Пошук по сайту


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ - Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Сторінка5/15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

79005, м. Львів, вул. К. Левицького, 18, тел. (0322) 76-77-71
Н А К А З

10. 01. 2007 р. 2- ДСК № 1

Про перевірку наявності документів

з грифом "Для службового користування"

Відповідно до ст. 61 про перевірку наявності документів і справ з грифом " Для службового користування" (отримання, відправлення, розмноження та знищення), та звірку реєстраційних даних із фактичною наявністю документів за 2006 рік відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893,

Н А К А З У Ю :

 1. Створити комісію з працівників управління, яким надано допуск до державної таємниці

за відповідною формою, в наступному складі:

Голова комісії :

 • Марусяк М.А. - заступник начальника Головного управління;

Члени комісії:

 • Дудко Ю.Р. - начальник управління інформаційних технологій;

 • Шевчук О.В - заступник начальника відділу обслуговання установ правоохоронних

органів та силових структур ;

 • Ткач М.В. - головний казначей відділу обслуговання установ правоохоронних

органів та силових структур ;

 • Ткачук О.М. - головний спеціаліст сектору захисту інформації;

 • Макарова В.С. - головний спеціаліст режимно-секретнoї роботі.

 1. Комісії 25 -27 січня 2007 року провести перевірку наявності документів і справ з грифом

" Для службового користування" (отримання, відправлення, розмноження та знищення)

Головного управління Державного казначейства України у Львівській області, про що скласти

відповідний акт.

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Начальник Л. В. Панкевич

У бібліотеках та архівних підрозділах, де зосереджена значна кількість документів з грифом "Для службового користування," перевірка їх наявності здійснюється один раз на п’ять років. Результати перевірки наявності оформляються актом додаток 17.

додаток 17

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________

посада керівника організації

_____________________________

прізвище та ініціали

________________________

підпис, дата

АКТ

перевірки наявності та стану документів і справ

в ( найменування організації )

від _________ №___________

______________________

( місце складання )

Акт на підставі наказу від _____ № ______ комісією:

Голова комісії: ( посада, прізвище, ініціали ).

Члени комісії: ( посада, прізвище, ініціали ).
Перевіркою встановлено:

 1. Усього за номенклатурою справ налічується ______ справ, з них в наявності _______.

Не виявлено________ ( індекси, номери документів, справ, видань ).

2. Знайдено не внесених до журналів обліку документів ( справ, видань )__________.

3. Характеристика стану документів, справ та видань:_____________________________

___________________________________________________________________________
Рішення керівника канцелярії ( архівного підрозділу за результатами перевірки )

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Голова комісії: ( прізвище, ініціали ).

Члени комісії: ( прізвище, ініціали ).
Про факти втрати документів з грифом " Для службового користування " або розголошення відомостей, що містяться в них, терміново доводиться до керівника установи, режимно-секретного підрозділу та канцелярії, а також письмово повідомляються органи СБУ із зазначенням обставин втрати документів чи розголошення відомостей та вжитих заходів. Для розслідування факту втрати документів з грифом "Для службового користування " або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них, наказом керівника організації призначається комісія, висновок якої затверджується керівником організації. Відповідні записи про втрачені документи вносяться в облікові форми на підставі акта комісії, затвердженого керівником установи.

Акти комісії про втрачені справи постійного зберігання, після затвердження їх керівником установи, передаються до архівного підрозділу для включення у справу фонду.

За порушення, що призвели до розголошення інформації "Для службового користування", втрати або незаконного знищення документів з грифом " Для службового користування ", а також інших порушень Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.


 1. Центральний орган державної влади, функції якого пов"язані із захистом кофіденційної інормації, що є власністю держави.

Вреголювання питань, пов"язаних з обігом конфіденційної інформації, що є власністю держави, на рівні постанови Кабінету Міністрів України не призвело до вирішення данного питання в цілому. Лиша 11 травня 2004 року до Закону України " Про інформацію " було внесено зміни, завдяки яким в законодавче поле вписувалися основи правового регулювання конфіденційної інформації, а саме:

- доповнено статтю 30, згідно з якою інформація, що є власністю держави, і знаходиться в

користуванні органів державної влади чи місцевого самоврядування, підприємств, установ та

організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону

встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної. Порядок обліку, зберігання і

використання документів та інших носіїв інформації, що містять зазначену інформацію,

визначається Кабінетом Міністрів України. Визначено категорії інформації, які не можуть бути

віднесені до конфіденційної;

 • статтю 47 " Відповідальність за порушення законодавства про інформацію доповнено абзацом такого змісту : порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави".

Одночасно із змінами до до Закону України " Про інформацію" було внесено зміни до Кодексу

України про адміністративні правопорушення, до Закону України "Про службу безпеки України ".

Аналіз чинного законодавства дозволяє зробити висновок, що Служба безпеки України є єдиним правоохоронним органом, який наділений необхідним правовим інструментарієм щодо забезпечен-ня захисту конфіденційної інформації :

- з метою пошуку і фіксації фактичних даних про передачу або збирання відомостей, що

становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, Служба безпеки України

уповноважена проводити оперативно-розшукову діяльність;

 • до послідності Служби безпеки України віднесено розслідування злочину передбаченою ст.330

Кримінального кодексу України " передача або збирання відомостей, що становлять

конфіденційну інформацію, яка є власністю держави ";

- уповноважені посадови особи Служби безпеки України мають право складати адміністративні

протоколи за порушення передбачені статею 212-5 Кодексу України про адміністративні

правопорушення " Порушення обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв , які

містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави";

 • Державну службу спеціального зв"язку та захисту інформації наділено контрольно-наглядовими, регулятивними та дозвільно-реєстраційними повноваженнями з технічного та криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Крім цього, відповідно до Закону України "Про службу безпеки України " остання зобов"язана брати участь у розробці і здійснення заходів щодо забезпечення конфіденційної інформації

( п.7ст.24 ). А згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. № 1547

( доповнення до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 ) Служба безпеки України:

 • контролює обіг документів, які містять конфіденційну інформацію;

 • погоджує ( спільно з Держкомархівом України ) відомчі інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів і справ, видань та інших матеріальних носіїв, які її містять;

 • про факти втрати документів з грифом " для службового користування " або розголошення таких відомостей організації зобов"язані письмово повідомляти Службу безпеки України.

Виходячи з зазначеного, Службу безпеки фактично визнано спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері захисту конфіденційної інформації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Нака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів поширюється на організаційно-розпорядчі...

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних...
Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та...

Загальний порядок реєстрації
Термін реєстрації: 01. 01. 2012 – 20. 02. 2012 (дата подання документів визначається за поштовим штемпелем)

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка