Пошук по сайту


Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

(ДНПБ України)

Відділ наукового опрацювання і каталогізації документів

РОБОЧІ ТАБЛИЦІ ББК

ДЛЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК


Укладачі: Лобановська І.Г.

Чернюк О.А.

Київ 2002

РОБОЧІ ТАБЛИЦІ ББК

ДЛЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК

В С Т У П

З часу впровадження в практику роботи шкільних бібліотек другого видання таблиць ББК* вже минуло п'ятнадцять років. Таблиці, орієнтовані переважно на зміст вітчизняної літератури 70-80-х років, багато в чому застаріли. За цей час відбулися важливі зміни як у суспільному житті нашої країни, так і в усьому світі. Розвиток культури, науки, економіки, техніки та інших галузей знань спонукали до підготовки нової редакції таблиць, і вони побачили світ у 1998 році.** На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають потребам української бібліотечної науки і практики.

Зважаючи на це, а також беручи до уваги, що останнім часом відкрилось багато нових шкіл, а попередній випуск таблиць став уже бібліографічною рідкістю і попит на них зріс у кілька разів, співробітниками відділу наукового опрацювання і каталогізації документів Державної науково-педагогічної бібліотеки України підготовлені Робочі таблиці ББК для шкільних бібліотек. За основу було взято видання російських таблиць ББК для масових***, дитячих та шкільних бібліотек, використані методичні рекомендації Національної парламентської бібліотеки України, досвід роботи інших бібліотек України, а також власні напрацювання.

За браком місця методичні поради щодо систематизації документів у тексті таблиць, а також посилання на суміжні дисципліни викладено скорочено, тому ми радимо уважно ознайомитись з таблицями до початку їх використання. З усіх питань систематизації просимо звертатись до ДНПБ України.

Таблиці призначені працівникам шкільних бібліотек різних типів шкіл, можуть бути корисними для закладів середньої профтехосвіти, а також для дитячих та інших бібліотек, які обслуговують дітей.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ


щодо використання робочих таблиць класифікації

Ці таблиці призначені для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів і картотек шкільних бібліотек.

Основне завдання таблиць – розкрити зміст творів друку, подати їх як струнку науково обґрунтовану систему знань і цим максимально полегшити читачеві використання бібліотечних фондів.

Таблиці складаються з основних та допоміжних таблиць (загальних, територіальних і спеціальних типових ділень). Їх поєднання створює розгорнуті таблиці.

ОСНОВНІ ДІЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ:
 1. Загальнонаукові та міждисциплінарні знання*

 2. Природничі науки


1Техніка. Технічні науки

 1. Сільське та лісове господарство

 2. Охорона здоров'я. Медицина

6/8 Суспільні та гуманітарні науки

9 Література універсального змісту


Загальні типові ділення (ЗТД)

Таблиця ЗТД містить визначення для позначень матеріалу за темою (історія науки, діячі науки; заклади, організації, товариства; експедиції; професії та ін.) та за формою (бібліографічні посібники, довідники, навчальні видання та ін.).


Визначники ЗТД додаються до індексу галузі або теми безпосередньо без будь-якого знака. Наприклад, "20я7 Навчальні видання з природознавства".

ЗТД не використовуються, якщо для даного питання передбачено спеціальний індекс в основній таблиці або в таблицях спеціальних типових ділень, наприклад, "87.3 Історія філософії", а не 87г.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТИПОВІ ДІЛЕННЯ (ТТД)

ТТД призначені для одноманітного підрозділу матеріалу за регіональною ознакою. Визначення територіальних понять – цифри та букви української абетки, великі та малі – беруться в круглі дужки. Об'єктами класифікації в таблиці ТТД є території та акваторії Землі. ТТД відображають переважно сучасну політичну карту світу. Всі країни, незалежно від їхніх розмірів та політичного устрою, розташовані в межах частин світу за абеткою їхніх назв. Виняток становить Росія (а раніше СРСР), оскільки вона розташована в двох частинах світу (Європі та Азії) і не може бути представлена в цілому в жодній з них.

ТТД може додаватися до індексу тих підрозділів основних таблиць або типових ділень, в яких необхідно виділити матеріал про окрему країну, місцевість, територію. Наприклад, "30г(4Укр) Історія техніки в Україні".

СПЕЦІАЛЬНІ ТИПОВІ ДІЛЕННЯ (СТД)

На відміну від загальних і територіальних типових ділень, СТД використовуються тільки в межах одного відділу або декількох розділів однієї галузі знань. Відмітною ознакою СТД є знак - (дефіс) перед їхньою цифровою частиною. СТД за звичай розташовуються безпосередньо під індексами тих розділів, для деталізації яких вони призначені.

Послідовність індексів

У ББК закріплено визначену умовну послідовність рубрик у таблицях і роздільників у каталогах і картотеках. Порядок розташування індексів на одному ступені ділення:

 • Індекси загальних типових ділень;

 • Індекси територіальних типових ділень;

 • Індекси спеціальних типових ділень;

 • Індекси з двокрапкою.

Нововведення в робочі таблиці ББК

Нововведення, враховані під час складання робочих таблиць ББК, можна згрупувати таким чином:

 1. Включено ряд нових ділень у розділи "63 Історія. Історичні науки", "74 Освіта. Педагогічна наука", "77 Дозвілля та відпочинок", "86 Релігія. Містика. Вільнодумство " та інші.

 2. Деталізовано ряд розділів: "20 Природничі науки в цілому. Природознавство в цілому", "26 Науки про землю", "28 Біологічні науки", "60 Суспільні науки в цілому", "63 Історія. Історичні науки", "74 Освіта. Педагогічна наука" та інші.

 3. Змінено методику систематизації ряду ділень: всі розділи з типовим визначником "я92", а також "20.1 Людина і довкілля. Екологія людини. Екологія в цілому" та інші.

 4. Значно деталізовані спеціальні типові ділення в розділі "63 Історія. Історичні науки" та в ТТД "я7 Навчальні видання".

 5. Введено нові індекси для ряду ділень, що існували в попередньому виданні "Таблиц...": "28.7 Біологія людини. Антропологія", "74.27 Діти. Дитячий рух та організації", "84я92 Літературна творчість дітей", "85...я92 Художня самодіяльність...", "87.703.7 Моральні проблеми кохання, сім'ї, сексу", "87.774 Культура поведінки. Етикет" та інші.

У процесі впровадження цих нововведень ми рекомендуємо:

 • Під час систематизації літератури деталізацію ділень визначати наявністю літератури в конкретній бібліотеці;

 • законсервувати ділення, для яких у запропонованому виданні таблиць передбачено нові індекси класифікації. Наприклад, законсервувати ділення "74.22 Дитячі громадські організації", а нові надходження збирати в розділі "74.27 Діти. Дитячий рух та організації". Рекласифікацію літератури проводити поетапно, враховуючи читацький попит на неї. У систематичних каталогах і картотеках необхідно зробити перехресні відсилки;

 • у розділах, де змінено методику систематизації, застосовувати нову методику.

Таблиці загальних та спеціальних типових ділень (СТД) використовувати залежно від наявності літератури та читацького попиту. Наприклад, СТД у розділах "63.3 Історія. Історичні науки", "86.3 Окремі релігії", в таблиці типових ділень "я7 Навчальні видання" та інші.

Важливою умовою правильного застосування таблиць ББК в організації фондів і каталогів бібліотеки є своєчасна підготовка Робочих таблиць.

Кожна шкільна бібліотека, зважаючи на обсяг і склад свого фонду, визначає, які індекси будуть використовуватись нею під час розстановки фонду, а які – у систематичному каталозі.

Для розстановки фонду потрібна менша деталізація, ніж для каталогів. Наприклад, на полиці достатньо роздільника "24 Хімічні науки", а в каталозі необхідно мати дрібніші ділення: "24.1 Загальна та неорганічна хімія", "24.2 Органічна хімія" і т.д.

Прийняті ділення фіксуються в таблицях ББК, де позначаються індекси, що використовуються для розстановки документів на полицях (поличні індекси), та індекси, які використовуються в систематичному каталозі (каталожні індекси). Це робиться за допомогою підкреслювання або позначення літерою, наприклад, "П" – поличний, "К" – каталожний.

Слід мати на увазі, що в тексті таблиць представлено як приклади найбільш поширені індекси з типовими діленнями. В усіх інших випадках бібліотекарі повинні самостійно створювати складні індекси, до складу яких входять індекси різних типових ділень. Приклади використання ЗТД широко представлені в розділах "26.8 Географія" та "30 Техніка та технічні науки в цілому".

Під час систематизації слід використовувати всі можливості таблиць для деталізації навіть за невеликої кількості документів. Це потрібно для того, щоб у майбутньому не довелось повторно систематизувати документи у разі необхідності дроблення розділів каталогу в зв'язку зі збільшенням потоку документів або при злитті декількох фондів.

Класифікаційні індекси, які систематизатор комбінує з індексів основних та допоміжних таблиць загальних і спеціальних типових ділень ББК, вносяться до тексту робочих таблиць з відповідним формулюванням. Паралельно складний або складений індекс може бути зафіксований у самому систематичному каталозі. Для цього на роздільнику записується цей індекс та його формулювання. Під час користування електронним каталогом наявність максимально повного індексу на кожну публікацію дасть можливість у деяких випадках провести адекватний пошук тільки за індексами ББК.

2 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ (ПРИРОДОЗНАВСТВО)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...

Всту п
Ці таблиці призначені для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів І картотек шкільних бібліотек

Об’єднана робоча схема таблиць ббк для організації систематичного...
Об’єднана робоча схема таблиць ббк для організації систематичного каталогу для вікових груп 8-9 та 10-15 років

Та підручників для рівнів стандарту та профільного. Пропонуємо їх перелік у таблиці
Школа не тільки надає учням певну суму знань, але І формує у них потребу в безперервному самостійному І творчому підході до оволодіння...

2. зміст І порядок здійснення робочого проектування
Робочі землевпорядні проекти пов'язані з упорядкуван­ням, докорінним поліпшенням І охороною земель, раціональ­ним їх використанням...

Методичні рекомендації щодо складання індивідуальної програми корекційних...
Методичні рекомендації призначені для класних керівників та шкільних психологів щодо розробки індивідуальної програми корекційних...

«Літосфера»
Завдання Складання понятійної таблиці «Характеристика частин внутрішньої будови Землі»

Варіант 1 машинобудування. Хімічна промисловість
Дайте характеристику літакобудування І лакофарбової промисловості України у вигляді таблиці

Варіант 1 загальна характеристика господарства
Дайте характеристику атомної електроенергетики та газової промисловості України у вигляді таблиці

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка