

- угрупування розпорядницьких документів по видах документів ( накази, вказівки, постанови,

розпорядження, рішення);

- угрупування наказів по підприємстві по трьох справах: по основній діяльності, особовому

складу (при наявності конфіденційних наказів ) і оперативним питанням;

- угрупування документів колегій і інших колегіальних органів у дві справи: протоколи і рішення;

документи до засідань (порядок денний, доповіді, довідки, висновки, проекти рішень і ін.);

- угрупування додатків до документів разом з документами, до яких вони відносяться (виключення

допускається для великих за обсягом додатків, для яких можуть передбачатися окремі справи);

- угрупування планів, звітів, кошторисів, лімітів, титульних списків і інших планово - звітних

документів окремо від їхніх проектів;

- угрупування документів по плануванню поточного року окремо від документів по плануванню

наступного року.
Систематизація конфіденційних справ у номенклатурі повинна провадитися з врахуванням їх важливості і взаємозв'язку, що прискорює пошук документів. Справи з планами і звітами розташовуються в послідовності термінів їхнього збереження: слідом за справами з річними планами (звітами) повинні вноситися справи з квартальними, а потім з місячними планами (звітами). Справи з перепискою по одному питанню, що розрізняються між собою кореспондентською ознакою, розташовуються за алфавітом кореспондентів, а справи з документами, що розрізняються географічною ознакою - за алфавітом населених пунктів.

При значній кількості справ доцільно групувати їх у номенклатурі по розділах, що відповідають найменуванням структурних підрозділів або основних напрямків (питанням) діяльності підприємства. Кожному розділові привласнюється номер, наприклад: 02 - Плановий відділ (при структурній схемі), 14 - Фінансування (при виробничо-галузевій схемі).

Справа з номенклатурою конфіденційних справ, конфіденційні і відкриті журнали (картотеки) обліку конфіденційних документів, а також відкриті справи з матеріалами на конфіденційні документи (реєстри, квитанції, розписки на відправлені документи, акти перевірок наявності документів і ін.) містяться наприкінці номенклатури, що не має розподілу по розділах, а при наявності розділів у розділі, що відповідає назві підрозділу конфіденційного діловодства при структурній побудови номенклатури справ.

Кожній справі присвоюється самостійний цифровий індекс, що складається з номера структурного підрозділу ( при структурній схемі побудови номенклатури) або номера напрямку (при виробничо-галузевій схемі) і через тире порядкового номера справи в межах кожного розділу, наприклад: 01-01, 01-02, 02-01 і т.д. У номенклатурі, що не має розподілу на розділи, замість індексу справи проставляється його порядковий номер за номенклатурою.

Номенклатура конфіденційних справ має наступну форму. приклад 9.


При закладі справ, не передбачених номенклатурою, вони вносяться у відповідний розділ номенклатури в день закладу. Справи, що надійшли з інших підприємств, вносяться у відповідні розділи номенклатури з проставлянням дат їхнього фактичного закладу і - для закінчених справ - дат закриття. Якщо передбачене номенклатурою справа не була заведена, то по закінченні року в графі 9 проставляється відмітка " Справа не заводилося". Після закінчення року в номенклатурі зазначається кількість заведених справ постійного і тимчасового зберігання та перехідних на наступний рік.

1.4 Формування виконаних документів у справи

Документи з грифом “ Для службового користування ” після їх виконання формують у справи. Порядок формування цих справ передбачається зведеними номенклатурами справ установи. У номенклатуру справ в обов’язковому порядку включають всі довідкові та реєстраційні картки і журнали на документи з грифом "Для службового користування" .

Документи з грифом “ Для службового користування ” залежно від виробничої потреби дозволяється формувати у справи окремо або разом з іншими документами з того самого питання. Якщо в установі створюється велика кількість однакових видів документів (наказів, інструкцій, планів тощо) з грифом “ Для службового користування ” та без цього грифа, доцільно формувати їх в окремі справи. При цьому в графі номенклатури справ “ Індекс справи ” до номера справи з документами з грифом “ Для службового користування ” додається позначка “ДСК”. Якщо документ з грифом “ Для службового користування ” додається до справи з документами, що не мають такого грифа, на справі ставлять позначку “ДСК”, а до номенклатури справ вносять відповідні зміни.

В установах, у яких створюють незначну кількість документів з грифом “ Для службового користування ” загальною номенклатурою справ може бути передбачене запровадження однієї справи із заголовком “ Документи з грифом “ Для службового користування ”. Термін зберігання такої справи не встановлюється, а у відповідній графі номенклатури справ проставляють позначку “ЕК” (експертна комісія).

Після закінчення діловодного року справи “ Документи з грифом “ Для службового користування ” переглядають постійні члени експертної комісії установи та у разі потреби приймають рішення про переоформлення документів. Документи постійного зберігання, що містяться у цій справі, формують в окрему справу, якій надають окремий заголовок і яку додатково включають до номенклатури справ. Документи тимчасового зберігання залишають у цій справі згідно із затвердженою номенклатурою справ.

Якщо у справі документи з грифом “ Для службового користування ” містяться тільки документи тимчасового зберігання, вона може не переоформлятися. Термін зберігання такої справи встановлюють відповідно до найбільшого терміну зберігання документів, що містяться в цій справі. Позначка “ЕК” у графі номенклатури справ “ Термін зберігання ” закреслюють і зазначають уточнений термін зберігання.

Якщо члени експертної комісії за результатами перегляду наявних у справі документів дійдуть висновку, що вони за сукупністю містять відомості, які становлять державну таємницю, про це складається відповідний акт. Цій справі надається гриф обмеження доступу згідно із законодавством про державну таємницю. Зберігання її здійснюється відповідно до вимог секретного діловодства.

Справи з документами без грифа обмеження доступу, у яких накопичуються окремі документи з грифом “ Для службового користування ”, слід віднести до категорії обмеженого розповсюдження і використання. На обкладинках і на титульному аркуші цих справ також проставляють гриф “ Для службового користування ”, а в загальну номенклатуру справ вносять відповідні уточнення.

Кожна справа повинна мати не більш 250 аркушів. При більшій кількості аркушів заводиться новий том, який повинен мати той самий індекс і заголовок даної справи. Формування справ провадиться шляхом підшивки документів в обкладинки.

Вилучення за якимись причинами документа зі справи дозволяється керівником підрозділу конфіденційного діловодства. Замість вилучених документів у справу вкладається довідка-заступник наступної форми:

ДОВІДКА-ЗАСТУПНИК

Документ № _____ від "____" _________ 200__ на _____арк. зі справи виключений і ___________________________________________________________________________________

( вказується нове місце знаходження документа; при підшивці в іншу справу - індекс справи номер тому й аркушів; при відправленні - куди спрямований, постійно або тимчасово, найменування, номер і дату супровідного документа; при знищенні - номер і дата акта про знищення )

Підстава:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( підпис ініціали, особи що робила вилучення, дата )
Оформлення конфіденційної справи включає опис справи на обкладинці, проставляння на внутрішній стороні обкладинки ініціалів і прізвищ осіб, допущених до справи, заклад картки обліку видачі справи, заповнення опису справи, складання завірчого напису, прошивання справи.

На обкладинці вказуються :

  • гриф конфіденційності справи;

  • назва підприємства;

  • назва структурного підрозділу;

  • індекс ( номер справи );

  • крайні дати документів у справі, що повинні відповідати датам видання або надходження раннього і самого пізнього документів;

  • кількість аркушів ( без аркушів опису документів опису );

  • термін збереження і номера статей по переліку документів із вказівкою термінів збереження.


Написи на обкладинках повинні провадитись чітко, світлостійким чорнилом або тушшю.

Обкладинка справи має наступну форму додаток 10 .

додаток 10


Для службового користуванняУКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

у ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Ж У Р Н А Л № 17-12
видачі автентифікаційних дискет

користувачам АС


Розпочато: 08. 01. 2007 р.

Закінчено: 27. 12. 2007 р.

На 10 аркушах

Термін зберігання: 1 р.м. ЛЬВІВУ справах з документами з грифом “ Для службового користування ” мають бути внутрішні описи

( додаток 11 ).

додаток 11

ВНУТРІШНИЙ ОПИС

документів, які знаходяться в справі № 17 -06 за 2007 р.

Мережа підприємств, організацій, установ, військових частин які фінансуються з державного бюджету та зміни до них
з/п

Дата та номер документа

Номер

примірника

Заголовок документу

Номери

аркушів

справи

Відмітка

про вилучення

документа із

справи, його

місце знаходження

вхідного

підготовленого


1

2

3

4

5

6

7


2 0 0 7 рік

1.


2.


Всього до опису внесено _____ документів на ____ арк. Реєстрацію закінчено порядковим номером___
головний спеціаліст С.М. Макарова

Одночасно заводиться картка обліку видачі справи, що має наступну форму :
К А Р Т К А

справ та видань , що видаються з грифом "" Для службового користування"

Обліку видачі справи № 17-06

Звіти підприємств, установ, організацій, військових частин,

які фінансуються з державного бюджету
з/п

номер справи, номери примірників видань та кількість сторінок

підрозділ і прізвище співробітника

розписка і дата

примітка

отримання

повернення

Картка вкладається в паперову кишеню, що приклеєна до внутрішньої сторони обкладинки справи.

Аркуші справи нумеруються. Нумерація аркушів проводиться при підшивці документів арабськими цифрами чорним графічним олівцем у правому верхньому куті листа без порушень тексту документа. При закритті справи на окремому чистому листі складається завірчий напис за такою формою:

У справі підшито, пронумеровано, та скріплено

печаткою: 119 ( сто дев'ятнадцять) аркушів.

Внутрішній опис документів на 3 ( трьох ) аркушах

Головний спеціаліст _________ С. М. Макарова
1.5 Використання документів. Зняття грифа" Для службового користування"
Для роботи із справами з грифом “ Для службового користування ” допускаються посадові особи, які мають досвід роботи та безпосереднє відношення до цих справ, згідно із списками, погодженими з канцелярією, а до документів – згідно з вказівками, викладеними у резолюціях керівника установи (структурного підрозділу). Працівників, які допускаються до роботи з виданнями з грифом “ Для службового користування ” визначає керівник установи.

Забороняється користуватися відомостями із документів з грифом “ Для службового користування ” для відкритих виступів або опублікування в засобах масової інформації, експонувати такі документи на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах, у вітринах тощо.

Передача конфіденційної інформації, що є власністю держави каналами зв’язку здійснюють лише з використанням засобів технічного та (або) криптографічного захисту інформації. Під час користування відкритим радіозв’язком забороняється передавати відомості обмеженого поширення. Такі відомості можуть передаватись за допомогою дротового зв’язку з проставлянням на документах і телеграмах штампа " Серія П".

Представники інших установ допускаються до ознайомлення і роботи з документами з грифом “ Для службового користування ” з дозволу керівників установ (структурних підрозділів), у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту установи, в якій вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується.

Виписки з документів і видань з грифом “ Для службового користування ”, що містять відомості обмеженого поширення, роблять у зошитах, які мають аналогічний гриф і після закінчення роботи надсилають на адресу установи, яка давала дозвіл на ознайомлення і роботу з документами з грифом “ Для службового користування ”.

Видання з грифом “ Для службового користування ” включають тільки у службові каталоги. Забороняється включати такі видання у відкриті каталоги та бібліографічні покажчики.

Справи і видання з грифом “ Для службового користування ” видаються виконавцям і приймаються від них під розписку в картці обліку справ і видань, що видаються з грифом “ Для службового користування ” , що має таку форму:
К А Р Т К А

справ та видань, що видаються з грифом

" Для службового користування "

Назва справи або видання_____________________________________________________
п/п

Номер справи, номери примірників видань та кількість сторінок

Підрозділ і прізвище співробітника

Розписка і дата

примітка

отримання

повернення

1

2

3

4

5

6
Ознайомлення представників засобів масової інформації із документами з грифом “ Для службового користування ” та передання їм таких матеріалів допускається у кожному окремому випадку за письмовими дозволами керівників установ, які надали зазначеним документам гриф “ Для службового користування ”.

Такі документи попередньо розглядають експертні комісії, які приймають письмові рішення про доцільність передавання або можливість зняття грифа “ Для службового користування ”, якщо на момент ознайомлення або передавання відомостей, що містяться у документах, втратили первісне значення.

Якщо в документах з грифом “ Для службового користування ” містяться відомості, що належать до компетенції інших установ, передавання їх за кордон або у засоби масової інформації можливе лише за письмовою згодою цих організацій.

Забороняється надсилати за кордон видання з грифом “ Для службового користування ” у порядку книгообміну або експонування на виставках, презентаціях тощо.


1.5.1 Зняття грифа" Для службового користування"
Забезпечення скасування грифу обмеження доступу покладається на особу, яка надала зазначений гриф відповідному матеріальному носієві конфіденційної інформації, або на її правонаступника.

Рішення про зняття грифу “ Для службового користування ” приймається експертною комісією установи – автора документа (видання) чи правонаступника. До складу комісії включають представників канцелярії, режимно-секретного органу та інших структурних підрозділів установи.

Рішення комісії оформляють актом, що складають за довільною формою, його обов’язково затверджує керівник установи. В акті перелічують заголовки та номери за описами справ з яких знімають гриф “ Для службового користування ”додаток 12

додаток 12

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління

Державного казначейства України

у Львівській області

Л.В. Панкевич

" " 2008 р.

АКТ № 1

матеріальних носіїв інформації "Для службового користування" , яким скасовано гриф "Для службового користування" в Головному управлінню Державного казначейства у Львівській областіп/п

Назва матеріального носія секретної інформації

Обліковий номер

і дата реєстрації


Посада, П.І.Б. посадової особи, яка надала гриф

" ДСК "

Місце знаходження

матеріального носія секретної інформації

( том)
2 0 0 6 р.

1.


Супровідний лист про зміни до розпису асигнувань Державного бюджету на 2006 р.

2 дск

07.02.06

Заст. нач. від.

Зозуля С.Ю.

Спр.07-07

т.1 с.25

Гриф

скасовано

2.

Витяг з повідомлення № 1075 про зміни до річного розпису асигнувань Державного бюджету на 2006 р.

3 дск

07.02

Заст. нач. від

Зозуля С.Ю.

Спр.07-07

т.1 с.26

Гриф

скасовано

3.

Витяг з повідомлення № 1075 про зміни помісячного розпису асигнувань спеціаль-ного фонду Державного бюджету на 2006 р.

4 дск

07.02.06

Заст. нач. від

Зозуля С.Ю.

Спр.07-07

т.1 с.27

Гриф скасовано

4.

Витяг з повідомлення № 1075 про зміни розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2006 р.

5 дск

07.02.06

Заст. нач. від

Зозуля С.Ю

Спр.07-07

т.1 с.28

Гриф скасовано

50.


Службова записка

56 дск

07.02.07

Заст. нач. від

Зозуля С.Ю.

Спр.07-07

т.1 с.29

Гриф скасованоГолова експертної комісії Когут П.Я.

Дрозд Ю.Р

Дзюба Н.Т.

Куркова В.С.

Мамчур М.В.

Секретар експертної комісії Макарова С. М

Гриф “ Для службового користування ” погашають штампом або записом від руки із зазначенням дати і номера акта, що став підставою для зняття грифу.

10.1.2007р. АКТ № 1

" Для службового користування "

прим. № 1
Аналогічні відмітки вносяться до опису справ і номенклатури справ.

Про зняття грифу обмеження доступу повідомляють усі установи, яким був надісланий цей документ (видання) додаток 13

додаток 13
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Схожі:

Нака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів поширюється на організаційно-розпорядчі...

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних...
Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та...

Загальний порядок реєстрації
Термін реєстрації: 01. 01. 2012 – 20. 02. 2012 (дата подання документів визначається за поштовим штемпелем)

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка