Пошук по сайту


1.10.________________________- - Соціологія

Соціологія

Сторінка30/30
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

1.10.________________________-цілеспрямована діяльність з регулювання відносин між етносами, націями, що виявляється у свідомому впливі державних і суспільних організацій на розвиток міжнаціональних і міжетнічних відносин з метою їх гармонізації.


1.11.__________________ процес і результат цілеспрямованої передачі і засвоєння систематизованих знань, умінь, навичок, розвитку особи.

1.12._______________________спеціальна соціологічна теорія, яка досліджує закономірності становлення і розвитку молоді як специфічної соціальної спільноти.

1.13. _________________________– стійка сукупність людей, що історично склалася на основі спільності території, мови, економічного життя і психічного складу, які знайшли свій вияв у єдиній культурі та самосвідомості, державності (прагненні створити державу).

1.14___________________________-документ, який складається з сукупності логічно послідовних запитань. Для проведення соціологічного опитування.

Тестове завдання 2 (потребує короткої відповіді, яка оцінюється 2 баломи, всього – 64 бали)


Знайдіть правильну відповідь і запишіть її після слів “правильна відповідь”:

2.1. Відзначте, яка країна є батьківщиною соціологічної науки:

 • Німеччина;

 • Франція;

 • США;

 • Україна.

2.2. Аномія – це:

 1. процес створення соціальних норм;

 2. безнорм’я;

 3. система суспільних норм.

2.3 Національність вказує про приналежність людини до політичної нації:

 1. так;

 2. ні.

2.4. Виберіть прізвища соціологів – представників теорії структурного функціоналізму

 • Л.Козер; Т.Парсонс;

 • К.Маркс; Р. Дарендорф;

 • Р.Мер тон; Т.Парсонс;

2.5. Соціальна дія (згідно теорії М.Вебера) – це :

 • будь-яка дія людини;

 • усвідомлена, мотивована дія людини, яка співвідноситься з діями інших людей;

 • будь-яка дія, яка здійснюється між двома людьми;


2.6. Виберіть мікросоціологічні теорії:

 • теорія соціального обміну; теорія конфлікту;

 • теорія конфлікту; структурний функціоналізм;

 • структурний функціоналізм; символічний інтеракціонізм

 • символічний інтеракціонізм; феноменологічна соціологія.


2.7. Відзначте, який з варіантів є зайвим:

 • постіндустріальне суспільство;

 • інформаційне суспільство;

 • традиційне суспільство;

 • суспільство сервісного класу.

2.8.Багатодітною є сім’я, у якій:

 1. Двоє і більше дітей;

 2. Троє дітей і більше дітей;

 3. Четверо і більше дітей;

 4. П’ятеро і більше дітей

2.9. Характеризуючи соціологію політики, Макс Вебер розрізняє типи панування:

 • легальне; харизматичне; традиційне;

 • тоталітарне; харизматичне; традиційне;

 • авторитарне, традиційне; легальне;

2.10.Нуклеарна сім’я – це:

 • бездітна сім’я;

 • сім’я, у якій спільно мешкають декілька поколінь;

 • сім’я, у якій влада належить батькові;

 • сім’я, що складається з батьків і дітей, які не перебувають у шлюбі.

2.11. Культура окремої специфічної соціальної спільноти, яка має своє власне бачення світу:

 • суперкультура;

 • субкультура;

 • девіантна культура;

 • масова культура;

2.12.Соціалізація – це процес, який:

 • Завершується у 25-30 років;

 • Завершується у 40-45 років;

 • Завершується з виходом на пенсію;

 • Триває протягом усього життя;

2.13 Позаформальна освіта – це:

 • освіта, яка здійснюється професіоналами-педагогами у традиційних закладах освіти;

 • неорганізована освіта, здобуття інформації через засоби масової інформації, від друзів, знайомих;

 • гуртки, секції, лекторії - освіта, яка здійснюється не у навчальних закладах і, не завжди завершується видачею документа .


2.14. Егалітарна сім’я – це:

 • проста сім’я;

 • багатодітна сім’я;

 • сім’я, у якій влада між подружжям розподілена порівну;

 • сім’я, у якій сумісно проживає декілька поколінь.


2.15. Галузь соціології, яка вивчає “внутрішні процеси” системи освіти, виходить на рівень мікросоціології, досліджує педагогічну систему:

 • соціологія освіти;

 • педагогічна соціологія;

 • соціологія виховання;

 • соціологія культури

2.16.Доповніть ланцюжок історичних типів етнічних спільнот:

 • __________________

 • Плем’я

 • Народність;

 • Нація.

2.17.Який тип міжетнічних відносин характеризується нав’язуванням однією групою своєї мови, звичаїв, культури, цінностей іншій

 • геноцид;

 • сегрегація;

 • асиміляція;

 • інтеграція.


2.18. У якому рядку правильно визначено етапи процесу соціалізації:

 • ідентифікація, адаптація;

 • адаптація, інтеріоризація;

 • сублімація, інтеріоризація;


2.19 Об’єктивні, зовнішні щодо індивіда фактори, які спонукають його до певних дій:

 • мотив;

 • стимул;

 • інтерес;

 • установка;

 • інтерес.

2.20.Порівняйте поняття етнос і нація:

 • Етнос - вища форма розвитку нації;

 • Ці поняття є рівносильними, тотожними;

 • Нація – вища форма розвитку етносу;

2.21.У якому рядку правильно наведені лише набуті статуси;

 • Українка, вчитель, мати;

 • мати, одружена, лікар.

 • Жінка, росіянка, дочка;

2.22.Девіантна поведінка – це:

 • Протиправна поведінка;

 • Поведінка, яка неузгоджується зі встановленими у суспільстві нормами;

 • Асоціальна поведінка, яка тягне покарання.

2.23. Соціальний інститут, який забезпечує раціональний розподіл ресурсів суспільства, відповідає за адаптацію суспільства до зовнішнього середовища:

 • Економіка,

 • політика,

 • освіта,

 • Сім’я

2.24. Соціальний тип особистості, який добре орієнтується в умовах соціального середовища, вміє підкорити життєві обставини своїм планам; в орієнтаціях переважає службова кар’єра, особисте життя

        • гармонійний тип;

 • традиційний тип;

 • технократичний тип;

 • неадаптований тип.

2.25. Яка з концепцій обгрунтовує залежнійсть виборчої поведінки від приналежності виборців до великих груп(територіальних, класових, конфесійних тощо);


 • соціально-психологічна концепція;

 • теорія “раціонального вибору”;

 • соціологічна концепція;

 • теорія “політичного поля”.

2.26.Особливі риси, які вирізняють одну людину з-поміж інших, включно з її природними і соціальними, фізіологічними і психологічними, успадкованими і набутими якостями.


 • Особистість;

 • Індивід;

 • Людина;

Індивідуальніст

ь2.27. Відзначте, у кому рядку вірно наведені риси постіндустріального суспільства?

 • використання механізмів; комп’ютеризація; 50% працюючих зайняті у промисловому виробництві;

 • відкритість суспільства; комп’ютеризація ; домінування сфери послуг;

 • комп’ютеризація ; експортування сировини; неперервна освіта;

 • використання механізмів; 50% працюючих зайняті у промисловому виробництві; боротьба з неписьменністю;

2.28.У якому рядку вірно зазначені межі молодіжного віку згідно українського законгодавства:

 • 14-28;

 • 14-35;

 • 15-29;

 • 14-30;

 • 15-30;

2.29. Епохою формування націй є:

 1. феодалізм;

 2. капіталізм;

 3. постіндустріальне суспільство;

 4. соціалізм.

2.30. На скільки рівнів на підставі ліцензування і акредитації поділяються заклади професійної освіти вУкраїні:

 1. 2 рівні;

 2. 3 рівні;

 3. 4 рівні;

 4. 5 рівнів.

2.31. Болонська декларація прийнята у:


 1. 1995р;

 2. 1997р;

 3. 1999р;

 4. 2002р.


2.32. Ліцей – це навчальний заклад середньої освіти:

 1. І-ІІІ ступеня;

 2. ІІ-ІІІ ступеня;

 3. ІІІ ступеня


Тестове завдання №3. (допишіть правильні відповіді, оцінюється у 2 бали, всього – 20 балів)

3.1. З його іменем пов’язується започаткування соціології в Україні (80-і рр 19ст).

________________________

3.2. Доповніть перелік основних функцій соціології:

 • теоретико-пізнавальна;

 • описово-інформаційна;

 • прогнозування і планування;

 • _____________________

3.3. Допишіть логічний ланцюжок складових елементів суспільства:

 • соціальні спільноти;

 • соціальні організації;

 • ____________________

3.4. Допишіть основні підструктури суспільства:соціально-етнічна;

 • соціально-професійна;

 • соціально-класова;

 • соціально-територіальна

 • _____________.

3.5. Запишіть, які з типів стратифікації належать до закритої системи стратифікації, а які – до відкритої:

рабство, касти, класи, страти

1) закрита________________________

2) відкрита________________________

3.6.Допишіть не вказаний метод збору соціологічної інформації:

 • опитування;

 • спостереження;

 • експеримент;

 • _____________________

3.7. Допишіть пропущений вид соціологічного дослідження:

 • розвідувальне;

 • аналітичне;

 • ________________________

3.8. Співвіднесіть поняття

1.Держава

А)Територія, обмежена кордонами, на яку поширюється її суверенітет

2.Країна

Б) Політична організація країни

3.Суспільство

В) Соціальна організація країни, в основі якої лежить соціальна структура

Відповідь: 1___,; 2____; 3____.

3.9.Запитання є відкритим, напівзакритим чи закритим?

Оцініть, будь ласка, своє матеріальне становище у даний час:

  • стабільне;

  • досить стабільне;

  • досить погане,

  • дуже поганеважко відповісти


3.10.Запитання є контактним, фільтруючим, контрольним?


Чи підробляєте ви у вільний від навчання час:

 1. так;

 2. ні, але шукаю роботу (переходьте до пит.7);

 3. ні “


Завдання 5. (6 балів)

Назвіть, до яких видів соціальної мобільності Ви були причетні протягом свого життя.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Схожі:

Соціологія
Поняття “соціальний” має кілька значень: від позначення самої сутності суспільного життя до розуміння сутності соціального зв*язку....

1. Соціологія як наука
Передумови виникнення соціологічної думки в Україні

1. Соціологія як наука
Але далі ситуація ускладнюється, бо суспільство можна вивчати з різних позицій. «Два підходи до розуміння суспільства І людини»

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”

Реферат з дисципліни «Соціологія» на тему: «Соціальні проблеми молоді...
Розділ молодь: особливості соціально-демографічної групи в минулому та в наш час

1. Соціологія як наука Питання Поняття соціології
Не можна сказати, що в історії людського мислення дослідники не зверталися до проблем суспільства, його соціальних груп, проблематики...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм...

1. Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо...
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціологіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка