Пошук по сайту


Робочий навчальний план безм'ятежненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний

Робочий навчальний план безм'ятежненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Шевченківської районної

державної адміністрації

_________________С.В.Старіков

“______”_______________2016 року

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Безм'ятежненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Шевченківської районної ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

від 10.06.2016 протокол № 6

Голова ради школи

_______Т.Є.Волкова

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

від 10.06.2016 протокол № 7

Голова педагогічної ради

__________О.Л.Назарова


Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Безм'ятежненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Шевченківської районної ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік

І. Загальні засади

Робочий навчальний план Безм'ятежненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2016/2017 навчальний рік складено відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів з питань розвитку системи загальної середньої освіти: пункту 3 статті № 15, статті № 33, пункту 2 статті № 34, абзацу 7 статті № 38 законів України «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», пунктів 33 та 34 розділу «Організація навчально-виховного процесу», пункту 86 розділу «Учасники навчально-виховного процесу», абзаців 3 та 4 пункту 95 розділу «Управління закладом» Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», пункту 9 «Організація навчально-виховного процесу» ДСПіН влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2012 р. за

№ 1482/21794, від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до деяких наказів», від 04.08.2014 № 895 «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» – українська мова (5–7-ті класи), інформатика, від 22.12.2014 № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики, від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1 – 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики , від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»; від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»; від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», абзацу 15 «Методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61), листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»; наказу відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації від 09.06.2016 № 166 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2016/2017 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району».

Відповідно до Статуту школи, затвердженого рішенням ХХІХ сесії VI скликання Шевченківської районної ради від 05.04.2013 року, навчальний заклад є загальноосвітньою школою І - ІІІ ступенів.

У 2016/2017 навчальному році в закладі будуть працювати 9 класів, в яких навчатиметься 66 учнів: 1 клас – 5 учнів, 2 клас – 12 учнів, 3 клас – 5 учнів, 4 клас – 9 учнів, 5 клас – 11 учнів, 6 клас – 7 учнів, 7 клас – 5 учнів, 8 клас – 5 учнів, 9 клас – 5 учнів. У школі відсутні 10 та 11-й класи.

Діяльність здійснюватиметься:

1 – 4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 2);

5 - 8 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12);

9 клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

Цей план зорієнтований на роботу школи у 2016/2017 навчальному році за п'ятиденним робочим тижнем для 1-9-х класів. Згідно зі статутом школи, мова навчання – українська. Школа у 2016/2017 навчальному році працюватиме в одну зміну.

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ

Навчальний план школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення окремих предметів, спецкурси та факультативи.

Згідно з Державним стандартом освіти викладання навчальних предметів інваріантної складової забезпечено у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами.

Клас

Додатковий час на предмети інваріантної складової

Курси за вибором та факультативи

Кількість годин

Оґрунтування

1-4

Музичне мистецтво
0,5


Формування духовної культури особистості, ціннісних світоглядних орієнтацій, художньо-творчого розвитку учнів, оволодіння ними цілісною системою знань про предмети

Образотворче

мистецтво

0,5

5-6
Етика

(курси за вибором)

1


Створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистостей, моральної культури і культури поведінки

6-7

Православна культура Слобожанщини (факультатив)

1

Поглиблення знань про духовний світ у межах православної традиції, притаманні їй основні моральні норми та культурні цінності населення мешканців Слобожанщини як одного з великих за територіально – географічними розмірами регіону України.

5
Розв’язуємо текстові задачі

(факультатив)

1

Поглиблення й доповнення матеріалу шкільного курсу математики щодо розв’язування текстових задач

5

6-7Шкільна риторика (курси за вибором)

0,5

1


Забезпечення такої мовної підготовки випускників шкіл, яка б озброїла їх знаннями й навичками активного мовного вираження та впливу, ознайомила хоч би із основними правилами мовної діяльності різних видів.

6
Розв’язуємо прикладні задачі (курси за вибором)

0,5

Поглиблення та розширення основного курсу математики. Організація творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань.

7
Вчимося бути громадянами (курси за вибором)


1

Виховання сучасного громадянина-патріота Української держави, підготовка учнівської молоді до виконання ролі активних громадян та ознайомлення її з громадянськими навичками і цінностями, необхідними для ефективної участі у житті громади

8
Креслення (факультатив)

1

Формування в учнів ставлення до креслення як одного з головних і необхідних засобів спілкування людей у їхній практичній діяльності, навчити свідомо читати креслення та схеми, самостійно виконувати графічні документи

8
Стежками козацької слави (факультатив)

0,5

Поглиблення знання з історії та географії, удосконалення вміння і навички науково - краєзнавчої, дослідницької роботи, сприйняття духовного розвитку школярів.

8
Синтаксис простого та простого ускладненого речення (факультатив)

1

Розширення і збагачення знань про просте речення

8
Харківщинознавство (курси за вибором)

1

Виховання любові до Вітчизни, повагу до її історичних традицій та дбайливе ставлення до розв’язання її сучасних проблем та відродження української державності

9

9
Природні ресурси України (курси за вибором)

0,5

Усвідомлення реальності екологічної небезпеки і визначення шляхів відтворення

Враховуючи наявність матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення обрано варіативні модулі для викладання фізичної культури у 5-9 класах, трудового навчання у 5-9 класах

Предмет

Клас

Назва варіативного модуля

Фізична культура

5-9

футбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика, баскетбол,теніс

Трудове навчання

5

технологія ажурного випалювання, технологія виконання електротехнічних робіт

6

технологія виготовлення дерев'яної іграшки, технологія обробки тонкого листового металу

7

технологія обробки деревини, технологія природного землеробства

8

технологія токарної обробки металів, технологія вирощування рослин та догляд за ними

9

технологія слюсарної обробки металу, проектування та виготовлення комплексного виробу


Таблиця 1

Предмети, на вивчення яких відводиться неціла кількість годин, будуть викладатися протягом навчального року таким чином:

Класи

Предмет

Кількість годин

І, ІІІ тижні

ІІ, ІV тижні

2

2

Українська мова

Літературне читання

3,5

3,5

4

3

3

4

3

3

Українська мова

Літературне читання

3,5

3,5

4

3

3

4

4

4

Українська мова

Літературне читання

3,5

3,5

4

3

3

4

5

5

Українська мова

Шкільна риторика (курс за вибором)

3,5

0,5

4

-

3

1

6

6

Українська мова

Розв'язуємо прикладні задачі(курс за вибором)

3,5

0,5

3

1

4

0

7

7

Українська мова

Хімія

2,5

0,5

2

-

1

1

8

8

Історія України

Стежками козацької слави(факультатив)

1,5

0,5

1

1

2

0

9

Природні ресурси України(курс за вибором)

Географія

0,5

1,5

-

2

1

1

9

9

Історія України

Основи здоров’я

1,5

0,5

2

-

1

1

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочий навчальний план харківської приватної загальноосвітньої школи...
Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

2. Закону України «Про освіту»
Березанської зош І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області з українською мовою навчання на 2011-2012 навчальний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка