Пошук по сайту


Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра педагогіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор інституту

_____________О. А. Остроушко

«____» ________________2016 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Напрям підготовки 6.040204 музичне мистецтво; 6.020205 образотворче мистецтво; 6.020302 історія; 6.020303 філологія; 6.040101 хімія; 6.040102 біологія; 6.040104 географія; 6.040201 математика;
6.040203 фізика.


Факультети:
природничий, географічний, іноземних мов, української філології, фізико-математичний, історичний, мистецтв.

Кривий Ріг – 2016

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи» для студентів педагогічних спеціальностей, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.040204 «музичне мистецтво»; 6.020205 «образотворче мистецтво»; 6.020302 «історія»; 6.020303 «філологія»; 6.040101 «хімія»; 6.040102 «біологія»; 6.040104 «географія»; 6.040201 «математика»;
6.040203 «фізика». – Кривий Ріг : КПІ КНУ, 2015 – 22 с.
Розробники програми:

Король А.М. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент; Волощук І.А. доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент

Рецензенти:

Лаврентьєва О. О. – зав.кафедри загально-технічних дисциплін та професійного навчання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», доктор педагогічних наук, доцент;

Савченко Л. О. – завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», кандидат педагогічних наук, доцент.
Обговорено та схвалено кафедрою педагогіки «17» вересня 2015р., протокол

№ 2
Завідувач кафедри педагогіки _____________________Т. О. Дороніна


Схвалено Вченою радою інституту

«____» __________________2016 р., протокол №___

1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліниДенна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість кредитів, відповідних ECTS – 3

Галузь знань: 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні науки

НормативнаРік підготовки:

3

3

Змістових модулів: 2

Напрями підготовки: 6.020204 «музичне мистецтво»; 6.020205 «образотворче мистецтво»; 6.020302 «історія»; 6.020303 «філологія»; 6.040101 «хімія»; 6.040102 «біологія»; 6.040104 «географія»; 6.040201 «математика»; 6.040203 «фізика»

Семестр:

6

6

Тем – 8

Лекції:

Загальна кількість годин – 108
16 годин

6 годин

Практичні:

34 годин

4 години

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3 години;

самостійної роботи студента – 3 години


Самостійна робота:

58 годин

98 годин

Вид контролю:

Залік

Залік

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка