Пошук по сайту


Соціологія - Сторінка 3

Соціологія

Сторінка3/30
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Курс лекцій уклали: Щудло С.А., канд. соц. наук, доцент (передмова, теми 3,4,5,6,7,8,10, предметний покажчик), Романів Т.М., канд. філос. наук, доцент (теми 1, 2, 14, 15), Мірчук І.Л., канд. філос. наук, доцент (теми 5, 10, 11, 12, 13, термінологічний словник).

Лекція 1.

Тема: СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

  1. Соціологія як система знань про суспільство, її об’єкт і предмет дослідження.

  2. Структура соціологічного знання, функції соціології.

  3. Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук.
  1. Соціологія як система знань про суспільство,

її об’єкт і предмет дослідження
Термін “соціологія” походить від латинського слова “societas” (суспільство) і грецького “logos” (слово, вчення). В цьому смислі слово “соціологія” означає не що інше, як наука про суспільство. Однак таке визначення є надто загальним, воно не вказує на специфіку соціологічного знання і тому ще не відрізняє соціологію від багатьох інших гуманітарних дисциплін, які в тому чи іншому аспекті досліджують суспільство, - соціальної філософії, політекономії, демографії, соціальної психології, політології тощо. Тобто в такому найабстрактнішому значенні соціологія мала б бути тотожною суспільствознавству загалом. Однак не випадково термін “соціологія”, що з’являється у 30-х роках ХІХ століття в працях французького філософа і соціолога О.Конта, був пов’язаний саме з відокремленням цієї науки від інших гуманітарних і суспільних вчень, з утвердженням соціології як самостійної наукової дисципліни. Щоб зрозуміти особливість соціології як науки, потрібно чітко розрізняти предмет та об’єкт її дослідження.

У загальнофілософському розумінні об’єкт пізнання – це реальність, що потрапляє в коло пізнавальної діяльності людей, причому це може бути сфера як об’єктивного, так і суб’єктивного світу. Об’єктом соціології виступає життя суспільства, соціальна реальність, суспільні явища як такі (наприклад, соціальні спільноти, соціальні інститути, соціальна взаємодія та відносини), але соціальною реальністю цікавляться не лише соціологи, але й юристи, філософи, економісти, психологи та інші науковці. Таким чином, за своїм об’єктом соціологія суттєво не відрізняється від інших суспільних наук, а свою відмінність від них вона отримує завдяки власному предмету. Предмет дослідження – не лише певний аспект, кут зору, позиція, з якої даний об’єкт досліджується. Предмет соціології повинен показати нам, що саме цікавить її в суспільних явищах, які проблеми і яким способом вона намагається розв’язати. Що ж саме є предметом соціології?

Перш ніж назвати предмет соціології, дати визначення цій науці, потрібно зробити деякі попередні зауваження. Суспільне життя є досить складним явищем, котре можна досліджувати в різних ракурсах. Саме цим зумовлений той факт, що до цього часу в науковому середовищі немає єдино визнаної всіма вченими соціологічної теорії і єдиного розуміння її предмета, навпаки, різні наукові школи та концепції мають не однакові погляди на це. У світовій соціологічній науці переважає думка, згідно з якою для соціології характерна наявність не однієї, а декількох предметних областей. Серед явищ, що вважаються ключовими у визначенні предмета соціології, називають “людське суспільство”, “соціальне життя”, “соціальну взаємодію”, “соціальну поведінку”, “соціальну групу”, “форми людських спільнот”, “соціальні відносини” та ін. (Табл.1). Георг Зіммель зазначав, шо „соціологія запізнилася із вибором свого предмета на підставі єдиного для суспільних наук об’єкта, поза як останній давно вже розібраний ними їй доводиться проникати в чужі предмети, вивчати у них те, що не вивчають науки, які їх „застовпили”. Звідси випливало уявлення Г. Зіммеля про соціологію як не про науку, а як про метод, що створює для неї предмет, завдяки чому вона перетворюється у науку.

Але попри всі розбіжності і різноманітні позиції щодо предмета соціології, в ній оформляються і утверджуються положення, котрі можна вважити якщо не загальноприйнятими, то принаймні найбільш поширеними уявленнями про суто соціологічний підхід до соціальних проблем, а звідси – і про предметне поле соціології.

По-перше, це стосується розуміння суспільства як цілісної системи, як об’єктивного соціального світу, що набуває власних тенденцій, незалежних в кінцевому випадку від намірів, інтересів, суб’єктивних уподобань та мотивів поведінки людей. Суспільство, безумовно, є результатом індивідуальної взаємодії та взаємозв’язків, через зіткнення певних індивідуальних зусиль, намірів, із сукупності людських вчинків, що зумовлені особистими ідеалами, безпосередніми переживаннями, високими та низькими пристрастями, формується об’єктивний рух соціального процесу. Суспільний результат не співпадає з вихідними намірами та потребами, з якими люди (свідомо чи несвідомо) вступали у соціальні зв’язки.

По-друге, соціологія визначається як суто наукове дослідження суспільних явищ (на відміну від філософсько-світоглядної, ціннісної та оцінюючої позиції щодо суспільства). Соціологія прагне дослідити суспільні явища суто об’єктивно, безпристрасно, неупереджено, вилучивши при можливості зі свого аналізу всі суб’єктивні нашарування: переживання, особистісне ставлення та власні інтереси соціолога-дослідника.

По-третє, соціологія розглядає суспільне ціле через поведінку соціальних спільнот та індивідів, що складають ці спільноти. Соціологія вивчає суспільство крізь призму людської діяльності, як зіткнення різних інтересів, ціннісних орієнтацій, видів активності. Таким чином, соціологія не ігнорує окрему людину, особистість як головного суб’єкта суспільного цілого і творця історичного розвитку. Але суто соціологічний кут зору полягає в тому, що соціологія обмежується розглядом людини виключно в системі її суспільних зв’язків, в аспекті її суто соціальних якостей. Вона досліджує людину як представника певної соціальної спільноти. Саме соціальна спільнота постає в центрі уваги соціології, бо соціологічний аналіз як індивіда можна здійснити на основі дослідження соціальних груп та спільнот як проміжної ланки в системі “людина – суспільство”.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Соціологія
Поняття “соціальний” має кілька значень: від позначення самої сутності суспільного життя до розуміння сутності соціального зв*язку....

1. Соціологія як наука
Передумови виникнення соціологічної думки в Україні

1. Соціологія як наука
Але далі ситуація ускладнюється, бо суспільство можна вивчати з різних позицій. «Два підходи до розуміння суспільства І людини»

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”

Реферат з дисципліни «Соціологія» на тему: «Соціальні проблеми молоді...
Розділ молодь: особливості соціально-демографічної групи в минулому та в наш час

1. Соціологія як наука Питання Поняття соціології
Не можна сказати, що в історії людського мислення дослідники не зверталися до проблем суспільства, його соціальних груп, проблематики...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм...

1. Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо...
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціологіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка