Пошук по сайту


Vi міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

Vi міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

VI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«Спецпроект: аналіз наукових досліджень»

(30-31 травня 2011 р.)
Дякуємо Вам за співпрацю і, припускаючи, що тематика даної конференції може виявитися для Вас і Ваших колег цікавою, запрошуємо Вас взяти участь у роботі періодичної Інтернет-конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень», що відбудеться 30-31.05.2011р. Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремим збірником з присвоєнням йому ISBN, УДК ​​та ББК, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи і науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів конференції буде здійснена до 30.06.2011 р.
ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • кафедра державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління;

 • кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського державного аграрного університету;

 • кафедра менеджменту організацій та державного управління Чернігівського державного технологічного університету.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова оргкомітету:

Корецький Н.Х. – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління.
Члени оргкомітету:

 • Бакуменко В.Д. – д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління;

 • Даций О.І. – д.е.н., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління;

 • Бутко М.П. – д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту організацій та державного управління Чернігівського державного технологічного університету.


Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна

Відповідальний секретар: Капуш Ольга Євгенівна
Телефон для довідок з 900 до 1700 в робочі дні:

+38 (067) 972-90-71 Якубіна Марія Олександрівна
ДОПОВІДАЧІ І АУДИТОРІЯ:

На конференцію запрошуються учні, студенти, аспіранти, викладачі і співробітники вузів і наукових організацій України, Росії та інших країн СНД.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

 • WEB-ресурс науково-практичних конференцій www.confcontact.com


Мета конференції – розробка нових напрямків розвитку сучасної науки, обмін практичним і теоретичним досвідом, формування навичок науково-дослідної роботи, підвищення якості підготовки фахівців у ВНЗ; підвищення ролі вищих навчальних закладів у формуванні інформаційно-освітньої сфери, створення і розвиток науково-дослідницького співтовариства учнів, студентів, аспірантів, молодих викладачів і співробітників вузів і наукових організацій.
Конференція працюватиме за такими СЕКЦІЯМИ:
АРХІТЕКТУРА

 1. Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

 2. Архітектура будівель та споруд

 3. Містобудування та ландшафтна архітектура


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1. Біохімія та біофізика

 2. Молекулярна біологія

 3. Ботаніка

 4. Мікробіологія

 5. Зоологія

 6. Фізіологія рослин

 7. Фізіологія людини і тварин

 8. Генетика та цитологія

 9. Біотехнологія

 10. Мікологія


ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

 1. Ветеринарна медицина

 2. Гігієна тварин та ветеринарна санітарія


ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

 1. Фізична географія

 2. Економічна та соціальна географія

 3. Геоморфологія та палеогеографія

 4. Біогеографія та географія ґрунтів

 5. Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

 6. Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

 7. Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

 8. Географічна картографія


ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

  1. Загальна та регіональна геологія

  2. Геохімія та геофізика

  3. Геотектоніка

  4. Геологічна інформатика

  5. Гідрогеологія

  6. Інженерна геологія

  7. Геологія корисних копалин

  8. Геологія нафти і газу

  9. Мінералогія, кристалографія


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Теорія та історія державного управління

 2. Механізми державного управління

 3. Державна служба

 4. Місцеве самоврядування


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 1. Театральне мистецтво

 2. Музичне мистецтво

 3. Кіномистецтво. Телебачення

 4. Образотворче мистецтво

 5. Декоративне і прикладне мистецтво

 6. Дизайн


ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 1. Вітчизняна історія

 2. Всесвітня історія

 3. Археологія

 4. Етнологія

 5. Історія науки й техніки

 6. Антропологія


КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 1. Теорія та історія культури

 2. Світова культура і міжнародні культурні зв’язки

 3. Українська культура

 4. Прикладна культурологія. Культурні практики


МЕДИЧНІ НАУКИ

 1. Клінічна медицина

 2. Профілактична медицина

 3. Теоретична медицина

 4. Фармацевтика


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

 1. Агрономія

 2. Зоотехнія

 3. Лісове господарство

 4. Історія сільськогосподарських наук


СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Теорія та історія соціальних комунікацій

 2. Теорія та історія журналістики

 3. Теорія та історія видавничої справи та редагування

 4. Прикладні соціально-комунікаційні технології

 5. Соціальна інформатика


ТЕХНІЧНІ НАУКИ

 1. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка

 2. Обробка матеріалів у машинобудуванні

 3. Галузеве машинобудування

 4. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 5. Кораблебудування

 6. Електротехніка

 7. Прилади. Радіотехніка та телекомунікації

 8. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

 9. Енергетика

 10. Металургія

 11. Технологія харчової та легкої промисловості

 12. Транспорт

 13. Будівництво

 14. Геодезія

 15. Безпека життєдіяльності

 16. Електроніка


ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 1. Загальна педагогіка та історія педагогіки

 2. Теорія і методика професійної освіти

 3. Соціальна педагогіка

 4. Теорія і методика виховання

 5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті


ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 1. Теорія та історія політичної науки

 2. Політичні інститути та процеси

 3. Політична культура та ідеологія

 4. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

 5. Етнополітологія


ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1. Загальна психологія, історія психології

 2. Психофізіологія

 3. Психологія праці; інженерна психологія

 4. Медична психологія

 5. Соціальна психологія

 6. Педагогічна та вікова психологія


СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1. Теорія та історія соціології

 2. Методологія та методи соціологічних досліджень

 3. Соціальні структури та соціальні відносини

 4. Спеціальні та галузеві соціології


ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

 1. Олімпійський і професійний спорт

 2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

 3. Фізична реабілітація


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

  1. Математика

  2. Механіка

  3. Астрономія

  4. Фізика

  5. Інформатика і кібернетика


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1. Літературознавство

 2. Українська та російська мови

 3. Слов’янські мови

 4. Германо-романські мови

 5. Балтійські мови

 6. Загальне мовознавство

 7. Перекладознавство

 8. Структурна, прикладна та математична лінгвістика


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 1. Онтологія, гносеологія, феноменологія

 2. Діалектика і методологія пізнання

 3. Соціальна філософія та філософія історії

 4. Філософська антропологія, філософія культури

 5. Історія філософії

 6. Логіка, етика, естетика

 7. Філософія науки і освіти


ХІМІЧНІ НАУКИ

 1. Неорганічна хімія

 2. Аналітична хімія

 3. Органічна хімія

 4. Фізична хімія

 5. Електрохімія

 6. Хімія твердого тіла


ЕКОЛОГІЯ

 1. Екологічні засади еволюції та охорони навколишнього середовища
 2. Екологічні проблеми енергетики

 3. Промислова екологія та медицина праці

 4. Екологічне виховання

 5. Екологічний моніторингЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
 1. Економічна теорія та історія економічної думки

 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 3. Економіка та управління національним господарством

 4. Економіка та управління підприємствами

 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 8. Гроші, фінанси і кредит

 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 10. Статистика

 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціЮРИДИЧНІ НАУКИ

 1. Теорія та історія держави і права

 2. Конституційне право; муніципальне право

 3. Цивільне право

 4. Господарське право

 5. Трудове право; право соціального забезпечення

 6. Земельне, аграрне, екологічне право

 7. Адміністративне, фінансове, інформаційне право

 8. Криміналістика; кримінально-виконавче право; судова експертиза

 9. Міжнародне правоУМОВИ УЧАСТІ
Для участі у конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» необхідно не пізніше 29 травня 2011 відправити вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:

 1. текст доповіді, оформлений відповідно до нижчеподаних вимог;

 2. заявку на участь по запропонованій формі;

 3. копію документа про оплату або реквізити документа про перерахування в електронному вигляді.

  • У темі листа необхідно вказати секцію, номер підсекції і прізвище першого автора (Наприклад, <Економіка 3, Іванов А.В.>).

  • Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або з’ясуйте питання про отримання за вказаним вище телефоном.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський екземпляр збірника тез. У разі потреби додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 20грн/120російськіх рублів.

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного у текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 5 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Роботи студентів подаються у співавторстві з науковим керівником, або доповнюються сканованою копією рецензії наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою факультету). Також необхідно вказати контактний телефон та електронну адресу наукового керівника (без цих даних роботи студентів розглядатися не будуть).

Оформлення заголовка тез:

 1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, «к.філол.н. Іванов А.А.»)

 2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовку не ставити.

 3. Назву доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовку не ставити.
Приклад оформлення заголовку тез

Д.е.н. Іванов І.І., к.е.н. Губа А.О.

Донецький національний університет, Україна

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУМалюнки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Всі малюнки і таблиці повинні мати назву.

Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згідно з діючими державними стандартами. Посилання в тексті на літературу подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформлення літератури дивіться на сайті: www.confcontact.com.

Підрядкові примітки не допускаються.
ФОРМА ЗАЯВКИ для участі в конференції

ПІБ авторів, вчений ступінь
Назва доповіді
Обрана секція та підсекція
Місце роботи, посада
Контактна адреса в такому форматі:

ПІБ отримувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

ІндексКонтактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірників (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ
Реквізити для зарахування коштів

для громадян України

Вартість участі в роботі конференції становить 22 гривні за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України) і перераховується на: розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 2904010382, отримувач – ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ________________(вказати ПІБ першого автора доповіді); При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не вважатиметься сплаченою! Платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!
УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового рахунку і призначення платежу!
З повагою, координатор проекту

Біла Катерина Олексіївна

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Полтавський обласний центр туризму І краєзнавства учнівської молоді
Департаменту освіти І науки обласної державної адміністрації, Полтавським обласним центром туризму І краєзнавства учнівської молоді...

Інформація за підсумками інтернет-конференція 27. 10. 2016 Загальні...
Оновлення бази даних про відповідальних за зно в місцевих органах управління освітою

1. міжнародна економічна система предмет курсу “міжнародна економіка”....
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...

1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток
Міжнародна економіка – це сукупність національних економік І відносин, які об’єднують національні економіки у цілісну систему, яка...

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Вас взяти участь у роботі Х всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми І перспективи...

5. Міжнародна міграція робочої сили
Роль міжнародних організацій в регулюванні міграційних процесів. Міжнародна організація праці (моп), її завдання, структура І напрямки...

Програма для 5-х класів Програма початкової школи
Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних...

Заключна конференція
Величності географії присвячується І тим, хто віддав своє життя дослідженню природи землі

Урок 7 клас Тема: Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження
Практична робота №14. складання комплексної характеристики однієї з річок материка

Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес”
На відміну від науково-технічного прогресу, що споконвіку супроводжує розвиток цивілізації, науково-технічна революція (нтр) це якісний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка