Пошук по сайту


38. Як здійснюється пересилання документів з грифом "Для службового користування" до інших організацій у межах України?

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Сторінка14/15
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

38. Як здійснюється пересилання документів з грифом "Для службового користування" до інших організацій у межах України?

1. простим поштовими відправленнями;

2. рекомендованими або цінним поштовими відправленнями;

3. на підставі письмового доручення;

39. На підставі яких документів здійснюється доставка документів з грифом "Для службового користування" представниками інших організацій?

1. письмового доручення;

2. договору між установами;

3. інструкції;

40. Що зазначається на упаковці ( конверті ) з документами з грифом "Для службового користування"?

1. адреса і найменування одержувача та відправника, прізвища і посади керівника організації, номери

вкладених документів з проставленням позначки "ДСК";

2. адреса і найменування одержувача та відправника, прізвища і посади керівника організації, позначка"ДСК";

3. адреса і найменування одержувача та відправника, позначка "ДСК";

4. адреса і найменування одержувача та відправника, номери вкладених документів з проставленням позначки "ДСК";

41. Що забороняється зазначати на конвертах ( упаковках ) документів з грифом "Для службового користування"?

1. прізвища і посади керівників організацій ( структурних підрозділів ) і виконавців документів, а також

найменування структурних підрозділів;

2. прізвища і посади керівника організації, номери вкладених документів ;

3. прізвища виконавців документа та найменування структурного підрозділу, а також номери вкладених

документів "ДСК";

42. Ознайомлення іноземних громадян з документами з грифом " Для службового користування ", а також передавання конфіденційної інформації здійснюється у порядку передбаченому:

1. Інструкцією про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними , затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 22.05.96 р. № 558;

2. Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ видань та інших

матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави

(інструкцію доповнено розділом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006р. №1000);

3. Інструкцією про порядок охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави, під час прийому

іноземних делегацій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. № 1000)

43. Як здійснюється ознайомлення представників засобів масової інформації з документами з грифом "Для службового користування" та передавання їм таких документів?

1. за письмовим рішенням експертних комісій установи про доцільність передавання документів з грифом "Для службового користування", якщо на момент ознайомлення або передавання відомості, що містяться у документах, втратилили первісне значення та за письмовим дозволом керівника організації, який затвердив перелік відомомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

2. за письмовим рішенням експертних комісій установи про доцільність передавання документів з грифом "Для службового користування", якщо на момент ознайомлення або передавання відомості, що містяться у документах, втратилили первісне значення;

3. за письмовим дозволом керівника організації, який затвердив перелік відомомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

44. Документи з грифом " Для службового користування " після виконання формуються в :

1. довідкову картотеку;

2. контрольно-довідкову картотеку;

3. справи;

45. Чи дозволяється формувати документи з грифом "Для службового користування " разом з іншими документами з одного й того ж питання у справи?

1. не дозволяється;

2. дозволяється, на справі проставляється позначка " ДСК ";

3. на рішення начальника канцелярії установи;

46. Що саме повинна мати кожна справа з документами " Для службового користування "?

1. внутрішні описи;

2. список осіб, які мають право працювати з цією справою підписаний начальником канцелярії організації;

3. список осіб, які мають право працювати з цією справою підписаний начальником режимно-секретного

підрозділу організації;

47. До роботи із справами з грифом "Для службового користування" допускаються посадові особи, які мають досвід роботи та безпосереднє відношення до цих справ згідно із списками погодженими з:

1. режимно-секретним органом установи, організації;

2. керівником установи, організації;

3. канцелярією установи, організації;

48. До роботи із документами з грифом "Для службового користування" допускаються посадові особи, які мають досвід роботи та безпосереднє відношення до цих документів згідно з:

1. вказівками, викладеними у резолюціях керівників;

2. вказівками начальника канцелярії установи;

3. вказівками начальника режимно-секретного підрозділу організації;

49. Ким визначаються категорії працівників, які допускаються до роботи з виданням з грифом "Для службового користування"?

1. начальником режимно-секретного підрозділу установи, організації;

2. начальником канцелярії установи, організації;

3. керівником установи, організації;

50. Які відомості забороняється передавати під час користування відкритим радіозв’язком?

1. відомості відкритого поширення;

2. відомості обмеженого поширення;

3. відомості загального поширення;

51. Чи можна передавати відомості обмеженого поширення під час користування відкритим радіозв"язком?

1. не дозвольється передавати відомості обмеженого поширення під час користування відкритим радіозв"язком;

2. дозволяється передавати відомості обмеженого поширення за допомогою дротового зв"язку з проставленням на документахі телеграмах штампа"Серія П";

3. дозволяється за письмовим наказом керівника установи;

52. Які відомості, що можуть передаватись відкритим радіозв"язком забороняється вказувати

під час користування відкритим радіозв"язком (дротовим зв'язком )?

1. телеграфні адреси та прізвища відправників і одержувачів;

 1. посади адресатів і відправників;

3. телеграфні адреси та прізвища відправників і одержувачів та посади адресатів і відправників;

53. Чи допускаютья представники інших організацій, які прибули у відрядження в установу, до ознайомлення з документами "Для службового користування"?

1. дозвіл до роботи з документами не надоється;

2. допускаються з дозволу начальника режимно-секретного підрозділу установи, у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується;

3. допускаються з дозволу начальника канцелярії установи, у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується;

4. допускаються з дозволу керівника установи, у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується;

54. Де роблять виписки з документів і видань з грифом "Для службового користування" представники інших організацій, які прибули в установу у відрядження?

1. до ознайомлення і роботи з документами "Для службового користуваннчя" представники інших організацій не допускаються;

2. у зареєстрованих зошитах, що мають гриф "Для службового користування,", які після закінчення роботи

надсилаються на адресу організації, що надала дозвіл на ознайомлення і роботу з тими документами;с. 37

3. у своїх у зареєстрованих зошитах, що мають гриф "Для службового користування,", які вони превезли з собою;

55. Справи та видання з грифом "Для службового користування" видаються виконавцям і приймаються від них під розписку в:

 1. журналі обліку вхідних документів із грифом " Для службового користування";

2. картці обліку справ і видань;

3. пакетно-контрольному журнал ;

4. журналі реєстрації вхідних документів з грифом " Для службового користування";

56. Зняття копій, а також здійснення виписок з документів з грифом "Для службового користування" співробітниками організації, де перебувають документи, проводяться з дозволу:

1. начальника канцелярії організації;

2. начальника режимно-секретного підрозділу установи;

3. керівника організації( структурного підрозділу);

57. Чи дозволяється копіювання документів з грифом "Для службового користування"для сторонніх організацій, одержаних від інших організацій?

1. копіювання не дозволяється;

2. копіювання здійснюється за погодженням з організацією-автором цих документів;

3. копіювання здійснюється за письмовим наказом керівника установи, до якого надійшли документи;

4. копіювання здійснюється за вказівкою начальника канцелярії під контролем працівника режимно-

секретного органу установи, до якого надійшли ці документи;

58. Видача громадянам України видань з грифом "Для службового користування" у масових бібліотеках здійснюється за письмовим клопотанням керівників організацій. Протягом якого часу ці дозволи дійсні ?

1. 1-го місяця;

2. 6-ти місяців;

3. 12-ти місяців;

59. Видача громадянам України видань з грифом "Для службового користування" у масових бібліотеках здійснюється за :

1. письмовим клопотанням керівників організацій, в яких працюють ці громадяни, із зазначенням теми роботи;

2. письмовим клопотанням начальників канцелярій організацій, в яких працюють ці громадяни, із зазначенням теми роботи;

3. письмовим клопотанням керівників режимно-секретних підрозділів, в яких працюють ці громадяни, із

зазначенням теми роботи;

60. Рішення про зняття грифа " Для службового користування " приймається експертною комісією організації-автора документа ( видання) чи правонаступника й оформляється:

1. наказом;

2. розпорядженням;

3. актом;

4. протоколом;

61. Ким затверджується акт про зняття грифа для "Для службового користування"?

 1. начальником режимно-секретного підрозділу установи;

 2. начальником архіву установи;

 3. начальником канцелярії установи;

4. керівником установи;

62. Які організації повідомляють про скасування грифа Для службового користування"?

1. про зняття грифа обмеження доступу повідомляють всі організації, яким надсилався цей документ;

2 про зняття грифа повідомляють СБУ;

3. про зняття грифу повідомляють;

63. Ким приймається рішення про зняття грифа "Для службового користування"?

 1. начальником архіву організації автора документа ( видання) чи правонаступника;

 2. начальником режимно-секретного підрозділу організації автора документа ( видання) чи правонаступника;

3. експертною комісією організації автора документа ( видання) чи правонаступника;

4. керівником організації автора документа ( видання) чи правонаступника;

64. Що зазначають на обкладинках справ з яких знято гриф "Для службового користування"?

1. дата ат номер акта, що став підставою для зняття грифа;

2. дата та номер протоколу експертної комісіі, що став підставою для зняття грифа;

3. дата та номер наказу керівника установи про зняття грифа;

65. Яка Постанова Кабінету Міністрів Укразни м визначає проведення експертизи цінності документів і справ з грифом "Для службового користування"?

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 "Про перелік відомостей, що не становлять державної таємниці";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використанння документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави";

3. Постанова Кабінета Міністів України від 20 жовтня 1995 р. № 853 "Положення про принципи і крітерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертних комісій з питань віднесення документів до Національного архівного фонду";

66. Які справи з документами з грифом "Для службового користування" передаються до архівного підрозділу за номенклатурою справ?

1. з терміном зберігання до 10 років;

2. з терміном зберігання понад 10 років;

3. постійного терміну зберігання;

67. На які справи з грифом секретності " Для службового користування " описи не складаються?

1. з терміном зберігання до 5 років;

2. з терміном зберігання до 10 років;

3. з терміном зберігання понад 10 років;

68. Чи можуть справи, видання з грифом "Для службового користування", які відібрані до знищення і не мають наукової, історіко-культурної цінності та втратили практичне значення включатися взагальний акт разом з іншими несекретними справами відібраними для знищення?

1. справи, видання з грифом "Для службового користування", які відібрані до знищення не можуть включатися у загальний акт;

2. справи, видання з грифом "Для службового користування", які відібрані до знищення можуть включатися у загальний акт з відміткою "ДСК";

3. справи, видання з грифом "Для службового користування", які відібрані до знищення оформлюються

окремим актом;
69. Яка робиться відмітка в облікових документах після знищення документів з грифом "Для службового користування?

 1. Знищено. Наказ № 34 від 10.09.08 р.;

 2. Знищено. Протокол № 34 від 10.09.08 р.;

 3. Знищено. Акт № 34 від 10.09.08 р.;

70. Які документи з грифом "Для службового користування" знищуються без акта, але з відміткою в облікових формах?

1. інформаційні бюлетні, інформаційні видання, телефонні та адресні довідники;

2. чернетки та проекти документів з грифом "Для службового користування", а також довідково-

інформаційна документація та література;

3. робочі зошити виконавців виконавців;

71. Якими працівниками установи робляться відмітки в облікових формах про знищення документів "Для службового користування" без акту ?

 1. Засвідчуються підписами виконавця і працівника відповідального за їх облік і зберігання;

 2. Засвідчуються підписами працівників режимно-секретного підрозділу відповідальних за їх облік і зберігання;

3. Засвідчуються підписами працівників канцелярії відповідальних за їх облік і зберігання ;

4. Засвідчуються підписами працівників архіву відповідальних за їх облік і зберігання;

72. Де зберігаються документи з грифом " Для службового користування"?

1. у службових приміщення, які надійно замикаються та опечатуються;

2. у службових приміщеннях у шафах ( сховищах ), які опечатуються;

3. у службових приміщених у шафах ( сховищах ), які надійно замикаються та опечатуються;

73. Передача документів із грифом " Для службового користування " іншим співробітникам здійснюється:

1. за рішенням начальника структурного підрозділу організації;

2. здійснюється тільки з дозволу начальника організації;

3. здійснюється тільки через канцелярію, архівний підрозділ або бібліотеку;
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Нака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів поширюється на організаційно-розпорядчі...

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних...
Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та...

Загальний порядок реєстрації
Термін реєстрації: 01. 01. 2012 – 20. 02. 2012 (дата подання документів визначається за поштовим штемпелем)

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка