Пошук по сайту


Досвід роботи директора Количівської зош І-ІІІ ступенів Теплухи В. М. з проблеми

Досвід роботи директора Количівської зош І-ІІІ ступенів Теплухи В. М. з проблеми

Сторінка1/3
  1   2   3Досвід роботи

директора Количівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Теплухи В. М.

з проблеми


Громадсько-активна школа як один із шляхів оптимізації навчально-виховного процесу”


Стародавні педагоги пояснювали своїм учням сутність оптимізації на простому й наочному прикладі. Підводили до підніжжя високої гори, указували на далеку вершину й запитували: „Як зійти на гору?” Тих, хто зопалу пропонував дертися по кручах, докоряли за нерозсудливість, хвалили ж тих вихованців, які пропонували довший, але легший і безпечніший шлях: optima est! Можливо, саме так люди прийшли до великого закону – програємо у відстані, але виграємо у силі – та непозбавленого змісту афоризму – „розумний угору не піде, розумний гору обійде”.

Поліпшувати й удосконалювати в навчанні й вихованні потрібно все. Але правильний шлях поступових і надійних перетворень – оптимізація, що визнана безперервною педагогічною інновацією.

Оптимізація – вічна потреба вдосконалення людської практики, кінцева мета вибудованої на наукових підставах практичної діяльності.

Важливим є те, що освітянська політика спрямовується на посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, засобів масової інформації в навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності навчальних закладів. У зв'язку з цим набуває особливого значення поступовий перехід від державної до громадської форми управління.

Отже, з метою ефективної реалізації поставлених перед школою завдань педагогічний колектив Количівської ЗОШ працює над створенням умов для самореалізації дитини через застосування набутих знань у житті, засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, створенням власної світоглядної позиції; формуванням соціальних норм, самостійності, власної гідності, відповідальності за свої дії та вчинки шляхом реалізації особистісних цінностей учнів, їх власних прав, свобод і обов’язків, здатності до соціальної взаємодії.

Від рівня управлінської майстерності адміністрації в значній мірі залежить якість роботи педагогічного колективу. Для ефективного управління навчальним закладом його керівник повинен систематично визначати й фіксувати рівень продуктивності роботи вчителів. У школі розроблена така система визначення продуктивності роботи педагогів, яка включає в себе:

  • науково-методична діяльність (участь у семінарах і конференціях, робота в методичному об’єднанні, розробка методичних посібників, робота в творчих групах);

  • наукова організація праці вчителя (створення кабінету й організація його роботи);

  • самоосвіта ;

  • ведення шкільної документації (оформлення особових справ учнів класу, якісне складання календарних і поурочних планів, оформлення класного журналу);

  • олімпіади (участь учителя в організації й проведенні шкільних предметних олімпіад, участь в журі районного етапу, учень-переможець);

  • виробнича дисципліна (своєчасна явка на всі заходи й уроки, здача звітів, журналів, календарних планів, відповідальне ставлення до дорученої справи, своєчасне проходження медичного огляду);

  • виховна робота;

  • суспільно-корисна діяльність (профспілкова діяльність, інформаційна діяльність, соціальний захист працівників педагогічного колективу).

  • атестацію (виконання-невиконання функціональних обов’язків згідно з вимогами раніше встановленої кваліфікаційної категорії, підтвердження або підвищення категорії, присвоєння або підтвердження педагогічного звання);

Навчально-виховний процес забезпечують 25 педагогічних працівників, з них 7 мають вищу кваліфікаційну категорію, 9 - першу кваліфікаційну категорію, 2 – другу, 7 - «спеціаліст», 7 мають педагогічне звання «Старший учитель».

Учителі нашої школи – це творчий, дієвий колектив, який здатний забезпечувати якісний доступ до навчання й виховання дітей (Додатки 1, 2).

Розробляючи шляхи оптимізації навчально-виховного процесу, необхідним стало питання створення Концепції розвитку та діяльності роботи школи на 2008-2012 роки. Творча групою була розроблена Концепція, яка прийнята на засіданні педагогічної ради №1 від 28.08.2010 року (Додаток 3).

Наш навчальний заклад намагається встановлювати та розвивати взаємовигідні відносини між школою, членами громади й спонсорами для спільного розв’язання проблем. Партнерство на базі школи – це також можливість підвищити імідж закладу, залучити додаткові ресурси.

Свої стосунки з представниками громади педагогічний колектив базує на таких принципах:

 • взаємовигідність;

 • прозорість;

 • двостороннє спілкування;

 • чесність;

 • повага;

 • рівність.

Сьогоднішнє виховне середовище тісно пов’язане з середовищем громади, що дає можливість забезпечити участь дитини в житті громади та її успішну соціалізацію.

Наша школа – це школа розвитку громадянської активності. Реалізація поставленої проблеми, а саме: «Формування соціально активної, духовно багатої, творчої особистості – патріота України та громадянина світу», почалася зі створення народознавчої кімнати-музею «Берегиня», що сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, громадянських якостей, збереженню духовної єдності поколінь, історико-культурної спадщини свого народу, удосконаленню навчально-виховного процесу, розвитку творчих інтересів учнів до пошукової, природоохоронної, народознавчої роботи, під час якої учні збирають історичні документи, предмети побуту, записи спогадів, вчаться брати інтерв’ю. Учнями зібрано старовинні речі, рушники, український національний одяг, різноманітні родинні реліквії, предмети побуту, домашній реманент.Маючи певний досвід, школа починає співпрацювати з Чернігівським державним педагогічним університетом ім. Т. Г. Шевченка (історичний факультет, кафедра етнографії та краєзнавчо-туристичної роботи). У свій час відомий український філософ Григорій Сковорода сказав: «Якщо ти українець, будь ним. Якщо ти поляк, то будь поляком. Ти німець? Будь німцем… Татарин? Будь татарином. Все добре на своєму місці і своєю мірою, і все прекрасне, що чисте, природне, тобто непідроблене». Ми добре розуміємо, що виховання дитини завжди має грунтуватися насамперед на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбувається знайомство з традиціями інших народів. Пізнання навколишнього світу починається зі знайомства з рідною вулицею, селом чи містом, своєю країною, а вже потім – із сусідніми краями. Тобто, ми йдемо від пізнання свого, рідного, національного до пізнання багатонаціонального, світового.

Наступним кроком стало те, що в школі почав діяти КМД «Соняшник», керівником якого стала талановитий педагог Дерев′янко В. І. Позакласна й позашкільна робота була й залишається вагомою складовою виховання сучасної молоді. У цьому контексті особливої уваги набуває громадянське виховання, метою якого є формування в учнівської молоді досвіду ефективної та свідомої участі в житті громади, моделювання ситуацій і різноманітних соціальних ролей, що дають змогу реалізувати громадянські права й свободи в малому та великому соціумі. Тут доречні такі форми громадянського виховання, які прилучають учнів до активної участі у громадському житті, співпраці з державними органами та різноманітними громадянськими структурами, ініціювання корисних суспільних справ. Все починалося з участі у різноманітних фестивалях, спілкуванні з різними клубами області, України. Зараз євроклуб «Соняшник» самодостатня дитяча організація, яка входить до трійки найкращих в області вже 10 років поспіль. Багато випускників школи завдяки роботі в євроклубі змогли влаштуватися в житті, посіли певне місце в сучасному суспільстві, працюють не лише в Україні, а й за кордоном. Адже головна увага приділялася формуванню громадянина, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, спільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини. Євроклуб співпрацює з багатьма молодіжними і громадськими організаціями Чернігівської області та України.

Найважливіший період становлення особистості майбутнього громадянина України припадає на його шкільні роки. Тому виняткову роль у формуванні підростаючої людини відіграє шкільний колектив. Саме він є основним соціальним середовищем, у якому виховуються потреби, розкриваються задатки, формуються здібності особистості. Недарма Софія Русова стверджувала думку про те, що завдання школи – привчити учня до життя, знайти в ньому своє місце, виробляти вміння, не нав’язувати чиюсь думку, а дати можливість молодому поколінню свідомо робити свій вибір. Формування ініціативної особистості неможливе без широкого залучення учнів щодо участі в управлінні шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоуправління.

Розуміючи це, та підтримуючи ініціативу учнівських лідерів, в Количівській загальноосвітній школі народжується учнівський парламент, один із перших у районі, який згодом реформується у асоціацію шкільного управління (АШУ). Учнівське самоврядування у школі піднялося на новий рівень: заміна авторитарного управління на демократичне, ініціативне. (Додаток 4)

Кожна школа приваблива по-своєму, кожна має якусь лише їй притаманну «родзинку». Гордістю нашої школи стала картинна галерея як Центр творчого розвитку особистості. Це результат багаторічної співпраці з Чернігівським державним педагогічним університетом ім. Т. Г. Шевченка, викладачами та студентами психолого-педагогічного факультету і, зокрема, кандидатом педагогічних наук Антипець В. П. Майстер-класи для педагогів, спільні науково-практичні конференції та семінари, робота студентів з учнями сприяли становленню нового педагогічного бачення у розвитку творчих здібностей учнів.

2007 рік став для школи стартовим у співробітництві з іншими областями і державою Польщею. Заступник директора з навчально-виховної роботи Дерев′янко В. І. взяла участь у міжнародному проекті. Проект «Разом для розвитку» проводився суспільнопросвітницьким товариством «Едукатор» з м. Ломжа (Польща) у співпраці з українськими громадськими організаціями, зокрема, Чернігівською громадською організацією «М′АРТ» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польщі в рамках програми закордонної допомоги на 2007 рік. Проект спрямований на вчителів і представників місцевого самоврядування з малих міст та сіл Луганської, Львівської, Харківської та Чернігівської областей України. У рамках проекту проходив 4-денний тренінг «Разом для розвитку – розробка проектів шкіл у співпраці з місцевою громадою». Проект Дерев′янко В. І. був спрямований на підняття авторитету сільської школи. Робота викликала цікавість у незалежного журі і колегу було запрошено на навчальну поїздку до Польщі, де вона мала змогу в ході 6-ти денного візиту ознайомитися з польським досвідом реалізації проектів розвитку шкіл. Також Віра Іванівна була учасником підсумкової конференції в рамках проекту «Разом для розвитку», яка проходила 10-11 грудня 2007 року у м. Києві.

Набутий досвід використовується у роботі з учнями школи. З написанням проектів та їх практичним впровадженням були ознайомлені члени європейського клубу «Соняшник». Діти розробили проект на тему: «Це – моя Україна, це – моя Батьківщина, це – рідна школа моя» та успішно його реалізовують. У процесі роботи над проектом учні знайомляться з історією, культурою своєї Батьківщини, вчаться бачити все прекрасне, що їх оточує. До участі в проекті запрошені учні Житомирської, Львівської областей та Криму. Завершальним етапом проекту стала виставка дитячих робіт (фотографії, малюнки), на яких передано бачення сучасної України. (Додаток 5)

На даному етапі школа тісно співпрацює з Корпусом Миру США в Україні, Центром туристично-краєзнавчої творчості та Будинком школяра Чернігівської районної ради, УДАІ УМВС України в Чернігівській області, навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області, Чернігівським районним соціальним центром для дітей, сім'ї та молоді, Іванівською сільською радою, депутатами сільської та районної ради, школами району, області, України, громадськими організаціями.

Протягом 2010 – 2013 років у школі працювало три групи волонтерів із США за проектами «Викладання англійської мови як іноземної», «Молодіжного розвитку» та «Розвитку громад». Проведено ряд спільних заходів: тренінги щодо здорового способу життя, спортивні змагання, українські та американські традиційні свята. Учні мали можливість більше дізнатися про життя однолітків у США, про різні форми отримання освіти, покращити практичні навички з англійської мови. Волонтери навчилися співпрацювати з українськими колегами й набули знань та навичок, що знадобилися їм для успішної дворічної роботи в Україні. Школа неодноразово отримувала подяки від керівництва навчальних програм Корпусу Миру США в Україні за важливий внесок у процес професійного та культурного обміну між Україною та США.

Співпраця з Скалистівською ЗОШ І-ІІІ ступенів Бахчисарайського району АРК дала можливість дітям побувати на екскурсіях у містах Бахчисараї та Ялті, більше познайомитися з культурою татарського та російського народів, провести спільні проекти «Це – моя Україна, це – моя Батьківщина, це – рідна школа моя», «Розкажи другові про свій рідний край».

Спільна робота з УДАІ УМВС України в Чернігівській області збагатила дітей знаннями та практичними навичками з правил дорожнього руху. Стало традицією проведення спільних заходів, а саме: акція «Увага! Велосипедисти!», «Діти на дорозі», змагання в міні-містечку та вікторину «Чи знаю я правила дорожнього руху».

Ряд спільних заходів з обласним навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності було направлено на профілактику здорового способу життя та надання першої допомоги при нещасних випадках.

Учні школи є учасниками обласних вікторин «Пізнаємо та досліджуємо світ», фестивалів країн Європи, обласного молодіжного форуму «20 років незалежності: молодіжний погляд», Всеукраїнського онлайн-змагання з європейської інтеграції «Європа - Ностра».

Відомо, що Головною метою національної програми виховання дітей та учнівської молоді України є становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову й соціальну державу, здатного виявити національну гідність, знати свої обов'язки й права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, бути конкурентоспроможним, успішно само реалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

Школа покликана формувати свідомого громадянина, тому й відіграє значну роль у громадянському вихованні.

Саме в школі закладаються основи громадянського суспільства. Учень стає громадянином, який входить в життя соціальною істотою, здатною служити реалізації загальнолюдських ідеалів. Тому актуальним і необхідним є запровадження системи громадянського виховання.

Ця система роботи в Количівській ЗОШ І – ІІІ ступенів спрямована на навчання дітей демократії, вкорінення в життя цінностей відкритого й справедливого суспільства, вироблення поваги до принципів і правил життя суспільства, як своєрідної школи, де навчаються жити спільно, громадою, як важливого засобу формування демократичної культури. Це постійний процес навчання й виховання, як жити за умов сучасної держави, як належить дотримуватися її законів.

Послідовна діяльність школи щодо розвитку органів громадського самоврядування дає результати: реалізується право вчителів, учнів та їх батьків на участь в управлінні школою, створюються сприятливі умови для адаптації дітей до умов суспільства, зросла підтримка школи з боку громадськості у вирішенні проблем, пов’язаних із матеріально-технічним забезпеченням навчального закладу.

Отже, Количівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів завжди в пошуку. У думках дуже багато інноваційних проектів, які потрібно виносити на порядок денний, бо цього вимагає сучасність. Подальше життя покаже, чи стануть наші вихованці національно свідомими, законослухняними громадянами України, людьми, які здатні творити добро для інших людей, чи байдужими споживачами, безпринципними виконавцями чужої волі. Впевнені, що перший варіант – вірогідніший.


(Додаток 1)

Участь учителів школи у методичних заходах, конкурсах

2010-2013 рр.

- районний семінар заступників з виховної роботи «Формування соціально

активної, духовно багатої, творчої особистості»;

- районний семінар директорів «Оптимізація внутрішньо шкільного

контролю. Оформлення результатів внутрішкільного контролю»;

- районний семінар вчителів початкових класів «Інтерактивні методи

навчання та розвиток творчих здібностей учнів в практиці роботи

учителів початкової школи»;

- районний конкурс кабінетів фізикиІІ місце;

- обласний конкурс євро клубів – І місце;

- районний етап конкурсу «Учитель року - 2012», номінація «Біологія» -

І місце;

- районний етап обласного конкурсу «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі», номінація

«Математика та економіка» - І місце;

- районний етап конкурсу «Класний керівник року – 2013» - диплом

лауреата;

- участь в обласній естафеті педагогічних інновацій (2012 р.);

- участь у обласних, районних конференціях, семінарах та тренінгах «Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активної школи», «Створення та розвиток громадсько-активної школи», «Роль шкільних європейських клубів у системі громадського становлення учнівської молоді;

- участь у Всеукраїнських семінарах, а саме: «Проблеми та кращі практики застосування польського досвіду діяльності шкіл – центрів активності громад» м. Луганськ;

- участь у методичному консиліумі обласної творчої групи. Виступ на тему

«Державно-громадянське управління навчальним закладом. Компетентний

підхід до роботи з педагогічними кадрами»;

- у школі розроблено та реалізовано проекти «Громадянин України – громадянин Європи», «Познайомся зі своєю країною і регіоном», «Я маю право», «Знаємо, реалізовуємо та захищаємо права дітей». Девіз останнього проекту був таким: «Хто володіє інформацією, той допомагає собі й громаді»;

- учителі школи були учасниками українсько-польських проектів: «Активні вчителі, активні школи, активне громадянське суспільство», «Разом для розвитку».

(Додаток 2)

Участь учнів школи в олімпіадах, конкурсах

2010/2011 н. р.

Районні предметні олімпіади

 • Українська мова та література – І місце (Калинчук Катерина);

ІІІ місце (Гарбуза Анжеліка).

 • Правознавство – ІІ місце (Дацків Юлія).

 • Історія – ІІІ місце (Козінова Валерія).

 • Фізика – ІІІ місце (Кудлій Олексій).


Всеукраїнські, обласні, районні конкурси

 • Районний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика – І місце (Азбукіна Євгенія);

ІІ місце (Гарбуза Анжеліка).;

ІІІ місце (Калинчук Катерина).

 • Районний етап Всеукраїнського конкурсу літературних творів за творчістю П. Тичини – І місце (Махній-Дерев’янко Олександр).

 • Районний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка – І місце (Нитченко Марина).

 • Районний етап конкурсу «Фізика і життя» - ІІ місце (команда школи).

 • Обласний конкурс юних фотолюбителів «Моя Україно!» - ІІІ місце (Залізна Марія).

 • Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс «Лелека» - диплом ІІІ ступеня «Бронзовий лелека» (Козінова Марія, Нитченко Марина Азбукіна Євгенія).

 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» - бронзовий сертифікат (Доценко Юлія, Чиж Валерія).


2011/2012 н. р.

Районні предметні олімпіади

 • Українська мова та література – І місце (Азбукіна Євгенія);

ІІ місце (Калинчук Катерина, Гарбуза Анжеліка);

ІІІ місце (Нитченко Марина).

 • Історія – ІІІ місце (Козінова Валерія).

 • Фізика – ІІІ місце (Нитченко Марина).

 • Правознавство – ІІІ місце (Дацків Юлія).

 • Біологія – ІІІ місце (Нитченко Марина).


Всеукраїнські, обласні, районні конкурси

 • Районний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика – І місце (Азбукіна Євгенія );

ІІ місце (Гарбуза Анжеліка);

ІІІ місце (Калинчук Катерина).

Обласний етап – ІІІ місце (Азбукіна Євгенія).

 • Обласний конкурс «Пізнаємо та досліджуємо світ. Польща» - ІІІ місце (Калинчук Катерина).

 • Районний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені

Т. Г. Шевченка – І місце (Азбукіна Євгенія );

ІІІ місце (Гарбуза Анжеліка).

 • Районний етап конкурсу «Чисті роси» - ІІІ місце.

 • Районний етап Всеукраїнського дитячого малюнку «Хліб очима дітей» - ІІ місце (Махній-Дерев’янко Олександр).

 • Міжнародний математичний крнкурс «Кенгуру» - відмінний результат (3 учні); добрий результат (3 учні).

 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» - 10 учасників.

 • Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Левеня» - 5 учасників.2012/2013 н. р.

Районні предметні олімпіади

 • Українська мова та література – ІІ місце (Азбукіна Євгенія );

ІІІ місце (Нитченко Марина, Гарбуза Анжеліка).

 • Історія – ІІІ місце (Гарбуза Анжеліка).

 • Фізика – І місце (Чміль Катерина).

 • Математика – ІІІ місце (Нитченко Марина).

 • Біологія – ІІ місце (Чміль Катерина).

 • Англійська мова - І місце (Азбукіна Євгенія ).

Всеукраїнські предметні заочні олімпіади Олімпус. Осіння сесія.

 • Математика – 1 диплом лауреата (Чміль Катерина), (14 учасників).

 • Англійська мова – 10 учасників.

 • Історія – 5 учасників.

 • Українська мова – 3 дипломи лауреата (Доценко Юлія, Гарбуза Анжеліка, Сидоренко Руслан), (6 учаснків).

 • Українська література – 4 учасники.

Всеукраїнські, обласні, районні конкурси

 • Районний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика – І місце (Азбукіна Євгенія, Нитченко Марина, Доценко Юлія);

ІІ місце (Гарбуза Анжеліка);

ІІІ місце (Мареніна Вікторія).

 • Районний етап ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка – І місце (Азбукіна Євгенія);

Обласний етап – ІІ місце (Азбукіна Євгенія);

ІV етап – ІІІ місце (Азбукіна Євгенія).

 • Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» - відмінний результат (Шокодько Дмитро); добрий результат (Махній-Дерев’янко Олександр).

 • Міжнародний математичний крнкурс «Кенгуру» - 12 учасників, добрий результат – 4 учні;

 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» - 10 учасників.

2013/2014 н. р.

Районні предметні олімпіади

 • Українська мова та література – ІІ місце (Гарбуза Анжеліка);

 • Математика – І місце (Нитченко Марина);

ІІІ місце (Гарбуза Анжеліка)

 • Правознавство – ІІ

Всеукраїнські предметні заочні олімпіади Олімпус. Осіння сесія.

 • Математика – 16 учасників.

 • Англійська мова – 16 учасників.

 • Історія – 7 учасників.

 • Українська мова – 8 учаснків.

 • Біологія – 11 учасників

 • Фізика – 2 учасники.

 • Географія – 7 учасників

Всеукраїнські, обласні, районні конкурси

 • Районний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика – І місце (Азбукіна Євгенія, 9 клас)

ІІ місце (Карповець Валентина, 5 клас);

ІІІ місце (Доценко Юлія, 7 клас ).

 • Районний етап (ІІ) Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка

І місце (Азбукіна Євгенія, 9 клас, Карповець Валентина, 5 клас);

ІІІ місце – (Мареніна Вікторія, 6 клас, Гарбуза Анжеліка, 10 клас)

 • Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер»;

 • Конкур екологічних ідей 2013 – півфіналіст Махній-Дерев’янко О.

8 клас;

 • Всеукраїнська акція «Птах року - 2013»


(Додаток 3)

Концепція розвитку та діяльності Количівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2008/2012 роки
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Старокривинська зош І-ІІІ ступенів
Т. Р. Сімчук, вчитель географії Старокривинської зош І-ІІІ ступенів Славутського району Хмельницької області

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...

План роботи Березанської зош І ііі ступенів Березанської районної...
Березанської зош І – ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області опорного районного закладу з проблеми : «Впровадження...

Є вропейський клуб «Дружба» Блистівська зош І-ІІІ ступенів
Гузь Юлія Олександрівна, вчитель англійської мови Блистівської зош І-ІІІ ст., керівник євроклубу „Дружба”

Звіт директора Чупирянського нво «зош І-І ступенів-дитячий садок»
Чупирянського нво «зош І-І ступенів-дитячий садок» Федчук Г. О. перед представниками батьків та громадськості

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

Звіт директора школи І-ІІІ ступенів №1
Школа І-ІІІ ступенів №1 Шевченківського району міста Києва заснована у 1960 році. У 2009 році школа була атестована з відзнакою

Березанська зош І-ІІІ ст
Фактично, це сукупність суперечливих процесів, які становлять зміст сучасної кризи світової цивілізації. Ці проблеми створюють загрозу...

Нвк «зош гімназія І ііі ст.»№5 спеціаліст вищої категорії, стаж роботи 14 років, 2009 р
Вивчення першого блоку теоретичного матеріалу : загальні риси природи, рослинний та тваринний світ, рідкісні та лікарські рослини...

Звіт з роботи базової експериментальної Донецької спеціальної загальноосвітньої...
Донецької обласної ради з проблеми «Проектування та науково-методичне забезпечення компетентно спрямованого інноваційного розвитку...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка