Пошук по сайту


Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну - Сторінка 10

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Сторінка10/15
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
УКРАЇНА

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

у ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

79005, м. Львів, вул. К. Левицького, 18, тел. (0322) 76-77-71. Факс 225-53-11
23 січня 2007 р. № 17- 34 Командиру військової частини 4941

В. Сужнику

Про зміну грифу матеріальних носіїв

інформації "Для службового користування "
З метою проведення роботи щодо зміни грифа матеріальних носіїв інформації " Для службового користування", підготовлених у Головному управлінні Державного казначейства України у Львівській області та направлених на Вашу адресу в 2006 році, надсилаємо повідомлення про перелік документів, яким скасовано гриф секретності, відповідно до акту № 1 від 12.01.2007 р.

Додаток : Повідомлення про перелік документів, яким скасовано

гриф " Для службового користування" Головним

управлінням Державного казначейства України

у Львівській області, відповідно до акту № 1 від 12.03.07

на 2-х аркушах - тільки адресату.
Начальник В.В. Карпенко
Вик. Макарова С.М

Тел. 247-12-61

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про перелік документів, яким скасовано гриф " Для службового користування

Головним управлінням Державного казначейства України

у Львівській області відповідно до акту № 1 від 11.01.07п/п


Назва матеріального носія секретної інформації

Обл. номер і дата реєстрації

Підстава


Гриф секретності

Попередній

Наданий

1

Супровідний лист про зміни до розпису асигнувань Державного бюджету на 2006 рік

2-дск

28.07.06

Акт ЕК від

12. 03. 07

№ 1

Для

службового користування

Гриф скасовано

2

Витяг з повідомлення № 145 про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на 2006 рік.

117 дск

28. 07. 06

Акт ЕК від

12. 03. 07

№ 1

Для

службового користування

Гриф скасовано

30

Витяг з повідомлення № 199 про зміни річного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на 2006 рік.

128 дск

19. 08. 05

Акт ЕК від

12. 03. 07

№ 1

Для

службового користування

Гриф скасовано

Головний спеціаліст В.М. Макарова
1.6 Відбір документів для зберігання і знищення
Проведення експертизи наукової, історико-культурної цінності документів і справ з грифом

“ Для службового користування ”, розгляд і затвердження її результатів здійснюють відповідно до Положення про принципи і критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльність експертних комісій з питань віднесення документів до Національного архівного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. № 853. Справи із структурних підрозділів до архівного підрозділу установи передають в упорядкованому стані. При цьому, справи постійного зберігання, що містять документи з грифом “ Для службового користування ”, включають в опис справ постійного зберігання разом з іншими справами, що містять відкриту інформацію постійного зберігання, приклад 14

приклад 14

Для службового користування

Прим. єдиний
Фонд № ЗАТВЕРДЖУЮ

Опис № 2 Начальник Головного управління

Справ постійного терміну зберігання Державного казначейства України

3а 2006 рік у Львівській області

Л.В. Панкевич

" ___"____________2008
з/п

Індекс справи


Заголовок справи ( тому)


Строк зберігання справи, тому.

Стаття за переліком

Дата

заведення

( закінчен.)

справи ,

тому

Кількість аркушів у справі, томі

примітка

2 0 0 5 рік
1.

19

Номенклатура таємних та для службового користування справ по управлінню ДКУ у Львівській області на 2005 р.

Постійно ст.33

Переліку 1997р.

ст.330 1561-12

08.01.04

29.12.04

7
Всього за 2005 рік зареєстровано 1 ( один ) документ. Головний спеціаліст по режимно-секретній роботі В.С. Макарова

2 0 0 6 рік

2.

19

Номенклатура таємних та для службового користування справ по управлінню ДКУ у Львівській області на 2005-2006 р.

Постійно ст.33

Переліку 1997р.

ст.330 1561-12

04.01.05

28.12.06Всього за 2006 рік зареєстровано 1 ( один ) документ. Головний спеціаліст по режимно-секретній роботі В.С. Макарова

До цього розділу внесено 2 ( два ) документа з 1 по 2 номер

Опис уклав : головний спеціаліст режимно-секретної роботи __________ В.С. Макарова

підпис ініціали та прізвище

Головний спеціаліст режимно-секретної роботи _____________ В.С. Макарова

підпис ініціали та прізвище

" СХВАЛЕНО "

Протокол № 1 Експертної комісії

Головного управління Державного казначейства України

у Львівській області

від " " ________________ 2008 року
Включені в дійсний опис справи і документи прийняв

Найменування посади працівника архіву установи _____________ В.Д. Деркач

На справах з документами, що мають гриф “ Для службового користування ” з терміном зберігання до 10 років включно описи можуть не складатися, їхню передачу до архівного підрозділу здійснюють за номенклатурами справ. Підготовка справ для архівного зберігання (оформлення опису справ і обкладинки, складання описів справ) здійснюють згідно з правилами, встановленими Держкомархівом України.
1.6.1 Знищення документів
Після затвердження описів справ і документів постійного терміну збереження складається акт про виділення справ і документів з грифом “Для службового користування” за відповідний період до знищення, у який включаються відібрані ЕК для знищення справи, окремі документи зі справ і документи виділеного збереження додаток 15

Кожна справа, кожен документ і обліковий журнал (картотека) з грифом “ Для службового користування ” вносяться в акт окремою позицією і повинні відповідати даним про них, зафіксованим у протоколі ЕК і облікових формах. Якщо справа складається з декількох томів, то кожний з них включається в акт окремою позицією, а в графі 3 замість другого і наступного томів пишеться: "Те ж, т ", з додаванням номера тому.

При внесенні в акт справ, з яких перед знищенням були вилучені окремі документи, у графі 6 вказується фактична кількість аркушів, що залишилася в справі.

Перед знищенням включених в акт справ, документів і облікових журналів з грифом “ Для службового користування ” перевіряється відповідність даних акта з записам у протоколі ЕК, номенклатурі справ, журналі обліку документів виділеного збереження, на обкладинках і в завірчих аркушах справ і документів виділеного збереження, в описах документів справи (по документах, вилученим зі справи). Аркуші й облікові картки прораховуються, складені документи розвертаються. Відповідність даних завіряється в акті підписами осіб, що перевіряли .

Знищення справ, документів і облікових журналів (картотек) повинно провадитися шляхом спалювання або за допомогою паперорізної машини.

При знищенні документів поза територією підприємства, доставка їх до місця знищення провадиться на службовому транспорті і приймаються міри, що виключають доступ до документів сторонніх осіб.

Відібрані для знищення документи, справи і видання з грифом “ Для службового користування ”, що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, можуть оформлятися окремим актом або включатися у загальний акт про знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню разом з іншими справами, які не мають грифа обмеження доступу, відібраними для знищення. При цьому у графі “ Заголовок справ ” після номерів цих справ проставляють відмітку “ДСК”.

Відібрані для знищення документи, справи і видання з грифом “ Для службового користування ” перед тим як здавати на переробку як макулатуру, треба обов’язково подрібнити до стану, що унеможливлює іх прочитання .

Після знищення матеріалів з грифом “ Для службового користування ” в облікових документах (картках, журналах, номенклатурах справ, описах справ тимчасового зберігання) роблять відмітку "Знищено. Акт №___ від (число, місяць, рік)".

Інформаційні бюлетені, реферативні інформаційні видання, телефонні та адресні довідники, а також копії документів, стенографічні записи і друкарський брак знищують без акта, але з відміткою в облікових формах, що засвідчується підписами виконавця і працівника, відповідального за їх облік і зберігання.

додаток 15
ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________

посада керівника організації

_____________________________

прізвище та ініціали

________________________

підпис, дата

АКТ

про знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню

в ( найменування організації )

від _________ №___________

______________________

( місце складання )

На підставі__________________________________________________________________________________________

( назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх збереження )

_____________________________________________________________________________________________________
відібрані для знищення як такі, що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, справи і документи фонду №

_____________________________________________________________________________________________________

( найменування фонду )
з/п

Заголовок справи

( документа)


Дата справи

(документа) або крайні дати справ,

документів

Номери

описів,

номенклатур

за рік

( роки)

Індекс справи

(тому ) за номенклатурою або номер

справи

за описом

Кількість

справ ( томів)

Термін зберігання справи (тому)

і номер статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Переписка про постачання сировини

2005

2

03-14-дск

1

2 р. ст. 48
20.

Лист про укладення договору

2005

2

140 -дск

1

2р. ст. 19


Всього підлягає знищенню 20 ( двадцять ) справ за 2005 рік

(цифрами та літерами )
СХВАЛЕНО : Протокол від 11.01.2008 р. № 1

Експертизу проводив

__________________ _____________ ______________________

( посада особи ) ( підпис ) ( прізвище та ініціали )

Дата ____________

Включені в акт справи і документи звірені з записами в протоколі ЕК, акті й облікових формах

В.М. Макарова
Справи і документи знищені шляхом спалення.

В.М. Макарова
Відмітки про знищення справ і документів у номенклатурі справ, журналі обліку документів виділеного збереження й в описах документів зроблені.

В.М. Макарова
Після знищення матеріалів з грифом “ Для службового користування ” в облікових документах (картках, журналах, номенклатурах справ, описах справ тимчасового зберігання) роблять відмітку " Знищено. Акт №___ від (число, місяць, рік) ".

Складання акта про виділення до знищення справ і документів і проставляння в облікових формах оцінок про їхнє знищення здійснюється співробітником підрозділу конфіденційного діловодства установи. У перевірці правильності включення в акт справ і документів і в їхньому фізичному знищенні, крім цього співробітника, повинен брати участь працівник підрозділу секретного діловодства .
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Нака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів поширюється на організаційно-розпорядчі...

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних...
Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та...

Загальний порядок реєстрації
Термін реєстрації: 01. 01. 2012 – 20. 02. 2012 (дата подання документів визначається за поштовим штемпелем)

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка