Пошук по сайту


Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

" ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА "


кафедра " Інформаційна безпека"


ЛЕКЦІЯ:
" Ведення документів документів, що містять конфіденційну

інформацію з грифом "Для службового користування ".

2010 р.

Питання лекції:
Вступ.


 1. Зміст поняття " конфіденційна інформація, що є власністю держави ".


2. Сутність і особливості конфіденційного документообігу • Приймання і облік документів з грифом для "Для службового користування";

 • Розмноження і розсилання ( відправлення документів )з грифом для "Для службового користування";

 • Формування виконаних документів у справи з грифом для "Для службового користування."

 • Використання документів. Зняття грифа з грифом для "Для службового користування";

 • Відбір документів з грифом для "Для службового користування." для зберігання і знищення;

 • Забезпечення схоронності документів з грифом для "Для службового користування."

Перевірка їх наявності.
3. Центральний орган державної влади, функції якого пов"язані із захистом кофіденційної інормації, що є власністю держави.
Висновки.
Час: 6 годин

Список рекомендованої літератури:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопода 1998р. № 1893 " Про затвердження

Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та

інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є

власністю держави ".
- Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом:

Підручник// С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачипило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко ,

Л.М. Щербак - Львів : Видавництво Національний університет " Львівська політехніка," 2005 .

- 288с.
- Кофіденційний документообіг. Навчальний посібник. / За редакцією професора В.О.Хорошка /

Укладачі А.Г. Габавич, С.М. Головань, С.І. Жлобін, В.О. Хорошко. -К.: ДУІКТ, 2005. - 264с.


 • Загальне діловодство та ведення документів , що містять конфіденційну інформацію з

грифом "Для службового користування ": Навчальний-методичний посібник. С.М. Головань -

К: НАУ, 2003. - 92 с.

 • Макаренко В.В. Правове регулювання захисту конфіденційної інформації, що є власністю

держави: становлення, розвиток, проблемні питання // Право України, 2006 р. - № 1 -

с.132-135

 • Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом. Курс лекцій. Марущак А.І.

- К.: КНТ, 2007. -208с.


Вступ
Національне законодавство передбачає низку правових норм, якими встановлюються обмеження

щодо поширення інформації. На відміну від питань захисту секретної інформації, в якій було застосовано правові напрацювання ще радянських часів, законодавче регулювання захисту конфіденційної інформації в Україні розвинуте слабо і перебуває ще на початкових стадіях формування.

Зі здобуттям незалежності Україн починає самостійно створювати і розвивати власну систему державних органів та національне законодавство. Одним з перших законодавчів актів, який закрепив право громадян на інформацію, заклав правові основи інформаційної діяльності був принятий 02 жовтня 1992 року Закон України " Про інформацію". Саме цим законом вперше було введено в обіг термін конфіденціальна інформація .

Відповідно до ст. 28 Закону України " Про інформацію"інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом - це відомості конфіденційного або таємного характера, правовий статус яких передбачений законодавством України, які визначені такими до встановлених юридичних процедур і право на обмеження доступу до яких надано власнику таких відомостей.

Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну ( ст.30 Закону України "Про інформацію" ).Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Таке визначення закріплене Законом України "Про інформацію ", але має недоліки.

По-перше, у перелік суб"єктів права власності не включено державну, яка володіє також відомостями конфіденційного характеру.

По-друге, визначення слід після слова "відомості" доповнити конструкцією "що не становлять передбаченої законом таємниці." Це пов"язано із встановленим законодавства поділом інформації з обмеженим доступом на таємну та конфіденційну. Конфіденційну інформацію можна поділити на таку, як яка є власністю держави, і конфіденційну, яка не належить державі. Ми з Вами будемо вивчати, як захищати конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Термін " конфіденційна інформація, що є власністю держави" вперше на законодавчому рівні рівні було застосовано в концепції ( Основах державної політики ) національної безпеки України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року № 3/97. Витік такої інформації визнавався однією з загроз національній безпеці вінформаційній сфері. На той час чинне законодавство не давало визначення данного терміну.

Другим законодавчим актом, у якому застосовувався термін "конфіденційна інформація, що є власністю держави" став принятий 05 квітня 2001 року Кримінальний Кодекс України. Кримінальна відповідальність встановлювалась за передачу іноземній стороні конфіденційної іноформації, що є власністю держави, особою якій ці відомості були довірені у зв"язку з виконанням службових обов"язків ( ст. 330 ) Ця крімінальна-правово норма майже повністю відтворювала аналогічну норму, яка була закріплена у КК УРСР (1960 ). Зміст статті 330 практично залишився без змін. Лише 11 травня 2004 року до Закону України " Про інформацію " було внесено зміни, завдяки яким в в законодавче поле вписуються основи правового регулювання конфіденційної інформації, а саме доповнено статтю 30, згідно з якою інформація, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної.

До конфіденційної інформації що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, не можуть бути віднесені відомості:

 • про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

 • про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;

 • про стан здоров"я населення, його життєвий рівень включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговання та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти, культури населення;

 • стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень;

 • про незаконні дії органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

 • інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов"язковість надано Верховною Радою України, не може бути обмежений.Відповідно до Закону України " Про інформацію " порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять конфіденційну інформацію, і є власністю держави, визначається Кабінетом Міністрів України. З цією метою було затверджено Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, що є власністю держави ( Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 ).

Інформація, що складає конфіденційну інформацію не існує сама по собі. Вона відображається в різних носіях, що можуть її зберігати, накопичувати, передавати. З їхньою допомогою здійснюється і використання інформації. У ДСТУ 3396.2-97 "Захист інформації.Технічний захист інформації. Терміни та визначення" утримується наступне визначення носія: Носій інформації - фізична особа або матеріальний об"єкт, у тому числі фізичне поле, у яких інформація знаходить своє відображення у виді символів, образів, сигналів, технічних рішень і прцесів . З цього визначення випливає:

по-перше, що матеріальні об"єкти - це не тільки те, що можна побачити або доторкнутися, але й фізичні поля, а також мозок людини;

по-друге, що інформація в носіях відображається не тільки символами, тобто літерами, цифрами, знаками, але й образами у виді малюнків, креслень, схем, інших знакових моделей, сигналами в фізичних полях, технічними процесами в технології виготовлення продукції.

Таким чином конфіденційна інформація є свого роду складним поняттям, що включає різні носії з відповідною інформацією, і захист конфіденційної таємниці в підсумку зводиться до захисту її носіїв.

Типи матеріальних об"єктів як носіїв інформації різні. Ними можуть бути магнітни стрічки, магнітні і лазерні диски, фото-, кіно-, відео- і аудіоплівки, різні види промислової продукції, технологічні процеси та інші. Але найбільш масовим типом носіїв є носії на паперовій основі. Інформація в них фіксується рукописними, машинописними, електронними, топографським способами у формі тексту, креслення, малюнка, формули, графіка, карти і т.п. У цих носіях інформація відображається у виді символів і образів. Така інформація відповідно до Закону України

"Про інформацію" віднесена до розряду документованої інформації і являє собою різні види документів.

Документи, що містять інформацію, що складають конфіденційну таємницю прийнято називати конфіденціними, а процеси виготовлення таких документів і організацію роботи з ними - конфіденційним діловодством.

У данній лекції на основі вимог до захисту конфіденційної інформації і досвіду своєї роботи в області конфіденційного діловодства з достатньою повнотою розкроються всі питання, пов"язані зі створенням і обробкою конфіденційних документів

СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ КОНФІДЕНЦІЙНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Конфіденційне діловодство варто визначати, як діяльність, що забезпечує документування конфіденційної інформації, організацію роботи з конфіденційними документами і захист, що утримується в цій інформації. При цьому під: документуванням інформації розуміється процес підготовки і виготовлення документів, - організацією роботи з документами їх облік, проходження, виконання, відправлення, класифікація, систематизація, підготовка для архівного збереження, знищення, режим збереження і звертання, перевірка наявності.

До конфіденційних документів відносяться документи з обмеженим доступом, тобто такі документи, робота з якими допускається по спеціальному дозволу вповноважених на те осіб.

Конфіденційне діловодство в цілому базується ни тих же принціпах, що і відкрите діловодство, але в той же час має відмінності, обумовлені конфіденційностью документованої інформації. Ці відмінності стосуються сфери конфіденційного діловодства й охоплюваних їм видів робіт з документами.

Організація конфіденційного документообігу означає створення необхідних умов для виготовлення й одержання конфіденційних документів, організації роботи з ними і запобігання втрати і витоку документованої конфіденційної інформації.

Організація конфіденційного діловодства включає створення підрозділу, що забезпечує виготовлення, облік, збереження, обробку і використання конфіденційних документів, установлення його статусу, структури, чисельного і посадового складу, розробку положення про підрозділ і посадових інструкцій співробітників, виділення для підрозділу службового приміщення, забезпечення необхідних умов праці, розробку або придбання нормативних документів і методичної літератури по организації і веденню конфіденційного діловодства, створення постійно діючої експертної комісії, оформлення допуску співробітників до службової таємниці і навчання певним правилам роботи з конфіденційними документами.

Конфіденційне діловодство в силу невеликого в порівнянні з відкритим діловодством обсягу документів і з метою забезпечення умов для збереження конфіденційності документів повинне бути централізованим, тобто зосередженим у єдиному підрозділі підприємства. Підрозділ конфіденційного діловодства може бути самостійним структурним підрозділом підприємства, підлеглим безпосередньо керівникові підприємства. Найменування підрозділу конфденційного діловодства, його статус і, при необхідності, структуру визначає керівник підприємства, виходячи з обсягу конфіденційного діловодства і загальної структури підприємства. Підрозділ конфіденційного діловодства є складовою частиною системи захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, органом, що здійснює, координуючу і контролюючу роботу з конфіденційними документами. Він повинен розглядатися як структурний підрозділ, що безпосередньо бере участь в основній діяльності підприємства.

При незначному обсязі конфіденційного діловодства спеціальний підрозділ конфіденційного діловодства може не створюватися. У цьому випадку видання, обробка і збереження конфіденційних документів покладасться на спеціально призначених наказом керівника підприємства кількох або одного співробітника управління справами ( канцелярію установи ). На цих осіб поширюються всі задачі, функції, права і відповідальність, які покладаються на підрозділ конфіденційного діловодства. Якщо ведення конфіденційного діловодства покладено на одного спвробітника, то для виконання окремих діловодних операцій, у яких потрібна участь двох осіб (перевірки наявності, знищення документів) необхідно залучати (краще на постійній основі) другого співробітника даного або іншого підрозділу, що має доступ до цих документів. Таке залучення оформляється наказом підприємства. Варто підкреслити, що з метою більш надійного забезпечення зберігання і конфіденційності документів на підрозділ конфіденційного діловодства або на спеціально виділених для ведення конфіденційного діловодства співробітників повинні бути покладені всі операції по друкуванню, обліку, розмноженню, збереженню, передачі, відправленню, систематизації, перевірці наявності і знищенню конфіденційних документів. Функції виконавців і користувачів конфіденційних документіву сфері виготовлення й обробки документів обмежуються підготовкою документів і їхнім виконанням.

Основні задачі і функції підрозділу конфіденційного діловодства, а також права і відповідальність його керівника повинні бути закріплені в положенні про підрозділ, а обов'язкі, права, відповідальність співробітників підрозділу конфіденційного діловодства або спеціально призначених для ведення конфіденційного діловодства осіб - у посадових інструкціях, розроблювальних на конкретні посади. У посадових інструкціях встановлюються і кваліфікаційні вимоги до співробітників - утворення і стаж роботи на аналогічній посаді.

Положення про підрозділ конфіденційного діловодства і посадові інструкції співробітників є організаційно-правовими документами, що регламентують статус підрозділу в цілому і кожного з його співробітників.

При визначенні задач і функцій підрозділу конфіденційного діловодства необхідно виходити з того, що воно повинно не тільки організовувати і здійснювати документаційне забезпечення управлінської і виробничої діяльності підприємства, але і брати участь. у всіх заходах щодо запобігання втрати конфіденційних документів і витоку інформації, що утримується в них. Ця участь не обмежується розробкою і здійсненням відповідних заходів тільки в рамках підрозділу конфіденційного діловодства. Втрата і витік конфіденційної інформації в більшості випадків відбуваються з вини виконавців і користувачів конфіденційних документів, що порушують по різних причинах правила роботи з такими документами. Тому значна частина функцій підрозділу конфіденційного діловодства зв'язана з навчанням виконавців і користувачів правилам роботи з конфіденційними документами і здійсненням контролю за їхнім виконанням. Цим обумовлені і відповідні права підрозділу конфіденційного діловодства, у тому числі такі, як участь у підборі кадрів для роботи з конфіденційною інформацією, внесення пропозицій про відсторонення від конфіденційних робіт, заохочення і залучення до відовідальності виконавців і користувачів конфіденційних документів, участь у проведенні розслідувань по фактах втрати і витоку конфіденційної інформації. У цілому комплекс задач, функцій, прав і відповідальності підрозділу конфіденційного діловодства випливає на змісту його робіт, буде викладений у наступних лекціях.

При розробці посадових інструкцій варто враховувати, по-перше, необхідність спеціалізації співробітників по окремих видах робіт, ще прискорює їхнє виконання і підвищує якість, і, по-друге, нормативи часу на роботи для того, щоб усі співробітники були завантажені рівномірно відповідно до посади і не було перенавантаженості, що негативно позначається на якості роботи. При встановленні кваліфікаційних вимог до посад необхідно мати на увазіе складність виконання деяких видів робіт, що вимагають спеціальної підготовки. На відповідним таким роботам посади випливає, як правило, призначати фахівців з вищою або середньою фаховою освітою в області захисту інформації.

Співробітники підрозділу конфіденційного діловодства несуть відповідальність згідно законодавства та Інструкції про порядок обліку, зберігапння і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави за втрату конфіденційних документів або розголошення інформації, що утримується в них, тому в посадових інструкціях повинна бути встановлена персональна відповідальність співробітників за зберігання конфіденційних документів і інформації, що утримується в них.

Співробітники можуть допускатися до роботи тільки після вивчення в частині, їх що стосується, вимог діючих на підприємстві нормативно-методичних документів з питань організації і ведення конфіденційного діловодства, забезпечення режиму конфіденційності проведених робіт і перевірки знань цих вимог відповідним керівником. Співробітники, які будуть працювати з документами з грифом " Для службового користування " в обов"язкову порядку підлягають ознайомленню під розписку з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1893 " Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави ".

Підрозділ конфіденційного діловодства повинен бути забезпечений службовим приміщенням для збереження конфіденційних документів і роботи співробітників підрозділу, а також приміщенням для виконавців, якщо робота з конфіденційними документами не дозволена в службових приміщеннях виконавців . У службовому приміщенні варто створювати і підтримувати необхідні умови праці, що включають сукупність компонентів, що забезпечують працездатність і здоров'я співробітників.

Службове приміщення повинне забезпечувати необхідну площу на кожне робоче місце, бути оснащеним зручними меблями, а також устаткуванням і технічними засобами, включаючи ПЕОМ, для оперативного виготовлення, розмноження, обробки документів, надійного їхнього збереження, швидкого пошуку. Оброблення, зберігання, а також друкування документів " Для службового користування " та конфіденційної інформації, що є власністю держави, з використанням автоматизованих систем дозволяється тільки за наявності виданого в установленому порядку Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації атестата відповідності комплексної системи захисту інформації в цій автоматизованій системі. Оснащення службового приміщення повинне передбачати виготовлення необхідних облікових журналів (карток), бланків документів печаток, штампів, а також придбання видаткових матеріалів (папера копіювальльної стрічки, спецблокнотов, зошитів та ін.). У службовому приміщенні необхідно мати засоби протипожежного захисту.

Організація трудового процесу включає: розробку технологі виконання робіт, раціональне розміщення робочих місць співробітників установлення правильного режиму праці і відпочинку, забезпечення техніки безпеки. Технологія виконання робіт складається з опису змісту робіт у послідовності їхнього виконання. Вона може закріплюватися в інструкції з конфіденційного діловодства, технологічних картах, картах організації трудового процесу або інших документів. Раціональне розміщення робочих місць співробітників припускає їхня цінність технології виконання робіт, послідовності проходження документів, взаємозв'язкам між співробітниками. Воно повинно сприяти і забезпеченню персональної відповідальності за зберігання документів. Правильний режим праці і відпочинку вимагає раціонального розподілу навантаження протягом робочого дня, чергування праці і відпочинку, проведення, при необхідності, психофізичного розвантаження. Встановлення і підтримка здорового мікроклімату в колективі також сприяє підвищенню . продуктивності праці і збереженню здоров'я співробітників. Мікроклімат залежить не тільки від взаємин співробітників, але і від відношення керівника до співробітників. Неупередженість з боку керівника, рівномірне завантаження співробітників, надання їм допомоги, увага до їхніх побутових проблем, своєчасне усунення конфліктних ситуацій створюють сприятливий ґрунт діловодства, а також при відсутності підрозділу спеціально призначені для ведення конфіденційного діловодства особи повинні дати письмове зобов'язання по дотриманню режиму комерційної таємниці. Це зобов'язання фіксується в трудовому договорі (контракті) або спеціальній угоді про дотримання режиму службової таємниці. Співробітники можуть допускатися до роботи тільки після вивчення в частині, їх що стосується, вимог діючих на підприємстві нормативно-методичних документів з питань організації і ведення конфіденційного діловодства, забезпечення режиму конфіденційності проведених робіт і перевірки знань цих вимог відповідним керівником.

Кожен співробітник підрозділу конфіденційного діловодства повинний бути забезпечений нормативно-методичними документами, що регулюють процес його діяльності і технологію виконання робіт. До них відносяться документи, що перелічуються в різних розділах даної книги, а також методична література: книги, брошури, журнали, шо дозволяють знайти відповіді на питання, не відбиті в нормативних документах. На робочих місцях варто мати і необхідні довідники, включаючи телефонні.

Важливою складовою частиною організації конфіденційного діловодства є створення постійно діючої експертної комісії ( ЕК ). Експертні комісії утворюються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. До їх складу включаються представники режимно-секретного сектору та інших структурних підрозділів із числа найбільш кваліфікованих фахівців. У разі потреби для участі в роботі експертної комісії можуть залучатись фахівці заінтересованих підприємств, установ, організацій ( за погодженням з їх керівниками ) із метою розгляду питань, що належать до їх компетенції. Рішення комісії оформлюється протоколом, який затверджується міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади , Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. На підставі рішення експертної комісії інформація включається до переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Задачами такої комісії повинні бути:

 • розробка переліку зведень, що складають службову таємницю;

 • розробка переліку видаваних підприємством конфіденційних документів;

 • зниження або зняття ступеня конфіденційності зведень і грифа конфіденційності документів;

 • експертиза цінності конфіденційних документів з метою встановлення термінів їхнього збереження і добору документів на основі цих термінів для архівного збереження і знищення; проведення аналітичної роботи з запобігання витоку і втрати конфіденційної інформації.


Головою комісії необхідно призначати одного з заступників керівника підприємства, допущеного до всіх конфіденційних документів. Ексертна комісія створюється наказом керівника підприємства і повинна працювати на постійній основі з заміною в необхідних випадках окремих її членів. Задачі, функції і порядок роботи комісії визначаються положенням про неї. На експертну комісію може бути покладене і проведення експертизи цінності відкритих документів для того, щоб вона могла оцінювати значення документів, що утворяться в діяльності підприємства, у їхній сукупності й у такий спосіб більш правильно визначати терміни їхнього збереження. :

Порядок виготовлення конфіденційних документів, режим звертання з ними вимагають визначених знань, що повинні бути придбані до початку роботи з документами і постійно поповнюватися. З цією метою необхідно організувати різні форми навчання співробітників: технічне навчання, самостійну підготовку . Для проведення занять варто залучати не тільки співробітників підрозділу конфіденційного діловодства, але і керівників відповідних підрозділів підприємства, а також фахівців з конфіденційного діловодства, що працюють у відповідних науково-дослідних і навчальних закладах. Порядок обліку, одержання, використання, поширення, зберігання та знищення документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформації, які містять інформацію з грифом " Для службового користування ", що є власністю держави - установлює Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893.

Переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію і яким надається гриф обмеженого доступу " Для службового користування " розробляється експертними комісіями, згідно з орієнтованими критеріями віднесення інформації до конфіденційної інформації, що є власністю держави і повинні відповідати таким вимогам:


 • створюватися за кошти державного бюджету або перебувати у володінні, користуванні

чи розпорядженні організації;

 • використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави;

 • не належити до державної таємниці;

 • у наслідок розголошення такої інформації можливе:

 • порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;

 • настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, економічній, інформаційній сферах та сферах державної безпеки державного кордону;

 • створення перешкод у роботі державних органів.

Експертні комісії утворюються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. До їх складу включаються представники режимно-секретного та інших структурних підрозділів із числа найбільш кваліфікованих фахівців. Рішення комісії оформляється протоколом. На підставі рішення експертної комісії інформація включається до переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Затверджуються переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, в яких утворюються або у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають.

Інформація вважається такою, що належить до категорії конфіденційної, з моменту прийняття рішення про це її власником чи уповноваженою ним особою. Володіння, користування або розпорядження інформацією на законних підставах особою, яка не є власником такої інформації, не дає їй права встановлювати або змінювати режим доступу до цієї інформації, якщо зазначена особа окремо не уповноважена на це власником інформації.

Віднесення інформації до категорії конфіденційної є доцільним, якщо несанкціонований доступ до неї може завдати шкоди інтересам її власника або іншим особам, а також якщо не існує іншого способу захисту такої інформації. Інформація, віднесена до категорії конфіденційної, вважається конфіденційною безстроково, якщо термін дії обмеження доступу до неї не визначений власником такої інформації або обмеження доступу до зазначеної інформації не зняті у встановленому порядку.

Обмеження доступу до інформації, що належить до категорії конфіденційної, вважаються такими, що зняті:

 • з наступного дня після закінчення терміну дії обмеження доступу до інформації, що визначений власником такої інформації;

 • з моменту прийняття відповідного рішення власником такої інформації;

 • з моменту оприлюднення за згодою власника;

 • з моменту надходження інформації до загальнодоступних баз даних за згодою її власника.

Не може бути віднесена до категорії конфіденційної:

 • інформація, приховування якої загрожує безпеці, життю та здоров’ю людей;

 • інформація про стан довкілля, екологічної безпеки та захворюваності населення, якість харчових продуктів та предметів побуту, життєвий рівень населення, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, соціально-демографічні показники, стан освіти та культури, стан правопорядку;

 • інформація про злочини та інші правопорушення, неправомірні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб;

 • інформація, яка відповідно до законів України та міжнародних договорів України не може бути віднесена до конфіденційної.

На документах у правому верхньому куту першої сторінки, а для видань – на обкладинці та на титулі проставляють гриф “ Для службового користування ” і номер примірника, наприклад:

Для службового користування

Прим. №


Якщо гриф неможливо нанести безпосередньо на матеріальний носій інформації, він має бути наведений в супровідних документах.

Керівники організацій несуть відповідальність за забезпечення правильного ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом "Для службового користування" ведення обліку, зберігання, розмноження та використання документів з грифом " Для службового користування ", а також контроль за дотриманням Постанови Кабінету Міністрі в України від 27 листопада 1998 р № 1853 покладається на управління справами, загальні відділи, канцелярії організацій.

Запобігання розголошенню відомостей, що містяться в документах з грифом "Для службового користування" та випадкам втрат таких документів покладаються на режимно-секретні підрозділи організацій.

Служба безпеки України здійснює контроль за обігом документів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Виконавці, які працюють з документами з грифом “ Для службового користування ”, обов’язково ознайомлюються під розписку із Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

  1. Приймання і облік ( реєстрація )

Приймання і облік ( реєстрація ) документів з грифом "Для службового користування " здійснюється канцелярією організації, яка веде облік несекретної документації, приймає і розкриває у канцелярії працівник, якому доручена робота з такими документами. На документи з грифом "Для службового користування " поширюється вимога одноразової реєстрації. При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документа, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі. У разі відсутності у пакетах (конвертах) документів або додатків до них складається акт у 2-х примірниках, один з яких надсилають відправнику для надіслання документів, яких не вистачає ( додаток 1 ).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів поширюється на організаційно-розпорядчі...

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних...
Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та...

Загальний порядок реєстрації
Термін реєстрації: 01. 01. 2012 – 20. 02. 2012 (дата подання документів визначається за поштовим штемпелем)

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка