Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ


АДМІНІСТРАЦІЇ ФРУНЗЕНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Методичні рекомендації

щодо організації атестації

педагогічних кадрів

у навчальних закладахХАРКІВ

2014
Методичні рекомендації

щодо організації атестації педагогічних кадрів

у загальноосвітніх навчальних закладах
Атестація педагогічних працівників здійснюється за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135).

Сучасний навчальний заклад являє собою складний механізм, який об'єднує багато напрямків діяльності:

 • навчальний процес;

 • виховний процес;

 • методичну роботу (науково-методичну роботу);

 • експериментальну (інноваційну) діяльність:

 • психологічне забезпечення;

 • допоміжний напрямок (забезпечення навчально-виховного процесу

необхідними умовами діяльності).

Реалізація усіх напрямків діяльності освітніх закладів здійснюється педагогічними працівниками. Чим вище науково-теоретичний і загальнокультурний рівень педагогічного працівника, його професійна майстерність, тим ефективнішим стає навчально-виховний процес та результативність діяльності освітнього закладу. Виходячи з цього, особливого значення набуває послідовна робота адміністрації закладу освіти з педагогічними кадрами до якої входить і атестація педагогічних працівників. Керівник навчального закладу та його заступники є організаторами і керівниками атестаційного процесу. Їхнім обов'язком перш за все є створення у закладі системи атестаційної роботи.

Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови включення її з одного боку в систему управлінської діяльності, а з іншого боку в систему методичної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

У ході підготовки та проведення атестації педагогічних працівників доцільно дотримуватися наступних положень:

- підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на утвердження високої ролі педагога, на підвищення його авторитету в колективі освітнього закладу, серед вихованців та їх батьків.

- усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної документації мають бути доступними для педагогів, що атестуються, з порядком та терміном проведення атестаційної експертизи педагога слід ознайомити заздалегідь.

- робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення успіхів та проблем у педагогічній діяльності, спрямованих на реалізацію педагогом цілей освіти на сучасному етапі.

- атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідно до п. 4.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти.

Робота з кадрами — один із напрямів діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу. І саме заступник директора має підтримувати прагнення педагогів до професійного зростання, допомагати кожному з них реалізувати на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкрити фахові здібності. 

Конкретні, чіткі обов'язки заступника директора, виконання яких спрямовані на реалізацію завдань атестаційного періоду в загальноосвітньому навчальному закладі, мають бути визначені у посадовій інструкції заступника директора.

Зокрема, такі обов'язки як: 

 • вивчення та оцінка рівня кваліфікації, результатів педагогічної діяльності педагогів, які  атестуються; 

 • створення оптимальних умов для активізації творчої діяльності педагогів; 

 • виявлення, вивчення, узагальнення, поширення найкращого досвіду роботи педагогів; 

 • моніторинг професійного зростання педагогів, які атестуються; 

 • розроблення заходів щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників закладу; 

 • ведення документації, передбаченої нормативно-правовими актами;

 • оформлення інформаційних матеріалів з питань атестації (куточки, інформаційні стенди, вісники, бюлетені тощо);

- проведення аналізу результатів атестації педагогічних кадрів; 

 • внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників, проведення позачергової атестації (за потреби) ; 

 • внесення питань атестації педагогів у план методичної роботи. 

Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів, оформлення яких, як правило, покладається на заступника директора. Зокрема, у методичному кабінеті ЗНЗ має бути впорядковано такі матеріали щодо атестації педагогічних працівників: 

 • законодавчі і нормативні документи з питань атестації; 

 • перспективний план курсової перепідготовки; 

 • перспективний план атестації; 

 • графік проведення атестації; 

 • пам'ятки, порадники для педагогів; 

 • матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;

 •  аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей; 

 • аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (методична картка педагога (додаток 1, 2), результати психолого–педагогічного дослідження); 

 • портфоліо педагога (додаток 3). 

Оскільки кваліфікаційні категорії присвоюються педагогічним працівникам діяльність яких характеризується використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі, педагоги, що атестуються подають до атестаційних комісій мультимедійну презентацію системи роботи або педагогічного досвіду (додаток 4 ).

Аналіз існуючої практики показує, що вплив атестації на рівень навчально-виховного процесу в закладі освіти може бути як позитивний, так і негативний. Позитивний - можливий за умови суворого дотримання усіх нормативних вимог до організації та проведення атестації. Він сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних результатів. Негативний - можливий за умови неякісної організації та формального проведення атестації, що призводить до конфліктів у педагогічному колективі і, як наслідок цього, відволікає педагогічний колектив від безпосередньої роботи. Цей вплив відповідно ускладнює, гальмує і знижує рівень навчально-виховного процесу.

Внаслідок вище зазначеного виникає необхідність системного підходу до атестації педагогічних працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об'єктивно оцінювати кожного, хто атестується.

Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаційного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме: 

  • підготовчий - теоретичні кваліфікаційні випробування (заліки, співбесіди, захист власного творчого звіту) в рамках проходження курсової перепідготовки; 

  • практичний - перевірка та оцінювання практичних професійних умінь педагога (результативність праці в навчально-виховному процесі).

З цією метою члени комісії відвідують заняття, проводять анкетування батьків вихованців, колег та адміністрації освітнього закладу. Використання психолого-педагогічних методик дає змогу об'єктивно визначити реальний кваліфікаційний рівень педагога, його творчий потенціал.

  • підсумковий – встановлення відповідної кваліфікаційної категорії.

На початку навчального року заступнику директора варто зосередити увагу на питаннях, які дадуть змогу уникнути непорозумінь та конфліктів у процесі проведення атестації педагогів у загальноосвітньому навчальному закладі. Зокрема, необхідно: 

 • перевірити своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявність посвідчень курсової перепідготовки; 

 • подати інформацію керівнику закладу про внесення змін до перспективного плану атестації педагогів для підготовки наказу (за потребою); 

 • перевірити точність визначення стажу безпосередньої педагогічної роботи педагогів, які атестуються;

 • ознайомити колектив з нормативними документами, що регламентують процес атестації педагогічних працівників.

Заступнику директора варто пам'ятати, що: 

 • вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та оформлення відповідних документів проводиться членами атестаційної комісії, експертних груп і працівниками управління освіти та методичного центру; 

 • портфоліо заповнюється педагогом поетапно, відповідно до кваліфікаційного рівня;

 • педагогічний працівник, який протягом атестаційного періоду взяв участь у конкурсі професійної майстерності (описав досвід власної роботи, презентував методику роботи) і посів перше місце має право не проводити відкриті заходи під час атестації.

Адміністрація закладу, готуючи характеристику педагога, який атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її складові: 

 • професійна компетентність; 

 • результативність роботи (рівень компетентності дітей); 

 • особистісні якості. 

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п'ять років), а не лише за рік атестації. Планомірний аналіз діяльності кожного педагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань. 

Заступник директора повинен так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, узагальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів. 

Заступник директора слід відстежувати будь-які досягнення, вести облік участі кожного педагогічного працівника у методичних заходах. Тому на кожного педагогічного працівника загальноосвітнього закладу необхідно заповнити методичну та діагностичну карту педагога. Такі робочі матеріали допоможуть дати обґрунтовану вичерпну характеристику діяльності педагога за весь міжатестаційний період, забезпечать об'єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, дадуть змогу уникнути формалізму під час підбиття підсумків вивчення діяльності вихователів.  Структурування отриманої інформації спрощує аналітичну роботу в межах кадрового менеджменту, зокрема з питань атестації. 

Після завершення атестаційного періоду керівник ЗНЗ і заступник директора з НВР аналізують і узагальнюють результати атестації та вносять корективи до бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників навчального закладу.

Керівникам навчальних закладів та членам атестаційних комісій важливо не припуститися помилок під час оформлення документації з атестації, зокрема характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період та атестаційних листів.

Порядок складання характеристики діяльності педагогічних працівників та оформлення атестаційних листів

Відповідно до пункту 3.5 Типового положення про атестацію пе­дагогічних працівників, керівник навчального закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників, які атес­туються, у міжатестаційний період. Атестаційна комісія розглядає всі надані характеристики та враховує їх під час заповнення атестацій­них листів.

Рекомендації щодо складання характеристики діяльності педагогічного працівника

Характеристика діяльності педагогічного працівника — це оцін­ка досягнень та результатів роботи педагогічного працівника у між­атестаційний період, тобто за п'ять років його роботи, яку дає керів­ник навчального закладу.

Якщо атестується кілька педагогічних працівників, то характе­ристики діяльності складають на кожного працівника окремо.

У характеристиці діяльності педагогічного працівника керівник навчального закладу зазначає:

 • оцінку виконання педагогічним працівником посадових обо­в'язків;

 • дані про його професійну підготовку;

 • оцінку творчих та організаторських здібностей;

 • оцінку морально-психологічних якостей;

 • організаційні рішення

 • інформацію про участь у роботі методичних об'єднань;

 • інформацію про виконання рекомендацій, наданих поперед­ньою атестаційною комісією тощо.

Керівник навчального закладу обов'язково підписує характерис­тику діяльності педагогічного працівника. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис (додаток 5).

Якщо педагогічний працівник не погоджується зі змістом ха­рактеристики, він має право викласти свої аргументи щодо незгоди в усній чи письмовій формі як самому керівнику навчального закла­ду, так і членам атестаційної комісії.
Атестаційний лист — це основний підсумковий документ проведення атестації педагогічного працівника, який підтверджує наявність кваліфікаційної категорії або тарифного розряду, педагогічного звання.
Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформ­люється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберіга­ється в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізні­ше трьох днів після атестації видається йому під підпис (додаток 6).

За результатами атестації атестаційна комісія на­вчального закладу ухвалює такі рішення:

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

 • присвоїти педагогічному працівнику кваліфікацій­ну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої кате­горії», «спеціаліст першої категорії»);

 • педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній ква­ліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої кате­горії», «спеціаліст першої категорії»);

 • встановити педагогічному працівнику відповідний тариф­ний розряд;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про відповідність педагогічного працівника присвоєній ра­ніше кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання;

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

 • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Відповідно до ухвалених рішень атестаційна комісія навчального закладу оформлює розділ II атестаційного листа.

Голові атестаційної комісії навчального закладу важливо пам'ята­ти, що неправильне заповнення атестаційного листа може стати при­чиною непорозумінь під час проведення тарифікації педагогічних працівників або відмови атестаційної комісії вищого рівня присвоїти працівнику кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», пе­дагогічне звання. Тому вкрай важливо заповнити атестаційний лист правильно (додаток 7).

Додаток 1

МЕТОДИЧНА КАРТКА

Інформація про результати роботи вчителя у _____________н.р.з/п

Інформація про вчителя ХЗОШ № _______________

1.

Прізвище, іж’я по батькові
Предмети, які викладає
Категорія, звання (якщо є)
Педагогічний стаж
Інформація

Результати діяльності

К-сть

Громад. Навантаження

(керівник, РМО, ШМО, творчої групи тощо)

Участь у районних, міських, обласних,

республ., іж нар. Заходах


Всеукраїнські учнівські олімпіади

ІІ етап

ІІ місце (Несененко Олена, 11 клас).
ІІІ етапІV етапМАН

І етапІІ етапІІІ етапТурніриРайонніМіськіВсеукр.Участь учнів у творчих конкурсах


Фахові конкурси


Публікації

Фахова періодикаЕлектронні вид-няСайтАвторські посібники, програми, упор. Збірників, тези тощоІншеВикористання ППДДані про узагальнення досвіду


Інше


Додаток 2

МЕТОДИЧНА КАРТКА

Інформація про результати роботи вихователя у _____________н.р.
з/п

Інформація про вихователя ДНЗ № _______________

1.

Прізвище, ім’я по батькові
У яких групах працює
Категорія, звання (якщо є)
Педагогічний стаж
Інформація

Результати діяльності

К-сть

Громад. навантаження

(керівник, РМО, творчої групи тощо)

Участь у районних, міських, обласних,

республ., міжнар. заходах


Участь вихованців у творчих конкурсах


Фахові конкурси


Публікації

Фахова періодикаЕлектронні вид-няСайтАвторські посібники, програми, упор. збірників, тези тощоІншеВикористання ППДДані про узагальнення досвіду


ІншеДодаток 3

Структура педагогічного портфоліо

1. Анкета педагога:

 • прізвище, ім’я, по батькові;

 • дата народження;

 • домашня адреса, телефон, є-mail;

 • освіта (які навчальні заклади закінчив, у якому році);

 • стаж роботи;

 • місце роботи (повна назва закладу), контактний телефон;

 • термін роботи у цьому навчальному закладі, класи, в яких працює;

 • кваліфікаційна категорія, звання;

 • нагороди, відзнаки;

 • фотографія кольорова.


2. Методична картка.

3. Методична тема (проблема), над якою працює вчитель.

4. Опис педагогічного досвіду(до 5 друкованих сторінок).

 • В описі педагогічного досвіду мають бути розкриті індивідуальні особливості роботи вчителя, сучасні та авторські форми й методи вирішення проблеми, упровадження інноваційних педагогічних технологій тощо.

 • Можна використовувати такий алгоритм:

 • дати обґрунтування актуальності досвіду роботи вчителя, його практичне значення;

 • висвітлити основну ідею педагогічного досвіду, його інноваційну значущість;

 • вказати, на які наукові чи практичні дослідження опирається у своїй роботі, які наукові концепції та теорії, яких авторів використовує;

 • розкрити технологію реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

 • розкрити запропоновані інновації в організації навчально-виховного процесу;

 • провести аналіз результатів професійної діяльності, указати зміни в якості знань учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;

 • вказати проблеми та труднощі, з якими учитель зіткнувся в процесі роботи, та шляхи їх подолання;

 • викласти свою точку зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання школярів предмета, який викладає.


5. Методична продукція, що створена в результаті роботи над методичною темою (проблемою): розробки уроків, друкована продукція тощо.

6. Моніторинг процесу реалізації власної методичної теми (проблеми).
Додаток 4
Рекомендації щодо оформлення електронної презентації досвіду


 • Анкета педагога

 • Тема досвіду

 • Актуальність досвіду

 • Наукова основа досвіду

 • Мета, принципи

 • Форми, методи, прийоми реалізації досвіду

 • Структура досвіду

 • Дидактичне наповнення

 • Результативність досвіду

Обсяг презентації – до 10 слайдів.

При підготовці презентації пропонуємо враховувати такі рекомендації:

 • матеріал викладати стисло з максимальною інформативністю тексту,
  в чіткому порядку, без нагромаджень;

 • інформацію ретельно структурувати;

 • важливу інформацію (висновки, визначення, правила тощо) подавати крупним планом, бажано з ілюстраціями;

 • другорядну інформацію слід уміщувати внизу сторінки;

 • для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;

 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації повинні органічно доповнювати текст;

 • графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення;

 • рядок має містити 6-8 слів;

 • усього на слайді має бути не більше 6-8 рядків;

 • загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти;

 • у заголовках повинні бути і великі, і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі.


Додаток 5

Приклад складання характеристики діяльності педагогічного працівника

Характеристика діяльності учителя математики

Харківської загальноосвітньої школи І—III ступенів № _______

Петрової Ганни Петрівни

Петрова Г.П. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель мате­матики та працює за отриманим фахом у загальноосвітній школі І—III ступенів з 1998 р.

За час роботи у навчальному закладі зарекомендувала себе як від­повідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Вона проводить уроки з ура­хуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх проведення вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного на­вчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів.

Петрова Г.П. уміє швидко прийняти правильне рішення у складних педаго­гічних ситуаціях. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається зав­жди бути поінформованою про новації у методиці викладання предмета. Під час проведення уроків використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у на­вчальному процесі. Завдячуючи правильній організації роботи, до­сягла належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу та високої якості їх знань з предмета.

Петрова Г.П. бере активну участь у роботі шкільного методичного об'єднан­ня вчителів математики, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям, висту­пає з доповідями, проводить відкриті уроки. Неодноразово брала участь у ярмарку педагогічних ідей та технологій. Її роботу «…» було відзначено Дипломом ІІ ступеня на обласному рівні.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, веде факультативні за­няття, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах та є членом журі районного етапу олімпіад. Підготовлені нею учні протя­гом останніх п'яти років неодноразово ставали переможцями та призерами міських та обласних олімпіад з математики:

2011/2012 н.р. –

2012/2013 н.р. –

2013/2014 н.р. –

Необхідно відзначити наполегливу роботу Петрової Г.П. щодо технічного оснащення кабінету математики, його естетичного оформлення, поповнення на­вчальними посібниками та технічними засобами навчання.

Петрова Г.П. була неодноразово нагороджена грамотами різного рівня: грамотою управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради (2011, 2012, 2013 роки), Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради (2013 рік).
Директор

Харківської загальноосвітньої школи І—III ступенів № ___ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

З характеристикою ознайомлена: ____________Г.П.Петрова

(підпис) (ініціали, прізвище)

4 березня 2014 року

(дата)

Додаток 6

Приклад заповнення атестаційного листа
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
I. Загальні дані
Педагогічний працівник, що атестується, Петрова Ганна Петрівна

Дата народження 09 вересня 1958 року
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації вчитель географії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області, 17 років
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 30 років
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) вища, Харківський Державний університет ім. М.Горького, 1980 рік, географ, викладач географії
Науковий ступінь (вчене звання) не має
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) 04 грудня 2010 року, свідоцтво 12СПК № 728656, курси підвищення кваліфікації при КВНЗ „ХАНО” за напрямом „Географія”
Дата та результати проведення попередньої атестації 10 квітня 2007 року, відповідає посаді, яку займає. Встановлено кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії І рівня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області: відповідає займаній посаді

За результатами атестації:

порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії”
Результати голосування:

кількість голосів: за 8, проти 0, утримались 0.
Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді) немає
Голова атестаційної комісії _____________ С.С. Іванова

Члени комісії:

Дата атестації: 20 березня 2014 року

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________


М.П.
III. Результати атестації атестаційною комісією ІІ рівня управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради

Рішення атестаційної комісії

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результати голосування:

кількість голосів: за ______, проти _______, утримались ______.

Голова атестаційної комісії _____________


Члени комісії:

Дата атестації ____________________


З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _____________________
(підпис працівника, який атестується)

М.П.

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій I та II рівнів**

Результати голосування:

кількість голосів: за_____, проти ______, утримались ______.
Голова атестаційної комісії _____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії: _____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата атестації ____________________
(число, місяць, рік)
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ________________
(підпис працівника, який атестується)

Додаток 7

Рекомендації голові та членам атестаційної комісії щодо оформлення атестаційного листа

1. Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який атестується, необхідно зазнача­ти повністю відповідно до запису у паспорті.

2. Під час заповнення графи «Дата народження» слід звірити запис із даними паспорта працівника, який атестується.

3. У графі «Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займа­ній посаді на час атестації» назву посади потрібно вносити відповідно до запису у трудовій книжці, зазначаючи повну назву навчального закладу.

4. Стаж роботи на займаній посаді варто звірити із записами у трудовій книжці.

5. Заповнюючи графу «Освіта», необхідно робити запис відповідно до диплома про здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікацій­ним рівнем.

6. У графі «Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціаль­ності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації)» слід обов'язково зазначати повну назву навчального закладу, у якому педагогічний працівник пройшов курси підвищення кваліфікації відповідно до даних, що містять­ся у свідоцтві про підвищення кваліфікації.

7. Характеристика діяльності педагогічного працівника, який атестується, має давати повне уявлення про рівень його кваліфікації та результативність роботи, мо­рально-етичні якості, виконання посадових обов'язків із зазначенням його профе­сійних досягнень.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації дослідження
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт (на допомогу слухачам Малої академії...

Програма «стань творцем свого життя» Методичні рекомендації щодо...
Рекомендовано Вченою радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до участі у Четвертій Міжнародній...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо організації самоосвіти учнів у літній період з географії

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять галузь знань 26 «Цивільна безпека»
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з дисципліни «Теорія держави І права» для студентів 1 курсу денної форми...

Методичні рекомендації щодо організації змістовного дозвілля учнів та молоді
Укладачі: Боярчук О.І., завідувач навчально-методичного кабінету виховної роботи та позашкільної освіти кнз кор "коіпопк"

Методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності...
Донецьк, вул. Артема, 129а Тел. (0622), 335-27-67. Факс (062) 304-53-09. Е-mail

Про створення міської експертної групи з атестації педагогічних
України №1473 від 20. 12. 2011 року, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за №14/20327, з метою забезпечення...

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка