Пошук по сайту


Практична - Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Сторінка7/15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Практична


Ведення документів з грифом "Для службового користування "
Мета роботи: - ознайомитись з правилами та вимогами складання документів з грифом

"Для службового користування ".
Студент повинен:
ЗНАТИ: - порядок складання, відправлення, отримання та зберігання документів з

грифом " Для службового користування";
ВМІТИ: - складати всі види службових документів з грифом " Для службового

користування";
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
1. Приймання та облік документів з грифом " Для службового користування";

2. Розмноження і розсилання (відправлення ) документів з грифом " Для службового

користування ";

3. Формування виконаних документів у справи з грифом " Для службового

користування";

4. Використання документів. Зняття грифа" Для службового користування ";

5. Відбір документів з грифом " Для службового користування" для зберігання та

знищення;

6. Забезпечення схоронності документів з грифом " Для службового користування".

Перевірка їх наявності;
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ:
1. Підготувати зразок оформлення листа відповіді оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

2. Підготувати зразок оформлення інформаційного листа оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

3. Підготувати зразок оформлення супровідного листа оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

4. Підготувати зразок оформлення листа повідомлення оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

5. Підготувати зразок оформлення гарантійного листа оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

6. Підготувати зразок оформлення наказу оформленого на бланку формату А4, з грифом

"Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);

7. Підготувати зразок оформлення протоколу оформленого на бланку формату А4,

з грифом "Для службового користування" ( розташування реквізитів поздовжнє);
Доповідь ( реферат ):


 • Історія виникнення конфіденційного діловодства;


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:


 1. Вивчити рекомендовану літературу і конспект лекції;

 2. Підготувати зразки службових документів, згідно завдання.Список рекомендованої літератури:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопода 1998р. № 1893 " Про затвердження

Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та

інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є

власністю держави ".
- Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом:

Підручник// С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачепило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко ,

Л.М. Щербак - Львів : Видавництво Національний університет " Львівська політехніка," 2005 .

- 288с.
- Конфіденційний документообіг. Навчальний посібник. / За редакцією професора В.О.Хорошка /

Укладачі А.Г. Габавич, С.М. Головань, С.І. Жлобін, В.О. Хорошко. -К.: ДУІКТ, 2005. - 264с.
- Загальне діловодство та ведення документів , що містять конфіденційну інформацію з грифом "Для службового користування ": Навчальний-методичний посібник. С.М. Головань - К: НАУ, 2003. - 92 с.

Стислі теоретичні відомості
Порядок обліку, одержання, використання, поширення, зберігання та знищення документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформації, які містять інформацію з грифом " Для службового користування ", що є власністю держави - установлює Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893.

Переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію і яким надається гриф обмеженого доступу "Для службового користування" розробляється експертними комісіями, згідно з орієнтованими критеріями віднесення інформації до конфіденційної інформації, що є власністю держави і повинні відповідати таким вимогам:


 • створюватися за кошти державного бюджету або перебувати у володінні, користуванні

чи розпорядженні організації;

 • використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави;

 • не належати до державної таємниці;

 • у наслідок розголошення такої інформації можливе:

 • порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;

 • настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, економічній, інформаційній сферах та сферах державної безпеки державного кордону;

 • створення перешкод у роботі державних органів.


Експертні комісії утворюються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. До їх складу включаються представники режимно-секретного та інших структурних підрозділів із числа найбільш кваліфікованих фахівців. Рішення комісії оформляється протоколом. На підставі рішення експертної комісії інформація включається до переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Затверджуються переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, в яких утворюються або у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають.

Інформація вважається такою, що належить до категорії конфіденційної, з моменту прийняття рішення про це її власником чи уповноваженою ним особою. Володіння, користування або розпорядження інформацією на законних підставах особою, яка не є власником такої інформації, не дає їй права встановлювати або змінювати режим доступу до цієї інформації, якщо зазначена особа окремо не уповноважена на це власником інформації.

Віднесення інформації до категорії конфіденційної є доцільним, якщо несанкціонований доступ до неї може завдати шкоди інтересам її власника або іншим особам, а також якщо не існує іншого способу захисту такої інформації. Інформація, віднесена до категорії конфіденційної, вважається конфіденційною безстроково, якщо термін дії обмеження доступу до неї не визначений власником такої інформації або обмеження доступу до зазначеної інформації не зняті у встановленому порядку.

Обмеження доступу до інформації, що належить до категорії конфіденційної, вважаються такими, що зняті:

 • з наступного дня після закінчення терміну дії обмеження доступу до інформації, що визначений власником такої інформації;

 • з моменту прийняття відповідного рішення власником такої інформації;

 • з моменту оприлюднення за згодою власника;

 • з моменту надходження інформації до загальнодоступних баз даних за згодою її власника.

Не може бути віднесена до категорії конфіденційної:

 • інформація, приховування якої загрожує безпеці, життю та здоров’ю людей;

 • інформація про стан довкілля, екологічної безпеки та захворюваності населення, якість харчових продуктів та предметів побуту, життєвий рівень населення, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, соціально-демографічні показники, стан освіти та культури, стан правопорядку;

 • інформація про злочини та інші правопорушення, неправомірні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб;

 • інформація, яка відповідно до законів України та міжнародних договорів України не може бути віднесена до конфіденційної.


На документах у правому верхньому куті першої сторінки, а для видань – на обкладинці та на титулі проставляють гриф “ Для службового користування ” і номер примірника, наприклад:

Для службового користування

Прим. №
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

Нака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів поширюється на організаційно-розпорядчі...

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних...
Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та...

Загальний порядок реєстрації
Термін реєстрації: 01. 01. 2012 – 20. 02. 2012 (дата подання документів визначається за поштовим штемпелем)

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка