Пошук по сайту


Міністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки україни

Сторінка1/3
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.04.2002 N 284

Про затвердження Примірного статуту
загальноосвітнього навчального закладу

З метою методичної допомоги керівникам загальноосвітніх
навчальних закладів, місцевих органів управління освітою щодо
виконання пункту 5 статті 9 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), пункту 9 Положення про загальноосвітній
навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 червня 2000 р. N 964 ( 964-2000-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального
закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політики
України, Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України, Міністерством фінансів України, Міністерством
охорони здоров'я, як рекомендації (додається).
2. Начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій,
в.о. Міністра освіти Автономної Республіки Крим довести Примірний
статут загальноосвітнього навчального закладу до відома місцевих
органів управління освітою та керівників навчальних закладів
системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності і
рекомендувати його до застосування в роботі.
3. Визнати таким, що втратив чинність Типовий статут
середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу,
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від
05.08.93 N 292 ( z0153-93 ) та зареєстрований Міністерством
юстиції України 19.10.93 за N 153.
4. Цей наказ та Примірний статут загальноосвітнього
навчального закладу опублікувати в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України".

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено
Наказ Міносвіти і науки
України
29.04.2002 N 284

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ
загальноосвітнього навчального закладу

I. Загальні положення
1.1._________________________________________________________
______________________________________________________ , створений
__________________________________________________________________
(вказується повна назва загальноосвітнього навчального закладу)
________________________________________________________________ ,
(назва рішення, дата, N рішення)

знаходиться у __________________________________________ власності
(вказується форма власності)
1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
__________________________________________________________________
(індекс, область, район, (місто), селище, село)
__________________________________________________________________
(назва вулиці, N будинку, NN телефонів)
1.3. Загальноосвітній навчальний заклад (далі - навчальний
заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в
установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Засновником (власником) навчального закладу є:
__________________________________________________________________
(вказується повна назва засновника (власника).
1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення
реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої
освіти.
1.6. Головними завданнями навчального закладу є:
забезпечення реалізації права громадян на повну загальну
середню освіту;
виховання громадянина України;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних
цінностей українського народу та інших народів і націй;
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної
самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного
самовизначення;
виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України
( 254к/96-вр ), державних символів України, прав і свобод людини і
громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед
законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і
громадянина;
розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань,
наукового світогляду;
реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування
політичних і світоглядних переконань;
виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я
інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад
здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та
психічного здоров'я учнів (вихованців);
створення умов для оволодіння системою наукових знань про
природу, людину і суспільство;
________________________________________________________________ .
(вказуються інші завдання, що не суперечать чинному
законодавству)
1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-вр ), Законами України "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року
N 964 ( 964-2000-п ), іншими нормативно-правовими актами, власним
статутом.
1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює
діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством
України, та власним статутом.
1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою,
суспільством і державою за:
безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі
зобов'язань за міжнародними угодами;
дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У навчальному закладі визначена(і) ____________________
(назва рішення,
дата, N рішення)

мова(и) навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів
_____________________________, профіль навчання.

1.11. Навчальний заклад має право:
проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи і засоби організації
навчально-виховного процесу за погодженням із власником
(засновником);
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати
експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними
інститутами та центрами проводити науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству
України;
використовувати різні форми морального і матеріального
заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна
згідно з законодавством України та власним статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів
виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні
надходження у порядку визначеному законодавством України;
розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
________________________________________________________________ .
(можуть бути визначені інші права, що
не суперечать законодавству України)
1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:
________________________________________________________________ .
(дається перелік методичних об'єднань, творчих груп,
психологічної служби тощо)
1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та
відповідні умови для його організації забезпечуються засновником
(власником) і здійснюються
__________________________________________________________________
(вказується назва медичного закладу чи установи)
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і
фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
II. Організація навчально-виховного процесу
2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно
відповідно до перспективного, річного _____________________ плану.
(інший термін планування)
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи
навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний
процес, є робочий навчальний план, що складається на основі
типових навчальних планів, розроблених та затверджених
Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією
варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план навчального закладу державної і
комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу
і затверджується відповідним органом управління освітою.
Робочий навчальний план приватного навчального закладу
затверджується засновником (власником) та погоджується відповідним
органом управління освіти.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються
розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний,
річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні
працівники даного навчального закладу самостійно добирають
програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф
Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну
літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної
роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та
здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за
______________________ формою навчання.
2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу
здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для
неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або
направлень відповідних органів управління освітою, а також
свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки
встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім
дітей, які вступають до першого класу).
________________________________________________________________ .
(вказуються інші умови зарахування, що не
суперечать законодавству України)
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом
будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.
Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за
наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти
і науки України зразка.
2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів ____
класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при
наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних
працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи
продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із
них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі
заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
Визначається такий режим роботи груп продовженого дня ___.
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження
учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що
передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і
закінчуються у перших класах _____, у 2-х - 11(12)-х ______, але
не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на семестри: перший з ____ до ___,
другий з ____ до _____.
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види
діяльності забороняється (крім випадків, передбачених
законодавством України).
2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами
районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих
умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується
графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не
повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у
перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40
хвилин, у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості
уроків допускається за погодженням з відповідними органами
управління освітою та територіальними установами державної
санітарно-епідеміологічної служби.
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять
визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр
відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог,
погоджується радою навчального закладу і затверджується
директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у
розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у
навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові,
факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені
окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів
учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного
предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і
санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних
особливостей учнів.
2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів
у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання
досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік
знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у
навчанні, у другому - __________________________________________ .
(рішення педагогічної ради навчального закладу)
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві,
атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри,
навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового
оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою
атестаційної комісії).
2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу
визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів
навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів
та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і
науки України від 05.02.2001 р. N 44 ( z0120-01 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за
N 120/5311.
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи
передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче
середнього рівня з української мови, читання, математики та
________________________________________________________________ .
(вказується предмет відповідно до профілю навчання)
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які
закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту
загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної
підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової
атестації визначається Положенням про державну підсумкову
атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
14.12.2000 р. N 588 ( z0925-00 ) та зареєстрованого Міністерством
юстиції України 19.12.2000 р. за N 925/5146.
2.18. Учням, які закінчили певний ступень навчального
закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи - табель успішності, ________;
по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну
середню освіту;
по закінченні навчального закладу - атестат про повну
загальну середню освіту.
2.19. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців)
встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення
_______________________ (в межах коштів, передбачених на ці цілі).
III. Учасники навчально-виховного процесу
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в
загальноосвітньому навчальному закладі є:
учні (вихованці);
керівники;
педагогічні працівники;
психологи, бібліотекарі;
інші спеціалісти;
батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та
інших працівників визначаються чинним законодавством та цим
статутом.
3.3. Учні мають право:
на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів,
позашкільних та позакласних занять;
на користування навчально-виробничою, науковою,
матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною
та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у
різних видах науково-практичної діяльності, конференціях,
олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
брати участь у роботі органів громадського самоврядування
навчального закладу;
брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо
організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів
(вихованців);
брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих
студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і
фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь,
гідність;
на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
________________________________________________________________ .
(інші права, що не суперечать законодавству України)
3.4. Учні зобов'язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками,
підвищувати загальнокультурний рівень;
дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
бережливо ставитись до державного, громадського і особистого
майна;
дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що
не заборонені чинним законодавством;
дотримуватися правил особистої гігієни;
________________________________________________________________ .
(інші обов'язки, що не суперечать законодавству України)
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть
бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну
педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки,
здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність
та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких
дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади
педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини
регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ) та іншими законодавчими
актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
захист професійної честі, гідності;
самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи,
не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців); участь в обговоренні
та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
проведення в установленому порядку науково-дослідної,
експериментальної, пошукової роботи;
виявлення педагогічної ініціативи;
позачергову атестацію з метою отримання відповідної
категорії, педагогічного звання;
участь у роботі органів громадського самоврядування
навчального закладу;
підвищення кваліфікації, перепідготовку;
отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку
визначеному законодавством України;
на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення
відповідно до чинного законодавства;
________________________________________________________________ .
(інші права, що не суперечать законодавству України)
Відволікання педагогічних працівників від виконання
професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків,
передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін
відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних
вимог;
сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а
також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового
способу життя;
сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки,
старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та
культурних надбань народу України;
готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння,
миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними,
релігійними групами;
дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність
учнів;
захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну,
іншим шкідливим звичкам;
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут
навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови
контракту чи трудового договору;
виконувати накази і розпорядження керівника навчального
закладу, органів управління освітою;
брати участь у роботі педагогічної ради;
________________________________________________________________ .
(інші обов'язки, що не суперечать законодавству України)
3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація
педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і
форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на
п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію
педагогічних працівників України ( z0176-93 ), затвердженого
Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують
статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не
виконують посадових обов'язків, умови колективного договору
(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній
посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів
громадського самоврядування;
звертатись до органів управління освітою, керівника
навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань
навчання, виховання дітей;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної
бази навчального закладу;
на захист законних інтересів своїх дітей в органах
громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних
державних, судових органах;
________________________________________________________________ .
(інші права, що не суперечать законодавству України)
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть
відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої
освіти і зобов'язані:
забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної
середньої освіти за будь-якою формою навчання;
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття
доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї,
державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури,
цінностей інших народів;
виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод
людини;
________________________________________________________________ .
(інші обов'язки, що не суперечать законодавству України)
3.13. Представники громадськості мають право:
обирати і бути обраними до органів громадського
самоврядування в навчальному закладі;
керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками,
секціями;
сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому
забезпеченню навчального закладу;
проводити консультації для педагогічних працівників;
брати участь в організації навчально-виховного процесу;
________________________________________________________________ .
(можуть бути визначені інші права, що не суперечать
законодавству України)
3.14. Представники громадськості зобов'язані:
дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази
та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів
громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм
фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб
життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
IV. Управління навчальним закладом
4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його
засновником (власником) ________________________________________ .
(вказується засновник (власник)
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його
директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має
вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж
педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор навчального закладу державної та комунальної форм
власності та його заступники призначаються і звільняються з посади
відповідним органом управління освітою, а приватного - власником
(засновником). Призначення та звільнення заступників директора
здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного
законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального
закладу освіти є ________________________ колективу, (загальні
збори (конференція) що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального
голосу обираються від таких трьох категорій:
працівників навчального закладу - зборами трудового
колективу;
учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними
зборами;
батьків, представників громадськості - класними батьківськими
зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального
закладу ___, учнів ___, батьків і представників громадськості____.
Термін їх повноважень становить _______________.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі
бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.
Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори (конференцію) мають голова ради
навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо
за це висловилось не менше третини їх загальної кількості,
директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють
термін їх повноважень;
заслуховують звіт директора і голови ради навчального
закладу;
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Міністерство освіти І науки україни
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Департаменти (управління) освіти І науки обласних та Київської міської державних адміністрацій

Підручник Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник...
Міністерство освіти І науки України Інститут держави І права ім. В. М. Корецького

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році

Міністерство освіти І науки україни правила проведення туристських подорожей
Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затверджених наказом Міністерства освіти України...

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки україни наказ
З метою належного проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка