Пошук по сайту


Методичні вказівки до вивчення курсу

Методичні вказівки до вивчення курсу

Сторінка1/3
  1   2   3


Міністерство освіти і науки УкраЇни
Державний вищий навчальний заклад

"Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури"
Кафедра філософії та політології


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу


"Соціологія життєвого середовища"

для студентів усіх напрямів підготовки

денної та заочної форм навчання

Дніпропетровськ

2013

Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укладач: Чернова Л.Є. - Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – 30 с.
Методичні вказівки з дисципліни "Соціологія життєвого середовища" складено у відповідності до робочої програми дисципліни. Дана дисципліна є галузевою соціологічною дисципліною за вибором студента, яка пов’язана з фахом студентів й викладається у вищих навчальних закладах, згідно з навчальним планом. Методичні вказівки містять тематику лекцій, практичних занять, завдання та форми самостійної, індивідуальної та групової роботи студентів, тематику соціологічних наукових досліджень у рамках курсу, форми контролю та критерії їх оцінювання, контрольні питання, список навчальної, навчально-методичної та наукової літератури та Інтернет ресурсів для теоретичного та практичного засвоєння курсу. Вони допоможуть студентам самостійно орієнтуватися в навчальному процесі, планувати свою роботу, більш якісно засвоїти курс та успішно скласти модуль.

Методичні вказівки можуть бути використані як при вивченні зазначеної дисципліни, так і при опрацюванні відповідних тем з філософії, політології, а також соціології: історія урбанізму, економіка регіонів, розвиток суспільства, тенденції й прогнози його трансформацій.
Укладач: Чернова Л.Є., кандидат філософських наук, доцент кафедри

філософії та політології ДВНЗ ПДАБА
Відповідальний за випуск: Білополий В.В., кандидат історичних наук,

доцент, зав. кафедри філософії та політології ДВНЗ ПДАБА
Рецензент: Савош Г.П., кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

філософії та політології ДВНЗ ПДАБА

Затверджено на засіданні кафедри

філософії та політології ДВНЗ ПДАБА

Протокол № 4 від 24.10.2013

Зав. кафедри Білополий В.В.

Затверджено на засіданні

Президії методичної ради ДВНЗ ПДАБА

Протокол № 3 (92) от 04.11.2013

ЗМІСТ
стор.

1. Характеристика курсу:

3

1.1. мета та завдання навчальної дисципліни

3

1.2. тематичний план дисципліни

5

1.3. зміст навчальної дисципліни:

6

1.3.1. лекційний курс

6

1.3.2. самостійна робота

11

2. Завдання для оцінювання знань студентів:

12

2.1. види навчальних робіт та форми звітності

12

2.2. завдання індивідуальної та групової роботи до практичних занять

13

2.3. завдання самостійної роботи

14

2.4. завдання дослідницької роботи:

16

2.4.1. індивідуальна дослідницька робота

16

2.4.2. групова дослідницька робота

16

3. Контрольні питання для оцінки знань студентів:

18

3.1. питання до проміжного контролю

18

3.2. питання до модульного контролю

19

4. Критерії оцінки знань студентів:

20

4.1. контроль успішності

20

4.2. підсумкова модульна оцінка

20

4.3. критерії отримання підсумкової оцінки

21

Перелік рекомендованої літератури:

22

1. загальна література

22

2. додаткова література

25

3. електронні джерела

29


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до практичних робіт з курсу бжд для бакалаврів усіх професійних напрямків
Відповідальний за випуск зав ка­фе­д­рою безпеки життєдіяльності О. А. Нетребський, д-р техн наук, професор

Методичні вказівки до лабораторного заняття з дисципліни
Вивчення задач та основних кроків І практичне виконання етапу інфологічного проектування бази даних

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму 0501 Економіка І підприємництво
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму 0501 – Економіка І підприємництво денної форми навчання. – Луцький...

Методичні вказівки для написання курсових, бакалаврських та магістерських...
Методичні вказівки для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт для студентів спеціальності 030400 «Міжнародний бізнес»...

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них

Методичні вказівки
Ухвалено до друку вченою радою факультету іноземних мов Ізмаїльского державного гуманітарного університету (протокол №11 від 21....

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Менеджмент...
Менеджмент природничої діяльності студентами напряму підготовки 030601 „Менеджмент”, денної І заочної форми навчання (частина 2)

Програма курсу 6-го класурозрахована на 70 годин (2 години на тиждень),...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка