Пошук по сайту


ВИСНОВОК - Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Сторінка6/15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ВИСНОВОК:


Проблема законодавчого врегулювання відносин в сфері захисту конфіденційної інформації є одним з важливих завдань органів державної влади. Водночас його вирішення має носити комплексний характер. Врегулювання обігу даної категорії інформації пов"язується з необхідністю внесення змін до Законів України "Про інформацію", "Про Службу безпеки","Про державну таємницю й інших. Оскільки Закон України "Про інформацію" є базовимв інформаційній й приймався до набуття чинності діючої Конституції України, він містить суперечливі положення, які негативно впливають на розвиток й відповідне регулювання інших інститутів інформації з обмеженим доступом, включаючи й конфіденційну інформацію. Узв"язку з цим, існує потреба перегляду діючого Закону України "Про інформацію", розробки його новоїредакції, яка б врахувала ситуацію, що склалася не тільки з конфіденційною інформацією, а і зіншими видами інформації з обмеженим доступом.

Запитання для самоконтролю:
1. Контроль за обігом документів, які містять із гриф "Для службового користування", що є

власністю держави здійснюють:

1. начальник канцелярії, установи, організації;

2. режимно-секретний орган установи, організації;

3. керівник установи, організації;

4. Служба безпеки України; п. 4 ( вступ )
2. До складу експертних комісій організацій включаються:

1. представник режимно-секретного підрозділу та начальники відділів установи ;

2. кваліфіковані фахівці установи;

3. представник режимно-секретного підрозділу та кваліфіковані спеціалісти установи ; ст. 2

3. Перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким

надається гриф обмеження доступу " Для службового користування" розробляються:

1. державними експертами, згідно з орієнтованими критеріями віднесення інформації до конфіденційної;

2. експертними комісіями міністерств, центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міськими держадміністраціями згідно з орієнтованими

критеріями віднесення інформації до конфіденційної; ст. 2

3. Службою безпеки України, згідно з орієнтованими критеріями віднесення інформації до конфіденційної;

4. Якщо гриф " Для службового користування " неможливо нанести безпосередньо на магнітний

носій інформації , то він має бути зазначений у:

1. супровідному документі; ст. 3

2. листі - підтвердженні;

3. листі - повідомлені ;

5. Необхідність проставлення грифа "Для службового користування " на виданні визначається :

1. автором ( укладачем ) видання;

2. керівником, який підписав видання до друку;

3. автором ( укладачем ) видання і керівником, який підписав видання до друку; ст. 4

6. Необхідність проставлення грифа "Для службового користування " на документі визначається:

1. виконавцем документа;

2. виконавцем та особою, що підписує документ; ст. 4

3. керівником організації, який підписав цей документ;

7. Керівники яких установ мають право зняти гриф "Для службового користування " з відповідних документів?

1. керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних держадміністрацій, установ, організацій, які затвердили переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

2. керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної республіки Крим , обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які користуються переліком відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

3. керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які затвердили переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави; ст. 4

8. Відповідальність за забезпечення правильного ведення обліку, зберігання, розмноження та

використання документів із грифом " Для службового користування " несуть:

1. керівники організацій; ст. 6

2. керівник канцелярії організацій;

3. керівник режимно-секретного органу організації;

9. Ведення обліку, зберігання, розмноження та використання документів із грифом "Для службового користування", а також контроль за дотриманням вимог інструкції №1893 покладається:

1. керівників організацій;

2. режимно-секретні органи організацій;

3. канцелярії організацій; ст. 6

10. Запобігання розголошенню відомостей, що містяться в документах з грифом " Для службового користування " та випадкам втрат таких документів покладається на:

1. керівників організацій;

2. режимно-секретні органи організацій; ст. 7

3. канцелярії організацій;

4. виконавця, який розробив документ з грифом " Для службового користування ".

11. Співробітники організацій, які працюють із конфіденційними документами, що є власністю держави і мають гриф " Для службового користування" в обов’язковому порядку:

1. підлягають ознайомленню з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893;

2. підлягають ознайомленню під розписку з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893; 8

3. складають залік по знанню основних положень Постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 №1893;

12. Що забороняється працівникам організацій, які допущені до роботи з документами з грифом "Для службового користування"?

1. повідомляти письмово будь-кому про відомості, що містяться у цих документах, якщо це не викликано службовою потребою;

2. повідомляти устно або письмово будь-кому відомості, що містяться у цих документах, якщо це не викликано службовою потребою; ст. 8

3. повідомляти устно про відомості, що містяться у цих документах, якщо це не викликано службовою потребою;

13. Ознайомлення співробітників організацій з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893 "Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави " здійснюють:

1. керівників організацій;

2. режимно-секретні органи організацій;

3. канцелярії організацій; ст. 9

14. Приймання та облік ( реєстрацію ) документів з грифом " Для службового користування " здійснюється:

1. режимно - секретним органом організації;

2. канцелярією організації; ст.10

3. структурним підрозділом установи, до якого надійшла кореспонденція;

15. Що перевірють працівники канцелярії у кореспонденції з грифом "Для службового користування"яка надійшла до установи?

1. номери, кількість сторінок та наявність додатків зазначених у супровідному листі;

2. кількість сторінок та примірників та наявність додатків зазначених у супровідному листі;

3. номери, кількість сторінок та примірників документів та наявність додатків, зазначених у супровідному

листі; ст.11

16. Уразі відсутності у конвертах ( пакетах ) документів або додатків до них з грифом "Для службового користування ", що складається і скільки примірників?

1. акт у двох примірниках; ст.11

2. протокол у трьох примірниках;

3. лист - повідомлення у двох примірниках;

17. Що роблять з документами з грифом "Для службового користування", які надішли в установу помилково?

1. складається акт у двох примірниках, один з них надсилається відправнику разом з документами;

2. повертаються відправнику або пересилаються адресатові;ст.11

3. повідомляється СБУ, після чого відправляється адресатові;

18. Які документи з грифом "Для службового користування "підлягають реєстрації?

1. вхідні та внутрішні документи з грифом "Для службового користування";

2. вхідні, вихідні та внутрішні документи з грифом "Для службового користування"; ст.13

3. вихідні та внутрішні документи з грифом "Для службового користування";

19. Як обліковуються документи з грифом " Для службового користування "?

1. за кількістю сторінок; ст.13

2. за кількістю примірників;

3. за кількістю сторінок та примірників;

20. Як обліковуються видання ( книги, брошури ) з грифом " Для службового користування "?

1. за кількістю примірників;

2. за кількістю примірників; ст.13

3. за кількістю сторінок та примірників;

4. за кількістю сторінок;

21. Як ведеться облік магнітних носіїв інформації з грифом "Для службового користування"?

1. облік ведеться в журналі разом з документами "Для службового користування;

2. облік ведеться в журналі разом з іншою несекретною документацією при цьому додається позачка "ДСК";

3. облік ведеться в журналі окремо від від обліку паперових носіїв з грифом "Для службового користування";ст.14

22. У разі коли обсяг документів із грифом " Для службового користування " незначний чи дозволяється вести їх облік ( реєстрацію ) з іншою несекретною документацією?

1. не дозволяється;

2. на рішення керівника організації;

3. дозволяється, при цьому до документів додається позначка "ДСК " ; ст. 14

23. Що зазначається на останній обліченій сторінці робочого зошита, журнала з грифом "Для службового користування"?

1. робиться запис про кількість сторінок у журналі, якій підписується працівником канцелярії та завіряється

печаткою "Для пакетів"; ст.14

2. робиться запис про кількість сторінок у журналі, якій підписується працівником режимно-секретного

підрозділу та завіряється печаткою цього підрозділу ( РСО );

3. робиться запис про кількість сторінок у журналі, якій підписується начальником канцелярії та завіряється

печаткою режимно-секретного підрозділу ( РСО);

24. Що саме проставляється на кожному зареєстрованому документі та супровідному листі до видання з грифом "Для службового користування" ?

1. штамп, у якому зазначається найменування організації та дата надходження документа;

2. штамп , у якому зазначається реєстраційний номер та дата надходження документа в організацію;

3. штамп, у якому зазначається найменування організації та реєстраційний номер документа;

4. штамп, у якому зазначається найменування організації, реєстраційний номер та дата надходження; с. 15

25. Як і де реєструється одержаний для розсилання тираж видання з грифом"Для службового користування"?

1. реєстується за одним вхідним номером у журналі обліку і розподілу видань з грифом "Для службового

користування"; ст. 16

2. реєстується за одним вхідним номером у журналі обліку вхідних документів (видань) з грифом "Для

службового користування";

3. реєстується за одним вхідним номером у пакетно-контрольному журналі з грифом "Для службового

користування";

26. Відповідальність за випуск документів з грифом " Для службового користування ", що тиражуються в установі, несуть:

1. керівник канцелярії організації у якій вони тиражуються;

2. керівник режимно-секретних підрозділу організацій у якому вони тиражуються ;

3. керівник установи ( структурного підрозду) у якому вони тиражуються; ст.17

27. Документи з грифом "Для службового користування " одержані від сторонніх організацій можуть бути розмножені тільки за згодою :

1. керівників організацій;

2. режимно-секретного підрозділу організації;

3. начальника канцелярії організації;

4. організації, що їх надіслала; ст.17

28. Оброблення, зберігання, а також друкування документів з грифом "Для службового користування" та конфіденційної інформації, що є власністю держави, із використанням автоматизованої системи дозволяється тільки за:

1. наявності виданого в установленому порядку ДСТЗІ атестата відповідності комплексної системи захисту в цій автоматизованій системі вимогам щодо захисту інформації; ст. 18

2. умови технічного захисту автоматизованої системи та не підключення її до загальної мережі;

3. наявності проведеної роботи з технічного захисту автоматизованій системі;

29. На звороті останньої сторінки кожного примірника документа друкарка повинна зазначити:

1. кількість надрукованих примірників, прізвище виконавця і дату друкування документа;

2. прізвище виконавця, власне прізвище і дату друкування документа;

3. кількість надрукованих примірників і датудрукування документа;

4. кількість надрукованих примірників, прізвище виконавця, власне прізвище і дату друкування документа; ст.18

30. Надруковані і підписані документи з грифом " Для службового користування " разом з їх чернетками та варіантами передаються для реєстрації:

1. співробітнику архівного підрозділу організації, який здійснює їх облік;

2. співробітнику канцелярії організації, який здійснює їх облік; ст.19

3. співробітнику режимно-секретного підрозділу організації, який здійснює їх облік;

31. Розмноження документів із грифом "Для службового користування" у друкарні або на розмножувальних апаратах здійснюється з чого дозволу і під чим контролем?

1. керівника установи ( структурного підрозділу) під контролем канцелярії; ст. 21

2. керівника установи ( структурного підрозділу) під контролем режимно-секретного підрозділу;

3. начальника режимно-секретного підрозділу;

32. Розмноження документів із грифом "Для службового користування" у друкарні або на розмножувальних апаратах здійснюється за кількістю їх:

1. примірників; ст. 21

2. аркушів;

3. екземплярів;

33. За чиїм дозволом і згідно якого документу здійснюється розмноження документів із грифом "Для службового користування" у друкарні або на розмножувальних апаратах?

1. начальника канцелярії організації за підписаними нарядами під контролем режимно-секретного

підрозділу;

2. начальника організації ( структурного підрозділу) за підписаними нарядами під контролем канцелярії; ст.21

3. начальника режимно-секретного підрозділу за підписаними нарядамиї;

34. Чи дозволяється вести облік документів з грифом "Для службового користування" у друкарнях та відділах розмножувальної техніки, що тиражуються в незначному обсязі. в одному журналі разом з іншими несекретними документами?

1. не дозволяється;

2. дозволяється, при цьому до реєстраційного номера , чи назви документа додається позначка "ДСК"; ст.22

3. дозволяться, з дозволу начальника режимно-секретного підрозділу установи в окремому журналі

підготовлених ( розмножених ) документів з грифом "Для службового користування";

35. Після закінчення друкування документів з грифом " Для службового користування " у друкарні що саме складається і за чиїми підписами?

1. складається акт за підписами членів експертної комісії про те, що набір був розсипаний, друкарські

форми анульовані, записи на магнітних дисках знищені;

2. складається акт за підписами начальника режимно-секретного підрозділу і начальника канцелярії

установи, що набір був розсипаний, друкарські форми анульовані, записи на магнітних дисках знищені;.

3. складається акт за підписами замовника і виконавця, що набір був розсипаний, друкарські форми

анульовані, записи на магнітних дисках знищені; ст.23

4. пишетьяс доповідна записка про те, що набір розсипаний, друкарські форми анульовані, записи на

магнітних дисках знищені за підписами замовника і виконавця;

36. Чи дозволяється використовувати для розмноження документів з грифом "Для службового користування" розмножувальну техніку, що не обладнана технічними засобами захисту інформації?

1. забороняється; ст. 24

2. дозволяється за дозволом начальника технічного захисту інформації та керівника установи;

3. дозволяється за дозволом начальника режимно-секретного підрозділу та керівника установи;

37. На підставі якого документа здійснюється розсилання ( відправлення ) тиражу документів з грифом "Для службового користування" ?

1. рознарядок, підписаних керівником організації та керівником канцелярії, із зазначенням облікових номерів примірників, що розсилаються; ст. 25

2. заявки підписаних керівником організації та керівником режимно-секретного підрозділу, із зазначенням

облікових номерів примірників, що розсилаються;

3. доповідної записки, підписаного керівником організації, із зазначенням облікових номерів примірників, що розсилаються;

38. Як здійснюється пересилання документів з грифом "Для службового користування" до інших організацій у межах України?

1. простим поштовими відправленнями;

2. рекомендованими або цінним поштовими відправленнями; ст. 26

3. на підставі письмового доручення;

39. На підставі яких документів здійснюється доставка документів з грифом "Для службового користування" представниками інших організацій?

1. письмового доручення; ст. 26

2. договору між установами;

3. інструкції;

40. Що зазначається на упаковці ( конверті ) з документами з грифом "Для службового користування"?

1. адреса і найменування одержувача та відправника, прізвища і посади керівника організації, номери

вкладених документів з проставленням позначки "ДСК";

2. адреса і найменування одержувача та відправника, прізвища і посади керівника організації, позначка"ДСК";

3. адреса і найменування одержувача та відправника, позначка "ДСК";

4. адреса і найменування одержувача та відправника, номери вкладених документів з проставленням позначки "ДСК"; ст. 27

41. Що забороняється зазначати на конвертах ( упаковках ) документів з грифом "Для службового користування"?

1. прізвища і посади керівників організацій ( структурних підрозділів ) і виконавців документів, а також

найменування структурних підрозділів; ст. 27

2. прізвища і посади керівника організації, номери вкладених документів ;

3. прізвища виконавців документа та найменування структурного підрозділу, а також номери вкладених

документів "ДСК";

42. Ознайомлення іноземних громадян з документами з грифом " Для службового користування ", а також передавання конфіденційної інформації здійснюється у порядку передбаченому:

1. Інструкцією про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними , затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 22.05.96 р. № 558;

2. Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ видань та інших

матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави

(інструкцію доповнено розділом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006р. №1000);

ст. 28

3. Інструкцією про порядок охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави, під час прийому

іноземних делегацій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. № 1000)

43. Як здійснюється ознайомлення представників засобів масової інформації з документами з грифом "Для службового користування" та передавання їм таких документів?

1. за письмовим рішенням експертних комісій установи про доцільність передавання документів з грифом "Для службового користування", якщо на момент ознайомлення або передавання відомості, що містяться у документах, втратилили первісне значення та за письмовим дозволом керівника організації, який затвердив перелік відомомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави; ст. 28

2. за письмовим рішенням експертних комісій установи про доцільність передавання документів з грифом "Для службового користування", якщо на момент ознайомлення або передавання відомості, що містяться у документах, втратилили первісне значення;

3. за письмовим дозволом керівника організації, який затвердив перелік відомомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

44. Документи з грифом " Для службового користування " після виконання формуються в :

1. довідкову картотеку;

2. контрольно-довідкову картотеку;

3. справи; ст. 29

45. Чи дозволяється формувати документи з грифом "Для службового користування " разом з іншими документами з одного й того ж питання у справи?

1. не дозволяється;

2. дозволяється, на справі проставляється позначка " ДСК "; cт. 30

3. на рішення начальника канцелярії установи;

46. Що саме повинна мати кожна справа з документами " Для службового користування "?

1. внутрішні описи; ст. 31

2. список осіб, які мають право працювати з цією справою підписаний начальником канцелярії організації;

3. список осіб, які мають право працювати з цією справою підписаний начальником режимно-секретного

підрозділу організації;

47. До роботи із справами з грифом "Для службового користування" допускаються посадові особи, які мають досвід роботи та безпосереднє відношення до цих справ згідно із списками погодженими з:

1. режимно-секретним органом установи, організації;

2. керівником установи, організації;

3. канцелярією установи, організації; ст. 34

48. До роботи із документами з грифом "Для службового користування" допускаються посадові особи, які мають досвід роботи та безпосереднє відношення до цих документів згідно з:

1. вказівками, викладеними у резолюціях керівників; ст. 34

2. вказівками начальника канцелярії установи;

3. вказівками начальника режимно-секретного підрозділу організації;

49. Ким визначаються категорії працівників, які допускаються до роботи з виданням з грифом "Для службового користування"?

1. начальником режимно-секретного підрозділу установи, організації;

2. начальником канцелярії установи, організації;

3. керівником установи, організації; ст. 34

50. Які відомості забороняється передавати під час користування відкритим радіозв’язком?

1. відомості відкритого поширення;

2. відомості обмеженого поширення; ст. 36

3. відомості загального поширення;

51. Чи можна передавати відомості обмеженого поширення під час користування відкритим радіозв"язком?

1. не дозвольється передавати відомості обмеженого поширення під час користування відкритим радіозв"язком;

2. дозволяється передавати відомості обмеженого поширення за допомогою дротового зв"язку з проставленням на документахі телеграмах штампа"Серія П"; ст. 36

3. дозволяється за письмовим наказом керівника установи;

52. Які відомості, що можуть передаватись відкритим радіозв"язком забороняється вказувати

під час користування відкритим радіозв"язком (дротовим зв'язком )?

1. телеграфні адреси та прізвища відправників і одержувачів;

 1. посади адресатів і відправників;

3. телеграфні адреси та прізвища відправників і одержувачів та посади адресатів і відправників;ст.36

53. Чи допускаютья представники інших організацій, які прибули у відрядження в установу, до ознайомлення з документами "Для службового користування"?

1. дозвіл до роботи з документами не надоється;

2. допускаються з дозволу начальника режимно-секретного підрозділу установи, у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується;

3. допускаються з дозволу начальника канцелярії установи, у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується;

4. допускаються з дозволу керівника установи, у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується; ст. 37

54. Де роблять виписки з документів і видань з грифом "Для службового користування" представники інших організацій, які прибули в установу у відрядження?

1. до ознайомлення і роботи з документами "Для службового користуваннчя" представники інших організацій не допускаються;

2. у зареєстрованих зошитах, що мають гриф "Для службового користування,", які після закінчення роботи

надсилаються на адресу організації, що надала дозвіл на ознайомлення і роботу з тими документами;с. 37

3. у своїх у зареєстрованих зошитах, що мають гриф "Для службового користування,", які вони превезли з собою;

55. Справи та видання з грифом "Для службового користування" видаються виконавцям і приймаються від них під розписку в:

 1. журналі обліку вхідних документів із грифом " Для службового користування";

2. картці обліку справ і видань; ст. 38

3. пакетно-контрольному журнал ;

4. журналі реєстрації вхідних документів з грифом " Для службового користування";

56. Зняття копій, а також здійснення виписок з документів з грифом "Для службового користування" співробітниками організації, де перебувають документи, проводяться з дозволу:

1. начальника канцелярії організації;

2. начальника режимно-секретного підрозділу установи;

3. керівника організації( структурного підрозділу); ст. 39

57. Чи дозволяється копіювання документів з грифом "Для службового користування"для сторонніх організацій, одержаних від інших організацій?

1. копіювання не дозволяється;

2. копіювання здійснюється за погодженням з організацією-автором цих документів; с. 39

3. копіювання здійснюється за письмовим наказом керівника установи, до якого надійшли документи;

4. копіювання здійснюється за вказівкою начальника канцелярії під контролем працівника режимно-

секретного органу установи, до якого надійшли ці документи;

58. Видача громадянам України видань з грифом "Для службового користування" у масових бібліотеках здійснюється за письмовим клопотанням керівників організацій. Протягом якого часу ці дозволи дійсні ?

1. 1-го місяця;

2. 6-ти місяців;

3. 12-ти місяців; ст. 41
59. Видача громадянам України видань з грифом "Для службового користування" у масових бібліотеках здійснюється за :

1. письмовим клопотанням керівників організацій, в яких працюють ці громадяни, із зазначенням теми роботи; ст. 41

2. письмовим клопотанням начальників канцелярій організацій, в яких працюють ці громадяни, із зазначенням теми роботи;

3. письмовим клопотанням керівників режимно-секретних підрозділів, в яких працюють ці громадяни, із

зазначенням теми роботи;

60. Рішення про зняття грифа " Для службового користування " приймається експертною комісією організації-автора документа ( видання) чи правонаступника й оформляється:

1. наказом;

2. розпорядженням;

3. актом; ст. 44

4. протоколом;

61. Ким затверджується акт про зняття грифа для "Для службового користування"?

 1. начальником режимно-секретного підрозділу установи;

 2. начальником архіву установи;

 3. начальником канцелярії установи;

4. керівником установи; ст. 44

62. Які організації повідомляють про скасування грифа Для службового користування"?

1. про зняття грифа обмеження доступу повідомляють всі організації, яким надсилався цей документ; ст. 44.

2 про зняття грифа повідомляють СБУ;

3. про зняття грифу повідомляють;

63. Ким приймається рішення про зняття грифа "Для службового користування"?

 1. начальником архіву організації автора документа ( видання) чи правонаступника;

 2. начальником режимно-секретного підрозділу організації автора документа ( видання) чи правонаступника;

3. експертною комісією організації автора документа ( видання) чи правонаступника; ст. 44

4. керівником організації автора документа ( видання) чи правонаступника;

64. Що зазначають на обкладинках справ з яких знято гриф "Для службового користування"?

1. дата ат номер акта, що став підставою для зняття грифа; ст. 45

2. дата та номер протоколу експертної комісіі, що став підставою для зняття грифа;

3. дата та номер наказу керівника установи про зняття грифа;

65. Яка Постанова Кабінету Міністрів Укразни м визначає проведення експертизи цінності документів і справ з грифом "Для службового користування"?

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 "Про перелік відомостей, що не становлять державної таємниці";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використанння документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави";

3. Постанова Кабінета Міністів України від 20 жовтня 1995 р. № 853 "Положення про принципи і крітерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертних комісій з питань віднесення документів до Національного архівного фонду"; ст. 47

66. Які справи з документами з грифом "Для службового користування" передаються до архівного підрозділу за номенклатурою справ?

1. з терміном зберігання до 10 років; ст. 48

2. з терміном зберігання понад 10 років;

3. постійного терміну зберігання;

67. На які справи з грифом секретності " Для службового користування " описи не складаються?

1. з терміном зберігання до 5 років;

2. з терміном зберігання до 10 років; ст. 48

3. з терміном зберігання понад 10 років;

68. Чи можуть справи, видання з грифом "Для службового користування", які відібрані до знищення і не мають наукової, історіко-культурної цінності та втратили практичне значення включатися взагальний акт разом з іншими несекретними справами відібраними для знищення?

1. справи, видання з грифом "Для службового користування", які відібрані до знищення не можуть включатися у загальний акт;

2. справи, видання з грифом "Для службового користування", які відібрані до знищення можуть включатися у загальний акт з відміткою "ДСК"; ст. . 51

3. справи, видання з грифом "Для службового користування", які відібрані до знищення оформлюються

окремим актом;
69. Яка робиться відмітка в облікових документах після знищення документів з грифом "Для службового користування?

 1. Знищено. Наказ № 34 від 10.09.08 р.;

 2. Знищено. Протокол № 34 від 10.09.08 р.;

 3. Знищено. Акт № 34 від 10.09.08 р.; ст. 53

70. Які документи з грифом "Для службового користування" знищуються без акта, але з відміткою в облікових формах?

1. інформаційні бюлетні, інформаційні видання, телефонні та адресні довідники; ст. .53

2. чернетки та проекти документів з грифом "Для службового користування", а також довідково-

інформаційна документація та література;

3. робочі зошити виконавців виконавців;

71. Якими працівниками установи робляться відмітки в облікових формах про знищення документів "Для службового користування" без акту ?

 1. Засвідчуються підписами виконавця і працівника відповідального за їх облік і зберігання; ст. 54

 2. Засвідчуються підписами працівників режимно-секретного підрозділу відповідальних за їх облік і зберігання;

3. Засвідчуються підписами працівників канцелярії відповідальних за їх облік і зберігання ;

4. Засвідчуються підписами працівників архіву відповідальних за їх облік і зберігання;

72. Де зберігаються документи з грифом " Для службового користування"?

1. у службових приміщення, які надійно замикаються та опечатуються;

2. у службових приміщеннях у шафах ( сховищах ), які опечатуються;

3. у службових приміщених у шафах ( сховищах ), які надійно замикаються та опечатуються; ст. 55

73. Передача документів із грифом " Для службового користування " іншим співробітникам здійснюється:

1. за рішенням начальника структурного підрозділу організації;

2. здійснюється тільки з дозволу начальника організації;

3. здійснюється тільки через канцелярію, архівний підрозділ або бібліотеку; ст. 56

74. Чи дозволяється вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи до іншої ?

1. вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи

до іншої забороняється;

2. вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи

до іншої дозволяється з дозволу канцелярії; ст. 57

3. вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи

до іншої дозволяється з дозволу начальника режимно-секретного підрозділу установи;

4. вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи

до іншої дозволяється, з дозволу начальника архіву установи;

75. Чи можна виносити документи з грифом "Для службового користування "за межі службових приміщень організації?

1. забороняється;

2. у разі потреби, з дозволу керівника організації для їх погодження, підписання в організаціях, що

знаходяться у межах одного населеного пункту; ст 58

3. з дозволу начальника канцелярії установи організації для їх погодження, підписання в організаціях, що

знаходяться у межах одного населеного пункту;

76. Чи дозволяється особам, які відряджені до інших населених пунктів мати при собі матеріали з грифом " Для службового користування " ?

1. забороняється ; ст. 59

2. дозволяється, у разі потреби, з дозволу керівника організації для їх погодження, підписання;

3. дозволяється, з дозволу начальника канцелярії організації для їх погодження, підписання;

77. Чи дозволяється перевезення документів з грифом " Для службового користування " до іншого населеного пункту?

1. забороняється ;

2. дозволяється, з дозволу керівника організації , за умови, що такі документи перевозяться групою в

складі двох працівників, що мають виконувати роботу з ними в іншому населеному пункті; ст. 59

3. дозволяється, з дозволу начальника канцелярії організації, за умови, що такі документи перевозяться

озброєним працівником;

78. Перевірка наявності документів із грифом "Для службового користування" здійснюється:

1. щоквартально, комісією, що призначена наказом керівника організації, установи;

2. щопівроку, комісією, що призначена наказом керівника організації, установи;

3. 1 раз на два роки комісією , що призначена наказом керівника організації, установи;

4. щорічно, комісією, що призначена наказом керівника організації, установи; ст.61

79. У бібліотеках та архівних підрозділах, де зосереджена значна кількість документів із грифом

" Для службового користування " перевірка їх наявності здійснюється :

1. один раз на рік;

2. один раз на три роки;

3. один раз на п'ять років; ст. 61

80. Про факти втрати документів із грифом "Для службового користування ", або розголошення відомостей, що містяться в них письмово повідомляють:

1. органи СБУ із зазначенням обставин утрати документів та вжитих заходів; ст. 62

2. режимно-секретний орган організації, установи вищого рівня із зазначенням обставин утрати

документів та вжитих заходів;

3. органи МВС із зазначенням обставин утрати документів та вжитих заходів

81. Хто затверджує висновок комісії по розслідуванню факту втрати документів із грифом "Для службового користування", або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них містяться

1. начальник режимно-секретного підрозділу установи;

2. керівник установи; ст. 63

3. територіальний підрозділ Служба безпеки України;

82. В який підрозділ установи передається затверджений акт комісії про втрачені справи постійного зберігання з грифом "Для службового користування"?

1. канцелярію установи;

2. режимно-секретний підрозділ установи;

3. архівний підрозділ; ст. 63

83. Яку віповідальність несуть працівники установи заа порушення, що призвели до розголошення інформації " Для службового користування ", втрати, або незаконного знищення документів, а також інших вимог інструкції 1893 ?

1. згідно із законодавством; ст. 63

2. дисциплінарну;

3. зідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.06 р. № 1000;
питання

відповідьпитання

відповідьпитання

відповідьпитання

відповідь

1

4

22

3

43

1

64

1

2

3

23

1

44

3

65

3

3

2

24

4

45

2

66

1

4

1

25

1

46

1

67

2

5

3

26

3

47

3

68

2

6

2

27

4

48

1

69

3

7

3

28

1

49

3

70

1

8

1

29

4

50

2

71

1

9

3

30

2

51

2

72

3

10

2

31

1

52

3

73

3

11

2

32

1

53

4

74

2

12

2

33

2

54

2

75

2

13

3

34

2

55

2

76

1

14

2

35

3

56

3

77

2

15

3

36

1

57

2

78

4

16

1

37

1

58

3

79

3

17

2

38

2

59

1

80

1

18

2

39

1

60

3

81

2

19

1

40

4

61

4

82

3

20

2

41

1

62

1

83

1

21

3

42

2

63

3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Нака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів поширюється на організаційно-розпорядчі...

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних...
Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та...

Загальний порядок реєстрації
Термін реєстрації: 01. 01. 2012 – 20. 02. 2012 (дата подання документів визначається за поштовим штемпелем)

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка