Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою»

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою»

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

_Дніпропетровський педагогічний коледж

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара

________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) природничих дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

(шифр і назва напряму підготовки)

Спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

(шифр і назва спеціальності)

Спеціалізація___________________________________

(назва спеціалізації)
Інститут, факультет, відділення Дошкільне відділення

(назва інституту, факультету, відділення)

2014-2015 рік

Робоча програма «Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальністю 5.01010101 Дошкільна освіта „ 26 ” , грудня 2014 року 14 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Шакало Н. І. – викладач, магістр

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової комісії)

природничих дисциплін
“26 ” грудня 2014 року Протокол № 5
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) природничих дисциплін
_______________________ Ю.В.Коваль

(підпис) (прізвище та ініціали)
«26 » грудня 2014 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання


Кількість кредитів – 0,5



Галузь знань


Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

0101

Педагогічна освіта

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

5.01010101

Дошкільна освіта


Рік підготовки:

Змістових модулів –3

2-й



Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 30

4-й



Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший

спеціаліст


8 год.

год.

Практичні, семінарські

12 год.

год.




Самостійна робота

10 год.

год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

  1   2   3

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Програма для 5-х класів Програма початкової школи
Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка