Пошук по сайту


Тема 1.5. Проблема цілепокладання у педагогіці - Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 040201 Математика Кривий Ріг 2014 Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»

Сторінка2/7
1   2   3   4   5   6   7

Тема 1.5. Проблема цілепокладання у педагогіці


Поняття мети виховання, її соціальна зумовленість. Характеристика цілей виховання: генеральної, практичної й оперативної. Значення цілей виховання для розробки педагогічної теорії і практики. Завдання виховання. Діалектика ідеї гармонійного та всебічного розвитку особистості в історико-педагогічній літературі. Трактування мети виховання в найважливіших директивних документах: Законі України «Про освіту», «Концепції розвитку освіти України в ХХІ в.». Педагогічні цілі й загальноосвітні стандарти. Мета виховання в закордонній педагогіці.

Тема 1.6. Поняття про особистість, її розвиток та формування

Розвиток особистості як педагогічна проблема. Поняття про особистість, її розвиток та формування. Індивідуальність. Безпідставність ідеалістичних теорій розвитку особистості. Процес розвитку особистості, його рушійні сили та закономірності. Зовнішні та внутрішні фактори розвитку особистості. Соціальна адаптація й соціалізація особистості.
Тема 1.7. Спадковість і розвиток; Вплив середовища на розвиток особистості; Розвиток і виховання особистості

Спадкові програми розвитку особистості. Спадкові властивості особистості. Успадкування інтелектуальних задатків. Успадкування моральних якостей.

Поняття про середовище. Різні рівні середовища. Роль сім’ї у розвитку та формуванні особистості учня. Роль соціалізації в розвитку і формуванні особистості.

Провідна роль виховання у розвитку і формуванні особистості. Взаємозв'язок виховання та середовища, виховання та спадковості. Діяльність і розвиток особистості.
Тема 1.8. Цілісний педагогічний процес – основний фактор всебічного розвитку особистості

Педагогічний процес як система. Цілісність педагогічного процесу. Закономірності педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу.

Функції педагога та їх сутність. Громадські, громадянські, сімейні функції педагога. Вимоги до учителя. Основні групи педагогічних здібностей. Професійні якості, необхідні педагогові. Особистісні якості педагога – невід’ємна частина професійної діяльності педагога.

Сутність поняття «професійний потенціал педагога» – (ППП). Структура професійного потенціалу педагога. Ідеальний педагог. Поняття «майстерність учителя». Педагогічна кваліметрія. Атестація вчителів.
Тема 1.9. Особистість педагога та її вплив на формування особистості учня

Проблема професійної придатності вчителя. Суспільна місія педагога. Готовність учителя до виконання професійної діяльності. Особистий приклад педагога. Авторитет педагога. Педагогічний такт. Педагогічна комунікація.

Тема 1.10. Вікові та індивідуальні особливості розвитку і формування школярів та їх врахування педагогами

Вікові етапи в розвитку особистості, характеристика індивідуальних особливостей учнів; діагностика рівнів розвитку особистості.

Характеристика індивідуальних і вікових особливостей молодших школярів. Вікові та індивідуальні особливості підлітків-школярів. Характеристика індивідуальних і вікових особливостей старшого школяра. Особливості виховання учнів різного віку в школі та СПТУ. Проблеми акселерації та соціальної зрілості особистості, їх врахування в процесі виховання.
МОДУЛЬ ІІ

Змістовий модуль 2. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ
Тема 2.1. Сутність, закономірності та принципи процесу виховання

Теорія виховання як розділ педагогіки. Поняття «зміст виховання». Рушійні сили процесу виховання. Основні характеристики виховного процессу.

Педагогічні закономірності виховання, що відображають наукову картину виховного процесу: формування активності дитини; дотримання пропорційного співвідношення зусиль вихованця і педагога в спільній діяльності; внутрішнє ставлення дитини до об'єктів діяльності; створення ситуації успіху; прихований «характер» виховних впливів; реалізація актуальних потреб учнів як зміст виховної діяльності; цілісність виховних впливів на особистість у процесі виховання.

Принципи виховання. Співвідношення закономірностей і принципів виховання. Специфіка принципів виховання. Характеристика основних принципів виховання; суспільна спрямованість виховання; зв'язок виховання з життям, виховання в праці, орієнтація на потреби вихованців; виховання в колективі, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою й самостійністю учнів, сприйняття дитини як цінності, опора на позитивне, гуманізація виховання, особистісний підхід, єдність виховних впливів і ін. Єдність і взаємозв'язок принципів виховання в педагогічному процесі.

Тема 2.2. Формування наукового світогляду учнів

Поняття про світогляд як узагальнену систему поглядів і переконань на світ і своє місце в ньому. Основні види світогляду. Функції світогляду. Сутність світогляду і його внутрішня структура. Погляди й переконання як структурні компоненти світогляду. Характеристика структурних компонентів його змісту. Дидактичні й виховні умови трансформації знань у погляди, переконання, ідеали особистості.

Світогляд особистості – основа соціальної орієнтації, особистісної позиції, типу суспільної поведінки і стилю діяльності. Основні шляхи, засоби і методи формування наукового світогляду учнів. Врахування вікових особливостей учнів у процесі формування наукового світогляду учнів. Релігійний світогляд. Соціальні і психологічні причини його поширення, вплив релігії на молодь. Взаємини школи і церкви. Позиціонування батьків та навчального закладу в питаннях релігії.
Тема 2. 3. Зміст процесу виховання

Поняття «зміст виховання». Основні напрямки в реформуванні змісту національного виховання. Системний підхід у структуруванні змісту національного виховання. Моральне виховання – найважливіше завдання школи й основа змісту виховання. Поняття «розумове виховання учнів» та «розумова культура», їх специфіка і взаємодія. Естетичне виховання – невід’ємна частина змісту виховання в сучасній школі.

Поняття «громадянське виховання», його мета, сутність. Структура громадянськості: почуття власної гідності, розвиненість історичної пам’яті, патріотичних почуттів, національної самосвідомості, дисциплінованість, відповідальне ставлення до своїх обов’язків.
Тема 2.4. Самовиховання учнів

Стимулювання учнів до роботи з удосконалення власної особистості як завдання виховання. Основні фактори, що спонукають особистість до самовиховання. Методи самовиховання. Методи і прийоми самопізнання. Технологія розробки програми самовиховання. Методи і прийоми роботи над собою: самоспостереження, самозобов’язання, самоконтроль, саморегулювання, самопереконання, самонавіювання, самостимулювання, самосхвалення, самоосуд, самооцінка. Педагогічне керівництво самовихованням учнів. Концепції виховання й самовиховання.
Тема 2.5. Формування основ моральної культури учнів

Моральне виховання – найважливіше завдання школи й основа змісту виховання. Етика як методологічна основа теорії і практики морального виховання. Моральні цінності як основа формування моральності.

Сутність моральної культури особистості: моральні судження, моральні потреби, моральні звички і вчинки, здатність до морального вибору. Спілкування і самопізнання як засіб розвитку моральної культури.

Органічний зв’язок моральності особистості з її моральними почуттями, совістю, самооцінкою поведінки.

Виховання політичної і моральної культури. Причини правопорушень серед школярів. Зв’язок критеріїв правової і політичної вихованості з моральними.
Тема 2.6. Формування розумової культури

Поняття «розумове виховання учнів» та «розумова культура», їх специфіка і взаємодія. Мета і сутність, завдання і зміст, основні напрямки розумового виховання учнів у шкільній практиці. Показники та рівні сформованості розумової культури школяра.

Тема 2.7. Формування естетичної культури учнів

Естетичне виховання – невід’ємна частина змісту виховання в сучасній школі. Поняття «естетичне виховання учнів» та «естетична культура», їх специфіка і взаємодія. Мета і сутність, завдання і зміст, основні напрямки естетичного виховання учнів у шкільній практиці. Показники та рівні сформованості естетичної культури школяра.
Тема 2.8. Формування основ екологічної, фізичної та трудової культури учнів

Поняття «екологічне виховання учнів» та «екологічна культура», їх специфіка і взаємодія. Мета і сутність, завдання і зміст, основні напрямки екологічного виховання учнів у шкільній практиці. Показники та рівні сформованості екологічної культури школяра.

Фізична культура як мета фізичного виховання учнів. Його завдання, сутність, структура, зміст і форми реалізації.

Трудове виховання і професійна орієнтація як компонент структури змісту виховання. Мета, завдання, сутність трудового виховання і профорієнтації.
Тема 2.9. Загальні методи, засоби і форми процесу виховання

Основні форми виховання в сучасній школі. Сутність поняття «форма виховання». Загальна характеристика форм виховної роботи. Поняття про методи і прийоми виховання. Вибір методів виховання, залежність методів від мети, змісту, умов виховання, вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня розвитку колективу. Система загальних методів виховання, їх класифікація. Різні підходи до класифікації методів виховання.

Методи формування свідомості особистості:бесіда, лекція, диспут, метод прикладу.

Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. Методи вправ, привчання. Педагогічна вимога, її види. Суспільна думка як форма колективної вимоги. Метод доручень. Створення виховних ситуацій.

Методи стимулювання поведінки і діяльності. Методи схвалення (заохочення) і осуду (покарання). Змагання - метод спрямування природної потреби школярів у суперництві та пріоритетності, засвоєнні досвіду суспільної поведінки. Основні вимоги до його використання. Методи контролю, самоконтролю та самооцінки у вихованні.

Поняття про засоби виховання. Різноманіття засобів виховання.
Тема 2.10. Оптимальний вибір методів і засобів виховання у практиці роботи школи

Основні поняття «метод», «засіб» виховання. Характеристика окремих груп методів виховання. Характеристика засобів виховання. Оптимальний вибір методів та засобів виховання, їх залежність від мети, змісту, умов виховання, вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня розвитку колективу Умови ефективного використання різних методів та засобів виховання.
Тема 2.11. Колектив, його ознаки, структура

Роль колективу у формуванні особистості. Виховання особистості в колективі – провідна ідея системи виховання. Колектив, його ознаки та структура. Поняття «виховний колектив». Ознаки колективу. Динаміка й етапи розвитку колективу. Структура виховного колективу в школі. Загальношкільний і первинний колектив, їх взаємозв’язок. Шляхи формування колективу. Колективна діяльність, самоврядування, здорова громадська думка, традиції, перспективи, принцип паралельної педагогічної й індивідуальної дії. Педагогічне керівництво процесом формування колективу. Особливості керівництва різновіковими колективами.

Тема 2.12. Учнівське самоврядування

Сутність учнівського самоврядування. Види учнівського самоврядування та їх характеристика. Учнівське самоврядування як засіб розвитку загальноосвітньої активності учнів, згуртованості шкільного колективу. Органи учнівського самоврядування в школі. Загальні та класні збори – вищі органи учнівського самоврядування в школі та класі.
Тема 2.13. Функції, напрями і форми роботи класного керівника

Професійно – педагогічні вимоги до особистості класного керівника. Його функції і обов’язки. Організаційно – педагогічна робота класного керівника. Планування й облік роботи класного керівника. Прогностична функція планування роботи класного керівника з учнівським колективом. Напрями та форми роботи класного керівника. Взаємодія класного керівника з учнями, характер відносин у системі «класний керівник – клас – учень», «класний керівник – актив класу». Виявлення ефективності виховання.
Тема 2.14. Зміст роботи класного керівника з батьками учнів; Робота класного керівника в умовах інклюзивної освіти

Сім’я – виховне середовище дитини. Вплив способу життя батьків на процес і результат виховання особистості. Види і типи сімей та особливості їх впливу на дитину. Помилки сімейного виховання і шляхи їх попередження.

Конвенція «Про права дитини» як законодавча і моральна основа взаємин дорослих та дітей. Тенденції сімейного виховання в сучасному суспільстві. Національні традиції. Форми, методи взаємодії школи з родиною Педагогічна освіта батьків. Вимоги до проведення батьківських зборів.

Основні документи, які обґрунтовують нову методологію спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку. Тлумачення терміну «діти з особливими освітніми потребами». Напрями реалізації основних положень Концепції ООН про права дитини в Україні. Сутність інклюзивної освіти. Основні характеристики інклюзивної освіти. Особливості корекційної роботи вчителя в умовах інклюзивної освіти.

Тема 2.15. Сутність та принципи превентивної педагогічної діяльності; Превентивна діяльність педагогічного коллективу з попередження шкільного булінгу

Сутність превентивної діяльності. Превентивна педагогічна діяльність як засіб соціалізації особистості школяра. Сутність і специфічні особливості превентивних дій педагога в навчально-виховному процесі. Етапи і принципи організації превентивного педагогічного процесу. Нові підходи до організації превентивної педагогічної діяльності з попередження асоціальної поведінки школярів.

Поняття «булінг», його зміст. Ознаки шкільного булінгу, його основні форми. Психологічні особливості ініціаторів і жертв булінгу. Гендерний аспект булінгу та його врахування. Превентивні заходи з попередження шкільного булінгу.
Тема 2.16. Зміст і форми позакласної та позашкільної виховної роботи

Сутність поняття «позакласна виховна робота, мета та завдання. Принципи організації позакласної виховної роботи. Масова, гурткова та індивідуальна позакласна виховна робота. Форми і методи організації позакласної виховної роботи.
Тема 2.17. Позашкільні заклади в системі освіти

Позашкільні навчально – виховні заклади, як частина єдиної комплексної системи освіти та виховання. Комплексні (палаци, будинки школярів, дитячі парки) та профільні( дитячі бібліотеки, театри, спортивні школи, станції юних техніків, юних натуралістів ), їх характеристика.

МОДУЛЬ ІІІ
Змістовий модуль 3. ДИДАКТИКА
Тема 3.1. Навчальний процес як складова цілісного педагогічного процессу

Дидактика як теорія навчання й освіти. Становлення гуманістичної й особистісно-орієнтованої парадигми навчання й освіти в педагогічній науці. Визначення сутності навчання та його особистісно-орієнтованого змісту. Основні характеристики особистісно-орієнтованого навчання. Процес навчання як цілісна система, його двосторонній характер, гносеологічна і психологічна основи навчання, структурні елементи навчання: мета, завдання, зміст, методи, засоби, форми організації навчання, його результати.

Структура діяльності вчителя в навчальному процесі; навчання – як система пізнавальних дій учнів, спрямованих на вирішення завдань навчання; структура процесу засвоєння навчальної інформації; різні підходи до його організації.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка