Пошук по сайту


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ - Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Сторінка5/7
1   2   3   4   5   6   7

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Викладання курсу МВР потребує застосування системи методів навчання.

Методи організації та управління процесом засвоєння наукової інформації: лекції, лабораторно-практичні роботи, екскурсії, ілюстрації, самостійна робота, проблемний, частково-пошуковий, пошуковий методи, методи структурування навчальної інформації.

Методи здійснення навчально-пізнавальної діяльності: індуктивний, дедуктивний, алгоритмічний методи, порівняльний та історичний, аксіоматичний, гіпотетичний, методи моделювання, шкалування, інтерполяції та екстраполяції, педагогічне спостереження, вивчення та аналіз передового педагогічного досвіду.

Методи стимулювання навчальної діяльності: ділові та рольові ігри, навчальні диспути та дискусії, проблематизації змісту матеріалу, що вивчається, постановки проблемних питань, заохочення та гальмування.

Методи мотивації: пояснення, роз'яснення, узагальнення світоглядних ідей, рейтинг, змагання.


9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


  • опитування;

  • мікровикладання;

  • фіксування;

  • портфоліо;

  • діагностичні контрольні роботи,

  • контент-аналіз;

  • оцінювання реферату,

  • рейтинг,

  • оцінювання виховного проекту.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ


Поточне тестування та самостійна робота


Сума

Змістовий модуль1

Змістовий модуль 2

Т1.1

Т1.2

Т1.3

Т1.4

Реферат

К.р.

Т2.1

Т2.2

Т2.3

Т2.4

Вих.

проект

5

5

5

5

15

15

10

5

10

10

15

100
Поточне тестування та самостійна робота

Модульна контрольна

Змістовий модуль №1

Т1.1

Т1.2

Т1.3

Т1.4

Реферат

15

5

5

5

5

15

Всього: 35 б.

15 б.

Разом за модулем 1 - 50 б.
Поточне тестування та самостійна робота

Виховний проект

Змістовий модуль №2

Т2.1

Т2.2

Т2.3

Т2.4

15

10

5

10

10

Всього: 35 б.

15 б.

Разом за модулем 1 - 50 б.


Лекції - 0.5 б.

Практичні - 2 б.

Самостійна робота - 0.5-1 б.

Модульний контроль - 2 б.


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий
модуль №1

Змістовий

модуль №2
50 б.

50 б.

100 б.

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90-100

А

відміннозараховано

80-89

В

добре

71-79

С

61-70

D

задовільно

50-60

Е

30-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-29

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка