Пошук по сайту


12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА - Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Сторінка7/7
1   2   3   4   5   6   7

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Базова

 1. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З. В. Друзь. – К., 2009. – 260 с.

 2. Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – К., 2008-2012.

 3. Калечиц Т. Н. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися / Т. Н. Калечиц, З. А. Кейлина. – М. : Просвещение, 1980. – 110 с.

 4. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 2005. – 343 с.

 5. Кацинська Л. П. Виховний процес в сучасній школі : методичний посібник / Л. П. Кацинська. – Рівне, 1997. – 159 с.

 6. Класному керівнику: як оцінити ефективність виховної роботи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 120с.

 7. Книга класного керівника : Довідково-методичне видання / упоряд. С. В. Кириленко, Н. І. Косарева. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.

 8. Кондрашова Л. В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. О. Лаврентьєва,
  Н. І. Зеленкова [Електронний ресурс] Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/download/kaf_pedagog/file_pedagog/met_vix_rob.pdf.

 9. Красовицький М. Ю. Виховна робота в школі : досвід і перспективи / М. Ю. Красовицький. – Х. : Освіта, 1992. – 183 с.

 10. Красовицький М. Ю. Методика виховної роботи / М. Ю. Красовицький. – К. : Освіта, 1992. – 215 с.

 11. Кузь В. Г. Основи національного виховання / В. Г. Кузь. – К. : Либідь, 1996. – 90 с.

 12. Кульневич С. В. Воспитательная работа в средней школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и классных руководителей, студентов пед. заведений / С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина. – Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2000. – 330 с.

 13. Лізинський В. М. Практичне виховання в школі / В. М. Лізинський. – Х. : «Ранок», 2008. – 320 с.

 14. Методика виховної роботи. Практикум : навчально-методичний посібник для студ. пед. ун-тів / кол. авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 102 с.

 15. Омеляненко, В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. /
  В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – 415 с.

 16. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: Програма / ред. І. Д. Бех. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.

 17. Рожков М. И. Классному руководителю / М.И.Рожков. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 310 с.

 18. Рожков М. И. Теория и методика воспитания : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 384 с.

 19. Сележан Й. Ю. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти: хрестоматія / Й. Ю. Сележан. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 306с.

 20. Сорока Г. І. Організація виховної роботи : планування, аналіз, методичне забезпечення / Г. І. Сорока. – Х. : Основа, 2005. – 128 с.

 21. Формування екологічної компетентності школярів : наук.-метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. Л. Пруцакова, Л. Д. Руденко та ін. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 64с

 22. Школа класного керівника/ упоряд. М. Голубенко. – К. : Шкіл. світ, 2005. – 128 с.

 23. Щуркова Н. Е. рикладная педагогика воспитания : учеб. пособ. для студ. вузов / Н. Е. Щуркова. – СПб : Питер, 2005. – 366 с.

 24. Яременко, Н. В. Класному керівнику: як провести ігри /
  Н. В. Яременко. – К.: Шк. світ, 2009. – 128 с.

 25. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Г. Ярощук. – 2- е вид., випр. – К. : Вид. дім"Слово", 2012. – 320 с.Періодичні видання

Виховна робота в школі

Відкритий урок

Все для вчителя

Обдарована дитина

Позакласний час

Практична психологія та соціальна робота

Шкільний світ

Допоміжна


 1. Березок О. С. Методика трудового виховання та профорієнтації учнів // Практикум з педагогіки : навчальний посібник / ред. О. Дубасюк, А. Іванченко. – К. : ІСДО, 1996. – 432 с.

 2. Бернацька О. У пошуках власного я. Тренінг для підлітків /
  О. Бернацька. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 128 с. – (б-ка "Шкільного світу")

 3. Білоусова В. О. Виховання культури поведінки учнів / В. О. Білоусова, Т. В. Говорун, Н. Й. Кисельова. – К. : Радянська школа, 1986. – 160 с.

 4. Виховні бесіди. 5-8 класи / упор. Л. Шелестові, Ю. Царенко. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.

 5. Вчимо дітей спілкуватися / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (б-ка "Шк. світу")

 1. Іова В. Інноваційні методи виховання : навч.-метод. посіб. / В. Іова, Л. Красномовець. – Кам'янець-Подільський, 2009. – 272 с.

 1. Класному керівнику. 1000 важливих дрібниць / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

 2. Класному керівнику. Колективні творчі справи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

 3. Класному керівнику. Як провести виховну годину. / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128с.

 4. Класному керівнику: Як провести батьківські збори / упоряд.: Л. Шелестові, Н. Чиренко. – К. : Шк. світ, 2009. – 120 с.

 5. Кондрашова Л. В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися / Л. В. Кондрашова. – М. : Прометей, 1990 – 160 с.

 6. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учеб. для студентов / Т. А. Куликова. – М. : Академия, 2000. – 230 с.

 7. Лутошкин А. Н. Как вести за собой / А. Н. Лутошкин. – М. : Просвещение, 1986. – 202 с.

 8. Мерзлякова, О. Методики професійного визначення / О. Мерзлякова, Г. Євдокімова. – К. : Шк. світ, 2011. – 120 с. – (б-ка "Шк. світу")

 9. Методичне забезпечення виховної роботи в школі // Завуч. – 2001. - №4(82). – С. 3-4.

 10. Мистецтво шкільного самоврядування / упор. М. Голубенко. – К. : Ред. загальнопедагог. Газ., 2004. – 120 с.

 11. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей : учеб. пособие для студ. высш. пед. уч. Заведений / С. Н. Николаева. – М. : Академия, 2002. – 336 с.

 12. Організація роботи з батьками в середніх закладах освіти. Методичні рекомендації // Шкільний світ. – 2002. - № 33. – 30 с.

 13. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів/ заг. ред. В. Дімеденка. – К. : ІЗМН, 1996. – 204 с.

 14. Планирование воспитательной работы в классе : Методическое пособие / ред. Е. Н. Степанова. – М. : СФЕРА, 2001. – 128 с.

 15. Проблеми становлення особистості у навчально-виховному процесі // Основи практичної психології. – К. : Либідь, 1999. – С. 402-447.

 16. Профессиональная ориентация учащихся : учеб. пособие для студентов пед.ин-тов / ред. А. Д. Сазонова. – М.: Просвещение, 1988. – 221 с.

 17. Психологические тесты / ред. А. А. Карелина: в 2-х томах. – М. : Академия, 2002.

 18. Рибальченко С. Є. Формування культури здоров'я учнів засобами інноваціних технологій / С. Є. Рибальченко. – Х. : Основа, 2010. – 143 с.

 19. Сорока Г. І. Виховна система класу : Методичні рекомендації / Г. І. Сорока, Р. І. Черновол-Ткаченко – Х. : Світ дитинства, 2004. – 128 с.

 20. Сценарії екологічних заходів / гол. ред. В.В. Григораш. – Х. : Основа, 2007. – 368с. – (Класний керівник)

 21. Сценарії народних свят / упор. Л. Курінчук. – К. : Шкільний світ, 2003. – 112 с.

 22. Теоретичні і методичні основи профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та психолого-педагогічний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів : метод. рек. для вчителів шкіл викладачів ун-тів / уклад. В. В. Варених, Л. І. Прокопенко, Д. М. Харченко та ін. – Черкаси, 2006. – 128с.

 23. Фридман Л. М. Изучение личности учащихся и ученических коллективов / Л. М. Фридман, Т. А. Пушкина, И. Д. Каплунович. – М. : Просвещение, 1988. – 207 с.

 24. Хоменко З. І. Вплив учителя на емоційний стан учнів /  З.І. Хоменко. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2012. – 128с. – б-ка "Шкільного світу"

 25. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навчально-методичний посібник для вузів / П. М. Щербань. - К. : Вища школа, 2002. – 215 с.13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Посилання

Зміст

Короткий опис

www.mon.gov.ua

Офіційний сайт МОН України

Нормативні документи, навчальні і виховні програми, аналітичні звіти, рекомендації

http://kdpu.edu.ua

Сайт Криворізького державного педагогічного університету

Новини університету, оголошення

http://festival.1september.ru/

http://www.ug.ru

Открытый урок, приложение к «Учительской газете»

Статті, методичні розробки. рекомендації

http://som.fio.ru

В помощь учителю

Розробка уроків, виховних заходів, у тому числі на економічну тематику

http://prazdnik-land.ru

Сценарії свят
http://umm.narod.ru

Сайт личностно ориентированной педагогики культурологического типа

Навчально-методичний матеріал

http://open.websib.ru

Сайт Сибирского центра инновационных педагогических технологий «Открытие»

Навчально-методичний матеріал

http://www.childpsy.ru

Сайт Детский психолог для специалистов. Проект выполнен в рамках факультета «Психология образования» МГППУ

Друк наукових результатів психологічних та педагогічних досліджень

http://etika.narod.ru

Сайт журнала «Этическое воспитание»

Матеріал з системи морального виховання

http://www.effecton.ru

Психологія, тести, розвиток особистості

Діагностика, конкретні поради, бібліотека когнітивної психології

http://school.edu.ru/

Российский общеобразовательный портал

Навчально-методичний матеріал

http://www.oim.ru

Международный научно педагогический Интернет журнал с библиотекой депозитарием

Навчально-методичний матеріал

http://pedsovet.org

Всероссийский интернет-педсовет

Навчально-методичний матеріал, форуми педагогів

www.infomost.ru/pmuz/number

www.redline.ru/education.old/rubricator

Матеріали з профорієнтації

Профдіагностика, профвідбір, основні підходи до визначення професійної придатності

http://www.infovolga.ru

Сайт «Моя пионерия»

Комунарська методика, методика КТС

http://www.kommunarstvo.ru

«Игорь Петрович Иванов и коммунарская методика»

Історія, концепція, методики, сучасні проблеми і перспективи

http://www.vozhatiy.ru

http://www.vozhatim.org.ua

http://www.vozh.ru

Сайти для вожатих

Форуми, поради, рекомендації, методичні розробки виховної діяльності у ДОТ

http://rvo-resh.pp.net.ua/load/8

Відділ освіти Решетілівської РДА

Документи, книги і посібники з методики виховної роботи

http://www.library.kherson.ua

Херсонська обласна бібліотек для дітей

Документи, книги і посібники з методики виховної роботи

http://osnova.com.ua

Сайт видавництва «Основа»

Анонс видань періодичної літератури

http://ostriv.in.ua

«Острів знань»

Навчально-методичний матеріал


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка